Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheer- en privacyverordening basisregistratie personen
CiteertitelVerordening basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, nr. 302)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201406-01-2014nieuwe regeling

15-04-2014

Gemeenteblad

2014-012

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen

De raad van de gemeente Houten, gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

 

gelet op de Wet basisregistratie personen;

 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, nr. 302);

besluit vast te stellen de:

 

 

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet basisregistratie personen (Wbrp) (Stb. 2013, nr. 494);

 • b.

  de verordening: de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen;

 • c.

  de bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens van de bevolking bestaande uit de basisregistratie en de aangehaakte gegevens;

 • d.

  de basisregistratie: de basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • e.

  de aangehaakte gegevens: gegevens die anders dan ter uitvoering van de wet in de basisregistratie personen zijn opgenomen;

 • f.

  de beheerder: degene die is belast met het beheer voor de basisregistratie en als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  de persoonslijst: het geheel van gegevens over één persoon in de basisregistratie, als bedoeld in artikel 2.7 van de wet;

 • h.

  de ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie van de gemeente is opgenomen;

 • i.

  de ingezetene: de ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 • j.

  een overheidsorgaan:

  • 1.

   Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • 2.

   Een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • k.

  de bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 • l.

  een derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • m.

  het college: college van burgemeester en wethouders

 

Artikel 2 Verantwoordelijken

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de aangehaakte gegevens ten behoeve van de uitoefening van de taken van het college.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijke voor de aangehaakte gegevens ten behoeve van de uitoefening van de taak van burgemeester.

 

Artikel 3 Toegang tot de basisregistratie

 • 1.

  Met inachtneming van de artikelen 5, 7 en 8, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de basisregistratie dan wel de verstrekking uit de basisregistratie voor de binnengemeentelijke organen die gegevens uit de basisregistratie nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze organen aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 1.7 en 2.34 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage I bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde organen aangewezen.

 

Artikel 4 Beheer van de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Beheerder van de bevolkingsadministratie is de door het verantwoordelijke bestuursorgaan aan te wijzen leidinggevende op het taakgebied Burgerzaken en bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger.

 • 2.

  Het verantwoordelijke bestuursorgaan of de beheerder kan met inachtneming van artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens een bewerker aanwijzen.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

a.(te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

b.(rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

c.verstrekkingen aan binnengemeentelijke organen of daaraan gelijkgestelde, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

 

Artikel 5 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 

 • 1.

  Op grond van artikel 3.8 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

   

 

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de basisregistratie

 

 

Artikel 6 Gebruik van gegevens voor de gemeentelijke huishouding

Het college c.q. de burgemeester dan wel de door het college c.q. de burgemeester aangewezen beheerder, is bevoegd om ten aanzien van de gemeentelijke huishouding persoonsgegevens uit de bevolkingsadministratie te gebruiken dan wel te verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van uitsluitend publiekrechtelijke taken.

 

Artikel 7 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie

Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren, werkzaam op de afdeling Dienstverlening;

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 3.1 en 3.10 van de wet de in bijlage II bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke organen voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

   

Artikel 8 Verstrekking aan organen van de gemeente die geen rechtstreekse toegang hebben

 

Met inachtneming van de artikelen 3.1 en 3.10 van de wet worden aan de in de bijlage III bij deze verordening vermelde organen van de gemeente die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie de in de tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

 

Artikel 9 Telefonische gegevensverstrekkingen aan organen van de gemeente

Aan organen van de gemeente kunnen op telefonisch verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt, indien:

 • a.

  buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie, een en ander op basis van vooraf nadrukkelijk gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen; en

 • b.

  de gegevens nodig zijn voor de vervulling van de taken van het gemeentelijk orgaan en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

   

Artikel 10 Telefonische gegevensverstrekkingen aan buitengemeentelijke organen en derden

 • 1.

  Aan buitengemeentelijke organen en derden vindt geen telefonische gegevensverstrekking plaats, tenzij:

 • a.

  dienaangaande vooraf nadrukkelijk gemaakte schriftelijke afspraken zijn gemaakt en de gegevensverstrekking plaatsvindt aan, in die afspraken vastgelegde, met name genoemde personen; en

 • b.

  na deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker en legaliteit van het verzoek.

 • 2.

  Voorts vindt telefonische gegevensverstrekking slechts plaats aan ambtenaren van de burgerlijke stand of medewerkers van afdelingen burger- of publiekszaken van andere gemeenten nadat hun identiteit deugdelijk is vastgesteld.

   

Artikel 11 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3.9 van de wet kan de beheerder, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 3.3 en 3.6 van de wet, aan de in de bijlage IV bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid kan ook plaatsvinden als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt.

   

 

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot de aangehaakte gegevens

 

 

Artikel 12 Doel van de Bevolkingsadministratie

De aangehaakte gegevens zijn uitsluitend in de bevolkingsadministratie opgenomen met als doel:

 • a.

  informatie te leveren aan de afdeling Dienstverlening ter uitvoering van de taken die verband houden met de administraties die bij deze afdeling moeten worden gevoerd;

 • b.

  de organen genoemd in de artikelen 15, tweede lid, en 16 van deze verordening, te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van die organen;

 • c.

  de derden, genoemd in artikel 16 van deze verordening, te voorzien van gegevens, in de gevallen zoals bedoeld in deze verordening.

 • d.

  een ingezetene en een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien en;

 • e.

  statistische informatie te leveren.

   

Artikel 13 Categorieën van personen van wie de gegevens zijn opgenomen en de opgenomen gegevens

 • 1.

  Van de ingezetenen en ingeschrevenen kunnen in de bevolkingsadministratie aangehaakte gegevens worden opgenomen.

 • 2.

  Het college stelt in een reglement vast welke aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie mogen worden opgenomen (bijlage V).

 

Artikel 14 Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie worden, voor zover niet verkregen onder de regelgeving die van toepassing was tot 1 oktober 1994, verkregen (i) door opgave van de ingezetene, (ii) uit het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, (iii) door opgave van ambtenaren van de afdeling Dienstverlening in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en (iv) van (buitengemeentelijke) organen en derden.

 

Artikel 15 Rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Op de rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie is artikel 7 van deze verordening van toepassing.

 • 2.

  De binnengemeentelijke organen, genoemd in het door het college vast te stellen reglement, hebben rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens ten behoeve van de aan hen opgelegde taken.

 • 3.

  Het college c.q. de burgemeester kan besluiten andere dan de in lid 2 genoemde binnengemeentelijke organen rechtstreeks toegang te verlenen tot de basisregistratie personen. In de overeenkomst die ingevolge zodanig besluit dient te worden opgemaakt, worden tenminste de volgende punten vastgelegd:

  • - het doel waarvoor de gegevens uit de basisregistratie personen nodig zijn;

  • - de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacybepalingen;

  • - een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens;

  • - de functionarissen die de gegevens gaan raadplegen; en

  • - de plicht tot geheimhouding voor zover die niet reeds blijkt uit het beroep of wettelijk voorschrift.

 

Artikel 16 Verstrekking aan organen en derden

Aan organen en derden, ten aanzien van wie de wet en deze verordening voorziet in gegevensverstrekking uit de basisregistratie , kunnen de in artikel 11 van deze verordening genoemde aangehaakte gegevens worden verstrekt, voorzover niet in strijd met de wettelijke bepalingen en mits de gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken.

 

Artikel 17 Verwijdering en vernietiging van gegevens

 • 1.

  Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

 • 2.

  Vernietiging van aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet.

 

Artikel 18 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

 • 1.

  De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 16 van de verordening bij gedurende het jaar volgend op de verstrekking, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig zou schaden.

 • 2.

  De protocolplicht vervalt indien de aangehaakte gegevens worden verstrekt in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten, dan wel voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat of indien het van belang is voor de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

 

Artikel 19 Rechten en plichten van de burger

 • 1.

  Verzoeken ten aanzien van aangehaakte gegevens, waaronder mede worden verstaan verzoeken tot wijziging, worden behandeld overeenkomstig hetgeen in de artikelen 35 tot en met 42 van de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald.

 • 2.

  De verzoeken zoals bedoeld in het eerste lid, worden ingediend bij de beheerder.

 • 3.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke over de in het eerste lid bedoelde verzoeken.

 • 4.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich deugdelijk legitimeert en/of in persoon bij hem vervoegt ter vaststelling van zijn identiteit.

 

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

 

 

Artikel 20 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van technische en organisatorische beveiliging ten minste de maatregelen overeenkomstig het laatste vastgestelde Beveiligingshandboek GBA en Privacy of zijn opvolger.

 

Artikel 21 Terugmelding

 • 1.

  Een binnengemeentelijk orgaan die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In bijlage VI worden de binnengemeentelijke organen aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan het binnengemeentelijke orgaan naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de wet.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening basisregistratie personen.

 • 2.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de basisregistratie personen.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 4.

  De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 3, 7, 8, 11, 13 en 21 worden in het vervolg vastgesteld door het college.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 15 april 2014.

 

De voorzitter, De griffier,

 

 

Bijlage I.

 

Toelichting op Beheer- en privacyverordening basisregistratiepersonen.

 

Algemeen

Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (BRP) gedeeltelijk in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Hierdoor is de bestaande Beheer en Privacyverordening Gemeentelijke Basisadministatie Persoonsgegevens 2010 van rechtswege vervallen. Hierdoor moet een nieuwe verordening op basis van de nieuwe wet worden vastgesteld.

 

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel 1

Dit artikel bevat een aantal begripsomschrijvingen die met enige regelmaat in de verordening voorkomen. De onderdelen c en d definiëren respectievelijk het begrip bevolkingsadministratie en het begrip basisregistratie.

De bevolkingsadministratie is de verzamelterm voor de geautomatiseerde administratie, die bestaat uit de basisregistratie als bedoeld in de Wet brp en de persoonsgegevens die de gemeente Houten aan de basisregistratie heeft aangehaakt. Deze aangehaakte gegevens kunnen van ingeschrevenen zijn in de eigen basisregistratie, maar ook van ingeschrevenen in een basisregistratie van een andere gemeente en die voorheen in Houten hebben gewoond. Deze laatste categorie valt onder de categorie ingeschrevene.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijke van de bevolkingsadministratie. Dit geldt echter niet voor de aangehaakte gegevens die zijn opgenomen ten dienste van taken van de burgemeester. Dat betreft o.a. de rijbewijsgegevens. Het begrip binnengemeentelijke orgaan is niet beperkt tot gemeentelijke diensten. Onder dat begrip vallen ook geprivatiseerde gemeentelijke diensten en bijvoorbeeld stichtingen en corporaties die zijn belast met de uitvoering van taken die door de overheid zijn opgelegd. Hierbij valt onder meer te denken aan woningbouwcorporaties die persoonsgegevens nodig hebben ter uitvoering van de verdeling van woningruimte.

Artikel 3

In dit artikel wordt de toegang tot de BRP en de verstrekking van gegevens uit de BRP geregeld voor de binnengemeentelijke organen.

Artikel 4

De leidinggevende op het taakgebied van Burgerzaken is belast met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie en is vanuit dien hoofde de beheerder van de administratie.

Met bewerker wordt degene bedoeld die - ten behoeve van de verantwoordelijke - persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Artikel 5

Dit artikel heeft betrekking op de koppeling en samenvoeging van bestanden vanuit de basisregistratie personen. In een reglement, door burgemeester en wethouders vast te stellen, wordt de noodzakelijke verstrekking van persoonsgegevens geregeld. Nieuwe verstrekkingen met betrekking tot koppeling en samenvoeging van bestanden zal plaats vinden met inachtneming van de wet en de gemeentelijke privacyregels.

Artikel 6

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om gegevens ter beschikking te stellen of te gebruiken indien er bijvoorbeeld sprake is van een ramp. Daarbij kan worden gedacht aan gegevensverstrekking aan het Centrale Registratie- en Informatiebureau (CRIB) in het kader van de Wet veiligheidsregio’s.. Hier zij tevens verwezen naar artikel 8 onder b tot en met f van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze wettelijke regeling wordt naast het "vitale belang" de noodzakelijkheid ten aanzien van de uitvoering van een overeenkomst, de publiekrechtelijke taak en de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke aangegeven als legitieme basis om te komen tot gegevensverwerking.

Artikel 7 en 15

In de hier bedoelde artikelen is aangegeven wie rechtstreeks toegang hebben tot de bevolkingsadministratie.

Artikel 8

In dit artikel wordt bepaald aan welke binnengemeentelijke organen systematisch gegevens worden verstrekt. Daarbij is bovendien aangegeven welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Artikel 11

Hierin staan de categorieën van derden omschreven, die gegevens kunnen verkrijgen anders dan omschreven in de artikelen 3.3 en 3.6 van de wet. De Wet brp geeft de gemeente een begrensde beleidsvrijheid omtrent de aanwijzing van rechts- en natuurlijke personen, die de gemeente van gegevens kan voorzien. Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt is door de wet beperkt. Gegevens mogen pas worden verstrekt voor zover deze verstrekking in het belang is van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, in een juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Artikel 3.13 Wet brp staat onder voorwaarden toe dat ten behoeve van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden gegevens worden verstrekt. Tevens verwijst dit artikel naar een Algemene maatregel van bestuur waarin doeleinden verder zijn uitgewerkt.

Tot slot mogen gegevens die bestemd zijn om in een ander land buiten de Europese Unie te worden verwerkt, slechts worden gegeven indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt.

Artikel 12 en 13

In de Wet brp is het doel van de basisregistratie personen omschreven. Daarom is het niet vereist om deze doelbepaling te omschrijven. Dit is wel vereist voor de door de gemeente aangehaakte gegevens. Deze doelomschrijving is vastgelegd in artikel 11.

De aangehaakte gegevens worden omschreven in het door burgemeester en wethouders vast te stellen reglement.

Artikel 16

Dit artikel voorziet in de verstrekking van aangehaakte gegevens. Hierbij staat de publiekrechtelijke taak van het orgaan (of derde) als criterium centraal.

Artikel 18

Dit artikel verplicht de beheerder de verstrekking van aangehaakte gegevens te protocolleren. Deze plicht is beperkt tot situaties waarin aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan, het belang van de geregistreerde onevenredig schaadt. Dit betekent dat herleidbare verstrekkingen niet worden geprotocolleerd. Voorts vervalt de protocolplicht ten aanzien van de verstrekking van aangehaakte gegevens indien verstrekking plaats vindt in het belang van de veiligheid van de staat of in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Herleidbare verstrekkingen zijn terug te voeren aan de hand van een autorisatiebesluit of gemeentelijke regeling en indicaties op de persoonslijst van de burger. Daardoor kan een dergelijke verstrekking worden gereconstrueerd.

Dat geldt niet voor de niet-herleidbare verstrekkingen. Bijvoorbeeld bij ad-hoc vragen en voor verstrekkingen op basis van de verordening zonder indicatie op de persoonslijst. Deze verstrekkingen zullen wel worden geprotocolleerd.

 

Bijlage I bij artikel 3

 

afdelingen

cluster/

landelijke wettelijke/

wettelijke/

privaat/niet

 

sectie

publiekrechtelijke taken

publiekrechtelijke taken

publiekrechtelijke taken

Gemeenteraad

 

 

 

 

Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College van B&W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffie

 

 

 

administratie persoonsgegevens raadsleden

 

 

 

 

 

Directie (Team)

 

 

 

 

DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling

Best./Dir. secr.

 

 

koninklijke onderscheidingen

Staf

 

 

 

4 mei bijeenkomst

 

 

 

 

huwelijks- en leeftijdsjubilea

 

 

 

 

veteranendag

 

Personeel &

Wachtgelden gemeente personeel

 

personeelsadministratie

 

Organisatie

(Ambtenarenwet)

 

 

 

 

Pensioenen raadsleden en wethouders

 

 

 

 

(Algemene pensioenwet)

 

 

 

 

Wet bijzondere opneming

Afhandeling klachten

 

 

 

Psychiatrische opneming

Afhandeling bezwaarschriften

 

 

 

Wet publieke gezondheid

 

 

 

 

Integrale Veiligheid

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling

 

Omgevingsvergunning (Wabo)

 

 

Ruimtelijke

 

Huisvesting (Huisvestingswet)

 

 

Ontwikkeling

Viveste

Huisvesting (Huisvestingswet)

 

 

RO

 

 

 

 

afdelingen

cluster/

landelijke wettelijke/

wettelijke/

privaat/niet

 

sectie

publiekrechtelijke taken

publiekrechtelijke taken

publiekrechtelijke taken

Afdeling

Bedrijfs-

 

 

 

Beheer

bureau

 

 

 

Openbare Ruimte

Onder-

 

 

 

BOR

steuning

 

 

 

 

Wijkbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsbeheer

Gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA's)

 

 

 

Unit Beleid

Winkeltijdenwet

 

 

 

Drank-en horecawet

 

 

 

Wet op de kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling

Klantcontactcentrum (KCC)

GBA (wet GBA)

Verkiezingen (Kieswet)

 

Dienstverlening

Burgerlijke Stand (Burgerlijk Wetboek)

CRIB

 

DV

Grafrechten (Wet op de lijkbezorging

 

 

 

en gemeentelijke verordening)

 

 

 

Reisdocumenten (Paspoortwet)

 

 

 

Naturalisatie

 

 

 

Naamswijziging

 

 

 

Volmachtverlening Kieswet

 

 

 

KCC-TIC

 

 

Meldingen openbare ruimte

 

KCC-Balie BWL

Gevonden voorwerpen (Burgerlijk Wetboek)

 

Meldingen openbare ruimte

 

Gegevensbeheer en Levering (GBL) - DPM

Archiefbeheer

 

 

 

 

 

Postregistratie

 

Belastingen

Gemeentelijke belastingen

 

 

 

Waardering onroerende zaken

 

 

 

Afvalstoffenheffing

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling

Onderwijs

Leerplicht (ouders)

 

 

Samenleving

 

Leerplicht

 

SAM

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart (Wegenverkeerswet)

 

 

Bijlage II bij de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen,

bevattende degene die rechtstreeks toegang hebben tot de BRP volgens artikel 7.

 

1.(Landelijke wettelijke) taken

Per taak zijn de volgende punten uitgewerkt:

 • -

  de soort en beschrijving van de taak;

 • -

  de bijbehorende doelgroep;

 • -

  de wettelijke grondslag;

 • -

  de gegevenssets die noodzakelijk zijn om de beschreven taken uit te voeren en:

 • -

  de wijze van verstrekken van de gegevens.

De gegevenssets in deze verordening zijn overgenomen van de landelijke autorisatie van de gemeente als orgaan. Als hierin wijzigingen doorgevoerd worden, zullen deze automatisch worden overgenomen en als zodanig worden gebruikt. Indien het gebruik van de persoonsgegevens door het binnengemeentelijk orgaan afwijkt (meer gegevens wilt) dan dat er in het landelijke autorisatiebesluit is opgenomen moet het binnengemeentelijke orgaan zelf B&W verzoeken meer gegevens te mogen gebruiken.

Voor zover het verstrekte gegeven nadere toelichting behoeft, is dit per taak aangegeven.

De verschillende taken worden uitgevoerd door verschillende afdelingen binnen de gemeente. Om een afdeling snel een inzicht te geven welke gegevens voor de uit te voeren taak geraadpleegd mogen worden, is de gegevenssets uit deze bijlage beschikbaar gesteld aan de diverse afdelingen die voor de uitoefening van hun taak hun taak de gegevens nodig hebben.

De gegevenssets zijn opgebouwd a.d.h.v. de opzet van een persoonslijst. Dit houdt in met een rubriek (nummer; bijv. 01.01.10) , soort gegeven (nummer; bijv. 1/3) en omschrijving (A-nummer). De historie is herkenbaar aan het 50 rubriek nummer (bijv. 50 is verblijfplaats, 58 is historie verblijfplaats.

 

2.Soorten gegevensset

Omdat er intern met verschillende taken wordt gewerkt, kunnen de gegevenssets per taak verschillen. Er worden passende gegevenssets samengesteld voor de uitvoer van binnengemeentelijke taken. In deze gegevenssets zijn o.a. gegevens opgenomen die voor alle taken voor de uitvoer van werkzaamheden van de betrokken afdelingen/clusters noodzakelijk zijn.

Als men gebruik wenst te maken van historische gegevens moet aangetoond worden waarom dit noodzakelijk is. Als de reden aanneembaar is kunnen deze gegevens tevens verstrekt worden.

De gegevens over het reisdocument, kiesrecht- en administratieve gegevens worden onder dezelfde voorwaarden als andere (persoons)gegevens verstrekt aan een gemeentelijk orgaan met de afspraak dat het betreffende orgaan hierop terugmelden bij gerede twijfel. Hierbij moet aangegeven worden welke gegevens dit betreft.

 

B II.1 Administratie persoonsgegevens raadsleden

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Toezenden van de nodige stukken, planningen, afspraken aan de raadsleden en hen volledig op

de hoogte te stellen van alle besluiten, te spreken agendapunten en wat al niet meer.

Doelgroep

Alle gekozen raadsleden voor de periode dat zij in de raad werkzaam zijn.

Afdeling/Cluster

Griffie

Wettelijke grondslag

n.v.t.

Toelichting gegevensset

Alleen actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Alle (persoons)gegevens worden overgenomen van de BRP (uittreksel welke bij de benoeming

wordt aangeleverd) waarbij tevens overige gegevens (telefoonnummer/e-mailadres/openbare betrekkingen worden door de raadsleden zelf aangeleverd.

 

B II.2 Koninklijke onderscheidingen

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Administratie en organisatie van de uitreikingen van de Koninklijke onderscheidingen

Doelgroep

Aangeprezen burgers.

Afdeling/Cluster

Staf

Wettelijke grondslag

Geen

Toelichting gegevensset

Alleen actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP en uittreksels uit de BRP

 

B II.3 4 mei bijeenkomst

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Administratie en organisatie van de 4 mei bijeenkomst

Doelgroep

Inwoners met een oorlogsverleden.

Afdeling/cluster

Staf

Wettelijke grondslag

Geen

Toelichting gegevensset

Alleen actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP en uittreksels uit de BRP

 

B II.4 Huwelijks- en leeftijdsjubilea

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Administratie en organisatie van een bezoek van de burgemeester aan burgers

die 40, 50, 60 jaar of nog langer met elkaar gehuwd zijn

Doelgroep

Inwoners met een heel lang huwelijksverleden en degenen die 100 jaar of ouder zijn.

Afdeling/cluster

Staf

Wettelijke grondslag

Geen

Toelichting gegevensset

Alleen actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP en opgaven vanuit de BRP.

 

B II.5 Veteranendag

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Administratie en organisatie van de veteranendag.

Doelgroep

Oorlogsveteranen.

Afdeling/cluster

Staf

Wettelijke grondslag

Geen.

Toelichting gegevensset

Alleen actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP en opgaven vanuit de BRP

 

B II.6 Verkiezingen

Taak

Binnengemeentelijke wettelijke taak.

Het organiseren en uitvoeren van de wettelijke voorgeschreven verkiezingen.

Doelgroep

Iedere kiesgerechtigde/stembureauleden.

Afdeling/cluster

Dienstverlening, cluster Verkiezingen

Wettelijke grondslag

Geen.

Toelichting gegevensset

Actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Koppeling met /inzage in de BRP

 

B II.7 Meldingen Openbare Ruimte

Taak

Binnengemeentelijke wettelijke taak.

Het registreren van meldingen over de openbare ruimte in de gemeente Houten.

Doelgroep

Iedere inwoner van de gemeente Houten die een melding doet.

Afdeling/cluster

Dienstverlening, cluster BWL (Bouwen, wonen en leefomgeving)

Dienstverlening, cluster TIC (Telefonisch Informatie Centrum)

Wettelijke grondslag

Geen.

Toelichting gegevensset

Actuele gegevens

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP

 

B II.8 Personeelsadministratie

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Administratie van alle (voormalige) personeelsleden in vaste - of tijdelijke dienst.

Doelgroep

alle personeelsleden

Afdeling/cluster

Staf

Wettelijke grondslag

Geen

Toelichting gegevensset

Gegevensset lang. Actuele en historische gegevens.

Verstrekkingswijzen

Controle BRP

 

B II.9 Huisvesting

Taak

Binnengemeentelijke wettelijke taak.

Administratie van (toekomstig) (urgent) woningzoekenden.

Uitvoering gemeentelijk sociaal huisvestingsbeleid.

Doelgroep

Personen die ingeschreven (willen) staan als urgent woningzoekende wegens medische of andere

redenen.

(Toekomstige en voormalige) huurders en bewoners van de woningen die door Viveste worden verhuurd.

Afdeling/Cluster

Ruimtelijke Ontwikkeling en Viveste

Wettelijke grondslag

Huisvestingswet

Toelichting gegevensset

Actuele en historische gegevens.

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP en uittreksels uit de BRP

B II.10 Postregistratie

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Het registeren en bewaken van de postafhandeling.

Afdeling/cluster

Dienstverlening

Wettelijke grondslag

Geen.

Toelichting gegevensset

Actuele en historische gegevens.

Verstrekkingswijzen

Koppeling met Key2Datadistributie

 

B II.11 Leerplicht

Taak

Binnengemeentelijke wettelijke taak.

