Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening langdurigheidstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 8, eerste lid, onderdeel d en 36 Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-200901-01-2012Onbekend

12-05-2009

Houtens Nieuws

2009-003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2009, nr. 2009 - 003 gelezen en besluit:

 

gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet werk en bijstand overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van de langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen 

 

vast te stellen de

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Houten

Inhoudsopgave:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1- begrippen

Artikel 2 - uitvoering

HOOFDSTUK 2. RECHT OP LANGDURIGHEIDSTOESLAG

Artikel 3 – doelgroep

Artikel 4 - langdurig, laag inkomen

Artikel 5 - hoogte van de langdurigheidstoeslag

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 - citeertitel

Artikel 7 - inwerkingtreding

--------------------------------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1- begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Wet: Wet werk en bijstand.

 • c.

  Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • d.

  Peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

 • e.

  Bijstandsnorm: de op de gezinssituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm per kalendermaand zoals bedoeld in artikel 21 van de wet plus volledige toeslag, inclusief vakantiegeldreservering, exclusief eventuele heffingskortingen.

 • f.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

 • g.

  Gehuwdennorm: de norm van artikel 21 onderdeel c van de wet.

Artikel 2 - uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2. RECHT OP LANGDURIGHEIDSTOESLAG

Artikel 3 – doelgroep

1.De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar.

Artikel 4 - langdurig, laag inkomen

 • 1.

  Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig laag inkomen is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen niet uitkomt boven 120% van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die gedurende de referteperiode een opleiding volgt als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS), dan wel een studie volgt als genoemd in de Wet studiefinanciering (WSF 2000).

Artikel 5 - hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  Bij een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm is de hoogte van de langdurigheidstoeslag 39% van de bijstandsnorm van belanghebbende.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is de hoogte van de langdurigheidstoeslag 19,5% van de bijstandsnorm voor belanghebbenden met een inkomen tussen 100 en 120% van de bijstandsnorm.

 • 3.

  Voor de toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  Wanneer één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag op grond van artikel 11 of artikel 13 eerste lid van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 5.

  De in het eerste en tweede lid genoemde bijstandsnorm wordt elk jaar per 1 januari aangepast aan de hoogte van de bijstandsnorm en de toeslag van de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 - citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag.

Artikel 7 - inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente

Houten van 12 mei 2009.

 

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,

de voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek

C.H.J. Lamers