Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelRegeling kwijtschelding
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad

2014-077

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Houten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

 

 

Artikel 1 Toepassing

Kwijtschelding kan worden verleend voor aanslagen genoemd in artikel 2 ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer.

Artikel 2 Belastingsoorten

Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor aanslagen:

 • a.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  afvalstoffenheffing;

 • c.

  rioolheffing, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening rioolheffing;

 • d.

  hondenbelasting, voor ten hoogste twee honden per houder.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

Voor de toepassing van het kwijtscheldingsbeleid voor de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in voornoemd artikel bedoelde normuitkering.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan wordt aangehaald als: ‘Regeling kwijtschelding’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2014.

 

De griffier,

De voorzitter,

F. Backerra a.i.

W.M. de Jong