Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling Houten 2014-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling Houten 2014-2015
CiteertitelBeleidsregels Ons Fonds
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201427-03-2015Nieuwe regeling

03-12-2013

Gemeenteblad nr. 1

BWV13-0432

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling Houten 2014-2015

BELEIDSREGELS

FONDS MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING HOUTEN 2014 – 2015

 

Notitie over de inrichting van een fonds gericht op het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Deze bewonersinitiatieven kunnen gericht zijn op het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk én op het verbeteren van de fysieke leefomgeving.

 

Inleiding

In de raadsvergadering van 23 juni 2011 is een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen om te komen tot een Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling voor Houten. Dit fonds zou bijdragen aan het bevorderen van de sociale cohesie en het bevorderen van de maatschappelijke participatie ( kleinschalige, wijkgebonden, specifieke doelgroepen) burgers in de Houtense samenleving. Bij het vaststellen van de begroting 2013 is daadwerkelijk budget beschikbaar gekomen om invulling te geven aan deze wens.

 

Doelstelling van het fonds

Met het fonds “Ons Fonds” willen we bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van bewoners stimuleren en daarmee bereiken dat de leefbaarheid in de buurt wordt verbeterd.

 

Deze doelstelling suggereert dat het budget alleen ingezet kan worden in de directe leefomgeving. De nadruk van het fonds moet hier inderdaad liggen. Daarnaast bestaat wel de mogelijkheid om het budget in te zetten voor gemeentelijke initiatieven. Dit zijn initiatieven die gericht zijn op (een bepaalde doelgroep van) heel Houten.

Beoordeling van deze initiatieven is maatwerk en wordt per situatie beoordeeld.

 

Betrokken partijen

Bij het fonds “Ons Fonds” zijn de gemeente, Viveste, Van Houten &co en bewoners betrokken.

 

Gemeente

Het fonds “Ons Fonds” wordt vanuit de afdeling Samenleving gecoördineerd. Aanvragen komen bij de afdeling Samenleving binnen waarna een eerste check op aansluiting bij gemeentelijk beleid kan plaatsvinden. De wijkcoördinatoren treden vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte op als adviseur, onder andere door te schakelen met andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie en door kennis en ervaring in te brengen en te wijzen op het geldende beleid en de regelgeving met betrekking tot de openbare ruimte (veiligheid, vergunning e.d.). De wijkcoördinatoren hebben zitting in de jury en zorgen voor de afstemming rond initiatieven die betrekking hebben op de openbare ruimte.

 

Vanuit de afdeling Samenleving wordt de communicatie rond het project en de financiële afhandeling (budgetbeheer) gecoördineerd. Samenleving is tevens verantwoordelijk voor de evaluatie en verantwoording van het project. Samenleving voorziet in de organisatie en verslaglegging van de jurybijeenkomsten.

 

Viveste

Vanuit hun rol in de wijken van Houten kunnen zij bewoners stimuleren en eventueel ondersteunen bij hun aanvraag. Viveste zal bewoners enthousiasmeren om zitting te nemen in de jury.

 

Van Houten &co

Ook van Houten &co heeft vanuit hun rol in de wijken van Houten de mogelijkheid om bewoners te stimuleren en te ondersteunen bij een aanvraag. Van Houten &co zal bewoners enthousiasmeren om zitting te nemen in de jury.

 

Bewoners

Er hebben minimaal 5 bewoners zitting in de jury. Er zal bij het opstarten van het project een oproep worden gedaan om leden te werven, de klankbordgroep Beheer Openbare Ruimte zal worden gepolst en eventueel zullen Viveste en Van Houten &co bewoners benaderen.

 

Financiën

In de gemeentebegroting is jaarlijks € 47.265,-- beschikbaar voor het fonds “Ons Fonds”.

In 2014 en 2015 zal € 10.000,- worden ingezet als bijdrage voor de lokale omroep. In 2014 en 2015 is € 37.265,- beschikbaar voor bewoners initiatieven. € 1.505,-- is gereserveerd voor communicatiedoeleinden en werkbudget. Per aanvraagmoment (er zijn 3 aanvraagmomenten in een jaar) is in 2014 en 2015 dus € 11.920,-- beschikbaar.Vanaf 2016 is het totale budget van € 47.265,-- beschikbaar voor het fonds “Ons Fonds”.

