Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Subsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling”Ons Fonds"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling”Ons Fonds"
CiteertitelSubsidieregeling Ons Fonds
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageexb-2019-55457

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201501-01-201501-01-2019nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad

BWV14.0139

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

SUBSIDIEREGELING FONDS MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING "ONS FONDS"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvraagformulier : het vastgestelde aanvraagformulier “Ons Fonds”, waarop de aanvrager zijn activiteit, idee of initiatief kan vermelden en toelichten.

 • -

  aanvrager: de natuurlijk persoon, de instelling of de onderneming, die voornemens is voor de inwoners van de gemeente Houten activiteiten uit te voeren.

 • -

  beoordelingsgroep: een werkgroep, bestaande uit de medewerker van de afdeling Samenleving, belast met de uitvoering van Ons Fonds, de betreffende wijkcoördinator van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en de mandataris. De werkgroep kan afhankelijk van het initiatief uitgebreid worden met de wethouder welzijn en/of andere, functionele medewerkers van de gemeente Houten.

 • -

  besluit: het besluit van de mandataris tot directe subsidievaststelling, tot subsidieweigering of andersluidend.

 • -

  mandataris: het hoofd van de afdeling Samenleving of de subsidiecoördinator, die op grond van de Mandaatregeling gemeente Houten, een besluit neemt op subsidieaanvragen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten, ideeën of initiatieven

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, die voortvloeien uit ideeën of bewonersinitiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt, het bevorderen van sociale samenhang en het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van burgers spelen een belangrijke rol.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan inwoners, instellingen of ondernemers, die activiteiten voor de inwoners van de gemeente Houten ontplooien.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van ideeën, activiteiten of initiatieven als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten, die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag, alsmede de kosten van salarissen.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor het bekostigen van personeel, tenzij de personeelskosten onderdeel uit maken van de te subsidiëren activiteiten. De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor genoemd personeel.

 • 4.

  Met subsidie aangeschafte apparatuur mag pas na afschrijving onderdeel uitmaken van een nieuwe subsidieaanvraag.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het totale subsidiebedrag voor Ons Fonds wordt jaarlijks door de raad vastgesteld in het subsidieplafond. Voor 2015 bedraagt het beschikbare bedrag € 35.760,00 en onder begrotingsvoorbehoud voor 2016 € 47.265,00.

 • 2.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 2.000,00 per aanvraag.

 • 3.

  Het maximum bedrag van lid 2 kan verhoogd worden tot maximaal € 5.000,00, indien er naar het oordeel van de beoordelingsgroep sprake is van een uitzonderlijk idee voor de inwoners van de gemeente Houten.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Ieder aanvrager of instelling, die voornemens is voor de inwoners van de gemeente Houten activiteiten uit te voeren, kan een aanvraag om subsidie bij de gemeente indienen.

 • 2.

  Het gebruik van het aanvraagformulier “Ons Fonds” is verplicht.

 • 3.

  Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Een aanvraag is volledig nadat alle velden op het aanvraagformulier zijn ingevuld en na dagtekening en ondertekening van het formulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie kan, in afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening, gedurende het gehele jaar ingediend worden.

Artikel 10. Werkwijze beoordelingsgroep

 • 1.

  De beoordelingsgroep brengt een advies over iedere aanvraag uit aan de mandataris.

 • 2.

  Iedere aanvraag wordt gewogen in de beoordelingsgroep aan de hand van de vereisten en beoordelingscriteria, genoemd in de artikelen 11 en 12.

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvraag voldoen aan alle vereisten, genoemd in artikel 11.

 • 4.

  Op basis van de beoordelingscriteria in artikel 12 worden punten toegekend voor een rechtvaardige en duidelijke afweging.

 • 5.

  Ieder criterium, waaraan de activiteit voldoet, levert 5 punten op. Maximaal 20 punten voor 4 criteria.

 • 6.

  Een aanvraag kan maximaal 20 punten opleveren. Dit puntenaantal levert het aangevraagde subsidiebedrag op, waarbij het maximum van € 2.000,00 niet overschreden mag worden. Een lager puntentotaal levert een subsidie naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag op basis van de berekening: het toegekende aantal punten x aangevraagd bedrag, gedeeld door 20 = het subsidiebedrag.

 • 7.

