Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregel beoordelingscriteria en verplichtingen 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel beoordelingscriteria en verplichtingen 
CiteertitelBeleidsregel beoordelingscriteria en verplichtingen 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

betreft een beleidsregel ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1:3 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201202-11-2014nieuwe regeling

17-01-2012

Houtens Nieuws

BWV12.001

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel beoordelingscriteria en verplichtingen 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten stelt op grond van artikel 1:3 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening vast de:

 

 

BELEIDSREGEL BEOORDELINGSCRITERIA EN VERPLICHTINGEN 

 

met de volgende bepalingen:

 

Artikel 1           Reikwijdte

De beleidsregel heeft betrekking op aanvragen op grond van de Algemene subsidieverordening, die betrekking hebben op de beleidsterreinen: sociale participatie, gezondheidszorg, kunst, cultuur en sport, leefomgeving en cultuurhistorie en archeologie.

 

Artikel 2           Doelstelling

De beleidsregel dient ervoor om aan te geven op welke wijze wordt omgegaan met de afweging van belangen bij het nemen van beslissingen op subsidieaanvragen en welke verplichtingen er bij de subsidieverstrekking zullen gelden.

 

Artikel 3           Initiatief bij aanvrager

Het initiatief om een aanvraag in te dienen berust bij de aanvrager. De gemeente is niet verplicht de aanvrager te wijzen op het indienen van een aanvraag.

 

Artikel 4           Gebruik formulieren

Het gebruik van het aanvraagformulier subsidieverlening en van het aanvraagformulier subsidievaststelling is verplicht.

 

Artikel 5           Beoordelingscriteria subsidieverstrekking

De voorgenomen activiteiten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • 1.

  het te verwachten effect van de activiteiten voor de Houtense samenleving;

 • 2.

  de maatschappelijke impact (invloed, inwerking, draagwijdte) van de activiteiten op de Houtense samenleving;

 • 3.

  de zichtbaarheid van activiteiten in de Houtense samenleving;

 • 4.

  de zelfredzaamheid, de eigen verantwoordelijkheid en de professionalisering van de subsidieontvanger; en/of

 • 5.

  de inpasbaarheid van de activiteiten in de gemeentelijke beleidsdoelen.

 

Artikel 6           Verplichtingen

1.     Het college kan de volgende verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening verbinden:

 • a.

  het subsidiebedrag moet gebruikt worden voor de hiervoor genoemde activiteiten of voor nieuwe activiteiten dan de hiervoor genoemde, die na overleg met de subsidieontvanger aan dit besluit worden toegevoegd en als zodanig uitvoering behoeven;

 • b.

  de activiteiten moeten uitgevoerd worden ten behoeve van de Houtense inwoners en binnen de genoemde subsidieperiode;

 • c.

  niet nakoming van de bestaande en nieuwe activiteiten kan leiden tot een sanctie, zoals de intrekking van de beschikking, waardoor het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden;

 • d.

  de subsidieontvanger is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te leveren activiteiten;

 • e.

  de subsidieontvanger is verplicht tijdig aan het college melden, indien aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig, niet geheel of niet volgens de verplichtingen zullen worden verricht (meldingsplicht);

 • f.

  de subsidieontvanger kan verplicht worden een egalisatiereserve te vormen als bedoeld in artikel 4:72 Awb;

 • g.

  de subsidieontvanger legt verantwoording van de subsidie af overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, 16 of 17 van de Algemene subsidieverordening;

 • h.

  de subsidieontvanger die € 125.000,-- of meer subsidie ontvangt, moet de bepalingen in de bijgevoegde “Aanwijzing verantwoording en controle subsidies 2013” in acht nemen en in handen van zijn accountant stellen, zodat de accountant hiermee rekening houdt bij de opstelling van de accountantsverklaring; en

 • i.

  een tussentijdse rapportage over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten bij subsidie hoger dan € 50.000,--, indien de activiteiten langer dan een jaar duren.

 • 2.

  De verplichtingen kunnen veranderen of worden uitgebreid, indien het onderwerp of de te dienen belangen zulks nodig of wenselijk maken.

 

Artikel 7           Werking

De “Aanwijzing verantwoording en controle subsidies 2013” is van toepassing.

 

Artikel 8           Inwerkingtreding en publicatie

Deze beleidsregel wordt gepubliceerd in het Houtens Nieuws van 14 maart 2011 en treedt in werking op 1 april 2012.

 

 

Houten, 17 januari 2012.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                           de burgemeester,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: - Aanwijzing verantwoording en controle subsidies 2013