Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Besluit tot aanwijzing van categorieën waarvoor het verbod zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, niet geldt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van categorieën waarvoor het verbod zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, niet geldt
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzameling en werving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201513-02-2018nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad

BWV15.0037

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van categorieën waarvoor het verbod zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, niet geldt

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

daartoe bevoegd ingevolge artikel 5:13 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten (hierna APV),

 

 

overwegende:

 • -

  dat in artikel 5:13 lid 1 van de APV is opgenomen, dat het verboden is zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden;

 • -

  dat in artikel 5:13 lid 4 van de APV is opgenomen dat dit verbod niet geldt voor door het college aangewezen categorieën;

 • -

  dat in het in het kader van deregulering gewenst is het aantal vergunningprocedures te beperken en de categorieën waarvoor de vergunningplicht niet geldt uit te breiden.

 

neemt het volgende:

 

 

BESLUIT TOT AANWIJZING VAN CATEGORIEËN WAARVOOR HET VERBOD ZONDER VERGUNNING VAN HET COLLEGE EEN OPENBARE INZAMELING VAN GELD OF GOEDEREN TE HOUDEN OF DAARTOE EEN INTEKENLIJST AAN TE BIEDEN, NIET GELDT

Artikel 1

Het in artikel 5:13, eerste lid, van de APV opgenomen verbod geldt niet voor de hieronder genoemde categorieën inzamelingen en werving.

 • a.

  inzameling door organisaties met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving

  (CBF);

 • b.

  inzameling door plaatselijke organisaties, die gericht zijn op de Houtense samenleving;

 • c.

  werving van donateurs ten behoeve van organisaties als onder a en b bedoeld.

Artikel 2

Eventueel van toepassing zijnde overige wet- en regelgeving blijft onverminderd van kracht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit inzameling en werving.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van 3 februari 2015.

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong