Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingControleprotocol eindverantwoording overeenkomsten subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015
CiteertitelControleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:78 van de Algemene subsidieverordening en artikel 393 boek 2 Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201501-07-2014nieuwe regeling

21-07-2015

Gemeenteblad

BWV15.0127

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015

 

 

1.Inleiding

 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst werken de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik samen aan de uitvoering van de jeugdhulp en maatwerkvoorziening begeleiding voor overgangscliënten en nieuwe cliënten. De gemeente Houten treedt op als gastgemeente. Ter uitvoering van de Jeugdwet heeft in juni 2014 de Uitvraag Jeugdhulp Lekstroomgemeenten 2015 plaatsgevonden en ter uitvoering van de Wmo 2015, maatschappelijke begeleiding heeft een bestuurlijke aanbesteding met een basisovereenkomst plaatsgevonden. Op grond van deze Uitvraag konden zorgaanbieders inschrijven door het indienen van een offerte of een subsidieaanvraag. Voor sommige aanbieders heeft dit geresulteerd in een overeenkomst (inkoopcontract); voor andere in een subsidiebeschikking. In de overeenkomsten en in de subsidiebeschikkingen met bijbehorende uitvoeringsovereenkomst staan verantwoordingsnormen opgenomen. Op grond van de bestuurlijke aanbesteding zijn met de dienstverleners deelovereenkomsten voor de daadwerkelijke levering van maatwerkvoorziening begeleiding aangegaan. Om de verantwoording zoveel mogelijk te uniformeren en omwille van de rechtszekerheid hebben wij onderstaand controleprotocol opgesteld. Het protocol geldt zowel voor de aangegane overeenkomsten als voor de subsidiebeschikkingen.

 

Bij overeenkomsten wordt in dit protocol gesproken over vergoedingen; bij subsidiebeschikkingen over subsidie. Bij overeenkomsten en beschikkingen jeugdhulp wordt gesproken over zorgaanbieder; bij overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding over dienstverlener.

 

2. Doelstelling en object van de accountantscontrole

 

De doelstelling van dit controleprotocol is het geven van aanwijzingen aan de accountant, die is belast met de controle van de verantwoording ten behoeve van de subsidievaststelling of met de controle van de jaarstukken van de zorgaanbieder of dienstverlener, waarmee een overeenkomst is aangegaan. Met dit protocol willen wij duidelijkheid verschaffen over de gewenste reikwijde en intensiteit van de accountantscontrole en de af te geven controleverklaring bij de eindverantwoording.

 

De controle heeft verder tot doel de gemeenten zekerheid te verschaffen dat de activiteiten, prestaties en verplichtingen uit de subsidiebeschikking en de afgesproken prestaties en voorwaarden uit de overeenkomsten zijn uitgevoerd, zodat een getrouw beeld van de rechtmatige besteding van de gelden wordt verkregen. De accountant moet nagaan of de besteding van de subsidie en van de vergoeding heeft plaatsgevonden binnen het doel en d e randvoorwaarden, waarvoor die gelden zijn verstrekt. Het doel van de beschikkingen en overeenkomsten is het aanbieden van gespecialiseerde jeugdhulp voor kinderen uit de regio Lekstroom of voor het leveren van de maatwerkvoorziening begeleiding voor cliënten uit de regio Lekstroom.

 

De bedoeling is dat de zorgaanbieder of dienstverlener het onderhavige protocol aan zijn accountant verstrekt, zodat hij bij zijn controlewerkzaamheden rekening kan houden met de inhoud van dit protocol. Dit protocol maakt onderdeel uit van de subsidiebeschikkingen en overeenkomsten en behoeft als zodanig naleving.

 

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

 

3. Wet- en regelgeving

 

Op dit controleprotocol is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

a. artikel 393, eerste lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b. Titel 4.2. Subsidies van de Algemene wet bestuursrecht;

c. de Uitvraag Jeugdhulp samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 d.d. 2 juni 2014, kenmerkt 14-N001;

d. Beleidsregels subsidieproces zorgaanbieders jeugd- en opvoedhulp 2015 Lekstroomgemeenten d.d. 31 oktober 2014;

e. de subsidiebeschikkingen en de overeenkomsten over de jeugdhulp 2015, met name de daarin opgenomen voorwaarden en verplichtingen;

f. de deelovereenkomsten voor de levering van de maatwerkvoorziening begeleiding voor overgangscliënten en nieuwe cliënten, met name paragraaf 5.2 van bijlage 2 van de deelovereenkomst.

 

4. Uitzonderingen

Dit protocol geldt voor de subsidiebeschikkingen en overeenkomsten, waarvan het totaal van de verstrekte en bevoorschotte subsidie of het totaal van de ingediende facturen of de vergoedingen, € 50.000,00 of meer bedraagt. Het protocol geldt niet voor zorgaanbieders, die als vrijgevestigde en (kleine) zorgaanbieder zijn aangemerkt, hetgeen blijkt uit de met de zorgaanbieder aangegane overeenkomst. Is het totaal lager dan € 50.000,00 dan is een accountantscontrole niet vereist en kan die zorgaanbieder of dienstverlener volstaan met het indienen van bijgevoegde bestedingsverklaring (model 3).

 

Het college kan in de gevallen zoals genoemd in deze paragraaf afwijken, indien er sprake is van een onredelijke en onbillijke situatie.

 

5. Reikwijdte van het onderzoek

Dit controleprotocol dient om de reikwijdte en het object van de accountantscontrole nader aan te geven. Niet beoogd wordt een aanpak van de accountantscontrole voor te schrijven. Veelal zal de accountant zich immers bij zijn controle baseren op een (risico)analyse van de administratieve organisatie en interne controle bij de te controleren organisatie en op basis daarvan komen tot een optimale afweging van de in te zetten controlemiddelen.

 

Bij het onderzoek moet vooral gekeken worden naar de rechtmatigheid van de besteding van subsidiegelden en van de vergoedingen overeenkomstig het aangegeven doel. Als onderdeel daarvan moet worden gecontroleerd of de voorwaarden van de overeenkomst en de verplichtingen van de beschikking zijn nageleefd. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet de aanvrager aantonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen (art. 4:45 Awb). In de accountantsverklaring moet vermeld worden of de activiteiten zijn behaald en of de verplichtingen zijn nagekomen. Afhankelijk van de inhoud van de accountantsverklaring kunnen wij in het geval van subsidieverstrekking de subsidie lager vaststellen (art. 4:46 Awb) of geheel of gedeeltelijk ambtshalve vaststellen (art. 4:47 Awb). Bij overeenkomsten worden diensten, producten, prestaties en voorschotten afgerekend aan de hand van de werkelijk afgenomen diensten, producten en prestaties.

 

6. Toleranties en gewenste zekerheid.

Tenzij in de subsidiebeschikking of in de overeenkomst een andere tolerantie dan hieronder vermeld is aangegeven dan wel een ander geldend controleprotocol van toepassing wordt verklaard, zijn voor de strekking van de controleverklaring bij de verantwoording – goedkeurend, met beperking, oordeelonthouding of afkeurend– de volgende toleranties bepalend:

 

 

Strekking controleverklaring:

Goedkeuringstolerantie:

Goedkeurend 

Beperking 

Oordeelonthouding 

Afkeurend

Fouten in de verantwoording

 ≤ 1%

 >1% <3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle 

≤ 3%

>3%< 10%

≥ 10%

-

Deze percentages worden afgezet tegen de omvangbasis (= totaal van de werkelijk gerealiseerde subsidiabele kosten of werkelijk aan jeugdhulp of maatschappelijke begeleiding bestede vergoedingen).Als één der of beide goedkeuringstoleranties worden overschreden zal geen goedkeurende accountantsverklaring maar één van de andere, hiervoor aangegeven oordelen worden verstrekt door de accountant. De fouten in de verantwoording en de onzekerheden in de controle kunnen betrekking hebben op het getrouwe beeld en/of op de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat fouten en onzekerheden, die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstoleranties voor fouten in de verantwoording of de onzekerheden in de controle overschrijden, worden ontdekt. De accountant onthoudt een goedkeurende accountantsverklaring aan de verantwoording, indien één der of beide goedkeuringstoleranties worden overschreden.

 

De accountantsverklaring dient een hoge mate van zekerheid te verschaffen over de getrouwheid van de verantwoording en rechtmatigheid. Bij de controleaanpak gaat de accountant uit van een betrouwbaarheidspercentage van minimaal 95%.

 

7. Verantwoordelijkheden zorgaanbiederof dienstverlener

Na afloop van de activiteiten in de subsidiebeschikking of na uitvoering van de afspraken in de overeenkomst moet de zorgaanbieder of de dienstverlener, afhankelijk het bepaalde in de voor hem geldende overeenkomst, de volgende informatie aan de gastgemeente Houten verstrekken:

a. een ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag tot subsidievaststelling (alleen bij een beschikking tot subsidieverlening);

b. een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt of de activiteiten en/of de afgesproken diensten en producten zijn uitgevoerd;

c. een jaarrekening met een overzicht van de activiteiten en/of diensten en producten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;

d. een balans naar de toestand aan het einde van het afgelopen subsidiejaar met een toelichting daarop; en

e. een controleverklaring boven € 50.000,00 of een bestedingsverklaring bij € 50.000,00 of minder.

 

Het college kan bepalen dat de informatieverplichtingen onder c en d niet gelden, indien de opstelling van een balans niet wettelijk verplicht is, de vergoeding/ subsidie lager dan € 25.000,00 is of de overeenkomst of subsidiebeschikking anders bepaalt.

 

8.Controleverklaring

Het belangrijkste element van de accountantscontrole is de vaststelling dat de verleende subsidie en de uitbetaalde vergoedingen juist, volledig en rechtmatig zijn besteed. De accountant stelt vast dat de uitgaven en inkomsten c.q. lasten en baten in overeenstemming zijn met de geldende, financiële aspecten van de wet- en regelgeving als bedoeld in hoofdstuk 3. Tevens beoordeelt de accountant of de voorwaarden van de overeenkomst of de verplichtingen van de beschikking zijn nagekomen door de zorgaanbieder of dienstverlener. Het niet of onjuist toepassen van deze regelgeving resulteert, indien dit onherstelbaar is, in het constateren van een rechtmatigheidsfout, die als een onjuistheid in de financiële verantwoording wordt aangemerkt.

 

De accountant legt de uitkomst van de controle vast in een controleverklaring over getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoording bij het inhoudelijk en financieel verslag van de jaarrekening. In het geval van een subsidiebeschikking wordt de controleverklaring bij de aanvraag tot subsidievaststelling gevoegd. In het geval van een overeenkomst wordt de controleverklaring bij het inhoudelijk en financieel verslag en/of bij de jaarrekening gevoegd. Naast het oordeel over de financiële verantwoording vermeldt de accountant in een toelichtende paragraaf, of in een afzonderlijk verslag, alle bevindingen uit de controle, die voor de vaststelling van de subsidie of voor afrekening van de producten, diensten of prestaties voor de gemeente van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor bevindingen die geen invloed hebben op de getrouwheid en rechtmatigheid. In model 1wordt de tekst van een goedkeurende accountantsverklaring vermeld.

 

Indien de accountant een accountantsverklaring met een andere strekking dan een goedkeurende moet afgeven, laat hij een niet goedkeurende accountantsverklaring zo goed mogelijk aansluiten op de indeling die in het in de bijlage opgenomen model. De accountant richt die verklaring uiteraard in met inachtneming van de door het Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor accountants.

 

Als de eindverantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de zorgaanbieder of dienstverlener en de informatie met betrekking tot de overeenkomst of subsidiebeschikking herkenbaar en overzichtelijk daarin is opgenomen, kan de zorgaanbieder of dienstverlener volstaan met een verwijzing naar de accountantsverklaring bij de betreffende jaarrekening. Uit de accountantsverklaring bij de jaarrekening (model 2) moet blijken dat de informatie zoals bedoeld betrokken is in de accountantscontrole in overeenstemming met de eisen zoals opgenomen in dit controleprotocol. Naast het oordeel over de financiële verantwoording vermeldt de accountant in een toelichtende paragraaf, of in een afzonderlijk verslag, alle bevindingen uit de controle, die voor de vaststelling van de subsidie of voor afrekening van de producten en diensten voor de gemeente van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor bevindingen die geen invloed hebben op de getrouwheid en rechtmatigheid.

Onder “herkenbaar en overzichtelijk” wordt in dit geval verstaan: minimaal gespecificeerd, ingedeeld en opgezet zoals het beschreven in de overeenkomst of in de beschikking. De accountantscontrole dient daarbij te voldoen aan de inhoud van dit protocol.

 

In het geval van een accountantsverklaring met een andere strekking dan een goedkeurende, vindt overleg plaats tussen de zorgaanbieder of dienstverlener en de gemeente.

 

De zorgaanbieder of dienstverlener, die € 50.000,00 of minder ontvangt, legt een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteiten of prestaties over, vermeld in de subsidiebeschikking of overeenkomst. Naast dit verslag moet een bestedingsverklaring (model 3) worden ingediend. Een controleverklaring is in deze situatie niet vereist.

 

9.Afrekening en verrekening

Na ontvangst van de verantwoording van de subsidie door de zorgaanbieder wordt de subsidie vastgesteld of worden de werkelijk afgenomen diensten en producten in de contracten afgerekend. Het verschil tussen de betaalde voorschotten (subsidieverlening) en de subsidievaststelling wordt uitbetaald, teruggevorderd of verrekend. Afrekening vindt ook plaats bij de afgesloten overeenkomsten. De daadwerkelijke realisatie van activiteiten, producten,diensten en prestaties en de bevindingen van de accountant, opgenomen in de controleverklaring,zijn bepalend voor de mate van afrekening.

 

10.Citeerartikel

Dit protocol kan aangehaald worden als: “Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom 2015.”

 

11. Inwerkingtreding

Het protocol treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 juli 2014. Het protocol geldt voor de aanvragen tot subsidievaststelling voor de jeugdhulp 2015 en voor de overeenkomsten, die in het kader van de jeugdhulp of de maatschappelijke ondersteuning, onderdeel maatwerkvoorziening begeleiding, gesloten zijn voor de Lekstroomgemeenten.

 

Houten, 21 juli 2015.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

 

 

 

Model 1: Accountantsverklaring zonder jaarrekening

 

Zorgaanbieder/ dienstverlener : ……………………………..

Betreft (aankruisen wat van toepassing is):

O subsidiebeschikking d.d. …………….

O overeenkomst d.d. ………………

Kenmerk: ……………

 

Opdracht

Wij hebben bijgevoegde en door ons gewaarmerkte verantwoording, de informatie als bedoeld in  hoofdstuk 7 van het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom 2015, gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van genoemde zorgaanbieder of dienstverlener. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring over deze verantwoording te verstrekken.

 

Werkzaamheden

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht en het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom 2015. Onze controle is zodanig gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de verantwoording de inkomsten en uitgaven in alle van

materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De gestelde voorwaarden in de overeenkomst of de verplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met uitvoeringsovereenkomst van……. (datum), kenmerk … zijn nagekomen.

 

Overige aspecten beperking in het gebruik (en verspreidingskring).

De verantwoording van genoemde zorgaanbieder of dienstverlener en onze verklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld ter verantwoording aan de samenwerkende Lekstroomgemeenten en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Plaats, datum

Naam externe accountant

Ondertekening met die naam

 

 

Naast het oordeel over de financiële verantwoording vermeldt de accountant in een toelichtende paragraaf, of in een afzonderlijk verslag, alle bevindingen uit de controle, die voor de vaststelling van de subsidie of voor afrekening van de producten, diensten of prestaties voor de gemeente van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor bevindingen die geen invloed hebben op de getrouwheid en rechtmatigheid.

 

Model 2: Bestaande accountantsverklaring met jaarrekening

 

Uit de accountantsverklaring bij de jaarrekening moet blijken dat de verantwoording voor de overeenkomst of de subsidiebeschikking in overeenstemming met de eisen van het onderhavige controleprotocol. De verantwoording moet “herkenbaar en overzichtelijk” in de accountantsverklaring. Dit betekent: minimaal gespecificeerd, ingedeeld en opgezet zoals het beschreven in de overeenkomst en beschikking. In deze bestaande accountantsverklaring moet onderstaande of vergelijkbare tekst opgenomen zijn:

 

Wij zijn van oordeel, dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 20.. en van het resultaat over 20.. in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

 

Tevens verklaren wij dat de vergoeding of subsidie besteed is voor het doel en de activiteiten en/of prestaties waarvoor de vergoeding of subsidie is verleend. De activiteiten en/of prestaties zijn in kwantitatieve zin juist en volledig weergegeven. De gestelde voorwaarden in de overeenkomst of de verplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met uitvoeringsovereenkomst van……. (datum), kenmerk … zijn nagekomen.

 

Naast het oordeel over de financiële verantwoording vermeldt de accountant in een toelichtende paragraaf, of in een afzonderlijk verslag, alle bevindingen uit de controle, die voor de vaststelling van de subsidie of voor afrekening van de producten en diensten voor de gemeente van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor bevindingen die geen invloed hebben op de getrouwheid en rechtmatigheid.

 

Model 3: Bestedingsverklaring

 

Deze verklaring moet na afloop van de activiteit(en) door de zorgaanbieder of dienstverlener worden ingediend indien de beschikking tot subsidieverlening of het totaal van de vergoedingen € 50,000,00 of minder bedraagt.

 

 

Bestedingsverklaring 2015

 

Naam zorgaanbieder/ dienstverlener: …………………………………………………………………

Adres: ……………………..………………………………………

PC Woonplaats: …………………….………………………………………

Telefoon: ……………………….......

Emailadres: ………………………………..

Jaar: 2015.

Bedrag: € ………………

 

(aankruisen wat van toepassing is):

 

O De zorgaanbieder/dienstverlener verklaart dat de vergoedingen zijn gebruikt voor de afgenomen producten, diensten en prestaties en de voorwaarden uit de overeenkomst …………….(datum) zijn nagekomen.

O De zorgaanbieder/ dienstverlener verklaart dat de subsidie is gebruikt voor de activiteiten, zoals vermeld in de beschikking tot subsidieverlening van ……….. (datum) en dat de daarin vermelde verplichtingen zijn nagekomen.

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, gedagtekend en ondertekend te

…………………………..(plaats) op  ………………………….(datum)

 

 

 

 

 

…………………………….

(handtekening + naam)