Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels briefadres gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels briefadres gemeente Houten
CiteertitelBeleidsregels briefadres
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie Personen, artikel 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht, Circulaires briefadres van de minister van BZK van 1 juni 2012 en 6 december 2013 (BPR2012-0000306843 en BPR2013/0000746310)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2016nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad

BWV16.0263

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels briefadres gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.45, 2.47 en 2.52 van de Wet Basisregistratie Personen, artikel 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht en op de circulaires briefadres (BPR2012-0000306843 en BPR2013/0000746310) van de minister van BZK van 1 juni 2012 en 6 december 2013,

 

overwegende dat het noodzakelijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte van een briefadres om het oneigenlijke gebruik van het briefadres tegen te gaan,

 

heeft besloten vast te stellen de:

 

BELEIDSREGELS BRIEFADRES GEMEENTE HOUTEN

 

Artikel 1: Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Briefadres: het fysieke adres waar in naam van de betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, ervoor zorg wordt gedragen dat geschriften en/of inlichtingen de betrokkene bereiken.

 • b.

  briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een briefadres ter beschikking stelt, zoals bedoeld in artikel 2.42 van de Wet BRP.

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene, geregistreerd in de Basisregistratie Personen, die een briefadres houdt.

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren).

Artikel 2: Redenen voor de aangifte van een briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • 1.

  Het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   een overbruggingsperiode tussen het veranderen van woonadres;

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   een kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar voor ten hoogste acht maanden;

  • e.

   een verblijf in het buitenland korter dan twee jaar en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.

 • 2.

  Een verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • 3.

  Een verblijf in een instelling zoals bedoeld in artikel 2.40 van de Wet BRP.

Artikel 3: Voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waaronder het briefadres valt.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte van een briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3.

  Hieronder wordt verstaan:

  • a.

   Een geldig identiteitsbewijs.

  • b.

   De schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is.

  • c.

   Een geldig identiteitsbewijs of een kopie daarvan en een schriftelijke verklaring van instemming van degene of de gemachtigde van de aangewezen rechtspersoon bij wie het briefadres wordt gehouden.

  • d.

   Een ingevulde en ondertekende Vragenlijst Briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2.

 • 4.

  De briefadresgever die als ingezetene in de Basisregistratie Personen ingeschreven staat, kan maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden toestemming geven een briefadres te houden.

Artikel 4: Onvolledige aangifte

De aangifte is onvolledig, indien:

 • 1.

  Er sprake is van het ontbreken van gegevens. De aangever wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen. Indien de aangifte niet binnen de bovenstaande termijn van veertien dagen kan worden aangevuld, kan op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen;

 • 2.

  Een aangifte niet binnen veertien dagen na eerste aangifte wordt aangevuld of uitstel wordt aangevraagd, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5: Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een eigen woonadres heeft;

 • b.

  de aangever, niet varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft of langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft;

 • c.

  de aangever varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres betreft waarop al aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens een briefadres is verleend;

 • f.

  het briefadres geen bestaand adres betreft;

 • g.

  het briefadres een postbus is van een natuurlijk persoon;

 • h.

  het briefadres gehouden wordt door een rechtspersoon, die niet door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen.

Artikel 6: Termijn voor het aanhouden van een briefadres

 • 1.

  In de situatie zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal zes maanden.

 • 2.

  In de situatie zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub d en e mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland verblijft.

 • 3.

  Als de aangever voor het aflopen van de bovenstaande maximale termijnen geen woonadres heeft gekozen, moet door de aangever een verzoek worden ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 4.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b kan de termijn voor een briefadres eenmalig met maximaal zes maanden verlengd worden.

 • 5.

  De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.

 • 6.

  Diegene op wie het briefadres betrekking heeft gehouden, moet binnen vijf dagen na de wijziging van zijn adres hiervan aangifte te doen bij de gemeente en zijn nieuwe adres te laten registreren.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels briefadres.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 september 2016.

 

 

De secretaris

De burgemeester,

 

 

 

Toelichting artikel 1, sub d, onder 3:

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • -

  een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap;

 • -

  een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd;

 • -

  een gehuwd ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote);

 • -

  een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.

   

Toelichting artikel 2, lid 1, sub a:

Personen die niet beschikken over een woonadres en gebruik maken van de maatschappelijke opvang (passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen met een briefadres ingeschreven worden bij één van de opvanginstellingen. Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang (mensen met een zwervend bestaan), zijn verplicht elders een briefadres te kiezen. Het college moet een adres bij een rechtspersoon eerst hebben vastgesteld. Hierbij moet duidelijk zijn dat een natuurlijk persoon die optreedt voor de rechtspersoon verantwoordelijk is voor de ontvangst van de post van de briefadreshouder.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub b:

Hierbij valt te denken aan twee echtgenoten die gaan scheiden, maar op één adres wonen. Wanneer de één op het huidige adres blijft wonen, heeft de ander (tijdelijk) geen vast woonadres. Deze laatste persoon kan ingeschreven worden op een briefadres.

