Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB, WIJ en WSW

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201009-01-2016Onbekend

21-09-2010

Onbekend

2010-030

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

De Raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2010, nr. BWV10-0364, gelezen en

 

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 12 van de Wet Investeren in Jongeren

 

besluit vast te stellen de

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

  • b.

   WWB: De Wet werk en bijstand;

  • c.

   Wsw: De Wet sociale werkvoorziening

  • d.

   WIJ: De Wet investeren in jongeren

  • e.

   Cliënt: De persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Houten opgrond van de WWB, alsmede de persoon die behoort tot de personen-kring als omschreven in artikel 7, lid 1 onder a van de WWB en de jongere als bedoeld in artikel 2 van de WIJ. Idem voor een begrip als cliëntenparticipatie.

  • f.

   Wsw-gerechtigden: Personen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

   • a.

    Wsw-geïndiceerden die op de wachtlijst staan

   • b.

    Wsw-geïndiceerden die werknemer zijn van een sw-bedrijf

   • c.

    Wsw-geindiceerden die werknemer zijn bij een reguliere werkgever

  • g.

   Cliëntenorganisaties: Organisaties van cliënten als bedoeld onder e en f, alsmede organisaties die mede de belangen van cliënten behartigen, werknemersorganisaties daaronder begrepen;

  • h.

   Cliëntenraad: Een uit vertegenwoordigers van cliënten en cliëntenorganisaties bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals omschreven in deze verordening;

  • i.

   Ondersteuning: De ondersteuning bij re-integratie als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de WWB.

  • j.

   Werkleeraanbod: Voorziening als genoemd in artikel 5 lid 1 van de WIJ

  • k.

   Overlegvergadering Het overleg met de verantwoordelijk wethouder al dan niet vergezeld door beleidsmedewerkers.

  • l.

   Vergadering Een bijeenkomst van de cliëntenraad waarbij op uitnodiging van de cliëntenraad vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig kunnen zijn.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en Wet investeren in Jongeren.

 • 3.

  In deze verordening wordt onder de wetten de WWB, Wsw en de WIJ verstaan.

Artikel 2. Instelling cliëntenraad

 • 1.

  Er is binnen de gemeente Houten een cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 WWB, artikel 2 van de Wsw en artikel 12 WIJ. Dit is een gecombineerde cliëntenraad.

 • 2.

  De cliëntenraad Werk en Inkomen is het adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders om de cliëntenparticipatie op een onafhankelijke wijze gestalte te geven.

Artikel 3. Doelstelling

 • 1.

  Het doel van de cliëntenraad is om door het geven van breed gedragen adviezen bij de totstandkoming van beleid en regelingen betreffende de uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten, de Wsw en de WIJ, de collectieve belangen van inwoners van Houten te behartigen, die zijn aangewezen op een voorziening of ondersteuning.

 • 2.

  De cliëntenraad Werk en Inkomen bewerkstelligt dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie daarvan. Door de bijdrage aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden voor burgers met een functiebeperking of chronische aandoening, wordt bijgedragen aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

 • 3.

  Met de instelling van een cliëntenraad en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de WWB, de Wsw en de WIJ.

 • 4.

  De cliëntenraad Werk en Inkomen is een instrument dat inzicht verschaft in hetgeen er onder (potentiële) cliënten leeft om waar mogelijk te komen tot een grotere inbreng van cliënten.

 • 5.

  De cliëntenraad Werk en Inkomen fungeert als contactpunt in relatie tot groepen cliënten.

Artikel 4. Taken

 • 1.

  De cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid betreffen ten aanzien van cliënten van sociale zaken, voor zover ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten. Alle adviezen van de cliëntenraad aan het college betreffende raadsvoorstellen, worden onverkort ter kennisname aan de raad verstrekt.

 • 2.

  Ter uitvoering van het gevraagd adviseren, als bedoeld in het eerste lid, zal een schriftelijke adviesaanvraag aan de cliëntenraad worden voorgelegd, waarin expliciet wordt aangegeven over welke punten het advies van de cliëntenraad wordt gevraagd.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft de gelegenheid onderwerpen ter bespreking op de agenda te laten plaatsen.

 • 4.

  De cliëntenraad fungeert als belangenbehartiger in de gemeente voor groepen cliënten en Wsw-gerechtigden.

 • 5.

  De cliëntenraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten in het stelsel van de sociale zekerheid voor zover deze groepen en/of individuen raken.

 • 6.

  De cliëntenraad geeft de signalen door en wisselt die waar mogelijk uit met de overheden en/of instellingen.

 • 7.

  De cliëntenraad onderhoudt contact met soortgelijke organisaties.

Artikel 5. Samenstelling cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden.

 • 2.

  De verschillende geledingen binnen het cliëntenbestand dienen zoveel mogelijk in de cliëntenraad vertegenwoordigd te zijn.

 • 3.

  De cliëntenraad kiest zelf haar voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • 4.

  Om deel te kunnen nemen aan de cliëntenraad dient men inwoner van de gemeente Houten te zijn tot de doelgroep van de WWB, Wsw of WIJ te behoren of ondersteuning te krijgen via de afdeling Sociale zaken, ervaringsdeskundige dan wel vertegenwoordiger te zijn van een van de belangenorganisaties van cliënten.

 • 5.

  Van het aantal leden dat in het eerste lid is genoemd, hebben er twee een rechtstreekse relatie met de Wsw. Zij zijn aan te merken als Wsw-gerechtigde.

 • 6.

  Cliëntvertegenwoordigers Wsw kunnen alleen als zodanig worden benoemd als ze voldoen aan de criteria onder artikel 1 lid f.

Artikel 6. Aanwijzing en zittingsduur

 • 1.

  Teneinde burgers uit de in artikel 5, lid 4 en lid 5 genoemde groepen de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen, wordt door de gemeente een oproep geplaatst in de plaatselijke dag- en weekbladen. Deze oproep wordt geplaatst tenminste zes weken voordat de leden worden aangewezen. Daarnaast wordt via de Nieuwsbrief van Sociale Zaken en/of een separate mailing aan de cliënten en/of Wsw-gerechtigden eveneens aandacht gevraagd voor de kandidaatsstelling. In de informatiemap die cliënten ontvangen is informatie over de cliëntenraad opgenomen.

 • 2.

  Teneinde de belangenorganisaties de gelegenheid te geven een kandidaat aan te leveren ontvangen zij een schriftelijk verzoek hiertoe. De aanschrijving geschiedt tenminste zes weken voordat de leden worden aangewezen.

 • 3.

  De ontvangen reacties worden als sollicitaties beschouwd. De cliëntenraad verzorgt zowel de selectie van de kandidaten als de voordracht aan het college van burgemeester en wethouders. Daarbij dient de representativiteit in het oog te worden gehouden.

 • 4.

  Het college benoemt, schorst en ontslaat de leden. In de cliëntenraad zitten personen die, als ervaringsdeskundige of als belangenbehartiger, deskundig zijn op het gebied van de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving.

 • 5.

  De leden van de cliëntenraad treden om de vier jaar af.

 • 6.

  Zowel cliënten als vertegenwoordigers van belangenorganisaties kunnen maximaal twee zittingsperioden deelnemen aan de cliëntenraad.

 • 7.

  De beëindiging van het lidmaatschap van de cliëntenraad geschiedt aan het einde van de periode van vier jaar van rechtswege, of tussentijds middels het schriftelijk indienen van het ontslag.

 • 8.

  Als na twee zittingsperioden van vier jaar geen opvolging beschikbaar is en de bezetting van de vacante plek is wel van belang voor het functioneren van de cliëntenraad, dan bestaat de mogelijkheid de zittingsduur incidenteel te verlengen tot vervanging is geregeld.

Artikel 7. Werkwijze en adviestermijnen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor, dat de onder ‘taken’ genoemde onderwerpen, voorafgaande aan diens beslissing goed en tijdig ter advisering worden voorgelegd aan de cliëntenraad.

 • 2.

  Een advies van de cliëntenraad aan het college wordt schriftelijk uitgebracht binnen zes weken nadat het college de adviesaanvraag aan de cliëntenraad heeft voorgelegd en wordt toegevoegd aan de ambtelijke notitie, de eventuele bijlagen en het collegevoorstel zoals dat ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 • 3.

  Het college informeert de cliëntenraad schriftelijk over haar besluitvorming met betrekking tot de uitgebrachte adviezen.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college advisering vooraf zal leiden tot een ongewenste vertraging in de dienstverlening aan cliënten zal een en ander achteraf in de cliëntenraad ter discussie worden gesteld. Indien het college van burgemeester en wethouders een beslissing neemt die afwijkt van het eenstemmige of meerderheidsadvies van de cliëntenraad dan brengt zij dit gemotiveerd schriftelijk ter kennis van de cliëntenraad.

 • 5.

  De gemeente draagt zorg voor de inrichting van een secretariaat en benoemt een ambtelijk secretaris. Het secretariaat stelt aan de hand van de ingediende punten de agenda voor de (overleg) vergadering op. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor:

 • -

  het opstellen van de notulen

 • -

  het openbaar bekend maken van de vergaderdata alsmede voor het uitnodigen van de leden van de cliëntenraad voor de reguliere vergaderingen.

 • -

  ondersteuning van de cliëntenraad opdat deze haar taken kan uitvoeren.

 • -

  het verzamelen van de informatie over de geagendeerde onderwerpen en het ter kennis brengen hiervan aan de leden van de cliëntenraad.

 • 6.

  De notulen als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze verordening houden tenminste in:

 • -

  de namen van de gemeentelijke vertegenwoordiging;

 • -

  de naam van de voorzitter

 • -

  de namen van de leden die aanwezig zijn en van de leden die al dan niet met kennisgeving afwezig zijn;

 • -

  een beknopt verslag van de gevoerde beraadslagingen en gemaakte opmerkingen;

 • -

  de meningen van de leden omtrent behandelde zaken alsmede de uitslag van gehouden stemmingen met vermelding van de namen van leden die zich voor of tegen verklaarden;

 • -

  de inhoud van de genomen besluiten.

 • 6.

  Voor het vaststellen van zowel interne als externe verslagen en standpunten worden binnen de cliëntenraad besluiten als volgt genomen:

 • -

  eenstemmig of

 • -

  bij meerderheid van stemmen.

 • -

  Meerderheid- en minderheidsstandpunten worden daarbij met aantallen vermeld.

 • -

  De leden van de cliëntenraad hebben ieder één stem.

 • 7.

  Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal benoemde leden vereist.

Artikel 8. Overlegvergadering

 • 1.

  De cliëntenraad heeft zesmaal per jaar een overlegvergadering met de wethouder van Sociale Zaken. Van die overlegvergadering is de wethouder voorzitter.

 • 2.

  De deelnemers van de cliëntenraad worden in de regel 14 dagen voor de overlegvergadering uitgenodigd en ontvangen dan de schriftelijke stukken. Het verslag van de overlegvergadering wordt uiterlijk één week na het overleg aan de cliëntenraad verzonden.

 • 3.

  Tijdens de overlegvergadering kunnen afspraken worden gemaakt voor de bespreking van onderwerpen voor een volgende overlegvergadering. Afhankelijk van het onderwerp en de gemaakte afspraken wordt bepaald wie de uitvoering van de afspraken ter hand neemt.

 • 4.

  In principe zijn de overlegvergaderingen van de cliëntenraad openbaar tenzij tenminste de helft van de aanwezige leden hiertegen bezwaar heeft.

 • 5.

  In het onder lid 1 bedoelde overleg met de wethouder Sociale Zaken mogen bezoekers van de publieke tribune geen bijdrage leveren aan de beraadslagingen noch vragen stellen gedurende de rondvraag tenzij daartoe nadrukkelijk uitgenodigd door de voorzitter.

Artikel 9. Bevoegdheden

 • 1.

  De cliëntenraad kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de cliëntenraad voorgelegd.

 • 2.

  Op verzoek van de cliëntenraad kunnen deskundigen worden uitgenodigd om een overlegvergadering bij te wonen met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de cliëntenraad te maken krijgen.

 • 4.

  Leden die schriftelijke stukken nodig hebben voor de voorbereiding op een overlegvergadering dan wel voor het raadplegen van derden kunnen deze kosteloos via het secretariaat verkrijgen voor zover deze stukken van de gemeente afkomstig zijn.

Artikel 10. Budget en faciliteiten

 • 1.

  Voor het uitvoeren van de taken van de cliëntenraad wordt in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen bestaande uit:

  • a.

   een bedrag per jaar toe te kennen op basis van een door de cliëntenraad tijdig in te dienen begroting.

  • b.

   een bedrag aan vacatiegeld per lid per bezochte vergadering en overlegvergadering, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld op basis van het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Het onder lid 1 sub b bedoelde vacatiegeld wordt ingeval van iemand die beroepsmatig, bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van een vakorganisatie, deelneemt aan de cliëntenraad uitbetaald aan de organisatie namens welke hij optreedt.

 • 3.

  Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid onder a, wordt jaarlijks door de cliëntenraad in de maand januari schriftelijk verantwoording uitgebracht.

 • 4.

  Op verzoek van de cliëntenraad kan het college faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de cliëntenraad.

 • 5.

  Het college stelt informatie beschikbaar die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de cliëntenraad.

 • 6.

  De leden van de cliëntenraad krijgen individueel de beschikking over toegang tot de informatie in de digitale handboeken van Schulinck.

 • 7.

  Voor eenmalige niet reguliere activiteiten kan de cliëntenraad bij het college een incidentele subsidie aanvragen.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • 1.

  Leden van de cliëntenraad behouden hun uitkeringsrechten gedurende de voorbereidingstijd op (overleg)vergaderingen, het uitvoeren van werkzaamheden voor en door de cliëntenraad, de tijd waarin zij derden raadplegen en het deelnemen aan ad-hoc werkgroepen.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad zullen in de contacten met de gemeenten Houten noch voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van de cliëntenraad.

 • 3.

  Het in artikel 10 lid 1, onder b genoemde vacatiegeld wordt voor de bepaling van inkomsten ingevolge de Wet werk en bijstand aangemerkt als een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk, als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub k van de WWB.

 • 4.

  De cliëntenraad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en zaken die op individuele cliënenten of medewerkers betrekking hebben.

Artikel 12. Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 oktober 2010.

 • 2

  Deze verordening treedt in de plaats van de Verordening Cliëntenparticipatie WWB, Wsw en WIJ, zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 15 december 2009.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 21 september 2010

 

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

P.M.H. van Ruitenbeek

C.H.J. Lamers

Toelichting

 

Algemeen

De cliëntenraad heeft op eigen initiatief een voorstel gedaan om de verordening cliëntenparticipatie WWB, WSW en WIJ aan te passen teneinde beter invulling te kunnen geven aan de cliëntenparticipatie. Het college is hieraan tegemoet gekomen door de verordening op o.a. de volgende punten aan te passen: de werkwijze, de adviestermijn en de informatievoorziening. Ook heeft de verordening een nieuwe naam gekregen en zal voortaan als verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen door het leven gaan.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1. Begrippen

Dit artikel spreekt voor zich. Voor zover begrippen in de verordening worden gebruikt die niet in dit artikel zijn benoemd geldt de betekenis zoals die is bepaald in de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en Wet investeren in jongeren.

Artikel 2. Instelling cliëntenraad

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

Artikel 3. Doelstelling

In Houten bestaat al sinds vele jaren een cliëntenraad. In dit artikel wordt het bestaan van de cliëntenraad bevestigd en wordt het doel aangegeven. Enerzijds is dat de belangenbehartiging van de inwoners van Houten die zijn aangewezen op een voorziening (inkomensvoorziening, re-integratievoorziening e.d.) en anderzijds het creëren van een meerwaarde in de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij wordt opgemerkt dat de advisering breder kan zijn dan uitsluitend onderwerpen op het terrein van de Wet werk en bijstand of Wet investeren in jongeren en bijvoorbeeld ook betrekking kan hebben op onderwerpen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid, inburgering van oudkomers of nieuwkomers etc.

Artikel 4. Taken

De taken van de cliëntenraad vloeien voort uit de doelstelling zoals verwoord in artikel 3. In het eerste lid wordt aangegeven dat de cliëntenraad fungeert als een adviesorgaan voor het college en dus niet voor de gemeenteraad. Uiteraard wordt daarmee niet uitgesloten dat leden van de cliëntenraad door leden van de gemeenteraad kunnen worden geraadpleegd. Ook blijft het mogelijk dat leden van de cliëntenraad zelf contact zoeken met gemeenteraadsleden. Dit behoort echter niet tot de, volgens deze verordening geformuleerde, structurele taak van de cliëntenraad.

Artikel 5. Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad kan deels bestaan uit uitkeringsgerechtigden of cliënten die ondersteuning ontvangen bij hun re-integratie en voor het andere deel uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals vakbonden, kerk en minima, ouderenbond etc. Het is belangrijk dat de verschillende geledingen binnen het cliëntenbestand zoveel mogelijk binnen de cliëntenraad zijn vertegenwoordigd. Dit betekent dat ook specifieke groepen zoals jongeren, ouderen en allochtonen vertegenwoordigd dienen te zijn.

Artikel 6. Aanwijzing en zittingsduur

In dit artikel wordt geregeld op welke wijze nieuwe leden van de cliëntenraad worden geworven en vervolgens aan de hand van een voordracht door het college aangewezen. In principe geldt een zittingsduur van 4 jaar, met de mogelijkheid daaraan een tweede termijn van vier jaar te koppelen. Ook schorsing en ontslag van leden van de cliëntenraad is voorbehouden aan het college.

