Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing aan gevestigde bedrijven en winkels op de Fossa Italica, Fossa Iberica, Cardio en Piazza in winkelcentrum Castellum voor de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing aan gevestigde bedrijven en winkels op de Fossa Italica, Fossa Iberica, Cardio en Piazza in winkelcentrum Castellum voor de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena
CiteertitelBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Castellum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 2. het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 3. het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2018nieuwe regeling

06-03-2018

gemeenteblad

BWV18.0054

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS VOOR HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE PARKEERSCHIJFZONE AAN GEVESTIGDE BEDRIJVEN EN WINKELS OP DE FOSSA ITALICA, FOSSA IBERICA, CARDIO EN PIAZZA IN WINKELCENTRUM CASTELLUM  VOOR DE PARKEERTERREINEN CELLA ASIA, PORTA TEGULA EN VIA ARENA

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, nr BWV17.0360 gelezen en besluit;

gelet op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- parkeeronderzoek De Bouw, september 2016;  

- verkeersbesluit parkeerschijfzone Tuinbouw en Wijnbouw, d.d. 6 maart 2018

- verkeersbesluit parkeerverbod De Bouw, d.d. 5 december 2017;

overwegende:

dat in de Wijnbouw en de Tuinbouw sprake is van een hoge parkeerdruk;

dat dit wordt veroorzaakt door bewoners van Castellum, forenzen en medewerkers en bezoekers van bedrijven/winkels in Castellum;

dat uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena beperkt gebruikt worden;

dat de beschikbare parkeerplaatsen door middel van ontheffingen uitgegeven worden aan het personeel van de gevestigde bedrijven en winkels in het winkelcentrum Castellum;

vast te stellen de:

BELEIDSREGELS VOOR HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE PARKEERSCHIJFZONE AAN GEVESTIGDE BEDRIJVEN EN WINKELS OP DE FOSSA ITALICA, FOSSA IBERICA, CARDIO EN PIAZZA IN WINKELCENTRUM CASTELLUM  VOOR DE PARKEERTERREINEN CELLA ASIA, PORTA TEGULA EN VIA ARENA

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  het RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  houder van een motorvoertuig: de eigenaar van een motorvoertuig of gehandicaptenvoertuig of een persoon die een motorvoertuig van zijn/haar werkgever gebruikt of gebruiker is van een lease-voertuig;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift verboden is;

 • e.

  parkeerplaats: een voor het rij- en openbaar verkeer opstaande plaats bestemd voor parkeren en als zodanig aangeduid gedeelte van de openbare weg of terrein;

 • f.

  parkeerschijfzone: een zone, aangeduid met het bord E10 uit de bijlage van het RVV 1990, waarbinnen het gebruik van de parkeerschijf verplicht is op grond van de regels die daarvoor zijn gesteld in het RVV1990, artikel 25;

 • g.

  ontheffing: ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in een parkeerschijfzone;

 • h.

  ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • i.

  bedrijven en winkels: niet zijnde bedrijven en winkels aan huis.

Artikel 2 Gebiedsafbakening

De beleidsregels zijn van toepassing op de voor het rij- en openbaar verkeer openstaande parkeerterreinen aan de Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena in de parkeerschijfzone zoals weergegeven in bijlage 1.

Artikel 3 Verlenen ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen van het gebruik van de parkeerschijf in een parkeerschijfzone aan gevestigde bedrijven en winkels op de Fossa Italica, Fossa Iberica, Cardio en Piazza.

 • 2.

  Een ontheffing geldt uitsluitend voor de voor het rij- en openbaar verkeer openstaande parkeerterreinen aan de Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena in de parkeerschijfzone.

 • 3.

  Een ontheffing geldt uitsluitend binnen het onder artikel 2 aangegeven gebied.

 • 4.

  Er worden (conform de APV) alleen ontheffingen afgegeven voor voertuigen met als maximale afmetingen:

  • a.

   600 cm lang,

  • b.

   240 cm hoog,

  • c.

   205 cm breed.

Artikel 4 Bedrijfs- en winkeliersontheffing

 • 1.

  Bedrijfs- en winkeliersontheffingen kunnen worden verleend indien het bedrijf is gevestigd in een pand (geen woning zijnde) in het onder artikel 2 beschreven ontheffingsgebied;

 • 2.

  Het aantal uit te geven ontheffingen bedraagt één per winkel of bedrijf. Per gehuurde parkeerplaats in de parkeergarage Castellum is 1 extra ontheffing mogelijk. Aangetoond moet worden dat deze parkeerplaats wordt gehuurd door een medewerker van de desbetreffende winkel of bedrijf.

 • 3.

  Bedrijfs- en winkeliersontheffingen worden geregistreerd op code.

 • 4.

  De geldigheidsperiode van een bedrijfs- en winkeliersontheffing is maximaal twee jaar en één maand.

Artikel 5 Aanvraag van een ontheffing

 • 1.

  Aanvragen voor een ontheffing kunnen uitsluitend worden gedaan door een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient te zijn bijgevoegd een uittreksel van de kamer van koophandel.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag binnen acht weken nadat de aanvraag is binnengekomen.

 • 4.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Tarieventabel Leges.

 • 5.

  Indien binnen 30 dagen nadat de aanvrager is uitgenodigd om aanvullende gegevens te verstrekken, deze naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet volledig zijn verstrekt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Vervanging bij verlies van een ontheffing

1.Bij verlies van een ontheffing kan een nieuwe ontheffing worden verstrekt met dezelfde

(resterende) geldigheidsduur als de oude ontheffing. Hiervoor zijn leges verschuldigd.

2.Na afgifte van een vervangende ontheffing is de oorspronkelijke ontheffing niet meer geldig.

Artikel 7 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  De ontheffing dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • 2.

  Een ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de code waarvoor de ontheffing is verleend;

  • b.

   de periode gedurende welke de ontheffing gebruikt kan worden;

 • 3.

  Het college kan aan een ontheffing voorschriften verbinden die strekken tot:

  • -

   een goede handhaving van de verkeerswetgeving en de daarop gebaseerde besluiten;

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • -

   een veilige en leefbare omgeving voor de gebruikers;

 • 4.

  Het college van B&W kan een maximum instellen voor het aantal uit te geven ontheffingen per bedrijf of winkel als de beschikbare ruimte in de parkeerschijfzone dit noodzakelijk maakt.

 • 5.

  Het college kan, indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, aan een verleende ontheffing beperkingen verbinden met betrekking tot de periode en het gebied waarvoor de ontheffing van kracht is.

 

Artikel 8 Intrekking ontheffing

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • c.

   indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

  • d.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • e.

   indien de aanwijzing van de parkeerplaatsen, waarvoor de ontheffing is afgegeven, is ingetrokken of indien de parkeerschijfzone in het betreffende gebied komt te vervallen;

  • f.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2.

  Wijzigingen in de omstandigheden die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing dienen door de ontheffinghouder tijdig aan de gemeente kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9 Vervallen van rechtswege

De ontheffing vervalt van rechtswege wanneer de ontheffinghouder uit het gebied waarvoor de ontheffing is verleend verhuist.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Castellum.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

   

Houten, 6 maart 2018

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

 

de secretaris,

H.de Bieman

 

 

de burgemeester,

W. de Jong

 

 

 

 

 

Bijlage 1 PARKEERTERREINEN CELLA ASIA, PORTA TEGULA EN VIA ARENA