Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Mandaatregeling samenwerking beheer openbare ruimte gemeente Houten en gemeente Wijk bij Duurstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling samenwerking beheer openbare ruimte gemeente Houten en gemeente Wijk bij Duurstede
CiteertitelMandaatregeling samenwerking BOR
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college van Wijk bij Duurstede heeft op 11 oktober 2016 dezelfde regeling vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet Afd. 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201601-07-2018nieuwe regeling

04-10-2016

Gemeenteblad

BWV16.0287

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling samenwerking beheer openbare ruimte gemeente Houten en gemeente Wijk bij Duurstede

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeente Houten en de gemeente Wijk bij Duurstede, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende, dat het in het kader van de tijdelijke samenwerking tussen de afdelingen Beheer Openbare Ruimte van beide gemeenten ten aanzien van bepaalde bevoegdheden nodig is mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan ambtenaren;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

 

besluiten vast te stellen de:

 

MANDAATREGELING SAMENWERKING BEHEER OPENBARE RUIMTE

GEMEENTE HOUTEN EN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Uitoefening bevoegdheden en ondermandaat

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden, aangeduid in het bij deze regeling behorende overzicht, worden opgedragen aan de kwartiermaker voor de samenwerking van de afdelingen Beheer Openbare Ruimte van beide gemeenten. Hij is bevoegd de aan hem gemandateerde bevoegdheid door te mandateren aan onder hem ressorterende medewerkers, tenzij daartoe in het overzicht een verbod is opgenomen.

 • 2.

  Op ondermandaat zijn de overige bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De bevoegdheid op aanvraag een besluit te nemen omvat elk op die aanvraag te nemen besluit, waaronder begrepen buiten behandeling laten, verlenen, verlenen onder voorwaarden, vaststellen en weigeren, tenzij uit de clausulering of de instructie het tegendeel blijkt.

 • 4.

  Tot het mandaat behoren mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de gemandateerde bevoegdheden, alsmede het treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 3 Geen mandaat

 • 1.

  De (onder)gemandateerden leggen voorgenomen besluiten die beleidsaspecten bevatten, ter nadere besluitvorming voor aan het college of aan de burgemeester.

 • 2.

  Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten indien:

  • a.

   een beleidskader ontbreekt;

  • b.

   de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid, dat wil zeggen, indien het besluit een aangelegenheid betreft waarvoor een aparte beoordeling en besluitvorming nodig is;

  • c.

   inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid, voorschriften of richtlijnen of andere niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben. Bij overschrijding van het budget van de (onder)mandaathouder moet het tekort worden gecompenseerd met nog beschikbare andere budgetten, tenzij wordt voorzien in een andere (bijvoorbeeld incidentele) dekking.

Artikel 4 Plaatsvervanging

 • 1.

  Ingeval van ondermandaat aan medewerkers wordt bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde de aan hem gemandateerde bevoegdheden uitgeoefend door degene die het ondermandaat aan hem verstrekt heeft.

 • 2.

  Voor zover het bevoegdheden betreft die bij de gemeente Houten liggen, worden bij afwezigheid of verhindering van de kwartiermaker de aan hem gemandateerde bevoegdheden die niet verder zijn ondergemandateerd, uitgeoefend door de onder hem ressorterende teamleider, voor zover het gaat om aangelegenheden van het team waar de teamleider de verantwoordelijkheid voor draagt.

 • 3.

  Voor zover het bevoegdheden betreft die bij de gemeente Wijk bij Duurstede liggen, worden bij afwezigheid of verhindering van de kwartiermaker de aan hem gemandateerde bevoegdheden die niet verder zijn ondergemandateerd, uitgeoefend door de directeur van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  In geval de gemandateerde optreedt namens het college van de gemeente Houten ondertekent hij de uitgaande stukken als volgt:

   

  Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gevolgd door de handtekening en naam van de gemandateerde met daaronder de tekst: “kwartiermaker samenwerking BOR” (in geval van mandaat) of de functienaam van de ondergemandateerde.

 • 2.

  In geval de gemandateerde optreedt namens het college van de gemeente Wijk bij Duurstede ondertekent hij de uitgaande stukken als volgt:

  Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, gevolgd door de handtekening en naam van de gemandateerde met daaronder de tekst: “kwartiermaker samenwerking BOR” (in geval van mandaat) of de functienaam van de ondergemandateerde.

Artikel 6 Volmacht en machtiging

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Mandaatregeling samenwerking BOR.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt in het Gemeenteblad van de onderscheidenlijke gemeenten.

   

   

   

  Aldus vastgesteld op 4 oktober 2016,

   

  Burgemeester en wethouders

  van de gemeente Houten

   

   

  Burgemeester en wethouders

  van de gemeente Wijk bij Duurstede

        

            

  de secretaris,

   

  de burgemeester,

  de secretaris,

  de burgemeester,

  H.S. den Bieman

  W.M. de Jong

  G. Karssenberg

  T.R. Poppens

  Burgemeester

  van de gemeente Houten

    

   

  Burgemeester

  van de gemeente Wijk bij Duurstede

      

         

  W.M. de Jong

   

  T.R. Poppens

   

   

  Heffingsambtenaar

  van de gemeente Houten

    

   

  Heffingsambtenaar

  van de gemeente Wijk bij Duurstede

      

       

  D. T. de Vries

   

   

   

   

   

   

  Bijlage: Mandaatregister BOR

  register