Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening heeft vierde wijziging ondergaan bij collegebesluit van 10 november 2015. Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201522-12-2016Tarieventabel aangepast

10-11-2015

Gemeenteblad

BWV15.0422
01-01-2015nieuwe tarieven

11-11-2014

Gemeenteblad

BWV14.0397
20-12-201418-12-2015Tarieventabel aangepast

11-11-2014

Gemeenteblad

BWV14.0397
01-01-201420-12-2014Tarieventabel aangepast

22-10-2013

Houtens Nieuws

BWV13.0441
20-12-201201-01-2014Tarieventabel aangepast

23-10-2012

Houtens Nieuws

2012-009 (gewijzigd)
17-05-201220-12-2012Onbekend

17-04-2012

Houtens Nieuws

2012-009 (gewijzigd)

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

De raad van de gemeente Houten;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen Prinses Ireneweg en Oud Wulven;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon  het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en

voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of een asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die tegelijk met de overleden moeder in één kist worden begraven;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaarworden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik vande bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2004 van 16 december 2003, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 22 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 26 april 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2016.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 april 2012.

 

De griffier,

De voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek

C.H.J Lamers

 

 • Bijlage I

   

   

  Tarieventabel 

   

   

  behorend bij de 'Vierde wijziging verordening lijkbezorgingsrechten 2012'

   

   

   

   

   

   

  Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

   

  tarieven

   

   

   

  2016

  1.1

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) van 2.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen en/of plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn wordt geheven:

   

   

  1.1.1

  voor een periode van 10 jaar

  1.029,03

  1.1.2

  voor een periode van 20 jaar

  1.989,23

  1.1.3

  voor een periode van 30 jaar

  2.949,33

  1.2

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf (particulier graf) van 1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met twaalf jaar en/of het plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn, wordt geheven:

   

   

  1.2.1

  voor een periode van 10 jaar

  904,75

  1.2.2

  voor een periode van 20 jaar

  1.740,57

  1.2.3

  voor een periode van 30 jaar

  2.576,39

  1.3

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) van 1.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee asbussen en/of urnen, wordt geheven:

   

   

  1.3.1

  voor een periode van 10 jaar

  531,71

  1.3.2

  voor een periode van 20 jaar

  994,59

  1.3.3

  voor een periode van 30 jaar

  1.457,37

  1.4

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

   

   

  1.4.1

  voor een periode van 10 jaar

  283,10

  1.4.2

  voor een periode van 20 jaar

  497,32

  1.4.3

  voor een periode van 30 jaar

  711,54

  1.5

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere gedenkplaats) wordt geheven:

   

   

  1.5.1

  voor een periode van 10 jaar

  531,71

  1.5.2

  voor een periode van 20 jaar

  994,59

  1.5.3

  voor een periode van 30 jaar

  1.457,37

  1.6

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

   

   

  1.6.1

  voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, vermeerderd met:

  68,93

  1.6.2

  voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode.

   

   

  1.6.3

  voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk aan tweemaal het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar, verminderd met:

  68,93

  1.7

  Voor het reserveren van een particulier graf bij leven op begraafplaats Oud Wulven voor een periode van 20 jaar, wordt geheven per reservering:

  483,70

  1.8

  Voor het verlengen van een reservering van een particulier graf bij leven op de begraafplaats Oud Wulven, met telkens 10 jaar wordt geheven:

  241,82

  1.9

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen graf van 2.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen, wordt geheven per persoon:

   

   

  1.9.1

  voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging

  531,71

  1.9.2

  voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging

  994,59

  1.10

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen kindergraf van 1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen tot en met twaalf jaar, wordt geheven per persoon:

   

   

  1.10.1

  voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging

  469,57

  1.10.2

  voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging

  870,26

  1.11

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen urnengraf van 1.00 x 0.50 meter, met ruimte voor het begraven of plaatsen van één asbus of urn, wordt geheven:

   

   

  1.11.1

  voor een periode van 10 jaar zonder een recht van verlenging

  283,10

  1.11.2

  voor een periode van 20 jaar zonder een recht van verlenging

  497,32

   

   

   

   

  Hoofdstuk 2 Begraven en bijzetten

   

   

  2.1

  Voor het begraven van een lijk wordt geheven

  550,36

  2.2

  Voor het begraven/plaatsen van een asbus of urn wordt geheven

  137,40

  2.3

  Voor het verstrooien van as op een uitstrooiplaats wordt geheven

  118,75

  2.4

  Voor het begraven op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het recht, bedoeld in onderdeel 2.1 verhoogd met:

  275,16

  2.5

  Voor het begraven/plaatsen op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.2 verhoogd met:

  68,78

  2.6

  Voor het verstrooien op uren welke niet begrepen zijn binnen normale uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.3 verhoogd met:

  59,78

  2.7

  Onder normale uren wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en met 15.00 uur, met uitzondering van die dagen welke als een erkende feestdag zijn aangewezen.

   

   

   

   

   

   

  Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

   

   

  3.1

  Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 17 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Houten, wordt geheven:

  98,29

  3.2

  Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 21 van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Houten, wordt geheven:

  98,29

  3.3

  Voor het afgeven van een vergunning voor het repareren of aanpassen van grafbedekking van graven met bijzondere waarde en/of gelegen in de zogenaamde beschermde gebieden van de begraafplaats Prinses Ireneweg, als bedoeld in artikel 21 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Houten, wordt geheven:

  98,29

   

   

   

   

   

  Hoofdstuk 4 Overige kosten

   

   

  4.1

  Voor het luiden van de klok wordt geheven:

  37,76

  4.2

  Voor het overschrijven van een recht op een graf met uitsluitend recht wordt geheven:

  68,93

  4.3

  Voor het schudden van een eigen graf voor onbepaalde tijd wordt geheven:

  994,59

  4.4

  Voor het schudden van een eigen graf voor bepaalde tijd wordt geheven:

  368,77

  4.5

  Voor het plaatsen van een grafkelder per plaatsing wordt geheven:

  2.390,02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  Behorende bij het raadsbesluit van 17 april 2012

   

   

  De griffier,

   

  P.M.H. van Ruitenbeek

  De voorzitter,

   

  C.H.J Lamers