Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels huishoudelijke ondersteuning
CiteertitelBeleidsregels huishoudelijke ondersteuning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten en Besluit maatschappelijke ondersteuning Houten 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201701-01-2017nieuwe regeling

08-11-2016

Gemeenteblad

BWV16.0329

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning

 

 

BELEIDSREGELS HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

 

Het resultaat dat moet worden bereikt bij de huishoudelijke ondersteuning is dat de cliënt:

 • a)

  kan wonen in een schoon en leefbaar huis;

 • b)

  kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;

 • c)

  huishoudelijke taken kan organiseren;

 • d)

  kan wonen in een huis waarin een hoger niveau van hygiëne of schoonhouden wordt gerealiseerd;

 • e)

  dagelijks kan beschikken over voedsel;

 • f)

  de dagelijkse gebruikelijke zorg voor de kinderen kan bieden.

   

Gemeentelijke ondersteuning bij het voeren van een huishouden, neemt de verantwoordelijkheid van de klant niet over, maar het helpt de klant op weg om het resultaat te behalen.

Binnen de voorziening Huishoudelijke Ondersteuning stemt de klant met de aanbieder af welke taken met welke frequentie worden uitgevoerd voor het realiseren van een schoon en leefbaar huis. Het type en de grootte van de woning is niet van invloed op de hoeveelheid te verstrekken hulp.

 

Huishoudelijke ondersteuning heeft alleen betrekking op het schoonmaakwerk in het huis. Hierbij horen geen activiteiten buitenshuis, zoals het onderhouden van de tuin, opruimen van schuur, wassen van de auto of schoonmaken van de stoep. Ook het ramen wassen aan de buitenkant van de woning valt buiten de gemeentelijke compensatieplicht op grond van voorliggende voorzieningen.

 

Was men al gewend om voor eigen rekening een schoonmaakhulp in te huren, dan is het enkele feit dat er zich beperkingen voordoen geen reden om een beroep te doen op gemeentelijke ondersteuning. Wel moet worden meegewogen of door het ontstaan van beperkingen financiële mogelijkheden wegallen of de ondersteuning door de ‘gebruikelijk aanwezige’ schoonmaak niet meer toereikend is.

 

De volgende voorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning worden onderscheiden:

 • ·

  Huishoudelijke Ondersteuning 1

 • ·

  Huishoudelijke Ondersteuning 2

 • ·

  Huishoudelijke Ondersteuning Plus

   

Wanneer als gevolg van objectiveerbare (medische) beperkingen klanten onvoldoende ondersteund worden door de inzet van voorziening Huishoudelijke Ondersteuning 1 kan de voorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2 of Huishoudelijke Ondersteuning Plus ingezet worden. Hier zal alleen sprake van zijn als er een extra resultaat of een ander resultaat behaald moet worden.

 

De voorziening ‘huishoudelijke ondersteuning 1’

De voorziening Huishoudelijke Ondersteuning 1 omvat het lichte en zware schoonmaakwerk én het wassen en drogen van bedden-/linnengoed (resultaat 1). Denk aan het afnemen van stof, stofzuigen, reinigen van ramen, vloeren en sanitair, bedden verschonen en het machinaal wassen van bedden- en linnengoed. Indien noodzakelijk wordt ook de was voor kleding verzorgd (resultaat 2). Met de inzet van de voorziening Huishoudelijke Ondersteuning 1 dient de aanbieder de volgende resultaten te bereiken:

 

Resultaat 1: een schoon en leefbaar huis

Het resultaat van de ondersteuning is dat de betrokkene beschikt over een schoon en leefbaar huis. Dit betekent dat men gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes en gang/trap(1).

(1) Trap: alleen als de genoemde ruimten zich niet op de beganegrond bevinden.

