Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Uitvoeringsregels met betrekking tot vrijstelling van het verbod om zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels met betrekking tot vrijstelling van het verbod om zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren
CiteertitelUitvoeringsregels vrijstelling exploitatievergunning
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:28 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2015nieuwe regeling

17-03-2015

Gemeenteblad

BWV14.0439

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels met betrekking tot vrijstelling van het verbod om zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren

 

 

De burgemeester van de gemeente Houten,

 

overwegende dat uitvoeringsregels houvast geven bij de uitvoering van de mogelijkheid om vrijstelling van de exploitatievergunningplicht te vragen of ambtshalve te verlenen.

 

Gelet op artikel 2:28 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

UITVOERINGSREGELS MET BETREKKING TOT VRIJSTELLING VAN HET VERBOD OM ZONDER VERGUNNING VAN DE BURGEMEESTER EEN OPENBARE INRICHTING TE EXPLOITEREN

 

 

 

Procedure vrijstelling nieuwe openbare inrichting

 • a.

  De ondernemer doet uiterlijk 15 werkdagen voor de gewenste openingsdatum een melding middels het meldingsformulier en start na ontvangst van een “bewijs van melding” de exploitatie van zijn bedrijf;

 • b.

  De ondernemer ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de melding een bewijs van melding.

 • c.

  Een volledig ingevulde en ondertekende melding wordt getoetst aan de criteria/voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2:28 lid 6 APV.

 • d.

  Als de ondernemer met zijn onderneming niet aan de criteria voldoet om vrijgesteld te worden van de vergunningplicht, ontvangt hij binnen 15 werkdagen – gerekend vanaf de dag van ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende melding – een schriftelijk bericht van de burgemeester dat hij dient te beschikken over een exploitatievergunning openbare inrichting om te mogen exploiteren.

   

Procedure vrijstelling bestaande openbare inrichting

De ondernemer die beschikt over een geldige exploitatievergunning openbare inrichting behoudt deze zolang er geen wijzigingen optreden. Pas bij wijziging(en) vult de ondernemer alsnog het meldingsformulier in. Als wordt voldaan aan de criteria zoals opgenomen in artikel 2:28 lid 6 APV, dan krijgt de ondernemer schriftelijk bericht van de burgemeester dat hij in aanmerking komt voor vrijstelling van het verbod om zonder vergunning een openbare inrichting te exploiteren. De exploitatievergunning openbare inrichting wordt, indien er zich geen weigeringsgronden voordoen, ingetrokken.

 

Overgangsregeling: procedure vrijstelling ontvangen aanvragen

Aanvragen voor een exploitatievergunning openbare inrichting waarover op het moment van inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit vrijstelling nog niet is beslist, worden getoetst aan de criteria die worden genoemd in artikel 2:28 lid 6 APV:

 • -

  voldoet de aanvrager aan de criteria voor vrijstelling, dan wordt hij hiervan door de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • -

  voldoet de aanvrager niet aan de criteria voor vrijstelling, dan wordt de aanvraag getoetst aan de criteria die gelden voor het verkrijgen van een exploitatievergunning openbare inrichting. Ook hiervan wordt de aanvrager door de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld.

   

Houten, 17 maart 2015

De burgemeester van de gemeente Houten,

 

W.M. de Jong