Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvangkosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tegemoetkoming kinderopvangkosten
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming kinderopvangkosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.houten.nl/uploads/tx_elektronischebekendmakingen/announcement/pdf/gmb-0321-2019-181.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201301-01-2013Nieuwe regeling

22-01-2013

Houtens Nieuws

BWV13.0008

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tegemoetkoming kinderopvangkosten

Het college van de gemeente Houten;

 

Besluit vast te stellen:

 

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGKOSTEN

Gemeentelijke doelgroepen

- De ouder(s) die behoren tot doelgroepen uit artikel 1.6 eerste lid onder c, e, f, g, j Wet kinderopvang (Wk)

- De doelgroep ‘sociaal-medische indicatie’ (SMI):

 • De ouder met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking;

 • De ouder van een kind dat op grond van sociaal-medische problematiek kinderopvang nodig heeft om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen.

Bij het beoordelen van de vaststelling SMI wordt advies ingewonnen over de noodzaak van kinderopvang bij een onafhankelijke en voldoende professionele organisatie met voldoende adequate deskundigheid.

 

Kosten voor kinderopvang

De kosten voor kinderopvang worden bepaald door de volgende componenten:

 • Het aantal uren kinderopvang per kind in het berekeningsjaar.

 • De voor die kinderopvang te betalen prijs, met inachtneming van de maximum uurprijs. De kosten boven de maximum uurprijs komen volledig voor rekening van de ouder. De hoogte van de maximum uurprijs wordt volgens de wetgever zodanig vastgesteld dat voor die prijs kwalitatief behoorlijke kinderopvang kan worden ingekocht.

  De soort kinderopvang; per opvangvoorziening gelden gedifferentieerde maximum uurprijzen.

 

Maximale uurprijs kinderopvangtoeslag 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden de volgende maximale uurprijzen:

 • opvang in kinderdagverblijven: € 6,46

 • buitenschoolse opvang: € 6,02

 • gastouderopvang € 5,17

 

Maximum aantal uren kinderopvang

Er wordt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind voor alle opvangvormen samen gegeven.

 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang door gemeente

Voor de doelgroep uit artikel 1.6 eerste lid onder c, e, f, g, j Wk met inkomen tot bijstandsnorm volledige compensatie van:

 • de eigen bijdrage. Dit is het verschil tussen kinderopvangtoeslag en de kinderopvang te betalen prijs, met in achtneming van de maximum uurprijs.

 • de tegemoetkoming wordt gegeven over de werkelijke aantal uren kinderopvang per kind met een maximum van 230 uur per maand.

 

Voor SMI

 • aansluiten bij de berekeningssystematiek van de belastingdienst.

  De hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming is gelijk aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst die behoort bij het (gezamenlijk) toetsingsinkomen. De percentages staan in de Kinderopvangtoeslagtabel 2013 (Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag). Voor de berekening wordt het werkelijke uurtarief gehanteerd, met in achtneming van de maximum geldende uurprijs van soort opvangvoorziening.

 • er wordt ook een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage gegeven aan personen met een (gezamenlijk) toetsingsinkomen tot bijstandsniveau. Voor de berekening wordt het werkelijke uurtarief gehanteerd, met in achtneming van de maximum geldende uurprijs van soort opvangvoorziening.

  de tegemoetkoming wordt gegeven over de werkelijke aantal uren kinderopvang per kind met een maximum van 230 uur per maand

 

Budget

De tegemoetkoming van de kinderopvangkosten wordt uit bestaande budgetten gefinancierd.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking.

 

Houten, 22 januari 2013

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

De secretaris

De burgemeester,

J. Wiegel

R.G. Boekhoven