 

De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden en indien noodzakelijk wordt de was voor bed- en linnengoed verzorgd. Een schoon huis wil niet zeggen dat alle vertrekken wekelijks schoongemaakt worden. Het betekent dat het huis niet vervuilt en periodiek schoongemaakt wordt om zo een algemeen aanvaardbaar basisniveau van schoon te realiseren, volgens de moderne normen van hygiëne.

 

Indien belanghebbende regie kan voeren over het eigen leven, mag van hem/haar worden verwacht dat werkzaamheden worden geprioriteerd en keuzes worden gemaakt.

 

Het onderhoud van een tuin en het verzorgen van huisdieren (niet zijnde hulphonden/-dieren) hoort niet bij dit resultaat. Wij beschouwen dergelijke aspecten als keuzes waarop de klant zelf invloed kan uitoefenen. De gevolgen hiervan op de omvang van de schoonmaaktaak en het zoeken van oplossingen daarvoor behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 

Resultaat 2: beschikken over schone kleding

Het gaat hierbij om het wassen, drogen en in bepaalde situaties strijken van bovenkleding. Het doel van dit resultaat is dat de persoon beschikt over schone kleding. We spreken hier uitsluitend over normale kleding voor alledag. De verzorging van de was, zoals bedoeld binnen dit resultaatgebied, omvat het wassen, het drogen en vouwen van kleding en het terugleggen van kleding in de garderobekast. De uiteindelijke invulling hiervan is aan de klant in overleg met de aanbieder. Verwacht mag worden dat de klant beschikt over een wasmachine en zoveel mogelijk strijkvrije kleding. Daarnaast wordt van de klant verwacht dat de reikwijdte van de ondersteuning tot een minimum wordt beperkt door bijvoorbeeld de aanschaf van een droger of kleding, die niet gestreken hoeft te worden. De klant dient ten behoeve van dit resultaat zoveel mogelijk gebruik te maken van voorliggende voorzieningen.

 

Bijlage 1 bevat een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden voor het bereiken van de resultaten ‘en schoon en leefbaar huis’ en ‘beschikken over schone kleding’.

 

De voorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2

Voor Huishoudelijke Ondersteuning 2 gelden dezelfde resultaten die behaald moeten worden als bij Huishoudelijke Ondersteuning 1. Echter bij de inzet van Huishoudelijke Ondersteuning 2 is er sprake van een verminderd vermogen van de klant om de regie over het huishouden te voeren.

 

De voorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2 wordt ingezet als er sprake is van onderstaand resultaat:

 

Resultaat 3: organiseren van huishoudelijke taken

Ondersteuning bij het organiseren van huishoudelijke taken wordt ingezet wanneer betrokkene niet tot zelfregie en planning van de werkzaamheden in staat is. Behalve dat er huishoudelijke taken moeten worden overgenomen, heeft de hulp een signalerende, aansturende en regievoerende taak. Ook kan ondersteuning bestaan uit het helpen handhaven, verkrijgen of herkrijgen van structuur in het huishouden. Het doel van het voeren van de regie over het huishouden is het schoonhouden van het huis, maar ook het ondersteunen bij het organiseren van het huishouden. Het overnemen van de regie over het huishouden kan noodzakelijk zijn als in redelijkheid niet meer van de klant verwacht kan worden dat hij zelfstandig beslissingen neemt (bijv. een terminale situatie) of als disfunctioneren dreigt. Dat kan zich uiten in vervuiling (van de woning of kleding), verwaarlozing (eten en drinken), of ontreddering van zichzelf of van afhankelijke huisgenoten waardoor het functioneren in huis, maar ook buitenshuis belemmerd wordt.

 

De hulp dient bij het uitoefenen van de ondersteuning zoveel mogelijk de klant te betrekken bij het maken van keuzes. Daarbij dient aangesloten te worden bij de capaciteiten, intellectuele vaardigheden en leervermogen van de klant.

Bij een deel van deze groep zal geen sprake zijn van ontwikkelvermogen, eerder van afnemende zelfredzaamheid. Bewaken of het nog verantwoord is dat de klant zelfstandig woont is daarmee onderdeel van het resultaatgebied (signaleren en doorgeven aan de gemeente).

