Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking gemeente Houten
CiteertitelBekendmakingsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 139, 147 en 149 Gemeentewet; artikelen 2:14 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Houtens Nieuws

2013-069

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2013 nr. BWV13.0435 gelezen en besluit;

 

gelet op de artikelen 139, 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 2:14 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is dat behalve algemeen verbindende voorschriften ook beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking elektronisch worden bekendgemaakt;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking;

 

vast te stellen de

 

VERORDENING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1 Elektronisch gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op de website van de gemeente Houten: http://www.houten.nl/.

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Behalve algemeen verbindende voorschriften worden ook beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  Iedere bekendmaking van een algemeen verbindend voorschrift of van een besluit, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt in een afzonderlijk nummer van het elektronische gemeenteblad bekendgemaakt.

 • 3.

  De algemeen verbindende voorschriften en de besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 5.

  Indien het bepaalde in het derde lid lastig uitvoerbaar is en het geen algemeen verbindend voorschrift betreft, kan worden volstaan met het opnemen van een samenvatting of een gedeelte van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval wordt het gehele besluit ter inzage gelegd bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad. De Verordening op de heffing en invordering van leges is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Bekendmakingsverordening.

 

 

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 december 2013.

 

De raad van de gemeente Houten,

 

De griffier,

De voorzitter,

J.G.S. Pijnenborg

W.M. de Jong

 

 

 

TOELICHTING

bij Verordening elektronische bekendmaking gemeente Houten

 

Algemeen

Een besluit kan pas in werking treden nadat het bekend is gemaakt. Algemeen verbindende voorschriften (voornamelijk verordeningen) zijn besluiten van algemene strekking, die werden bekendgemaakt in het Houtens Nieuws. Op grond van de Wet elektronische bekendmaking moeten gemeenten met ingang van 1 januari 2014 algemeen verbindende voorschriften langs elektronische weg bekend maken. Deze verplichting is neergelegd in artikel 139 van de Gemeentewet.

Op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht kunnen ook andere besluiten van algemene strekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Het is wenselijk dat behalve algemeen verbindende voorschriften ook andersoortige regelingen van algemene strekking elektronisch worden bekendgemaakt. Zo wordt één lijn getrokken voor alle gemeentelijke regelgeving die relevant kan zijn voor burgers. Bovendien wordt op deze wijze aangesloten bij de eerder gemaakte keuze om zowel algemeen verbindende voorschriften als beleidsregels en dergelijke via www.overheid.nl beschikbaar te stellen.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft zich op 15 augustus 2012 uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken (ECLI:NL:RVS:2012:BX4675, ECLI:NL:RVS:2012:BX4676 en ECLI:NL:RVS:2012:BX4681). De ABRS concludeerde dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de gemeentelijke website alleen kan indien er een wettelijk voorschrift is waarin dat wordt bepaald.

De jurisprudentie maakt dat een ‘wet’ nodig is waarin wordt bepaald dat besluiten van algemene strekking, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, (uitsluitend) elektronisch worden bekendgemaakt. Deze verordening vormt dus de juridische basis voor de elektronische bekendmaking voor genoemde besluiten van algemene strekking.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het gemeenteblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres. Het college heft bij besluit van 22 oktober 2013 besloten om met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad uit te geven en om dit te ontsluiten via www.houten.nl. Het college heeft om financiële redenen besloten (vooralsnog) niet aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

 

Artikel 2

Lid 1

De Gemeentewet legt de gemeente de verplichting op om algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken. In dit artikel is geregeld dat ook de bekendmaking van beleidsregels en andere regelingen van algemene strekking uitsluitend elektronisch in het gemeenteblad zal plaatsvinden.

Lid 2

Ter gelegenheid van iedere bekendmaking wordt een apart nummer van het gemeenteblad uitgegeven.

Lid 3

In deze verordening is ervoor gekozen de bekend te maken besluiten in beginsel in hun geheel op te nemen in het gemeenteblad en dus niet te volstaan met een weergave van de zakelijk inhoud.

Lid 4

Ruimtelijke plannen worden in artikel 2 uitgezonderd van de besluiten die in het gemeenteblad worden opgenomen. Deze besluiten zijn volgens wettelijk voorschrift beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lid 5

Onder bepaalde omstandigheden kan het college bepalen dat alleen een gedeelte of een samenvatting van het besluit, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, in het gemeenteblad wordt opgenomen, waarbij daarnaast het gehele besluit ter inzage wordt gelegd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer besluiten afbeeldingen of bijlagen bevatten die technisch gezien lastig in het elektronisch gemeenteblad te plaatsen zijn.

 

Artikel 3

Lid 1

In de situatie dat er sprake is van een calamiteit, waardoor elektronische bekendmaking niet mogelijk is, zal het bestuursorgaan van de gemeente een andere wijze van bekendmaking moeten gaan hanteren. Dit gebeurt bij wijze van uitzondering gedurende de bijzondere omstandigheid dat de

berichten niet elektronisch bekend kunnen worden gemaakt. Het college kiest in dat geval voor een andere wijze van bekendmaking, bijvoorbeeld via het Houtens Nieuws.

Lid 2

Op grond van artikel 176 Gemeentewet kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn (noodverordening). Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom uitgezonderd van de toepassing van deze verordening.

 

Artikel 4

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift van de in het gemeenteblad gepubliceerde besluiten verkrijgen. Hierbij kunnen de kosten van het maken van een afschrift in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5

Het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven met ingang van 1 januari 2014, omdat per die datum algemeen verbindende voorschriften elektronisch moeten worden bekendgemaakt. Logischerwijs worden per dezelfde datum ook de besluiten waarop deze verordening ziet elektronisch bekendgemaakt.

 

Artikel 6

Spreekt voor zich.