Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015
CiteertitelBeleidsregels subsidieproces zorgaanbieders jeugd- en opvoedhulp 2015 Lekstroomgemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-201401-01-2014nieuwe regeling

21-10-2014

Gemeenteblad

BWV14.0383

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015

 

 

 

BELEIDSREGELS SUBSIDIEPROCES TEN AANZIEN VAN DE AANVRAGEN VAN ZORGAANBIEDERS JEUGDHULP AAN DE LEKSTROOMGEMEENTEN HOUTEN, IJSSELSTEIN, LOPIK, NIEUWEGEIN EN VIANEN SUBSIDIEJAAR 2015

 

Aanleiding

De Jeugdwet regelt dat met ingang van 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Er is een aantal organisaties actief op het gebied van Jeugd- en Opvoedhulp die tot 2015 worden gesubsidieerd door de provincie. Het gaat dan om organisaties die (nu nog geïndiceerde) ambulante dan wel (semi)residentiele hulp en behandeling bieden aan gezinnen en kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen dan wel (ernstige) ontwikkel- en gedragsproblemen. Per 1 januari 2015 vallen deze organisatie met dit aanbod onder de Jeugdwet en zijn gemeenten opdrachtgever. In het Beleidsplan zorg voor jeugd Lekstroom 2014-2018 (2013-475) is vermeld dat de aanbieding van jeugdhulp door deze organisaties aan de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen (hierna: regio Lekstroom) vorm gegeven zal worden in een subsidierelatie.

De transitie van de jeugdhulp naar gemeenten behelst een grote operatie waarbij diverse aspecten aan bod zijn gekomen die binnen een kort tijdsbestek geregeld moeten worden. Om de zorgcontinuïteit te garanderen is ervoor gekozen om de wijze van subsidiëring voor 2015 tijdelijk op een pragmatische wijze in te richten, met dien verstande dat uitsluitend voor het jaar 2015 de subsidieverstrekking voor de aangeboden jeugdhulp van de zorgaanbieders niet op basis van de afzonderlijke subsidieverordeningen van de regio Lekstroom plaatsvindt, maar op basis van artikel 4:23, lid 3 onder d. van de Algemene wet bestuursrecht als een incidentele subsidie. Voor de lange termijn, dat wil zeggen vanaf 2016, zal nog een keuze gemaakt worden over de wijze van financiering van de jeugd- en opvoedhulp zorgaanbieders.

 

Wettelijke grondslag

Hoofdregel is dat subsidieverstrekking geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld een algemene subsidieverordening). Uitzondering op deze hoofdregel is mogelijk indien het incidentele gevallen betreft, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt. Het organiseren van de jeugdhulp (het op rails krijgen van de transities binnen de jeugdhulp) voor het aanvangsjaar 2015 binnen de regio Lekstroom vindt plaats onder hoge tijdsdruk. Een aantal zaken, zoals het juridisch borgen van subsidiekaders vergt meer tijd dan ons is gegeven. Het besluitvormingsproces impliceert dat de juridische kaders aan de bestuursorganen (college en gemeenteraad) moeten worden voorgelegd, terwijl daar vanuit het perspectief van de waarborgen van de zorgcontinuïteit in het overgangsjaar 2015 geen tijd voor is. Dit rechtvaardigt dat voor dit implementatieproces tijdelijk een afwijkend subsidieregime wordt toegepast. Bovendien wordt hiermee bevorderd dat alle aanvragen op een en dezelfde wijze door de regio Lekstroom kunnen worden afgehandeld.

Op het subsidieproces voor deze subsidies is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

Dienstverleningsovereenkomst

De regio Lekstroom werkt op regionaal niveau samen om een aantal opgedragen taken op grond van de Jeugdwet uit te voeren. Deze samenwerking is vormgegeven middels een dienstverleningsovereenkomst tussen deze gemeenten. De overeenkomst vormt het uitgangspunt voor deze beleidsregels.

In de artikelen 3, 4 en 5 staan specifieke aspecten met betrekking tot het subsidieverleningsproces.