 

Bijlage 1 bevat een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden voor het bereiken van het resultaat ‘organiseren van huishoudelijke activiteiten’.

 

De voorziening Huishoudelijke Ondersteuning Plus

Bij Huishoudelijke Ondersteuning Plus gaat het om klanten die excessief veel ondersteuning nodig hebben in relatie tot de reguliere ondersteuning, die op grond van de resultaatfinanciering HO1 of HO2 kan worden geboden. Dat is het geval bij een of meer van onderstaande resultaten:

 

Resultaat 4: een hoger niveau van hygiëne of een hoger niveau schoonhouden realiseren

Een hoger niveau van hygiëne is bijvoorbeeld nodig als de klant op grond van ernstige beperkingen zelf geen mogelijkheden heeft om enige huishoudelijke werkzaamheden/taken te verrichten. Of als de klant medische beperkingen heeft waaruit een meer dan gebruikelijke hygiëne noodzakelijk is. Ook is dit resultaat van toepassing als de medische beperkingen leiden tot een snellere vervuiling van het huis. De extra noodzakelijke schoonmaak dient een medische oorzaak te hebben, welke aantoonbaar is (lichamelijk of psychisch/psychiatrisch van aard). De grootte van het huis(houden) of de aanwezigheid van dieren is in het algemeen geen reden voor inzet van extra ondersteuning.

Extra ondersteuning kan worden ingezet als uit het onderzoek blijkt dat de ondersteuningsbehoefte (excessieve zorgbehoefte) dit vereist. Dit betekent dat er extra taken uitgevoerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld het afnemen van stof, stofzuigen, reinigen van vloeren en sanitair, alleen eventueel in een hogere intensiteit.

 

Een hoger niveau van hygiëne of een hoger niveau van schoonhouden kan mogelijk zijn door:

 • ·

  medisch geobjectiveerde allergieën voor huisstofmijt;

 • ·

  hogere vervuilingsgraad door bijvoorbeeld gebruik van noodzakelijke hulpmiddelen (bijvoorbeeld elektrische rolstoel);

 • ·

  bedlegerige patiënten;

 • ·

  extra bewassing of schoonmaak i.v.m. incontinentie, overmatige transpiratie, speekselverlies, spugen;

 • ·

  extra schoonmaak i.v.m. ernstige lichamelijke- of psyschiatrische beperkingen.

   

Resultaat 5: dagelijks beschikken over voedsel (maaltijdverzorging)

Hieronder wordt verstaan het verzorgen van de broodmaaltijd, koffie en thee zetten, maaltijd opwarmen. Het uitgangspunt voor het te behalen resultaat is dat indien nodig 1 keer per dag de broodmaaltijden worden bereid en klaargezet en 1 keer per dag een warme maaltijd wordt opgewarmd en/of klaargezet.

In elk huishouden zijn boodschappen voor dagelijkse activiteiten nodig. Het betreft hier uitsluitend levensmiddelen en schoonmaakmiddelen, die dagelijks of wekelijks gebruikt worden in elk huishouden. Grotere inkopen zoals kleding en duurzame gebruiksgoederen vallen hier niet onder. Uitgangspunt is dat de boodschappen geclusterd worden, 1 maal per week. De klant dient hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van voorliggende voorzieningen.