 

Het initiatief of de activiteit moet in principe binnen het jaar waarin het geld wordt toegekend, plaatsvinden. Als het om een subsidie gaat, bedoelt om een activiteit te kunnen starten, betekent dit dat daadwerkelijk gestart wordt in het jaar dat de subsidie wordt toegekend. De initiatiefnemer verantwoordt binnen twee weken na uitvoering van het initiatief (of zoveel later als wordt afgesproken) met een kosten/baten overzicht met een kopie van de facturen. Het college ontvangt jaarlijks een overzicht van de activiteiten die in het kader van het fonds hebben plaatsgevonden. Op basis van de verantwoording van de uitgaven rekent de budgethouder af met de initiatiefnemer. In principe wordt het buurtbudget uitgekeerd als de activiteit heeft plaats gevonden. Bij wijze van uitzondering wordt er gewerkt met voorschotten. Uitzonderingen worden van geval tot geval beoordeeld door de budgethouder.

 

Criteria

In zowel 2014 en 2015 is 35.760,-beschikbaar dat volledig ten goede kan komen aan initiatieven van inwoners van Houten. Bedrijven, instellingen en stichtingen kunnen ook initiatiefnemer zijn zolang het initiatief ten goede komt aan de Houtense samenleving.

 

De initiatiefnemer vult online het digitale aanvraagformulier in. In het formulier wordt gevraagd om een korte toelichting te geven op het initiatief. Dit hoeft niet uitgebreid, het idee is om dit met zo min mogelijk regels en voorwaarden te belasten.

De voorstellen moeten aan een aantal criteria voldoen om aanspraak te maken op het budget:

 

Het initiatief levert een bijdrage aan de doelstelling van het fonds:

 

 

De leefbaarheid in de wijk, buurt of straat verbeteren en/of de

sociale samenwerking versterken door het stimuleren van

bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van burgers.

 

 

 

Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben van de buurt of straat;

Het initiatief is in principe éénmalig of een steuntje in de rug om een langlopend project op te starten;

Het initiatief is niet in strijd met algemeen geldende wetgeving of met het gemeentelijke beleid;

De bijdrage van bewoners is duidelijk in het initiatief omschreven en zal meestal bestaan uit een tijdsinvestering;

Het initiatief mag geen privébelang noch een commercieel belang hebben en komt ten goede aan de Houtense samenleving;

 

Voor aanvragen die betrekking hebben op het aanpassen van de openbare ruimte geldt;

Het beheer en onderhoud maakt onderdeel uit van het initiatief, hierover kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de gemeente;

 

Werkwijze

Inwoners van Houten kunnen het hele jaar aanvragen indienen. Op 3 momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld door een jury. In principe wordt het beschikbare budget over deze momenten verdeeld. Als de aanvragen het beschikbare budget overschrijdt dan is het mogelijk aanvragen door te schuiven naar het volgende beoordelingsmoment. Als er na 3 ronden nog budget beschikbaar is, kan een zogenaamde bezemronde worden georganiseerd. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente (wijkcoördinator) en minimaal 5 bewoners. Viveste en Van Houten & co stimuleren en ondersteunen de inwoners bij hun aanvraag.

 

Aanvraagmomenten:

April 2014

Juli 2014

Oktober 2014

 

De aanvragen worden eerst gecontroleerd op wet en regelgeving. Vervolgens maakt de jury een keuze. De initiatiefnemers krijgen binnen 4 weken schriftelijk antwoord op hun aanvraag. Als de aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt de aanvrager een beschikking waarin de voorwaarden voor de toekenning zijn verwoord. Als de jury nog aanvullende vragen heeft aan de initiatiefnemers of er moeten nadere afspraken gemaakt worden over de uitvoering, kan deze termijn worden verschoven. Mocht dit het geval zijn dan wordt de initiatiefnemer hiervan op de hoogte gesteld.

 

Communicatie

De burgers van Houten zullen via de diverse media op de hoogte gesteld worden van het nieuwe fonds. Hiervoor zal worden gebruik gemaakt van het internet (www.houten.nl) en van de lokale bladen zoals het groentje. De mensen kunnen digitaal hun aanvraag indienen. Hiervoor komt een formulier beschikbaar op www.houten.nl. Voor de mensen die geen pc beschikbaar hebben is er de mogelijkheid om bij de balie een formulier op te halen.

 

Evaluatie

In de aanpak van ‘Ons Fonds’ wordt een minimum aan criteria gehanteerd en wordt heel direct aangesloten op initiatieven en ideeën uit de wijken. Deze werkwijze heeft grotendeels een nieuw karakter en zal zich nog verder ontwikkelen. Daarom kan het gezien worden als een ontwikkelmodel. In het eerste jaar wordt onderzocht of het de juiste aanpak is voor de aanvragende partijen, de ondersteuning en de inzet van de jury. De jury zal na elke beoordelingsronde de procedure evalueren om vervolgens de gemeente te adviseren om het proces bij te stellen. Zomer 2015 zal het college op basis van een evaluatie een besluit nemen over de voortgang van het fonds “Ons Fonds.” Het eventueel ‘buiten de deur’ plaatsen van het fonds zal hierbij nadrukkelijk aandacht krijgen.