Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van de parkeerschijfzone Houten-centrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van de parkeerschijfzone Houten-centrum
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van de parkeerschijfzone Houten-centrum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WVW 1994;het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201022-12-2017nieuwe regeling

12-10-2010

Houtens Nieuws

BWV10.0460

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van de parkeerschijfzone Houten-centrum

BELEIDSREGELS VOOR HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE PARKEERSCHIJFZONE HOUTEN-CENTRUM

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  het RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, stb. 459;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  houder van een motorvoertuig: persoon die een auto van zijn/haar werkgever gebruikt of gebruiker is van een lease-auto;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschift verboden is;

 • e.

  parkeerplaats: een voor het parkeren bestemd en als zodanig aangeduid gedeelte van de openbare weg of terrein;

 • f.

  privé parkeerplaats: een gebouwde, dan wel ongebouwde parkeervoorziening op eigen terrein of een voor parkeren bestemd terrein voor privé gebruik; naast bedrijven en appartementencomplexen met een eigen parkeervoorziening zijn er ook eengezinswoningen met een privéparkeerplaats namelijk:

  • -

   Kamillehof 57 t/m 63 (oneven), 40 t/m 42 (even);

  • -

   Hoefbladhof 80 t/m 94 (even) en 61 t/m 67 (oneven);

  • -

   Kooikerseind 1 t/m 15 (oneven);

  • -

   De Fuik 1 t/m 10 (even en oneven);

  • -

   Putterhaag 6 t/m 24 (even);

  • -

   Koolmeeshaag 73 t/m 81 (oneven);

 • g.

  parkeerschijfzone: een zone, aangeduid met het bord E10 uit de bijlage van het RVV 1990, waarbinnen het gebruik van de parkeerschijf verplicht is op grond van de regels die daarvoor zijn gesteld in het RVV1990, artikel 25;

 • h.

  ontheffing: ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in een parkeerschijfzone;

 • i.

  ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • j.

  winkels: bedrijven conform de zgn. “SBI-codes” beginnend met 52 (detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren);

 • k.

  BVO: bruto vloeroppervlak;

 • l.

  onderwijsinstelling: scholen, crèches, kinderdagverblijven en naschoolse opvang;

 • m.

  hulpverleners: eerstelijnsgezondheidszorg, tweedelijnsgezondheidszorg, verloskundigen, thuiszorg, mantelzorgers en dierenambulancepersoneel.

 • n.

  mantelzorg: de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Artikel 2: Gebiedsafbakening

 • 1.

  De beleidsregels zijn van toepassing op de parkeerschijfzone Houten-Centrum zoals weergegeven in bijlage 1.

 • 2.

  Het ontheffinggebied is opgedeeld in de volgende kwadranten (zie kaartje bijlage 1):

  • a.

   noordwest, ten noorden van het Onderdoor/De Slinger en ten westen van het spoor;

  • b.

   noordoost, ten noorden van het Onderdoor/Kooikerseind en ten oosten van het spoor;

  • c.

   zuidoost, ten zuiden van het Onderdoor/Kooikerseind en ten oosten van het spoor;

  • d.

   zuidwest, ten zuiden van het Onderdoor/De Slinger en ten westen van het spoor.

Artikel 3: Ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen van het gebruik van de parkeerschijf in een parkeerschijfzone aan de volgende doelgroepen:

  • a.

   bewoners;

  • b.

   bedrijven en (onderwijs)instellingen;

  • c.

   winkeliers;

  • d.

   hulpverleners;

  • e.

   dagbezoek van bewoners;

  • f.

   utiliteitsverkeer.

 • 2.

  Een ontheffing geldt uitsluitend in de parkeerschijfzone waarbinnen het woonadres of het bedrijf waarvoor de ontheffing is afgegeven zich bevindt.

 • 3.

  Een ontheffing geldt uitsluitend binnen het onder artikel 2 lid 2 genoemde kwadrant waarbinnen de woning, bedrijf of instelling waarvoor de ontheffing is afgegeven zich bevindt, tenzij anders is bepaald.

 • 4.

  Er worden (conform de APV) alleen ontheffingen afgegeven voor voertuigen met als maximale afmetingen:

  • a.

   600 cm lang,

  • b.

   240 cm hoog,

  • c.

   205 cm breed.

Artikel 4: Bewonersontheffing

 • 1.

  De volgende categorieën bewonersontheffingen worden onderscheiden;

  • a.

   Categorie I;

  • b.

   Categorie II;

 • 2.

  Een bewonersontheffing categorie I kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig indien deze woont binnen de onder artikel 2 bedoelde parkeerschijfzone en geen privé parkeerplaats heeft (of kan huren in een bij de woning behorende parkeervoorziening).