Toezichthouder op de leerplicht bij de invoering van de Leerplichtwet 1969.

Controleren in het kader van de kwalificatieplicht of iedere leerplichtige jongere ingeschreven is bij een school en gaat na wat de reden is als jongeren vaak wegblijven van school.

Afdeling/cluster

Samenleving

Wettelijke grondslag

Leerplichtwet 1969

Toelichting gegevensset

Actuele en historische gegevens.

Verstrekkingswijzen

Koppeling met Key2Datadistributie

 

B II.12 Afhandeling klachten en bezwaarschriften

Taak

Binnengemeentelijke wettelijke taak.

Het afhandelen van klachten en bezwaarschriften.

Doelgroep

Degenen die een klacht en/of bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend.

Afdeling/cluster

Staf

Wettelijke grondslag

Geen.

Toelichting gegevensset

Actuele en historische gegevens.

Verstrekkingswijzen

Inzage in de BRP

 

B II.13 Midoffice/CRM

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Het registreren van allerlei zaken (meldingen, vergunningen, verzoeken, contacten, etc.) van natuurlijke en niet natuurlijke personen van binnen en buiten de gemeente Houten die voor de bedrijfsvoering

van de gemeente Houten van belang zijn.

Afdeling/cluster

Alle afdeling binnen de gemeente Houten

Wettelijke grondslag

Geen

Toelichting gegevensset

Actuele en historische gegevens.

Verstrekkingswijzen

Koppeling met Key2Datadistributie

 

B II.14 GIS-viewer

Taak

Binnengemeentelijke taak.

Het tonen van statistische informatie met behulp van de GIS-viewer.

Het mogelijk maken van mailings door de bedrijfsbureaus

met behulp van de GIS-viewer.

Afdeling/cluster

Dienstverlening

Wettelijke grondslag

Geen

Toelichting gegevensset

Actuele gegevens.

Verstrekkingswijzen

Koppeling met de database van Key2Burgerzaken

 

 

Bijlage II

B II.1

B II.2

B II.3

B II.4

B II.5

B II.6

B II.7

B II.8

B II.9

B II.10

B II.11

B II.12

B II.13

B II.14

Afdeling:

Griffie

Staf

Staf

Staf

Staf

DV

DV

Staf

RO en Viveste

DV

SAM

Staf

Alle

DV

GEGEVENSSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rubriek soort omschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 PERSOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.10 1 A-nummerpersoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

01.02.10 1 Voornamen persoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

01.02.20 1 Adellijke titel/predicaat persoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.03.10 1 Geboortedatum persoon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.03.20 1 Geboorteplaats persoon

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

01.03.30 1 Geboorteland persoon

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.61.10 1 Aanduiding naamgebruik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

01.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

02 Ouder1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.10 1 A-nummer Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

02.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

02.02.10 1 Voornamen Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

02.02.20 1 Adellijke titel/predicaat Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

02.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

02.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

02.03.10 1 Geboortedatum Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

02.03.20 1 Geboorteplaats Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

02.03.30 1 Geboorteland Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

02.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

02.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

02.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

03 Ouder2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.10 1 A-nummerOuder2

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

03.01.20 1 Burgerservicenummer Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

03.02.10 1 Voornamen Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

03.02.20 1 Adellijke titel/predicaat Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

03.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

03.02.40 1 Geslachtsnaam Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

03.03.10 1 Geboortedatum Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

03.03.20 1 Geboorteplaats Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

03.03.30 1 Geboorteland Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

03.04.10 1 Geslachtsaanduiding Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

03.62.10 1 Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

03.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

Bijlage II

B II.1

B II.2

B II.3

B II.4

B II.5

B II.6

B II.7

B II.8

B II.9

B II.10

B II.11

B II.12

B II.13

B II.14

Afdeling:

Griffie

Staf

Staf

Staf

Staf

DV

DV

Staf

RO en Viveste

DV

SAM

Staf

Alle

Alle

GEGEVENSSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rubriek soort omschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 NATIONALITEIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.10 1 Nationaliteit

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

04.65.10 1 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

04.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.01.10 1 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.01.20 1 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.02.10 1 Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.02.20 1 Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.03.10 1 Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.03.20 1 Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.03.30 1 Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.04.10 1 Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

05.06.20 1 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.06.30 1 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

05.07.20 1 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.07.30 1 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.07.40 1 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

05.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

06 OVERLIJDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.10 1 Datum overlijden

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

07 INSCHRIJVING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.68.10 3 Datum eerste inschrijving GBA

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

07.69.10 3 Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

07.70.10 3 Indicatie geheim

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

07.87.10 3 PK-gegevens volledig me geconverteerd

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage II

B II.1

B II.2

B II.3

B II.4

B II.5

B II.6

B II.7

B II.8

B II.9

B II.10

B II.11

B II.12

B II.13

B II.14

Afdeling:

Griffie

Staf

Staf

Staf

Staf

DV

DV

Staf

RO en Viveste

DV

SAM

Staf

Alle

Alle

GEGEVENSSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rubriek soort omschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 VERBLIJFPLAATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

08.09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

08.10.10 1 Functie adres

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

08.10.20 1 Gemeentedeel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

08.11.10 1 Straatnaam

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.11.20 1 Huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.11.30 1 Huisletter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.11.60 1 Postcode

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.13.10 1 Locatiebeschrijving

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

58 VERBLIJFPLAATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.09.10 1 Gemeente van inschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.09.20 1 Datum inschrijving in de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.10.20 1 Gemeentedeel

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.11.10 1 Straatnaam

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.11.20 1 Huisnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.11.30 1 Huisletter

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.11.40 1 Huisnummertoevoeging

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.11.60 1 Postcode

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

58.13.10 1 Locatiebeschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

09 KIND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.10 1 A-nummer kind

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

09.01.20 1 Burgerservicenummer kind

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

09.02.10 1 Voornamen kind

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

09.02.20 1 Adellijke titel/predicaat kind

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

09.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam kind

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

09.02.40 1 Geslachtsnaam kind

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

09.03.10 1 Geboortedatum kind

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

09.03.20 1 Geboorteplaats kind

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

09.03.30 1 Geboorteland kind

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

09.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

Bijlage II

B II.1

B II.2

B II.3

B II.4

B II.5

B II.6

B II.7

B II.8

B II.9

B II.10

B II.11

B II.12

B II.13

B II.14

Afdeling:

Griffie

Staf

Staf

Staf

Staf

DV

DV

Staf

RO en Viveste

DV

SAM

Staf

Alle

Alle

GEGEVENSSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rubriek soort omschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 VERBLIJFSTITEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

10.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

10.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

10.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

60 VERBLIJFSTITEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.39.10 1 Aanduiding verblijfstitel

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

60.39.20 1 Datum einde verblijfstitel

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

60.39.30 1 Ingangsdatum verblijfstitel

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

60.85.10 1 Ingangsdatum geldigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

11 GEZAGSVERHOUDING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.32.10 1 Indicatie gezag minderjarige

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

11.33.10 1 Indicatie curateleregister

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

Gebruik van landelijk voorziening BRP (GBA-V):

Nr.

Afd.:

Cluster:

Landelijke taak:

 

 

 

 

1

DV

Belastingen

Belastingen

2

DV

Belastingen

WOZ

3

DV

Belastingen

Afvalstoffenheffing

4

DV

Burgerzaken

BRP

5

DV

Burgerzaken

Burgerlijke Stand

6

DV

Bouwen & Wonen, Leefomgeving

Gevonden Voorwerpen

7

DV

Burgerzaken

Volmachtverlening Kieswet

8

DV

Burgerzaken

Naturalisatie

9

DV

Burgerzaken

Crisisbeheersing

10

DV

DPM

Dispensatie niet openbare archiefstukken

11

BOR/DV

Burgerzaken; het beleid ligt bij de afd. BOR/ de werkzaamheden worden uitgevoerd door DV

Grafrechten

12

SAM

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

13

SAM

WMO

Gehandicaptenparkeerkaart

14

SAM

Onderwijs

Leerplicht (ouders)

15

RO

Vergunningverlening

Winkeltijden

16

RO

Vergunningverlening

Drank- en Horecabedrijf

17

RO

Vergunningverlening

Kansspelen

18

RO

Vergunningverlening

Omgevingsvergunning

19

RO

Vergunningverlening

Algemene plaatselijke verordening

20

RO

Toezicht en Handhaving

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

21

RO/Viveste

Viveste; het beleid ligt bij de afd. RBL/ de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door Viveste en slechts enkele door RBL.