 

Taken

De taken van de gastgemeente Houten bij het subsidieproces zijn:

 • a.

  het opstellen een conceptdocument voor de subsidie-uitvraag;

 • b.

  het bewaken van het proces van totstandkoming van subsidieaanvraag;

 • c.

  Het verzorgen van het complete administratieve proces van een subsidietraject;

 • d.

  Het opstellen van de verleningssubsidiebeschikking, bestemd voor het uitvoerend overleg

 • e.

  Het ondersteunen van opdrachtgevers bij het voeren van gesprekken met aanbieder, indien deze niet presteert volgens de subsidiebeschikking.

De besluitvorming voor de subsidieverstrekking vindt plaats door de colleges van de Lekstroomgemeenten.

De colleges verstrekken de gastgemeente telkens separaat mandaat om een subsidie aan de aanbieder te verlenen, nadat het college positief heeft besloten.

 

Financiering

De kosten worden onder de Lekstroomgemeenten verdeeld op basis van het macrobudget dat iedere gemeente toekomt en het aandeel daaruit dat beschikbaar is voor de voorheen provinciaal gefinancierde Jeugd- en Opvoedhulp.

 

Organisatie van de dienstverlening

In artikel 5 wordt onder andere bepaald dat voorafgaand aan het opstellen van de subsidie-uitvraag de inkoopbehoefte van partijen gezamenlijk geïnventariseerd wordt binnen het uitvoerend overleg en het secretarissenoverleg, bedoeld in artikel 8, tweede lid, en op basis van overige aanvullende afstemming tussen ambtelijke vertegenwoordigers van partijen.

 

Begrippen

Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst;

Meicirculaire:meicirculaire 2014 met betrekking tot het gemeentefonds;

subsidieontvanger: een organisatie met volledige rechtspersoonlijkheid, die zich ten doel stelt om de door het gemeentebestuur erkende belangen van ideële of materiële aard welke passen in het gemeentelijk beleid, te behartigen.

 

Subsidieplafonds 2015

Bij de verdeling van de subsidies geldt het volgende subsidieplafond:

De bedragen die genoemd zijn in de budgetbrieven van de afzonderlijke gemeenten binnen de Lekstroom, met dien verstande dat op het totaal een correctie heeft plaatsgevonden vanwege het bekendmaken van de meicirculaire. In de meicirculaire is namelijk voor het gedeelte voorheen provinciaal gesubsidieerde jeugd- en opvoedhulp een lager budget toegekend aan de Lekstroomgemeenten. Per zorgaanbieder is in september 2015 gemeld wat het effect is van deze budgetverlaging.

Hierbij geldt het volgende uitgangspunt:

Per jeugdhulpaanbieder wordt maximaal 80% of 100% (afhankelijk van zorgvorm, zoals gecommuniceerd in de budgetbrieven) gesubsidieerd van de geleverde jeugd- en opvoedhulp qua aantallen cliënten en bijbehorende kosten met als peiljaar 2012, met dien verstande dat de correctie in de meicirculaire van toepassing is. Dit houdt in dat per jeugdhulpaanbieder een gedifferentieerde korting kan worden toegepast, die afhankelijk is van het type jeugd- en opvoedhulp.

 

Begrotingsvoorbehoud

Bij het subsidieplafond wordt een begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34 Awb gemaakt. De subsidiegelden voor de jeugdhulp worden onder begrotingsvoorbehoud verstrekt.

 

Subsidieaanvraag

Indiening van de aanvraag

Een aanvraag voor subsidie voor het verlenen van jeugdhulp kan worden ingediend door rechtspersonen die actief zijn in de jeugdhulp, dat wil zeggen in welk domein de te verlenen jeugdhulp zich bevindt vanuit perspectief van een cliënt, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de volgende soorten van jeugd- en opvoedhulp:

 • -

  Ambulante jeugdhulp

 • -

  (Semi)Residentiele jeugdhulp (verblijfszorg accommodatie deel- en voltijd; vrijwillig en gedwongen)

 • -

  Pleegzorg

 • -

  Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg)

 • -

  Crisishulp

Binnen deze vormen van jeugd- en opvoedhulp wordt daarbij onderscheid gemaakt in:

DUZ: Er is sprake van uitstroomgestuurde zorg als actief toegewerkt wordt naar herstel van de thuissituatie of naar zelfstandig wonen (eindperspectief), waarbij een situatie ontstaat zonder zwaardere jeugdhulp.

