Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE
CiteertitelVERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 83, 107, 156 Gemeentewet Afd.10.1.2 AWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2018VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE

19-09-2017

gemeenteblad

2017-072

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE

De raad van de gemeente Houten;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. Er is een werkgeverscommissie.

  2. De werkgeverscommissie is een bestuurscommissie van de raad, ingesteld op grond van artikel 83 van de Gemeentewet.

  3. De commissie oefent de bevoegdheden uit die rechtsreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet;

  4.Tot de bevoegdheid van de commissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

  5. De commissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

   

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie, waarvan minimaal één lid fractievoorzitter is. Een van de leden vervult het voorzitterschap van de commissie.

  2. De leden van de commissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

  3. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de commissie te vervullen.

  4. De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om in de vergadering van de commissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

   

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter van de werkgeverscommissie draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de commissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de commissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De werkgeverscommissie wordt ondersteund door een personeelsadviseur van de gemeente.

Artikel 5 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

  2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de commissie

  beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van

  bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd

Artikel 6 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 7 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, op verzoek verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 19 september 2017.

 

de griffier,

W. van Zanen

 

de voorzitter,

W.M. de Jong

Toelichting verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Houten

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet op het vaststellen en wijzingen van rechtspositieregelingen en het nemen van personele besluiten.

 

De raad delegeert aan deze werkgeverscommissie taken die onderdeel uitmaken van de werkgeversbevoegdheden. De griffier kan vervolgens mandaat krijgen van de werkgeverscommissie om werkgeverstaken ten aanzien van de griffiemedewerkers uit te oefenen. De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen (algemeen verbindende voorschriften) leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan.

 

Personele besluiten die de raad niet delegeert zijn: benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier en het stellen van regels over de organisatie van de griffie. In deze verordening is er wel voor gekozen de personele besluiten over de plaatsvervangend griffier te delegeren aan de werkgeverscommissie.

 

In 2008 is door de raad (raadsvoorstel 2008-009) reeds besloten aan de griffier de bevoegdheden van de raad te mandateren ten aanzien van het aanstellen, ontslaan en alle overige met betrekking tot het griffiepersoneel te nemen besluiten, met uitzondering van de selectie, de benoeming en het ontslag van de raadsadviseur.

 

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en ook de wethouder) geen lid kan zijn van de werkgeverscommissie. Het kan wel zinvol zijn om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergadering als informant.

 

Model voor deze verordening hebben gestaan de verordening in de Handreiking “De (recht)positie griffie(r) in het decentrale bestuur”, opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, Raadslid.NU en de Vereniging van Griffiers.