Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’
CiteertitelSubsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149, Gemeentewet, gelezen in samenhang met titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2018nieuwe regeling

30-10-2018

Gemeenteblad

2018-053

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’

De raad van de gemeente Houten

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 18 september 2018 met nummer 2018-053;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, gelezen in samenhang met titel 4.2 van de Algemene wet

bestuursrecht;

 

overwegende dat deze verordening als doel heeft het saneren van asbestdaken en het daarvoor in de plaats aanbrengen van zonnepanelen met behulp van het subsidiëren van kosten die betrekking hebben op het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport naar de aanwezigheid van asbest in te saneren dak materiaal;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen met betrekking tot het subsidiëren van onderzoek aangaande het saneren van asbesthoudende daken;

 

overwegende dat alleen subsidie verkregen kan worden voor de vergoeding van de kosten van een

asbestinventarisatierapport indien het vernieuwde dak wordt voorzien van zonnepanelen;

 

overwegende dat deze verordening alleen geldt voor het Bunnikse deel waarvoor de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied van kracht is, het Houtense deel waarvoor de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied van kracht is en voor het deel van Wijk bij Duurstede waarvoor de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied van kracht is;

 

overwegende dat deze verordening tijdelijk is en vervalt per 1 januari 2023.

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’ .

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

 

Aanvrager: eigenaar van de te saneren woning, schuur, en/of andere opstallen met (vermoedelijk) asbesthoudend dak, of een daartoe gemachtigd persoon namens een vereniging van eigenaren van een verzamelgebouw of daarmee vergelijkbare groep eigenaren van een verzamelgebouw;

Collge: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

Asbestinventarisatie: asbestinventarisatierapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

Asbestverdachte daken: daken waarvan in de inventarisatie van Readaar, gedateerd 25 oktober 2017, is gebleken dat de kans reëel is dat het dak (deels) asbest bevat;

SC-530: code voor het certificatieschema waaraan een asbestverwijdering moet voldoen;

Kromme Rijn Gebied: het gebied zoals vastgesteld in het document Omgevingsvisie Kromme Rijngebied maart 2017;

Verzamelgebouw: gebouw dat zich kan uitstrekken over 2 of meer kadastrale percelen en dat bestaat uit 2 of meer units van onderscheidenlijke eigenaren of een vereniging van eigenaren en waarvan vaststaat dat de bouwmethode en/of de toepassing van de materialen van alle units eenduidig is.

Zonnekaart: de zonnekaart is een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart is te raadplegen via www.zonnekaart.nl.

Artikel 2. Reikwijdte subsidie

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen voor het vergoeden van de kosten voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport ten behoeve van een gebouw dat voorkomt in het document “Asbestinventarisatie gemeente Houten”, oktober 2017 dat is opgesteld door Readaar.

 • 2.

  Deze verordening is niet van toepassing op onderzoeksrapporten ten behoeve van de sanering van: Puin, puingranulaat, rioolpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, zwerfasbest of enig ander asbesthoudende bouwmateriaal.

 • 3.

  De verordening is niet van toepassing op asbestverdachte daken met een oppervlakte kleiner dan 35 m².

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te beslissen op aanvragen op grond van deze verordening en is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond van deze verordening zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht is vastgesteld op €12.000,- voor de totale looptijd van deze verordening.

 • 2.

  Alle aanvragen om een beschikking tot subsidietoekenning worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Artikel 5. Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van deze verordening worden verstrekt.

Hoofdstuk 2. Subsidieverlening

Artikel 6. Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €400 van de kosten voor het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport, per ruimtelijk, functioneel en/of organisatorisch aaneengesloten perceel of, indien van toepassing, per verzamelgebouw.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt uiterlijk 6 maanden na uitvoering van de saneringswerkzaamheden ingediend op een door het college vastgesteld formulier bij het college van de gemeente waarbinnen het perceel ligt.

 • 2.

  In het geval dat er uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen, kan subsidie worden aangevraagd. De aanvraag om subsidietoekenning wordt uiterlijk 6 maanden nadat het asbestinventarisatie-rapport is opgesteld ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Het college vermeldt op het aanvraagformulier welke gegevens en bescheiden de aanvrager moet verstrekken met het oog op de beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  De aanvraag kan digitaal worden ingediend op www.houten.nl

Artikel 8. Voorwaarden toekenning

 

 • 1.

