Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening antidiscriminatievoorziening gemeente Houten
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2013nieuwe regeling

09-07-2013

Houtens Nieuws van 4 september 2013

2013-029

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Houten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013, nr. 2013-029, inzake het vaststellen Verordening Antidiscriminatievoorziening Gemeente Houten

 

gelezen en besluit;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

 

vast te stellen de:

VERORDENING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Antidiscriminatievoorziening: de voorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • b.

  Klacht: de klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • c.

  Ingezetene: de ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot de antidiscriminatievoorziening Stichting art.1 Midden Nederland.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

  • -

   per post;

  • -

   per e-mail;

  • -

   telefonisch;

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij het Sociaal-Loket, gevestigd aan Het Kant 3 te Houten.

 • 2.

  In opdracht van het college draagt Stichting art. 1 Midden Nederland zorg voor de deskundigheid van de medewerkers van het Sociaal-Loket die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 3.

  Een klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening

  Stichting art. 1 Midden Nederland.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie in het Houtens Nieuws.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Antidiscriminatievoorziening.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2013.

 

De griffier,

De voorzitter,

J.G.S. Pijnenborg

W.M. de Jong