  Als een idee als uitzonderlijk in de zin van artikel 6, lid 3, wordt aangemerkt dan vindt een vrije beoordeling door de beoordelingsgroep plaats. Het idee moet dan minimaal het puntenaantal van 20 hebben.

 • 8.

  Tijdens het overleg van de beoordelingsgroep neemt het hoofd van de afdeling Samenleving of de subsidiecoördinator een besluit op de aanvragen aan de hand van de uitgebrachte advies.

 • 9.

  Een besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 11.Vereisten aan activiteitenn

 • 1.

  Elke activiteit komt slechts éénmaal voor subsidie in aanmerking. Gelijke ideeën of initiatieven mogen per straat, wijk of buurt worden uitgevoerd en kunnen dus afzonderlijk voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2.

  Een activiteit komt voor subsidie in aanmerking als het aantoonbaar op voldoende draagkracht van betrokkenen kan rekenen.

 • 3.

  Een activiteit of initiatief komt voor subsidie in aanmerking als de initiatiefnemers, naast de subsidie ook zelf een bijdrage leveren. Deze bijdrage kan bestaan uit een eigen financiële bijdrage of uit zelfwerkzaamheid.

Artikel 12. Beoordelingscriteria

Iedere volledige aanvraag wordt gewogen aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  de inpasbaarheid: de mate, waarin het idee past in de doelstelling van Ons Fonds;

 • b.

  het maatschappelijke effect: de daadwerkelijke bijdrage van het idee aan de realisatie van het beoogde doel en het gevolg van het idee voor de Houtense samenleving;

 • c.

  de zichtbaarheid: het bereik van het idee voor de Houtense samenleving;

 • d.

  de vernieuwing: de mate waarin het idee grensverleggend is voor de Houtense samenleving

Artikel 13. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 14. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening genoemde weigeringsgronden kan de subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  meerdere aanvragen op grond van verschillende subsidieregelingen voor eenzelfde activiteit worden ingediend en de subsidieverstrekking leidt tot een opeenstapeling van subsidies;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  niet voldaan wordt aan de vereisten, genoemd in artikel 11;

 • e.

  niet voldaan wordt aan één of meerdere van de beoordelingscriteria;

 • f.

  de activiteit een privébelang of een commercieel belang dient.

Artikel 15. Verplichtingen

 • 1.

  Aan de beschikking tot subsidievaststelling worden de volgende verplichtingen verbonden:

  • a.

   het subsidiebedrag moet gebruikt worden voor de genoemde activiteit(en);

  • b.

   de subsidieontvanger heeft een actieve meldingsplicht aan het college, indien de activiteit niet, niet tijdig, niet geheel of niet wordt verricht;

  • c.

   de subsidieontvanger moet facturen, dagafschriften en/ of foto’s van de uitgevoerde activiteiten gedurende twee jaar bewaren en op verzoek aan het college verstrekken;

  • d.

   steekproefsgewijs kan de gemeente een bezichtiging houden tijdens of na afloop van de activiteiten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de mandataris andere of nieuwe verplichtingen aan de subsidiebeschikking verbinden, indien het onderwerp of de te dienen belangen dat nodig of wenselijk maken.

Artikel 16. Verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger moet facturen, dagafschriften en/ of foto’s van het uitgevoerde idee gedurende twee jaar bewaren. Deze informatie kan door de gemeente worden opgevraagd.

 • 2.

  Een collegelid, raadslid of een medewerker kan een bezichtiging houden tijdens of na de uitvoering van het idee. Van de bevindingen wordt kort schriftelijk verslag gedaan aan de mandataris. De inhoud van het verslag kan een reden zijn om op de subsidievaststelling terug te komen. Artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing (intrekking of wijziging van een subsidie na subsidievaststelling).

Artikel 17. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt direct vastgesteld, overeenkomstig artikel 13, lid 1 van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 18. Uitbetaling

De betaling van de subsidie vindt binnen 2 weken na verzending van de beschikking tot subsidievaststelling plaats.

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregel “Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling Houten 2014-2015”, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 3 december 2013, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen, vastgesteld bij besluit van 16 juni 2014 is niet van toepassing.

 • 3.

  Voor zover niet bij deze subsidieregeling uitgezonderd, zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ons Fonds.

   

Houten, 24 maart 2015.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

 

Bijlage: aanvraagformulier Ons Fonds

[Klik hier om het document te downloaden]