 • 3.

  Een bewonersontheffing categorie II kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig indien:

  • a.

   deze woont op een adres binnen de onder artikel 2 beschreven parkeerschijfzone en op het zelfde adres reeds een ontheffing categorie I is afgegeven voor een ander voertuig of;

  • b.

   deze woont op een adres binnen de onder artikel 2 beschreven parkeerschijfzone en deze een privé parkeerplaats heeft voor een ander voertuig (bewoners van de woningen van Viveste op de Kruitmolen, de zuidzijde van het Onderdoor en de Stellingmolen dienen hiervoor een zgn. verhuurdersverklaring van Viveste te overleggen waaruit blijkt dat men ook een garageplek huurt in garage De Kruitmolen).

 • 4.

  Per adres wordt maximaal één ontheffing categorie 1 en één ontheffing categorie 2 verstrekt.

 • 5.

  Bewonersontheffingen worden geregistreerd op kenteken, hierbij kunnen maximaal twee kentekens per ontheffing worden geregistreerd. Elk kenteken moet geregistreerd staan op naam van een bewoner van het woonadres. Bij een bedrijfsauto is een verklaring van de werkgever vereist dat door de bewoner in deze auto gereden mag worden en bij een lease-auto is een lease-contract van de bewoner vereist.

 • 6.

  Indien kan worden aangetoond dat registratie op kenteken niet werkbaar is, kan een bewonersontheffing worden geregistreerd op code.

 • 7.

  In afwijking van artikel 3.3 is de bewonersontheffing categorie II geldig in de gehele parkeerschijfzone.

 • 8.

  De geldigheidsperiode van een bewonersontheffing is maximaal gelijk aan twee jaar en één maand.

Artikel 5: Bedrijfsontheffing

 • 1.

  Bedrijfsontheffingen kunnen worden verleend aan bedrijven gevestigd in een onder artikel 2 beschreven ontheffingsgebied indien:

  • a.

   geen of onvoldoende gelegenheid aanwezig is voor parkeren op eigen terrein en;

  • b.

   het niet betreft bedrijven die werkzaam zijn in detailhandel zoals bedoeld in artikel 1i;

  • c.

   het niet betreft een bedrijf aan huis.

 • 2.

  Het maximum aantal uit te geven ontheffingen per bedrijf bedraagt één per 70m2 BVO minus het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein (dat men heeft of kan huren in een bij dat bedrijf behorende parkeervoorziening). Bij het bepalen van het aantal ontheffingen op basis van het aantal m2 bvo wordt bij een resterend aantal van 35 of meer m2 één ontheffing extra toegevoegd.

 • 3.

  Aan bedrijven met in totaal minder dan 70m2 BVO die geen gelegenheid hebben tot parkeren op eigen terrein kan één ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Bedrijfsontheffingen worden geregistreerd op code.

 • 5.

  Een bedrijfsontheffing is in de gehele parkeerschijfzone geldig.

 • 6.

  De geldigheidsperiode van een bedrijfsontheffing is maximaal gelijk aan twee jaar en één maand.

Artikel 6: Onderwijsinstellingsontheffing

 • 1.

  Onderwijsinstellingsontheffingen kunnen worden verleend aan onderwijsinstellingen gevestigd in een onder artikel 2 beschreven ontheffingsgebied indien geen of onvoldoende gelegenheid aanwezig is voor parkeren op eigen terrein;

 • 2.

  Het maximum aantal uit te geven ontheffingen per onderwijsinstelling bedraagt één per 3 volledige formatieplaatsen minus het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij het bepalen van het aantal ontheffingen op basis van het aantal fte’s wordt bij een resterend aantal van 1,5 of meer fte’s één ontheffing extra toegevoegd.

 • 3.

  Onderwijsinstellingsontheffingen worden geregistreerd op code.

 • 4.

  De geldigheidsperiode van een onderwijsinstellingsontheffing is maximaal gelijk aan twee jaar en één maand.

Artikel 7: Winkeliersontheffing

 • 1.

  Winkeliersontheffingen kunnen worden verleend aan bedrijven werkzaam in de detailhandel indien:

  • a.

   het bedrijf is gevestigd in het onder artikel 2 beschreven ontheffingsgebied en;

  • b.

   op hetzelfde adres geen bewoners- of bedrijfsontheffing is verleend.

 • 2.

  In afwijking van artikel 3 lid 3 is de winkeliersontheffing voor ondernemers in kwadrant noordoost geldig in de volgende kwadranten:

  • a.

   van maandag tot en met vrijdagavond tot 18:00 uur en op zaterdag in kwadrant noordoost;

  • b.

   op vrijdag in kwadrant noordwest.

 • 3.

  Het maximum aantal uit te geven winkeliersontheffingen bedraagt één per bedrijf;

 • 4.

  Winkeliersontheffingen worden geregistreerd op code.

 • 5.

  De geldigheidsperiode van een winkeliersontheffing is maximaal gelijk aan twee jaar en één maand.

Artikel 8: Hulpverlenerontheffing

 • 1.

  Een hulpverlenerontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig, die met gebruik van dit voertuig als hulpverlener werkzaam is in de onder artikel 2 beschreven parkeerschijfzone.

 • 2.

  De geldigheidsperiode van een hulpverlenersontheffing is afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en is maximaal gelijk aan één jaar en één maand.

 • 3.

  Hulpverlenersontheffingen worden geregistreerd op kenteken. Indien kan worden aangetoond dat registratie op kenteken niet werkbaar is, kan een hulpverlenerontheffing worden geregistreerd op code.

Artikel 9: Bezoekersontheffing

 • 1.

  Een bezoekersontheffing kan worden verleend aan bewoners van het onder artikel 2 beschreven gebied met dien verstande dat bezoekersontheffingen eenmalig worden gebruikt, ten gunste van eigen bezoek.

 • 2.

  Het maximum aantal uit te geven bezoekersontheffingen bedraagt 40 per woonadres per jaar (niet per kalenderjaar).

 • 3.

  De geldigheidsperiode van een bezoekersontheffing is maximaal gelijk aan één dag.

 • 4.

  Door de bezoeker wordt de datum van gebruik (dag, datum en maand) duidelijk volgens de aanwijzing op de bezoekersontheffing aangegeven op de ontheffing.

Artikel 10: Utiliteitsontheffing

 • 1.

  Een utiliteitsontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze voor noodzakelijke werkzaamheden genoodzaakt is te parkeren in het gebied.

 • 2.

  Standplaatshouders kunnen ook gebruik maken van een utiliteitsontheffing voor het parkeren van hun motorvoertuig tijdens het uitoefenen van hun werk in het blauwe zone gebied.

 • 3.

  De geldigheidsperiode van een utiliteitsontheffing is gelijk aan de duur van de werkzaamheden, met een maximum van 12 maanden.

 • 4.

  Utiliteitsontheffingen worden geregistreerd op kenteken. Indien kan worden aangetoond dat registratie op kenteken niet werkbaar is, kan een ontheffing worden geregistreerd op code.

Artikel 11: Autodate-ontheffing

 • 4.

  Een autodate-ontheffing kan worden verleend voor een autodate-motorvoertuig in het centrum van Houten waarvan verwacht mag worden dat de gebruikers regelmatig in de blauwe zone wonen. Autodate-ontheffingen worden geregistreerd op kenteken. Indien kan worden aangetoond dat registratie op kenteken niet werkbaar is, kan een ontheffing worden geregistreerd op code.

 • 5.

  De geldigheidsperiode van een autodate-ontheffing is maximaal 1 jaar en één maand.

Artikel 12: Aanvraag van een ontheffing

 • 1.

  Aanvragen voor een ontheffing kunnen uitsluitend worden gedaan door een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient te zijn bijgevoegd:

  • a.

   indien een bewoners- of bezoekersontheffing, een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   indien een bedrijfs-, winkeliers-, hulpverleners-, of utiliteitsontheffing, een uittreksel van de kamer van koophandel;

  • c.

   indien een bewoners-, hulpverleners-, of utiliteitsontheffing, een kopie van het kentekenbewijs (te naamstelling; bij een mantelzorger dient het kenteken op naam van de verzorger te staan), dan wel een kopie van het leasecontract of een verklaring van de werkgever dat door de persoon in de auto gereden mag worden. Bewoners van de woningen van Viveste op de Kruitmolen, de zuidzijde van het Onderdoor en de Stellingmolen dienen een zgn. verhuurdersverklaring van Viveste te overleggen;

  • d.

   indien een hulpverlenerontheffing voor een mantelzorger tevens:

   • ·

    een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de mantelzorgverlener;

   • ·

    een recente verklaring van de huisarts (maximaal twee maanden oud), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg door de mantelzorger voor wiens voertuig een ontheffing wordt aangevraagd. Ook volstaat een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis. Als een huisarts geen verklaring wil afgeven, dan is een verklaring vereist van het CIZ of een andere professionele instantie.

 • 3.

  Per adres wordt maximaal één ontheffing categorie 1 en één ontheffing categorie 2 verstrekt.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag binnen acht weken nadat de aanvraag is binnengekomen.

 • 5.

  Ontheffingen worden slechts dan verstrekt, als de daarvoor geldende leges zijn voldaan.

 • 6.

  Indien binnen 30 dagen nadat de aanvrager is uitgenodigd om aanvullende gegevens te verstrekken, deze naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet volledig zijn verstrekt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 7.

  Verlenging van een ontheffing voor de vergrote blauwe zone in het centrum kan pas één maand voor afloopdatum.

Artikel 13: Vervanging bij verlies van een ontheffing.

 • 1.

  Bij verlies van een ontheffing kan een nieuwe ontheffing worden verstrekt met dezelfde (resterende) geldigheidsduur als de oude ontheffing. Vanaf 01-01-2011 zijn hiervoor leges verschuldigd.

 • 2.

  Na afgifte van een vervangende ontheffing is de oorspronkelijke ontheffing niet meer geldig.

Artikel 14: Vorm ontheffing

Op de ontheffing staat ten minste vermeld:

 • a.

  Het kenteken van het motorvoertuig of de motorvoertuigen waarvoor de ontheffing geldt, dan wel de code;

 • b.

  de periode waarvoor de ontheffing geldt;

 • c.

  het gebied, dan wel kwadrant waar de ontheffing geldt;

 • d.

  de ontheffing dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

Artikel 15: Intrekking ontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer de ontheffinghouder uit het gebied waarvoor de ontheffing is verleend verhuist;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • e.

   indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • f.

   indien de aanwijzing van de parkeerplaatsen, waarvoor de ontheffing is afgegeven, is ingetrokken of indien de parkeerschijfzone in het betreffende gebied komt te vervallen;

  • g.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2.

  Wijzigingen in de omstandigheden die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing dienen door de ontheffinghouder tijdig aan de gemeente kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 16: Hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen besluiten een ontheffing te verlenen aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden of voor één of meer andere kwadranten dan is aangegeven in de hiervoor genoemde voorwaarden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen besluiten een bezoekerskraskaart te verlenen aan personen die niet voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden of besluiten een groter aantal bezoekerskraskaarten te verlenen dan is aangegeven in de hiervoor genoemde voorwaarden.

   

   

   

Bijlage 1. Plattegrond parkeerschijfzone Houten-Centrum + beschrijving straten en adressen binnen de blauwe zone.

Beschrijving straten en adressen in de blauwe zone (bz):

(Voor duidelijkheid zijn van de straten aan de randen van de blauwe zone de adressen genoemd die binnen de zone vallen)

Noordwest

 • -

  Randhoeve: alleen nr. 8 t/m 96 (even) en 233 t/m 267 (oneven) vallen binnen de bz.

 • -

  Het Kant en De Slinger: alleen het Haltnahuis en basisschool de Regenboog.

 • -

  Onderdoor: alleen nr. 162 t/m 190 (Gemeentehuis en Bibliotheek/BISC vallen buiten de blauwe zone)

Zuidwest

 • -

  Kamillehof: alleen 40 t/m 42 (even) en 57 t/m 63 (oneven)

 • -

  Hoefbladhof: 80 t/m 94 (even) en 61 t/m 67 (oneven)

 • -

  Ereprijshof: 12 t/m 20 (even) en 7 t/m 17 (oneven)

Noordoost

 • -

  Spoorhaag: vanaf huisnummer 82 (even) en de oneven nummers

 • -

  Putterhaag: vanaf huisnummer 25 en nummer 2 t/m 4 even)

 • -

  Koolmeeshaag: vanaf huisnummer 39 (oneven) en vanaf 36 (oneven)

 • -

  Schonenburgseind: vanaf huisnummer 10 (even) en de oneven nummers

 • -

  Wielewaalhaag

 • -

  Goudvinkhaag

 • -

  De Beun

 • -

  De Raat

 • -

  Het Wed

 • -

  Het Rond

 • -

  Onderdoor

 • -

  Achterom

Zuidoost

 • -

  Kooikerseind, alle oneven huisnummers en van de even nummers vanaf huisnummer 18

 • -

  De Fuik

 • -

  Wernaarseind

 • -

  Watermolen, t/m huisnummer 20

 • -

  Rosmolen

 • -

  Achterom

 • -

  Kruitmolen

 • -

  Het Rond

 • -

  Onderdoor

 • -

  Stellingmolen

 • -

  De Molen (94 t/m 100 (even) en 83 t/m 93b (oneven)

 • -

  Smidsgilde (nummers 31, 33, 53 en 55; dit zijn woningen met een tuinuitgang op een parkeerplaats binnen de bz)