NDUZ: Er is sprake van een langdurige zorgvraag waarbij verwacht wordt dat de cliënt deze zorg tot aan het bereiken van de 18-jarige leeftijd (in uitzonderlijke gevallen tot 23 jaar) nodig heeft. Het gaat hierbij om cliënten waarbij niet wordt toegewerkt naar uitstroom, maar aan bestendiging van zorg.

Crisis: Er is sprake van crisishulpverlening in die situaties, waarin de cliënt (en/of zijn omgeving) geen antwoord heeft op een gebeurtenis die leidt tot een ernstige verstoring van een bestaand evenwicht. Hierbij moeten snelle diagnose, strategie en actie leiden tot herstel van het evenwicht in de toestand van de cliënt (en/of zijn omgeving).

Termijn van indiening

Een aanvraag voor subsidie wordt in principe ingediend voor 1 juli 2014. In bijzondere omstandigheden kan een aanvraag buiten deze termijn worden ingediend.

De bijzondere omstandigheden kunnen gelegen zijn in het volgende:

 • a.

  behoeften voor jeugdhulp binnen de afzonderlijke Lekstroomgemeenten;

 • b.

  de kwaliteit van de aanbieder;

 • c.

  veranderde beleidsinzichten van de afzonderlijke Lekstroomgemeenten.

Indiening gegevens

Voor de aanvraag van subsidie worden de volgende gegevens verstrekt:

 • ·

  de gegevens als bedoeld in de Uitvraag Jeugdhulp Samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015;

 • ·

  een overzicht van de te subsidiëren activiteiten;

 • ·

  een overzicht van de geraamde kosten en uitgaven met betrekking tot de te subsidiëren activiteiten;

 • ·

  een activiteitenplan van het aantal cliënten dat wordt geholpen dan wel het aantal trajecten dat wordt aangeboden

 • ·

  het beoogde resultaat.

Hierbij wordt benadrukt dat afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing is.

 

Subsidieverlening

Beslistermijn

Op de aanvraag voor subsidie die zijn ingediend voor 1 juli wordt voor 31 oktober beslist. Op overige aanvragen worden binnen 4 maanden na ontvangst beslist. Verwezen wordt naar de Uitvraag Jeugdhulp Samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 die naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure is tot stand gekomen. Het is mogelijk om de beslissing op de aanvraag te verdagen (art 4:14 Awb)

Inhoud beschikking

De subsidiebeschikking bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • ·

  Een specificatie van subsidiebedrag en subsidiabele activiteiten

 • ·

  Kwaliteits(eisen) en verplichtingen;

 • ·

  Aspecten ten aanzien van instroom, uitstroom, capaciteit en bezetting;

 • ·

  Periodieke rapportage;

 • ·

  Voorwaarden omtrent de (financiële) verantwoording, waaronder het tijdstip van indiening van de verantwoording;

 • ·

  Aspecten die in een uitvoeringsovereenkomst worden geregeld.

   

Uitvoeringsovereenkomst (4:36 Awb)

Er zullen beschikkingen worden afgegeven onder voorwaarde van medewerking aan totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst conform artikel 4:36 van de Awb. Het uitgangspunt daarbij is dat de te subsidiëren activiteiten daadwerkelijk worden verricht en zo mogelijk kan worden afgedwongen.

 

Subsidiebevoorschotting

Er kan een voorschot worden verleend op de subsidie. De uitbetaling van de toegekende subsidie wordt als volgt over het subsidiejaar gespreid:

Maand

Percentage

Cumulatief percentage

Januari

14

14

Februari

7

21

Maart

7

28

April

7

35

Mei

15

50

Juni

7

57

Juli

7

64

Augustus

7

71

September

7

78

Oktober

7

85

November

10

95

Januari

5

100

Uitbetaling vindt plaats rond de 25ste van iedere maand.

De voorschotten worden eens per maand of kwartaal bijgesteld, aan de hand van de werkelijke realisatie. Indien de werkelijke realisatie afwijkt van de aantallen uit deze beschikking, kan in overleg de bevoorschotting worden bijgesteld.

 

Indexering

De bedragen van subsidieverlening worden in 2015 niet geïndexeerd.

 

Verdeelsystematiek

Bij de beoordeling van een subsidieaanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

bestaande jeugdhulpaanbieders uit de Lekstroom, die een budgetbrief hebben gehad naar aanleiding van het Regionaal Transitie Arrangement en de Uitvraag 2012 van gegevens met betrekking tot de geleverde jeugd- en opvoedhulp aan cliënten in 2012, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, met dien verstande dat

 • a.

  een aanvrager voldoet aan de gestelde doelstellingen en kwaliteitseisen in de Uitvraag Jeugdhulp Samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (kenmerk 14-N001, 2 juni 2014)

 • b.

  onderdeel a kan overeenkomstig worden toegepast op bestaande jeugdhulpaanbieders die voorheen gesubsidieerd werden door de provincie voor activiteiten binnen Lekstroom, die desondanks geen budgetbrief hebben ontvangen, maar wel cliënten uit de Lekstroom in 2013 en 2014 hebben/hadden met een indicatie (tot en met 31 december 2014) op grond van de Wet op de Jeugdzorg;

 • c.

  een afzonderlijke gemeente binnen de Lekstroom kan besluiten om een individuele jeugdhulpaanbieder meer subsidie te verstrekken dan het subsidieplafond toestaat, indien:

  • -

   de zorgcontinuïteit in gevaar komt of

  • -

   als een aanbieder wordt gevraagd om extra werkzaamheden te verrichten ten behoeve van bijvoorbeeld lokale teams,

  • -

   ofwel een innovatief aanbod is gedaan door de jeugdhulpaanbieder ten aanzien van de jeugdhulp op andere inhoudelijke gronden,

mits er voldoende budget voor is.

 

Weigeringsgronden

Conform artikel 4:35 Awb.

Een subsidie kan ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  Een van de weigeringsgronden in artikel 4:35 Awb van toepassing is;

 • b.

  De subsidieaanvraag niet past binnen dit beleidskader;

 • c.

  Indien er niet voldoende middelen op de begroting staan van de betreffende lekstroomgemeente;

 • d.

  de subsidieaanvrager na de subsidieaanvraag over meer of voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de producten te dekken en derhalve minder subsidie nodig heeft;

 • e.

  e.de activiteit niet of onvoldoende bijdraagt aan de realisering van het met de subsidie beoogde doel;

 • f.

  het subsidieplafond overschreden wordt (art. 4:25, lid 2 Awb).

   

Subsidievaststelling

Een aanvraag tot vaststelling van subsidie wordt ingediend voor 1 april 2016. De vaststelling van de subsidieverlening is conform afdeling 4.2.5 Awb.

 

Verslagleggingsplicht

Er geldt een verslagleggingsplicht conform artikel 4:23, vierde lid, Awb. De invulling daarvan is vormvrij. De gastgemeente verstrekt aan de Lekstroomgemeenten een overzicht van verleende subsidies. In het overzicht staat vermeld: de naam van de zorgaanbieder, de activiteiten en het subsidiebedrag.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van de openbare bekendmaking daarvan en werken terug tot en met 1 januari 2014.

Deze beleidsregels gelden tot 1 januari 2016.

 

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels subsidieproces zorgaanbieders jeugd- en opvoedhulp 2015 Lekstroomgemeenten.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 2014.

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong