Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening monumentencommissie Houten 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening monumentencommissie Houten 2006
CiteertitelVerordening monumentencommissie Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 84 Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en Monumentenverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Onbekend

20-12-2005

Houtens Nieuws

2005-174

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening monumentencommissie Houten 2006

De raad van de gemeente Houten; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2005; 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 84 van de Gemeentewet en de Monumentenverordening;

besluit vast te stellen de volgende verordening, regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de monumentencommissie.

 

Verordening monumentencommissie Houten 2006

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Taak

Artikel 2 Uitgangspunten

Artikel 3 Samenstelling

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

Artikel 5 Voorzitter

Artikel 6 De secretaris

Artikel 7 Vergadering

Artikel 8 Openbaarheid

Artikel 9 Stemming

Artikel 10 Afdoening bij mandaat

Artikel 11 Bevoegdheden

Artikel 12 Verslag en advies

Artikel 13 Presentiegelden

Artikel 14 Wijziging

Artikel 15 Slot

---------------------------------------------------------------

Artikel 1 Taak

 • 1.

  De commissie heeft tot taak het college desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over zaken welke op rijks- en gemeentelijke monumenten, archeologie of beschermde stads-en dorpsgezichten betrekking hebben alsmede ten aanzien van andere onderwerpen aangaande de monumentenzorg in de ruimste zin.

 • 2.

  Het college vraagt de commissie in ieder geval advies in de gevallen, genoemd in de Monumentenverordening en de Monumentenwet.

Artikel 2 Uitgangspunten

De monumentencommissie baseert haar advies op cultuurhistorische, architectuurhistorische dan wel sociaalhistorische belangen. Wat betreft de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn deze belangen beschreven in het rijksmonumentenregister en in de gemeentelijke monumentenbeschrijvingen.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf leden. Bij de commissieleden bestaat ten minste deskundigheid op de volgende terreinen: bouwkundige kennis van restauraties, kennis van kunsthistorie, kennis van architectuur(historie), kennis van locale (bouw)historie, kennis op gebied van archeologie en kennis op stedenbouwkundig gebied.

 • 2.

  De monumentencommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden aanwezig zijn.

 • 3.

  De leden zitten op persoonlijke titel in de commissie.

 • 4.

  De monumentencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, gelijk en parallel aan de zittingsduur van het college.

 • 3.

  De leden kunnen voor nog twee zittingsperiodes van vier jaar worden herbenoemd.

 • 4.

  De leden kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 5.

  Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien, tenzij dringende redenen dit onmogelijk maken.

 • 6.

  Tussentijdse benoemingen gelden tot aan de datum van het aftreden van de gehele commissie.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst uit de commissie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De commissie wordt over de benoeming gehoord.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden voor een vergadering bijeen, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen van de commissie.

Artikel 6 De secretaris

 • 1.

  De commissie wordt bijgestaan door een medewerker van de gemeente Houten, in het bijzonder belast met de monumentenzorg, die als secretaris aan de commissie wordt toegevoegd.

 • 2.

  De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de commissie.

 • 3.

  De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij en maakt van het besprokene een verslag.

 • 4.

  De secretaris heeft in de vergaderingen van de commissie een adviserende stem.

Artikel 7 Vergadering

 • 1.

  De voorzitter belegt een vergadering conform het jaarlijkse vergaderschema.

 • 2.

  De commissie vergadert, indien de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 3.

  De vergadering vindt geen doorgang als niet de meerderheid van de leden aanwezig is. Indien het vergaderquorum niet wordt gehaald, blijven de onderwerpen geagendeerd voor de volgende vergadering. In deze vergadering mag ten aanzien van deze agendapunten 

  beraadslagingen plaatsvinden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt ten minste één week tevoren schriftelijk aan de leden kennis gegeven van de belegde vergadering en zoveel mogelijk van de te behandelen onderwerpen.

 • 5.

  Elk lid van de commissie heeft het recht onderwerpen ter behandeling in de vergadering aan de orde te stellen.

 • 6.

  Indien een lid van de commissie belanghebbende is bij een voorstel waarover de commissie vergadert, neemt dit lid tijdens de behandeling van het desbetreffende onderwerp niet aan de beraadslagingen deel.

Artikel 8 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Plaats, datum en aanvang van de openbare vergadering worden op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

 • 2.

  Indien door een lid wordt verzocht om behandeling van een agendapunt in beslotenheid,

  dan wel de voorzitter dit gewenst acht, beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek. Dit verzoek wordt slechts ingewilligd, indien anders een zwaarwegend algemeen of particulier belang hierdoor zou kunnen worden geschaad.

 • 3.

  Indien de aanvrager hierom bij het indienen van de aanvraag heeft verzocht, wordt deze door of namens de monumentencommissie in staat gesteld tot het geven van een toelichting op de aanvraag.

Artikel 9 Stemming

 • 1.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Ingeval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend

 • 3.

  Indien een lid van de commissie belanghebbende is bij een voorstel waarover in de commissie wordt gestemd, onthoudt het lid ten aanzien van dit onderwerp van stemming.

Artikel 10 Afdoening bij mandaat

 • 1.

  De monumentencommissie kan in spoedeisende gevallen de advisering over een bouwplan mandateren aan twee leden van de commissie; waaronder de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. De gemandateerde leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de monumentencommissie als bekend mag worden verondersteld.

 • 2.

  In elk geval van twijfel leggen de gemandateerde leden het bouwplan alsnog voor aan de monumentencommissie.

Artikel 11 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het advies bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De commissie kan zich bij haar beraadslagingen laten bijstaan door externe deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, dient van tevoren toestemming van het college worden verkregen.

Artikel 12 Verslag en advies

 • 1.

  De advisering vindt schriftelijk en met redenen omkleed plaats.

 • 2.

  Indien dit wordt verzocht, vindt in het advies vermelding van eventuele minderheidsstandpunten plaats.

 • 3.

  Het verslag van elke vergadering wordt aan het college van burgemeester en wethouders toegezonden.

 • 4.

  De commissie brengt jaarlijks voor 1 april een beknopt verslag uit van de in het voorafgaande kalenderjaar verrichtte werkzaamheden.

Artikel 13 Presentiegelden

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist over de hoogte van de vergoeding.

Artikel 14 Wijziging

De verordening kan niet worden gewijzigd dan nadat de commissie is gehoord.

Artikel 15 Slot

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Monumentencommissie Houten” en treedt in werking op 1 januari 2006.

 

Aldus besloten op 20 december 2005.

 

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

E.Scholten-Quispel

C.H.J. Lamers