Een ander voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht. De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al overgedragen is aan de nieuwe eigenaar.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub c:

Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen. Personen die tot deze categorie behoren komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres hebben.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub d:

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode iemand naar het buitenland gaat. Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een tijdsbestek van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres.

Op grond van artikel 2.43 Wet BRP kan iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In de BRP wordt dan opgenomen dat hij/zij vertrokken is naar het buitenland. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van zijn vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de bijhouding van zijn persoonslijst in de BRP opgeschort vanwege emigratie. In dat geval kan geen briefadres gekozen worden.

 

Toelichting artikel 2, lid 1, sub e:

Als een inwoner gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen. Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting daartoe bestaat niet.

 

Toelichting artikel 2, lid 2:

Bij circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 mei 2005 (kenmerk BPR2005/U56970) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden. Dit is in de circulaire van 6 december 2013 (kenmerk BPR2013/0000746310) nog eens herhaald.

 

Toelichting artikel 2, lid 3:

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling kan, in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40 wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen

Het college van B en W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40 lid 4 BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

 

Toelichting artikel 3, lid 1:

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 

Toelichting artikel 3, lid 2 en 3:

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45 lid 2 van de Wet BRP. In de schriftelijke verklaring van aangifte dienen de redenen van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen. De vragenlijst briefadres is als bijlage 1 bijgevoegd.

 

Toelichting artikel 3, lid 4:

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar de hardheidsclausule van artikel 4.84 Awb.

 

Toelichting artikel 4:

Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.

Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd waarin vermeld wordt dat de aangifte briefadres buiten behandeling wordt gesteld wegens het ontbreken van de gevraagde documenten.

Het is toegestaan om in de mededeling tot aanvulling van gegevens (4:5 AWB) al melding te maken van het voornemen om de aangifte buiten behandeling te stellen (4:7 AWB) in het geval dat niet voldaan wordt aan de aanvulling.

 

Toelichting artikel 5:

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte briefadres.

Het kiezen van een briefadres om permanente bewoning van recreatiewoning mogelijk te maken is geen gegronde reden. Er wordt niet voldaan aan artikel 5 onder a van deze regel.

 

Toelichting artikel 5 sub a:

Er kan geen briefadres gekozen worden indien de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres, a. indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten; of b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten. In de situatie dat geen woonadres vastgesteld kan worden, kan wel gekozen worden voor een briefadres.

 

Toelichting artikel 5 sub b en c:

Er dient aangifte van vertrek uit Nederland gedaan te worden als de persoon langer buiten Nederland verblijft dan een periode van 2/3e deel van een jaar. In dat geval kan niet gekozen worden voor een briefadres. Hierop is één uitzondering in het geval de persoon op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, lid 1, sub e.

 

Toelichting artikel 5 sub e:

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres verleend aan een gezinshuishouden als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal of twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres. Zie ook de toelichting bij artikel 3, lid 4.

 

Toelichting artikel 5 sub g:

Een briefadres kan geen postbus zijn. Kenmerk van een briefadres is dat er een waarborg is, dat voor de briefadreshouder bestemde geschriften of inlichten daarover aan deze worden doorgegeven of medegedeeld. Als post naar een postbus wordt gestuurd, wordt aan die voorwaarde niet voldaan.

 

Toelichting artikel 6, lid 1 en 4:

Om het tijdelijke karakter te bevestigen is besloten om een briefadres voor een periode van zes maanden te verlenen met de mogelijkheid tot éénmalige verlenging met nogmaals drie maanden. Na het verloop van deze periode, moet de burger zijn ingeschreven op het woonadres waar hij feitelijk verblijft.

Deze periode van zes maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na zes maanden een contactmoment te hebben met de burger, om zo te zorgen dat hij/zij snel een woonadres heeft (artikel 2, 1e lid sub b).

Hierop is een aantal uitzonderingen. Als van te voren al bekend is dat iemand een bepaalde periode in het buitenland zal verblijven en geen woonadres heeft, dan kan een briefadres worden verleend voor maximaal deze termijn. Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres te hebben. Hierbij valt te denken aan schippers. Zolang deze schippers varen kunnen zij kiezen voor een briefadres. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld om de vijf jaar worden getoetst. Ook voor dak- en thuislozen ligt het voor de hand om een afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt kan een briefadres gehouden worden. Het recht op het briefadres kan voor deze categorie bijvoorbeeld elk jaar getoetst worden.

 

Toelichting artikel 6, lid 5

Als de briefadreshouder een verzoek doet om na de overeengekomen termijn ingeschreven te blijven op zijn briefadres, dan wordt opnieuw beoordeeld of hij aan de voorwaarden die zijn gesteld in deze regeling voldoet.

 

Toelichting artikel 6, lid 6

De Wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen van zijn nieuwe adres. Zodra hij weer beschikt over een woonadres of over een ander briefadres, moet hij hiervan aangifte doen. Hij mag hier niet mee wachten totdat de maximale termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een nieuw briefadres, dan wordt dit uiteraard weer getoetst aan de voorwaarden uit deze regeling.

 

 

 

 

 

Bijlage 1. Vragenformulier aanvraag briefadres

 

 

Dit formulier bestaat uit 3 bladen en een ‘Verklaring toestemming briefadres’. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat degene waarbij u briefadres houdt (de briefadresgever) de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen. Hebt u meerdere verklaringen nodig? Download het formulier via www.houten.nl of kopieer het formulier.

Lees eerst de bijgaande brief voordat u het formulier invult. De vragen in dit formulier worden gesteld om te kunnen beoordelen of u een briefadres kunt aanvragen.

 

 

1 Hebt u een uitkering via de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom)?

 

 

0 Nee > Ga naar vraag 2

0 Ja > Neem contact op met de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom, deze beoordelen of u een briefadres kunt krijgen bij de WIL (Werk en inkomen Lekstroom).

 

 

2 Vertrekt u naar het buitenland?

 

 

0 Nee > ga verder met vraag 4. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en laat de briefadresgever (degene waarbij u met een briefadres ingeschreven wil worden) de ‘Verklaring van toestemming’ invullen en ondertekenen.

0 Ja > Ga naar vraag 3

 

 

3 Hoe lang vertrekt u naar het buitenland?

 

 

0 Korter dan 8 maanden > U kunt een briefadres aanvragen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en laat debriefadresgever (degene waarbij u met een briefadres ingeschreven wil worden) de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullenen ondertekenen.

Wij vragen u wel bewijzen bij te voegen dat u niet langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt.

0 8 maanden of langer > Wanneer u 8 maanden of langer naar het buitenland vertrekt kunt u geen briefadres aanvragen.

U moet zich laten uitschrijven. Wanneer u blijft ingeschreven in de gemeente Houten kandat nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden doorde Belastingdienst, terwijl u in die tijd niet in Nederland woonde.

 

 

4 Gegevens aangever (degene die briefadres wil hebben)

Voor- en achternaam

 

 

Geboortedatum

 

 

Geboorteplaats

 

 

Telefoon

 

Thuis Mobiel

 

 

 

 

 

5 Hebt u momenteel een woon- of verblijfplaats?

 

 

0 Nee > Ga naar vraag 6

0 Ja > Vul hieronder uw adresgegevens in.

Adres

 

 

Postcode en woonplaats

 

 

Wanneer vertrekt u hier?

 

Datum

 

 

Ga verder op het volgende blad.

 

 

6 Waar verblijft u het komende half jaar?

1ste Periode

 

Van tot

Adres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Land

 

 

2de Periode

 

Van tot

Adres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Land

 

 

 

 

 

3de Periode

 

Van tot

Adres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Land

 

 

 

 

 

4de Periode

 

Van tot

Adres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Land

 

 

 

 

 

 

 

7 Waarom wilt u een briefadres?

Geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Op welk adres wilt u ingeschreven worden als briefadreshouder?

De briefadresgever moet de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen. Ook moet de briefadresgever een kopie van zijn/haar geldige identiteitsbewijs meesturen.

adres

 

 

Postcode en plaats

 

 

Naam briefadresgever

 

 

Telefoon

 

Thuis Mobiel

 

 

Onderteken het formulier op het volgende blad.

 

 

9 Verklaring en ondertekening aangever (degene die briefadres wil hebben)

Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum en plaats

 

Datum Plaats

Handtekening aangever

 

Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 

 

Om uw aangifte van briefadres in behandeling te kunnen nemen zijn de volgende documenten noodzakelijk.

1.Het volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier briefadres;

2.Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf;

3.Verklaring toestemming briefadres van de briefadresgever;

4.Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Bijlage 2. Verklaring toestemming briefadres

 

 

Deze verklaring dient ingevuld te worden door de persoon die toestemming geeft (briefadresgever) aan de persoon die aangifte doet van een briefadres (briefadreshouder). Vul de verklaring volledig in en onderteken haar. Voeg bij deze verklaring ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij. (Geldig paspoort of geldige verblijfsvergunning of document zoals bedoeld in art 1 van de wet ID)

 

 

Gegevens briefadresgever

Achternaam

 

 

Voornamen voluit

 

 

Geboortedatum

 

 

Adres

 

 

Postcode en woonplaats

 

 

Telefoon

 

Thuis Mobiel

Evt. e-mailadres

 

 

 

 

 

 

 

Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder?

Voor- en achternaam

 

 

Geboortedatum

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring en ondertekening briefadresgever

Ik verklaar toestemming te geven aan bovengenoemde briefadreshouder om mijn adres te gebruiken als briefadres en ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt:

• Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij mij is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken;

• Ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in verband staan met het briefadres en de documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de basisregistratie personen.

Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum en plaats

 

Datum Plaats

Handtekening

 

 

 

 

Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.

Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Bijlage 3. Brief gemeente