  Het college kent de subsidie toe onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   het asbesthoudende dakmateriaal is door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd;

  • b.

   de asbestverwijdering is uitgevoerd volgens de SC-530;

  • c.

   van de sanering is een eindrapportage overgelegd;

  • d.

   een kopie van het asbestinventarisatierapport is overgelegd;

  • e.

   een bewijs van betaling van de aanvrager aan het bedrijf dat het asbestinventarisatierapport heeft opgesteld is overgelegd;

  • f.

   op tenminste 1/3 deel van het gesaneerde dak photovoltaische cellen zijn aangebracht. Het dak dient hiervoor geschikt of deels geschikt te zijn volgends de zonnekaart.

 • 2.

  Het onder artikel 8.1a t/m 8.1c bepaalde is niet van toepassing indien uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat geen asbesthoudend materiaal is aangetroffen.

 • 3.

  Asbestinventarisaties die al hebben plaats gevonden voor de inwerkingtreding van deze verordening komen in aanmerking voor vergoeding mits de aanschaf van de zonnepanelen heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van deze verordening. De factuurdatum van de aanschaf van de panelen is hierbij leidend.

Artikel 9. Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd, wanneer:

 • 1.

  het subsidieplafond als weergegeven in artikel 4, lid 1 is bereikt;

 • 2.

  de factuurdatum van de aanschaf van de zonnepanelen voor de inwerkingtreding van deze verordening is;

 • 3.

  niet aan de voorwaarden onder artikel 8 is voldaan.

Artikel 10. Toekennen en uitbetaling

1. Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van het aanvraagformulier, als bedoeld in artikel 7, lid 1, een besluit met betrekking tot de subsidietoekenning en maken dat bekend aan de aanvrager.

2. De subsidie wordt binnen vier weken na toekenning uitbetaald op een rekening van de aanvrager.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 11. Hardheidsclausule

 • 1.

  Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kan het college een andere termijn vaststellen.

 • 2.

  In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door het college van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 1.

  Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 6 december 2018 en vervalt per 1 januari 2023.

 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 30 oktober 2018.

 

De griffier

W. van Zanen

 

De burgemeester

W. de Jong

 

 

 

 

Toelichting op de verordening

De verordening treedt in werking op 6 december 2018 en kent een subsidieplafond van € 12.000,-. Een einddatum van de verordening is 31 december 2022 of afhankelijk van het aantal verzoeken om subsidie.

 

Behandeling en toekenning van de aanvragen vinden plaats op volgorde van datum ontvangst aanvraag. Zodra het beschikbare budget volledig is benut, het subsidieplafond is dus bereikt worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Gezien het subsidieplafond kunnen 30 aanvragen voor een subsidie voor het asbestinventarisatierapport worden verstrekt.

Per gebouw kan door de eigenaar (particulier of bedrijf) 1 subsidieverzoek worden ingediend.

Uitzondering hierop is een verzamelgebouw. Voorbeelden van verzamelgebouwen zijn autoboxencomplexen of bedrijfsunits die in één gebouw zijn gelegen. Per verzamelgebouw wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

 

Deze verordening geldt voor het laten opstellen van een onderzoeksrapport naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in daken en in het geval dat er sprake is van asbestverwijdering door een gecertificeerd en erkend asbestverwijderingsbedrijf. Ook indien uit het inventarisatierapport blijkt dat er geen asbest is aangetroffen, wordt de subsidie verstrekt mits er zonnepanelen geplaatst worden.

 

De verordening geldt niet voor het door particulieren verwijderen van maximaal 35 m2 aan asbesthoudend dakmateriaal van gebouwen op hun woonperceel. Particulieren mogen tot 35 m2 aan asbesthoudend materiaal onder strikte voorwaarden in eigen beheer verwijderen en afgeven aan de milieustraat. Hiervoor is een asbestinventarisatierapport niet vereist.

 

Doelstelling van de verordening is om met deze subsidie eigenaren, voordat het beoogde verbod op asbest inwerking treedt, te stimuleren asbesthoudende daken te doen verwijderen en zodoende een gezond leefklimaat te stimuleren.

 

Door bekendmaking van deze verordening komt er meer aandacht voor de problematiek van vooral de verouderde asbesthoudende daken. Ook als er geen subsidie vanuit gemeente meer wordt verstrekt moeten eigenaren hun daken mogelijk vervangen. Het is een stimuleringsverordening met voorbeeldwerking.

 

Naast deze verordening zijn er nog andere kansen.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu introduceerde in 2016 namelijk een stimuleringsregeling die tot doel heeft het versnellen van de sanering van asbesthoudende daken in Nederland. Deze heeft geen invloed op deze verordening.