Artikel 7. Werkwijze

In dit artikel wordt de werkwijze van de cliëntenraad beschreven en worden de taken omschreven van de door de gemeente Houten benoemde secretaris. Tevens worden de adviestermijnen aangegeven. Om de cliëntenraad voldoende tijd te geven tot een gedegen advies te komen zal de gemeente een termijn aanhouden tussen het voorleggen van de adviesaanvraag en het uitbrengen van het advies. Deze termijn betreft maximaal zes weken. Normaliter worden onderwerpen ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad alvorens zij ter besluitvorming aan het college worden aangeboden. Indien over een voorstel met spoed een besluit moet worden genomen kan het betreffende voorstel ook achteraf in de cliëntenraad ter discussie worden gesteld. In dat geval zal de cliëntenraad tijdig op de hoogte worden gesteld van het feit dat het betreffende onderwerp pas na besluitvorming in het college zal worden voorgelegd.

De cliëntenraad Werk en Inkomen wordt ondersteund door een door de gemeente benoemde ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris ondersteunt de cliëntenraad onafhankelijk van de gemeente bij haar werk:

 • ·

  De secretaris heeft regelmatig overleg om tijdig bij de gemeente de informatie en stukken beschikbaar te krijgen die voor advisering in aanmerking komen.

 • ·

  De secretaris beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

 • ·

  Tevens beschikt betrokkene over voldoende faciliteiten en tijd om de taken optimaal te kunnen invullen.

 • ·

  Bij de totstandkoming van de adviezen of vragen binnen de cliëntenraad is de discussie die daarover wordt gevoerd vertrouwelijk van aard.

Artikel 8. Overlegvergadering

In dit artikel worden de frequentie, de uitnodigingen voor en het verloop van de overlegvergadering geregeld. Hoewel het mogelijk is dat in de loop van een jaar vaker wordt vergaderd wordt voor maximaal zesmaal per jaar een vergadering met een vertegenwoordiging van de gemeente gepland. Het in artikel 10 lid 1 onder b bedoelde vacatiegeld is op deze zes vergaderingen van toepassing. Ook voor maximaal één voorbereidende vergadering per overlegvergadering wordt dit vacatiegeld uitbetaald.

Artikel 9. Bevoegdheden

Aangezien de wet- en regelgeving een zeer complex geheel is, wordt in dit artikel geregeld dat in voorkomende gevallen door de cliëntenraad een beroep kan worden gedaan op externe deskundigheid. Om dit mogelijk te maken is in artikel 10 ook een budget gereserveerd voor de hieraan verbonden kosten.

Artikel 10. Budget en faciliteiten

Voor kleine kosten en het kunnen inschakelen van een deskundige derde of het kunnen bezoeken van relevante congressen, workshops, cursussen en trainingen is een bedrag in de begroting van de gemeente opgenomen. Jaarlijks dient de cliëntenraad een begroting in, waarin de voorgenomen besteding van dit bedrag wordt toegelicht. Over de besteding van het bedrag moet jaarlijks verantwoording worden afgelegd.

Voor het vacatiegeld is aangesloten bij de geldende regeling die ook voor andere adviescommissies binnen de gemeente Houten wordt gehanteerd. Om te voorkomen dat in de verordening een bedrag wordt opgenomen dat jaarlijks als gevolg van indexering moet worden aangepast is volstaan met een verwijzing naar het betreffende Rechtspositiebesluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op verzoek van de cliëntenraad kunnen ook, indien mogelijk, bepaalde faciliteiten beschikbaar worden gesteld die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de cliëntenraad. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het door de gemeente beschikbaar stellen van een vergaderruimte of spreekkamer, kopieerfaciliteiten of aan (vergoeding van de kosten van) kinderopvang. Een verzoek om faciliteiten ter beschikking te stellen kan worden gericht aan de ambtelijk secretaris.

Artikel 11. Overige bepalingen

Dit artikel regelt onder andere dat de activiteiten van cliënten ten behoeve van de cliëntenraad worden gezien als vrijwilligerswerk waarvoor een onkostenvergoeding wordt betaald als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub k van de Wet werk en bijstand. Dit betekent dat dit bedrag niet als inkomsten op de uitkering in mindering wordt gebracht. Voor personen die een uitkering via UWV ontvangen (WAO en WIA) gelden vergelijkbare bepalingen. In een aantal gevallen is toestemming van de uitvoerende instantie nodig voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

Overigens geldt, evenals bij andere vormen van vrijwilligerswerk, dat deze activiteiten het zoeken naar of het accepteren van een reguliere baan niet in de weg mag staan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Gelijktijdig met het van kracht worden van deze verordening wordt de huidige verordening ingetrokken.

Artikel 13. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.