Huisvesting

22

Staf

Juridische Zaken

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

23

Staf

Adviseur Crisisbeheersing

Bestrijding infectieziekten

24

Staf

 

Pensioenen raadsleden en wethouders

25

Staf

 

Wachtgelden gemeentepersoneel

 

 

 

 

 

 

 

 

B II.GBA-V nr. 3

Afdeling:

DV

Cluster:

Belastingen

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster

Landelijke taak:

Afvalstoffenheffing

Omschrijving van de taak:

Heffen en invorderen van de afvalstoffenheffing.

Doelgroep:

Personen die een afvalstoffenheffing moeten betalen. Bijvoorbeeld personen die een vakantiehuis bezitten in de gemeente.

Wettelijke grondslag:

Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 4

Afdeling:

DV

Cluster:

Burgerzaken

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster

Landelijke taak:

BRP

Omschrijving van de taak:

Onderzoek in verband met bijhouden van de BRP. In het bijzonder de onderzoeken over huwelijk/geregistreerd partnerschap, ouder-kind relaties en nationaliteit.

Doelgroep:

Alle ingezetenen van de gemeente.

Wettelijke grondslag:

Wet basisregistratie personen.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 5

Afdeling:

DV

Cluster:

Burgerzaken

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster

Landelijke taak:

Burgerlijke stand

Omschrijving van de taak:

Bijhouden burgerlijke stand in verband met het doen van onderzoek ten behoeve van huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap, geboorteakten, erkenningsakten en het doorvoeren van akteverbeteringen. Bij huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap betreft het onder meer onderzoek naar huwelijksbevoegdheid c.q. bevoegdheid tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap en verifiëren gegevens getuigen. Bij erkenningsakten gaat het onder meer om onderzoek naar afstamming. Het doorvoeren van akteverbeteringen betreft onder meer het doorvoeren van verbeteringen in geboorte akten, huwelijksakten/akten voor geregistreerd partnerschap en overlijdensakten.

Doelgroep:

Personen buiten de eigen gemeente waarvan gegevens noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de burgerlijke stand.

Wettelijke grondslag:

De artikelen 1 3a, 18, 24 en 24a van boek 1 Burgerlijk Wetboek.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 6

Afdeling:

DV

Cluster:

Bouwen, wonen en leefomgeving.

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster

Landelijke taak:

Gevonden voorwerpen

Omschrijving van de taak:

Het Burgerlijk Wetboek draagt de verantwoordelijkheid voor gevonden en verloren voorwerpen op aan de gemeente. De gemeente dient al het mogelijke te doen de rechtmatig eigenaar te traceren.

Doelgroep:

Personen binnen en buiten de gemeente die een voorwerp hebben gevonden of verloren.

Wettelijke grondslag:

Artikel 171 van de Gemeentewet, titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 5, tweede lid, 6, tweede en derde lid, 8 en 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 7

Afdeling:

DV

Cluster:

Burgerzaken

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster

Landelijke taak:

Volmachtverlening Kieswet

Omschrijving van de taak:

Een persoon kan volmacht geven aan iemand buiten de eigen gemeente van inschrijving om namens hem een stem uit te brengen bij de verkiezingen. De gemeente van inschrijving van de volmachtverlener dient de persoonsgegevens van de gemachtigde te verifiëren en te controleren of degene aan wie volmacht wordt gegeven niet al twee volmachten van anderen heeft.

Doelgroep:

Personen buiten de eigen gemeente waarvoor een volmachtbewijs door een kiesgerechtigde van de gemeente Houten is aangevraagd.

Wettelijke grondslag:

Hoofdstuk L, § 2, van de Kieswet.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 8

Afdeling:

DV

Cluster:

Burgerzaken

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster

Landelijke taak:

Naturalisatie

Omschrijving van de taak:

Een verzoek tot naturalisatie wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente van inschrijving. Als er kinderen en kleinkinderen van de verzoeker tot naturalisatie in het verzoek worden betrokken, en deze kinderen en kleinkinderen zijn ingeschreven in een andere gemeente, dan dient de gemeente waar het verzoek is ingediend de gegevens van de kinderen en kleinkinderen bij de andere gemeente te verifiëren.

Doelgroep:

Personen die buiten de gemeente Houten woonachtig zijn en die als kind of als kleinkind die bij een verzoek tot naturalisatie/optie van een ingezetene van de gemeente Houten betrokken zijn.

Wettelijke grondslag:

Hoofdstuk 4 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 9

Afdeling:

DV

Cluster:

Burgerzaken

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster en degenen die vanuit de Crisisbeheersing een rol hebben in Draaiboek 21.

Landelijke taak:

Crisisbeheersing

Omschrijving van de taak:

Na een ramp of een zwaar ongeval dient de gemeente een Centraal Registratie –en Informatiebureau (CRIB) op te zetten. Het CRIB is belast met het verzamelen en registreren van alle van belang zijnde gegevens over slachtoffers of getroffenen (zoals gewonden, vermisten, evacués, daklozen en overledenen). Het betreft een samenwerking tussen brandweer, politie, ambulancedienst en het Nederlandse Rode Kruis.

Doelgroep:

De doelgroep van dit draaiboek zijn de burgers van de gemeente.

Wettelijke grondslag:

Wet veiligheidsregio's.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 10

Afdeling:

DV

Cluster:

Archief

Medewerk(st)er:

Medewerker archief

Landelijke taak:

Dispensatie niet openbare archiefstukken

Omschrijving van de taak:

Al is een gemeentelijk archiefstuk niet openbaar, dan kan men in bepaalde gevallen toch inzage krijgen. De archiefwet zegt dat wanneer het belang van de aanvrager om het stuk in te zien groter is dan de belangen om het stuk niet te openbaren, toestemming verleend kan worden (dispensatie). De gemeente kan zelf nadere regels stellen omtrent het openbaar maken van deze archiefstukken. Bij de behandeling van een dispensatieverzoek gaat het om de beoordeling of niet-openbare archiefonderdelen wel of niet aan de klant ter inzage kunnen worden gegeven. In verband met de privacy kunnen vaak documenten waarin nog levende personen voorkomen niet vrijgegeven worden. Om tot een gefundeerd oordeel te komen of wel of niet inzage gegeven kan worden in de archiefonderdelen moet in dat geval dus in ieder afzonderlijk geval kunnen worden nagekeken of betrokkenen bijvoorbeeld zijn overleden.

Doelgroep:

Het betreft ingeschrevenen in een andere gemeenten.

Wettelijke grondslag:

Archiefwet.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * De gegevensset. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 11

Afdeling:

BOR/DV

Cluster:

Burgerzaken; het beleid ligt bij de afd. BOR/ de werkzaamheden worden uitgevoerd door DV.

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster.

Landelijke taak:

Grafrechten

Omschrijving van de taak:

De gemeente kan aan een persoon het uitsluitend recht op een graf verlenen. Dit recht wordt schriftelijk bevestigd door de gemeente. De gemeente moet de rechthebbende aanschrijven voor inning van leges dan wel verlenging of beëindiging van het grafrecht.

Doelgroep:

Personen die als rechthebbenden op een graf op één van de gemeentelijke begraafplaatsen staan geregistreerd. Het kan zowel een ingezetene betreffende als een persoon in een andere gemeente.

Wettelijke grondslag:

Artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging en gemeentelijke verordening (beheer begraafplaats).

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 12

Afdeling:

SAM

Cluster:

WMO

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster.

Landelijke taak:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Omschrijving van de taak:

Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woon-, vervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente heeft aangevraagd. Dit kan ook voorkomen bij iemand die nog niet in de gemeente is ingeschreven. In verband met de te maken kosten en de lange periode van behandeling van het verzoek, moet over de meest actuele gegevens kunnen worden beschikt.

Doelgroep:

Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een voorziening.

Wettelijke grondslag:

Artikel 4 en 6 van de Wmo

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ad-hoc-adresbevoegdheid: Ja, omdat bij terugvordering en verhaal van een bijstandsuitkering het van belang is wat de draagkracht van een persoon is. Het aantal personen dat op een adres woont kan een indicatie zijn dat betrokkene heeft verzwegen met anderen op een adres samen te wonen. Het vast te stellen bedrag dat wordt teruggevorderd kan dan worden.

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 13

Afdeling:

SAM

Cluster:

WMO

Medewerk(st)er:

Alle medewerk(st)ers van dit cluster.

Landelijke taak:

Gehandicaptenparkeerkaart

Omschrijving van de taak:

Het verlenen van een parkeervergunning aan personen die buiten de eigen gemeente wonen, maar aan wie binnen de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart is verleend of door hen is aangevraagd. Het betreft langlopende parkeervergunningen voor invaliden. Voor de afhandeling van de verzoeken om een vergunning, de inning van de leges en de naleving van de vergunningsvoorwaarden heeft de gemeente actuele adresgegevens nodig.

Doelgroep:

Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wettelijke grondslag:

Artikelen 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer op grond van de Wegenverkeerswet.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 14

Afdeling:

SAM

Cluster:

Onderwijs

Medewerk(st)er:

Leerplichtambtenaar

Landelijke taak:

Leerplicht (ouders)

Omschrijving van de taak:

Gemeenten hebben de taak om te controleren op absoluut en relatief schoolverzuim van leerplichtige jongeren. In sommige gevallen moet contact opgenomen worden met een ouder, voogd of verzorger die in een andere gemeente is ingeschreven.

Doelgroep:

Het betreft ingeschrevenen in een andere gemeenten.

Wettelijke grondslag:

Leerplichtwet 1969

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 15

Afdeling:

RO

Cluster:

Vergunningverlening

Medewerk(st)er:

Juridisch medewerk(st)er

Landelijke taak:

Winkeltijden

Omschrijving van de taak:

Door middel van het verstrekken van een vergunning kan de gemeente vrijstelling verlenen van het verbod om een winkel op bepaalde dagen voor het publiek geopend te hebben. Voor deze ontheffing van het verbod verleent de gemeente een vergunning voor langere tijd. De gemeente int de bijbehorende leges en trekt zonodig de vergunning weer in als de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend niet worden nageleefd. Voor deze taken moet de gemeente over actuele adresgegevens van de vergunninghouder beschikken.

Doelgroep:

Personen die ingeschreven zijn en aan wie een vergunning op grond van de Winkeltijdenwet is verleend of door hen is aangevraagd. Personen buiten de eigen gemeente die de voorwaarden waaronder de vrijstelling is verleend niet naleven en die door de gemeente moeten worden aangeschreven.

Wettelijke grondslag:

Artikel 3 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 16

Afdeling:

RO

Cluster:

Vergunningverlening

Medewerk(st)er:

Juridisch medewerk(st)er

Landelijke taak:

Drank- en Horecabedrijf

Omschrijving van de taak:

Het verlenen van een vergunning aan degene die een horecabedrijf of een slijtersbedrijf uitoefent. De vergunning wordt voor langere tijd verleend. De gemeente int hiervoor leges en trekt zonodig de vergunning weer in. Voor deze taken moet de gemeente over actuele adresgegevens beschikken van de vergunninghouder, ook wanneer die buiten de gemeente woont.

Doelgroep:

Ingeschrevenen van de gemeente Houten als buiten de eigen gemeente die de vergunningsvoorwaarden niet naleven en die door de gemeente moeten worden aangeschreven. Personen buiten de eigen gemeente die verplicht zijn jaarlijks leges te betalen voor een vergunning om een horecabedrijf of een slijtersbedrijf uit te oefenen. Personen buiten de eigen gemeente die een vergunning hebben aangevraagd.

Wettelijke grondslag:

Artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 17

Afdeling:

RO

Cluster:

Vergunningverlening

Medewerk(st)er:

Juridisch medewerk(st)er

Landelijke taak:

Kansspelen

Omschrijving van de taak:

Het verlenen van een vergunning voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten. De vergunning wordt voor langere tijd verleend. De gemeente int hiervoor leges en trekt zonodig de vergunning weer in. Voor deze taken moet de gemeente over actuele adresgegevens van de vergunninghouder beschikken.

Doelgroep:

Ingeschrevenen van de gemeente Houten als buiten de eigen gemeente die een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen aanvragen of hebben. Personen buiten de eigen gemeente die de vergunningsvoorwaarden niet naleven en die door de gemeente moeten worden aangeschreven. Personen buiten de eigen gemeente die verplicht zijn periodiek leges te betalen voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten. Personen die een vergunning hebben aangevraagd bij de gemeente.

Wettelijke grondslag:

Artikel 30b van de Wet op de kansspelen.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 18

Afdeling:

RO

Cluster:

Vergunningverlening

Medewerk(st)er:

Medewerker vergunningverlening

Landelijke taak:

Omgevingsvergunning

Omschrijving van de taak:

De gemeente houdt zich bezig met het verlenen van vergunningen, ontheffingen en het ontvangst nemen van meldingen op het terrein van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu. De gemeente voert deze taken uit op grond van de Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet Milieubeheer, de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht integreert een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning.

Doelgroep:

Ingeschrevenen van de gemeente Houten als buiten de eigen gemeente van wie een verzoek tot vergunning verlening, een ontheffing of een melding ingevolge de onder de taak omschreven wetten is ontvangen.

Wettelijke grondslag:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 19

Afdeling:

RO

Cluster:

Vergunningverlening

Medewerk(st)er:

Juridisch medewerk(st)er

Landelijke taak:

Algemene Plaatselijke Verordening

Omschrijving van de taak:

Betreft: verlening, ontheffingen, meldingen en kennisgevingen.

 

De gemeente heeft de bevoegdheid om in de Algemene plaatselijke verordening (APV) te bepalen dat voor bepaalde handelingen of rechten een vergunning of ontheffing door de gemeente moet worden verleend. Hierbij kan men denken aan marktstandplaatsvergunningen, een ventvergunning of een exploitatievergunning. Daarnaast kan de gemeente burgers opleggen bepaalde zaken aan de gemeente te melden of een kennisgeving hiervan aan de gemeente te sturen. Bijvoorbeeld een kennisgeving voor betogingen op openbare plaatsen.

Doelgroep:

Ingeschrevenen van de gemeente Houten als buiten de eigen gemeente die de vergunningsvoorwaarden niet naleven en die door de gemeente moeten worden aangeschreven. Personen buiten de eigen gemeente die verplicht zijn jaarlijks leges te betalen voor een vergunning om te venten of een marktplaats in te nemen dan wel een (horeca)bedrijf te exploiteren. Personen buiten de eigen gemeente die een vergunning of een ontheffing hebben aangevraagd; een melding of kennisgeving hebben gedaan..

Wettelijke grondslag:

Algemene plaatselijke verordening

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 20

Afdeling:

RO

Cluster:

Toezicht en Handhaving

Medewerk(st)er:

Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's)/Toezicht-houders en ander administratief ondersteunend personeel.

Landelijke taak:

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

Omschrijving van de taak:

Door de Minister van Justitie kunnen bij Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente worden aangewezen in verband met de handhaving openbare ruimte. Deze gemeentelijke opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens verscheidene wetten en de gemeentelijke verordeningen en/of Keuren voor zover de opsporingsambtenaar daarvoor door het de gemeente is aangewezen. Het werkgebied van de gemeentelijke opsporingsambtenaar betreft dus bijvoorbeeld de handhaving op het gebied van het hondenbeleid van de gemeente, afval en milieu (het illegaal dumpen van afval, het veroorzaken van zwerfafval), of parkeercontrole en verkeersveiligheid (het rijden zonder gordel of het bellen onder het rijden, foutparkeren).

Doelgroep:

Alle inwoners en bezoekers van de gemeente die op hun gedrag worden aangesproken en als gevolg daarvan proces verbaal opgemaakt moet worden.

Wettelijke grondslag:

Diverse gemeentelijke (belasting)verordeningen.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * De gegevensset. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 21

Afdeling:

RO/Viveste

Cluster:

Viveste; het beleid ligt bij de afd. RO/ de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door Viveste en slechts enkele door RO.

Medewerk(st)er:

Bij RO door: (beleids)medewerk(st)er Volkshuisvesting

Landelijke taak:

Huisvesting

Omschrijving van de taak:

Het behandelen van verzoeken van nog niet in de gemeente ingeschreven personen in verband met een huisvestingsvergunning, de inschrijving als woningzoekende, een urgentietoekenning, een woningtoewijzing of woningonttrekking. De gemeente moet beschikken over actuele gegevens van de verzoekers tijdens de behandelingsperiode. De afhandeling van deze verzoeken is doorgaans langdurig. Nadat het verzoek is behandeld kan het noodzakelijk zijn dat de gemeente achteraf de juistheid van de opgegeven gegevens kan controleren.

Doelgroep:

Het betreft personen die bijvoorbeeld een aanvraag hebben ingediend door een huisvestingsvergunning of een urgentieverklaring, maar nog niet in de gemeente zijn ingeschreven.

Wettelijke grondslag:

Artikelen 2, 4, 11, 14, 23 en 30 van de Huisvestingswet.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 22

Afdeling:

Staf

Cluster:

Juridische zaken

Medewerk(st)er:

Medewerk(st)er Integrale Veiligheid

Landelijke taak:

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Omschrijving van de taak:

Het afgeven van een beschikking om een persoon ouder dan 13 jaar, die niet in de eigen gemeente woont, gedurende een bepaalde periode in bewaring te stellen. Het betreft een persoon die door een stoornis van de geestvermogens een gevaar oplevert voor zijn omgeving, maar weigert zich te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. De gemeente heeft voor deze beschikking gegevens nodig van de betreffende persoon.

Doelgroep:

Het betreft ingeschrevenen in een andere gemeenten.

Wettelijke grondslag:

Artikel 20 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * De gegevensset. Ingezetenen: * Koppeling met de BRP.

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 23

Afdeling:

Staf

Cluster:

 

Medewerk(st)er:

Adviseur Crisisbeheersing

Landelijke taak:

Bestrijding infectieziekten

Omschrijving van de taak:

Het nemen van maatregelen tegen een persoon die niet in de eigen gemeente woont en bij wie een infectieziekte is vastgesteld of wordt vermoed, maar die niet meewerkt aan het tegengaan of de verspreiding daarvan. De maatregel kan bestaan uit een gedwongen isolatie of medische behandeling.

Doelgroep:

Het betreft ingeschrevenen in een andere gemeenten.

Wettelijke grondslag:

Wet publieke gezondheid.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * De gegevensset. Ingezetenen: * Koppeling met de GBA. Ad-hoc-adresbevoegdheid: Ja, omdat personen die op dezelfde datum op een adres woonden als de betrokkene kunnen door de gemeente worden benaderd voor een onderzoek. De gegevens die in het antwoord op de ad hoc-adresvraag mogen worden opgevraagd zijn: (zie XX

Welke gegevens:

*)

 

 

B II.GBA-V nr. 24

Afdeling:

Staf

Cluster:

 

Medewerk(st)er:

Medewerk(st)er Personeels- en Salarisadministratie

Landelijke taak:

Pensioenen raadsleden en wethouders

Omschrijving van de taak:

Het toekennen van pensioenen aan raadsleden en wethouders en/of hun weduwen en wezen.

Doelgroep:

Raadsleden, wethouders en hun weduwen en wezen.

Wettelijke grondslag:

Voor wethouders gelden de artikelen 138, 140, 142 en 143 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de gemeentelijke Uitkerings- en pensioenverordening. Voor gemeenteraadsleden geldt artikel 10 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

B II.GBA-V nr. 25

Afdeling:

Staf

Cluster:

 

Medewerk(st)er:

Medewerk(st)er Personeels- en Salarisadministratie

Landelijke taak:

Wachtgelden gemeentepersoneel

Omschrijving van de taak:

Het toekennen van wachtgelden aan gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouders.

Doelgroep:

Gemeenteambtenaren, raadsleden en wethouders en hun gerelateerden.

Wettelijke grondslag:

Wachtgelden ambtenaren: artikel 125 van de Ambtenarenwet en de hierop gebaseerde collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (hoofdstukken 10 en 11) alsmede artikel 109 van de Grondwet. Wachtgelden raadsleden en wethouders: artikel 95 Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden en de gemeentelijke verordeningen.

Verstrekkingswijze(n):

Niet ingezetenen: * Spontane verstrekking d.m.v. ad-hoc-plaatsing van indicaties op de betreffende persoonslijsten; * Ad-hoc-verstrekking. Ingezetenen: * Inzage BRP

Welke gegevens:

*)

 

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie:

 

 

 

Legenda:

DV

Dienstverlening

BOR

Beheer Openbare Ruimte

RO

Ruimtelijke Ontwikkeling

SAM

Samenleving

Staf

Staf

 

 

*) Zie voor de toegestane gegevens het Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2009, BPR2009/54993, tot autorisatie van het gemeentebestuur van de gemeente Houten, voor de systematische verstrekking van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens en tot het verlenen van toestemming aan genoemd gemeentebestuur tot het uitvoeren van de regels omtrent de verzending en de ontvangst van berichten in verband met deze systematische verstrekking.

XX)

Behoort bij taak nr. 23.

 

01.01.10 1 A-nummer persoon

 

01 .02.10 1 Voornamen persoon

 

01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

 

01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

 

01 .03.10 1 Geboortedatum persoon

 

01 .04.10 1 Geslachtsaanduiding

 

08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

 

08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

 

08.11.10 1 Straatnaam

 

08.11.20 1 Huisnummer

 

08.11.30 1 Huisletter

 

08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

 

08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

 

08.11.60 1 Postcode

 

08.13.10 1 Locatiebeschrijving

Bijlage III bij de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen,

bevattende de gegevens per orgaan waarnaar wordt verwezen in artikel 8.

 

 

 

 

 

Binnengemeentelijke organen die gegevens uit de basisregistratie ontvangen:

 

 

 

 

 

 

Afdeling:

Cluster:

Specificatie:

Doel:

 

 

 

 

 

1.

DV

Belastingen

Bijhouding belastingadministratie.

 

 

 

 

 

Actualisatie persoon

 

 

 

Geboorte

 

 

 

Adreswijziging

 

 

 

Emigratie

 

 

 

Huwelijksontbinding

 

 

 

Immigratie

 

 

 

Overlijden

 

 

 

Partnerschap ontbinding

 

 

 

Straatnaamwijziging

 

 

 

Vernummering (huisnummerwijziging)

 

 

 

Vervolginschrijving

 

 

 

Vervolguitschrijving

 

 

 

 

 

 

 

2.

SAM

Onderwijs

 

Bijhouding leerplichtadministratie en

 

 

 

 

 

Actualisatie persoon

 

 

 

Adreswijziging

 

 

 

Emigratie

 

 

 

Erkenning

 

 

 

Immigratie

 

 

 

Overlijden

 

 

 

Straatnaamwijziging

 

 

 

Vernummering (huisnummerwijziging)

 

 

 

Vervolguitschrijving

 

 

 

Vestigingen

 

 

 

 

 

 

 

3.

BOR

Begr.pl.adm.

Bijhouding begraafplaatsadministratie.

 

 

 

 

 

Adreswijziging

 

 

 

Emigratie

 

 

 

Overlijden

 

 

 

Straatnaamwijziging

 

 

 

Vernummering (huisnummerwijziging)

 

 

 

Vervolguitschrijving

 

 

 

 

 

 

 

4.

SAM

WMO

 

Bijhouding van de administratie gekoppeld aan de verstrekte voorzieningen op grond van de WMO.

 

 

 

 

 

Adreswijziging

 

 

 

Emigratie

 

 

 

Overlijden

 

 

 

Straatnaamwijziging

 

 

 

Vernummering (huisnummerwijziging)

 

 

 

Vervolguitschrijving

 

 

 

 

 

 

 

5.

SAM

WMO

Vervoerspas

Bijhouding van de administratie gekoppeld aan de verstrekte vervoerspas op grond van de WMO.

 

 

 

 

 

Adreswijziging

 

 

 

Emigratie

 

 

 

Overlijden

 

 

 

Straatnaamwijziging

 

 

 

Vernummering (huisnummerwijziging)

 

 

 

Vervolguitschrijving

 

 

 

 

 

 

 

6.

RO

--

Landschaps-coördinator

Het aanschrijven van bewoners in bepaalde gebieden t.b.v. behoud van bestaand landschappelijke kwaliteit en het begeleiden van subsidieaanvragen.

 

 

 

 

 

Adreswijziging

 

 

 

Vervolginschrijving

 

 

 

 

 

 

Bijlage IV bij de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen

o.g.v. artikel 11.

Overige verstrekkingen en de gegevens die aan derden zoals bedoeld in artikel 3.9

van de Wet brp kunnen worden verstrekt.

 

 

Voorwaarden:

 

 

1.

Voor verstrekking komen slechts in aanmerking:

a.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk, voor zover noodzakelijk in het belang van de bescherming van de betrokkene of van rechten en vrijheden van anderen. Hierbij dient te worden nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte die in een juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en dit doel niet op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt.

b.

Natuurlijke personen ten behoeve van een persoonlijk, niet commercieel belang en met voorafgaande toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

2.

Andere voorwaarden voor verstrekking:

a.

Verstrekking van gegevens vindt uitsluitend plaats eerst nadat de identiteit van de verzoeker deugdelijk is vastgesteld.

b.

Een verzoek om informatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de beheerder. Uit het verzoek dient ondubbelzinnig te blijken om welke persoon gegevens wordt gevraagd en welk doel de gegevensverstrekking dient.

c.

De verzoeker is desgevraagd verplicht om bewijsstukken te overleggen waaruit het belang van verzoeker blijkt. Bij het niet overleggen wordt het verzoek niet verder in behandeling genomen.

d.

Indien er sprake is van een ingewilligd verzoek tot geheimhouding van gegevens, worden geen gegevens verstrekt.

e.

Verstrekking aan natuurlijke personen als bedoeld in 1 onder b van deze bijlage, vindt niet plaats indien binnen de termijn van zes weken na de dag van verzending van het verzoek tot toestemming aan de betrokkene, geen toestemming is ontvangen dan wel indien de betrokkene schriftelijk geen toestemming heeft verleend;

f.

De toestemming van een betrokkene in verband met het verzoek tot verstrekking van gegevens door een natuurlijk persoon wordt ten minste een jaar bewaard.

g.

Informatie wordt onder de geldende voorwaarden verstrekt als de betrokkene is overleden en de laatste woonplaats Houten was;

h.

Informatie gevraagd door natuurlijke personen zoals bedoeld in 1 onder b van deze bijlage, wordt niet verstrekt indien de betrokkene geen ingezetene is, met dien verstande dat, indien betrokkene rechtstreeks vanuit Houten in een andere gemeente binnen Nederland is opgenomen in de BRP, het verzoek wordt doorgezonden naar die gemeente.

i.

Wordt het verzoek tot verstrekking gedaan in naam van een persoon, dan geschiedt dit slechts op basis van een schriftelijke machtiging van de rechthebbende en na deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker tenzij de wet hieromtrent iets anders bepaalt. De machtiging wordt ten minste een jaar bewaard.

Categorieën van derden

 

 

Onder categorieën van derden worden verstaan:

1.

Rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 3.9 van de wet waaronder bijvoorbeeld begrepen:

a.

rechtspersonen die zijn belast met de uitvoering van overheidstaken, dan wel opdrachten en die gegevens uitsluitend nodig hebben ter uitvoering van de aan hen door de overheid opgelegde taken of rechtspersonen die door de gemeente worden gesubsidieerd waaronder geprivatiseerde onderdelen van de gemeente, zonder directe zeggenschap van het gemeentebestuur en geprivatiseerde onderdelen van de gemeente, die bij bijzonder besluit zijn aangewezen door de verantwoordelijke. Daaronder dienen onder meer te worden verstaan:

 

woningbouwcorporaties die de gegevens, met uitsluiting van debiteurenactiviteiten, fondswerving of ledenwerving, nodig hebben voor de uitvoering van de huursubsidiewet of de woonruimteverdeling of het tegengaan van illegale bewoning dan wel spookbewoning.

b.

rechtspersonen die werkzaam zijn op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke en sociale dienstverlening en het onderwijs, die de gegevens nodig hebben voor maatschappelijk relevante activiteiten, niet zijnde het werven van leden of fondsen. Daaronder dienen onder meer te worden verstaan: vakbonden; bloedbanken; het Rode Kruis, ouderenbonden of rechtspersonen die eigenaar of houder zijn van een begraafplaats voor zover het betreft de uitvoering van artikel 28 Wet op de lijkbezorging of een stichting die zich inzet voor vervolgingsslachtoffers. Tevens dienen hieronder te worden verstaan: rechtspersonen die zich inzetten voor de bescherming van dieren en sportverenigingen.

2.

Natuurlijke personen die ten behoeve van een persoonlijk, niet commercieel belang en met voorafgaande toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van het organiseren van een reünie.

3.

Gegevensverstrekking aan rechtspersonen die vallen onder de categorie derden en die niet zijn genoemd in deze bijlage kan in bijzondere gevallen plaatsvinden onder de voorwaarden zoals bij de wet en deze verordening zijn gesteld en nadat de persoon omtrent wie gegevens worden verzocht, vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de verstrekking.

4.

Aan rechtspersonen als bedoeld onder punt 1 van deze bijlage kunnen onder de in deze bijlage genoemde voorwaarden de genoemde gegevens, desgewenst systematisch of in de vorm van selecties, worden verstrekt, voor zover deze nodig zijn in het belang waarvoor deze gegevens worden gevraagd. Het aanschrijven van de geselecteerde personen kan rechtstreeks door de gemeente geschieden.

Derden (voorbeelden):

 

 

 

 

Soort afnemers

Naam

Soort gegevens

Ten behoeve van

1

Charitatieve instelling

Rode Kruis, KWF, etc.

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Bijhouden administratie

2a

Organisatie met maatschappelijk doel

Vakbonden

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Bijhouden administratie

2b

Organisatie met maatschappelijk doel

Buitenlandse overheden

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Uitvoeren wettelijke taken en bijhouden administratie

2c

Organisatie met maatschappelijk doel

Advies-en meldpunt kindermishandeling

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Uitvoeren wettelijke taken en bijhouden administratie

2d

Organisatie met maatschappelijk doel

Ouderenbonden

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Bijhouden administratie

2e

Organisatie met maatschappelijk doel

Bloedbanken

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Bijhouden administratie

2f

Organisatie met maatschappelijk doel

Dierenbescherming

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Bijhouden administratie

3

Onderwijsinstelling

 

Idem

Idem

4

Woningstichtingen

Woningstichting Viveste

Idem

Bijhouden administratie

5

Wetenschappelijke instellingen

Ziekenhuizen/Universiteiten

Eenmalig: schriftelijk verzoek

Bijhouden administratie en medische/

 

 

 

 

wetenschappelijke (vervolg)onderzoeken

GEGEVENSSET Alle taken spontaan

rubriek soort omschrijving

01 PERSOON

01.01.10 1 A-nummerpersoon

01.01.20 1 Burgerservicenummer persoon

01.02.10 1 Voornamen persoon

01.02.20 1 Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40 1 Geslachtsnaam persoon

01.03.10 1 Geboortedatum persoon

01.04.10 1 Geslachtsaanduiding

01.61 .10 1 Aanduiding naamgebruik

05 HUWELIJKIGEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30 1 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40 1 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10 1 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10 1 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06 OVERLIJDEN

06.08.10 1 Datum overlijden

07 INSCHRIJVING

07.70.10 3 Indicatie geheim

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10 1 Gemeente van inschrijving

08.10.20 1 Gemeentedeel

08.10.30 1 Datum aanvang adreshouding

08.11.10 1 Straatnaam

08.11.20 1 Huisnummer

08.11.30 1 Huisletter

08.11.40 1 Huisnummertoevoeging

08.11.50 1 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60 1 Postcode

08.13.10 1 Locatiebeschrijving

08.13.20 1 Datum vertrek uit Nederland

08.14.20 1 Datum vestiging in Nederland

Bijlage V bij de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen

Overzicht van aangehaakte gegevens in de gemeente Houten, zoals

genoemd in artikel 13.

1.Voorletters van de persoon, ouder 1, ouder 2, (ex)partner(s) en kind(eren).

2.Burgerlijke staat: geen huwelijk / geregistreerd partnerschap, gehuwd, gescheiden, weduwe / weduwnaar, geregistreerde partner, gescheiden geregistreerde partner en achtergebleven geregistreerde partner.

3.Gezinsverhouding en gezinsrelatienummer.

4.Vorige woongemeente.

5.Adreshistorie, die vóór 1-10-1994 is ontstaan.

6.Historische persoonslijsten van personen die zijn verhuisd naar een andere gemeente.

7.De historische persoonslijsten van personen van personen die vóór 1-10-1994 zijn overleden of vertrokken naar het buitenland.

8.Vrije aantekeningen. Vrije aantekeningen worden geplaatst, zodat de BRP-applicatie makkelijk een bepaalde groep personen kan identificeren.

Bijlage VI bij de Beheer- en privacyverordening basisregistratie personen

o.g.v. artikel 21.

Aangewezen binnengemeentelijke organen mededeling moeten doen van afwijkende

gegevens (anders dan authentieke gegevens) die aan hen zijn verstrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Afd.:

Cluster:

Welke gegevens:

 

 

 

 

1

DV

Belastingen

Alle gegevens die worden verstrekt op grond van deze verordening en haar bijlagen.

2

DV

Burgerzaken

Idem.

3

DV

Bouwen & Wonen, Leefomgeving en Informatie

Idem.

4

DV

DPM

Idem.

5

SAM

WMO

Idem.

6

SAM

Onderwijs

Idem.

7

RO

Vergunningverlening

Idem.

8

RO

Toezicht en Handhaving

 

8

RO/Viveste

Viveste / Volkshuisvesting

Idem.

9

Staf

Juridische Zaken

Idem.

10

Staf

Adviseur Crisisbeheersing

Idem.