Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Algemeen beveiligingsbeleid gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen beveiligingsbeleid gemeente Houten
CiteertitelAlgemeen beveiligingsbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2016nieuwe regeling

06-09-2016

Gemeenteblad

BWV16.0254

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen beveiligingsbeleid gemeente Houten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten stelt het volgende vast:

 

ALGEMEEN BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTE HOUTEN

Definities en doel

 • 1.

  Het College is verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van de gemeentelijke organisatie, haar medewerkers, personen die zich in de gemeentelijke gebouwen bevinden, kwetsbare informatie en de continuïteit van de door de gemeentelijke organisatie te realiseren processen voor haar inwoners en afnemers;

   

 • 2.

  Het College stelt dit algemeen beveiligingsbeleid vast met als doel:

  • ·

   het garanderen en optimaliseren van de gewenste en/of voorgeschreven continuïteit en bescherming van de kwaliteit van bedrijfsprocessen;

  • ·

   het optimaliseren van de persoonlijke veiligheid van medewerkers en/of andere betrokkenen bij de gemeentelijke bedrijfsprocessen;

  • ·

   te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en regelgeving zowel op het gebied van veiligheid en beveiliging als op andere aanverwante gebieden;

  • ·

   het garanderen van de integriteit waarmee wordt gezorgd dat de bedrijfsprocessen correct, betrouwbaar, rechtmatig en controleerbaar worden uitgevoerd;

  • ·

   het beschermen van gemeentelijke bezittingen in fysieke en informatietechnische zin.

    

 • 3.

  De structuur van het beveiligingsproces is als volgt:

  • a.

   Het College is opdrachtgever voor het realiseren van het gewenste beveiligingsniveau;

  • b.

   Het hoofd van de afdeling Dienstverlening en de relevante lijnorganisatie fungeren als uitvoerende partij;

  • c.

   Het College benoemt een beveiligingsfunctionaris voor de beveiligingsprocessen welke voortvloeien uit de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (2001) en het Reglement Rijbewijzen;

  • d.

   Het College benoemt een beveiligingsadviescommissie (BAC).

    

 • 4.

  De beveiligingsfunctionaris brengt minimaal eenmaal per jaar verslag uit aan het College omtrent de status en de voortgang van de gewenste beveiliging;

   

 • 5.

  De beveiligingsadviescommissie adviseert het College naar aanleiding van het hiervoor genoemde verslag van de beveiligingsfunctionaris;

   

 • 6.

  De beveiligingsadviescommissie heeft tot taak om te zorgen voor de noodzakelijke en gewenste integraliteit en kwaliteit bij de ontwikkeling en implementatie van beveiligingsmaatregelen. De beveiligingsadviescommissie bestaat tenminste uit:

  • a.

   Een vertegenwoordiger van het College van B&W;

  • b.

   Vertegenwoordigers van de relevante onderdelen van de gemeentelijke organisatie;

  • c.

   Een vertegenwoordiger van de OR.

Verantwoordelijkheden

 • 7.

  Het College van B&W verstrekt aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening opdracht tot het opstellen van beleid en procedures op het gebied van beveiliging en veiligheid van reis- en andere waardedocumenten en de basisregistratie personen (BRP). Dit wordt vastgelegd in het Handboek Beveiliging Waardedocumenten en BRP;

   

 • 8.

  Het genoemde hoofd van de afdeling is gehouden het hiervoor genoemde beleid te ontwikkelen met inachtneming van de daarvoor nader aan te geven termijnen (intern c.q. wet- en regelgeving). Het beleid dient de algemene doelstellingen zoals deze in punt 2 hiervoor is omschreven, te onderschrijven en te realiseren;

   

 • 9.

  Indien het beleid tevens andere beleidsterreinen omvat pleegt het respectievelijke hoofd van de afdeling overleg met de hoofden van de afdelingen van die andere beleidsterreinen;

   

 • 10.

  In ieder specifiek beveiligingsbeleid wordt tenminste omschreven:

  • o

   het doel / de doelen waar het beveiligingsbeleid op is gericht;

  • o

   wie verantwoordelijk is/zijn voor het initiëren, opstellen van processen en procedures en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering;

  • o

   welke processen c.q. procedures tenminste moeten zijn beschreven;

  • o

   de aanwijzing van de functionarissen die zijn/worden belast met het verzorgen van een periodieke rapportage rechtstreeks aan het College van Burgemeester en Wethouders.

    

 • 11.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan op basis van de hiervoor genoemde periodieke rapportage aanvullende opdrachten verstrekken aan het betreffende hoofd van de afdeling.

   

 • 12.

  Bij de vaststelling van dit beleid vervalt het Algemeen Beveiligingsbeleid zoals is vastgesteld op 28 augustus 2007.

   

Vastgesteld te Houten op 6 september 2016.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

 

De secretaris,

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong