Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2017
CiteertitelRegeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-201808-03-2019Artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten

30-01-2018

gemeenteblad

BWV17.0416

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2017

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2017

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op:

 

 • ·

  de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015;

 • ·

  het amendement van PvdA, CDA en D’66, behorende bij raadsvoorstelnummer 2014-071 met het onderwerp Collectieve zorgverzekering minima, betreffende restant gereserveerd bedrag (2), aangenomen bij raadsbesluit van 25 november 2014;

   

overwegende dat:

 

 • ·

  de raad middels voornoemd amendement het college heeft verzocht een vangnetregeling op te stellen voor chronisch zieken en gehandicapten in Houten die in financiële problemen komen door het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatiegelden Eigen Risico (CER)-gelden;

 • ·

  deze regeling bekostigd wordt uit het restant van de gereserveerde rijksmiddelen voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten;

 • ·

  deze regeling los staat van de tegemoetkomingen op grond van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2016;

 • ·

  de Adviesraad Sociaal Domein het wenselijk vindt om in bijzondere gevallen te kunnen afwijken van deze regeling en artikel 4:84 Awb hierin voorziet;

 • ·

  uit de tussentijdse evaluatie over gebruik en kosten van deze regeling over 2015 is gebleken dat de voorwaarden te beperkend waren voor mensen die gezien de beschreven doelgroep en doelstelling van de regeling wel in aanmerking zouden moeten komen;

 • ·

  de Adviesraad Sociaal Domein adviseert op basis van de tussentijdse evaluatie het maximum bedrag per aanvraag te verhogen, gezien het eigen risico en de eigen bijdragen voor verschillende hulpmiddelen die door de doelgroep gebruikt worden;

 • ·

  de evaluatie over 2016 uitwijst dat de wijzigingen ten opzichte van 2015 voordelig voor zowel het doel als de doelgroep gebleken is;

   

besluiten vast te stellen de:

 

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2017

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  chronisch zieke of gehandicapte: een inwoner die:

  • a.

   een Wmo-indicatie heeft, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • b.

   een indicatie heeft in het kader van de Jeugdwet voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • c.

   een indicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg, of;

  • d.

   zorgkosten boven de € 350,- over 2016 en boven de € 350,- over 2017 heeft gemaakt;

 • 2.

  zorgkosten:

  • a.

   zorgkosten met uitzondering van tandartskosten, zoals opgenomen in het vergoedingenoverzicht van de zorgverzekering;

  • b.

   het eigen risico;

  • c.

   de eigen bijdrage in de zorgkosten;

 • 3.

  laag inkomen: een netto maandinkomen, uitgaande van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in 2017. De kostendelersnorm is hierbij niet van toepassing. Als het inkomen met aftrek van de gemaakte zorgkosten over 2017 onder het netto maandinkomen van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm komt, wordt dit inkomen ook aangemerkt als laag inkomen.

Artikel 2 Doelgroep

Deze regeling is gericht op chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen die ingeschreven staan in de gemeente Houten. Het eventueel bestaande vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen financieel tegemoet te komen, zodat zorgkosten geen belemmering vormen om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij.

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • a.

  de aanvrager dan wel ouder of verzorger van de chronisch zieke of gehandicapte is 18 jaar of ouder;

 • b.

  de aanvrager staat op enig moment in 2017 in de gemeente Houten ingeschreven op grond van de Wet basisregistratie personen;

 • c.

  de aanvrager moet zorgkosten als bedoeld in artikel 1 lid 2 van deze regeling gemaakt hebben;

 • d.

  de aanvrager moet een laag inkomen als bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze regeling hebben;

 • e.

  de aanvrager heeft een chronische ziekte of handicap, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij Werk en Inkomen Lekstroom, Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein.

 • 2.

  Een aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, onder d en e. Bij een inkomen boven 120% van de toepassing zijnde bijstandsnorm dient de aanvraag ook voorzien te zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarde genoemd in artikel 4, onder c.

 • 3.

  Als de aanvraag wordt gedaan door de ouder of verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte of handicap, dient deze aanvrager bewijs te overleggen dat er sprake is van een chronische ziekte of handicap van zijn minderjarige kind, die eveneens in de gemeente Houten staat ingeschreven, en van het inkomen van de ouder(s) of verzorger(s) van het minderjarige kind.

 • 4.

  Een aanvraag die betrekking heeft op in 2017 gemaakte kosten, dient te worden ingediend voor 1 juli 2018.

 • 5.

  Een aanvraag die na de gestelde datum worden ingediend, kan worden afgewezen.

Artikel 6 Ambtshalve toekenning

De tegemoetkoming wordt ambtshalve verstrekt aan inwoners die over 2015 en/of 2016 al in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de Vangnetregeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten.

Artikel 7 Controle en privacy

 • 1.

  De gemeente voert controle uit op de aanvragen. Hiertoe geeft zij de uitvoeringsinstantie opdracht.

 • 2.

  De controle heeft tot doel te waarborgen dat de middelen voor de doelgroep bestemd blijven en rechtmatig, conform het gestelde in deze regeling, worden besteed.

 • 3.

  De voorwaarden zoals gesteld onder artikel 4 van deze regeling worden gecontroleerd.

 • 4.

  Ambtshalve toegekende tegemoetkomingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

 • 5.

  De inwoner dient wijzigingen, die leiden tot het niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld onder artikel 4 van deze regeling, te melden bij de uitvoerende instantie.

 • 6.

  Bij de controle kan de uitvoeringsorganisatie met toestemming van de aanvrager (die ondubbelzinnig bij het aanvraagformulier wordt gevraagd) een zorgindicatie controleren bij de gemeente. Bij deze controle wordt enkel die informatie gedeeld die noodzakelijk is voor deze controle.

 • 7.

  Indien bij controle blijkt dat de inwoner niet meer aan de voorwaarden voldoet, gaat de gemeente over tot terugvordering.

Artikel 8 Verdeling beschikbare budget en hoogte van de tegemoetkoming

 • 1.

  Er is een budgetplafond.

 • 2.

  Een aanvrager komt ten hoogste eenmaal per jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming is voor iedere aanvrager die daarvoor in aanmerking komt even hoog en bedraagt maximaal € 300,- per jaar.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling.

 • 2.

  De tegemoetkoming kan worden geweigerd of teruggevorderd bij fraude.

Artikel 10 Uitvoering

De regeling wordt als minimaregeling uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom namens het college van burgemeester en wethouders van Houten.

Artikel 11 Ingangsdatum en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling geldt alleen voor zorgkosten gemaakt in het jaar 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

 

Houten, 30 januari 2018

 

Burgemeester en wethouders voornoemd;

 

de secretaris, de burgemeester,