 

Resultaat 6: het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren

Het zorgen voor kinderen is een taak van ouder en/of verzorgers. Dat geldt ook voor ouders, die door beperkingen niet in staat zijn hun kinderen te verzorgen. Elke ouder is zelf verantwoordelijk voor de opvang en (het organiseren van de noodzakelijke) verzorging van zijn of haar kinderen. Uitgangspunt hierbij is dat bij uitval van een van de ouders de andere ouder deze zorg of zijn aandeel in de zorg daar waar mogelijk overneemt. Op grond van gebruikelijke zorg hoeft het college niet te compenseren. Het college ondersteunt alleen als ouders door acuut ontstane problemen een oplossing nodig hebben voor kinderen tot en met de leeftijd van 6 jaar. De ondersteuning is dus per definitie altijd tijdelijk en in afwachting van een definitieve oplossing. Een indicatie wordt afgegeven met een maximale duur van 3 maanden om ouder(s) of verzorger(s) de mogelijkheid te bieden in een oplossing te voorzien. Van ouders mag verwacht worden dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om die oplossing zo snel mogelijk te vinden. Daarbij dient ook betrokken te worden of de persoon aanspraak kan maken op ondersteuning via zijn/haar zorgverzekering. Een maatwerkvoorziening voor structurele opvang van kinderen is niet mogelijk binnen de Wmo.

 

Bij de zorg voor kinderen gaat het om de dagelijkse, gebruikelijke hulp voor gezonde kinderen die tot het gezin behoren als beide ouders niet staat zijn deze te leveren. Het betreft activiteiten als wassen en aankleden, hulp bij eten en/of drinken. Het passen op kinderen valt niet onder dit resultaat.

 

Huishoudelijke Ondersteuning Plus wordt geïndiceerd in minuten en uren. Voor het vaststellen van de benodigde minuten of uren wordt gebruik gemaakt van het CIZ protocol Indicatieadvisering voor Hulp bij het Huishouden. Dit protocol geldt als richtlijn. Het daadwerkelijk aantal toe te kennen minuten/uren HO Plus wordt afgestemd op de individuele situatie. De indicatiestelling voor HO Plus wordt gedaan door de gemeente.

De inzet van HO Plus is altijd aanvullend op de ondersteuning die geboden wordt op grond van HO1 en HO2 en kan van tijdelijke aard zijn. Bijvoorbeeld omdat er mogelijkheden zijn voor de klant of de aanbieder om de ondersteuning anders te organiseren waardoor op termijn geen inzet van HO Plus meer nodig is.

 

BIJLAGE 1 NORMERING SCHOON HUIS

 

Activiteiten

Maximalefrequentie*

Licht huishoudelijk werk

Stof afnemen, ragen (hoog/midden/laag)

Wekelijks

 

Kamers opruimen

Wekelijks

 

 

 

Zwaar huishoudelijk werk

Schrobben/dweilen/soppen (toilet, badkamer, keuken, verkeersruimten)

Wekelijks

 

Bedden verschonen

1 maal per 2 weken

 

Opruimen huishoudelijk afval

Wekelijks

 

Stofzuigen

Wekelijks

 

Ramen lappen aan binnenzijde

1 maal per kwartaal

 

Koelkast schoonmaken

1 maal per kwartaal

 

 

 

Wasverzorging

Kleding en linnengoed sorteren en wassen in wasmachine

Wekelijks

 

Ophangen en afhalen, drogen

Wekelijks

 

Vouwen en opbergen

Wekelijks

 

 

 

Organisatie van het huishouden

Structuur in het hiushouden aanbrengen

Wekelijks

 

Beheer van levensmiddelenvoorraad

Wekelijks

 

Advies, instructie en voorlichting gericht op het huishouden

Wekelijks

 

 

 

*De frequentie geeft aan hoe vaak de ruimte voor dagelijks gebruik schoongemaakt moeten worden. De frequentie geeft aan wat als een algemeen aanvaardbaar basisniveau wordt beschouwd. De frequentie om de bovenstaande taken uit te voren is afgeleid van het CIZ protocol Indicatieadvisering voor Hulp bij het Huishouden.

 

De daadwerkelijke verdeling van taken (cliënt, cliëntomgeving, professional) en de frequentie van aanwezigheid van de hulp worden vastgelegd in het ondersteuningsplan, dat onderdeel is van de beschikking.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Houten op 8 november 2016.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong