Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Subsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling ”Ons Fonds”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling ”Ons Fonds”
CiteertitelSubsidieregeling "Ons Fonds"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Ons Fonds vastgesteld op 24 maart 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4.23, AWB
 2. artikel 3, ASV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Onbekend

04-12-2018

Gemeenteblad

BWV18.0344

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling ”Ons Fonds”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op de Algemene subsidieverordening;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Subsidieregeling fonds maatschappelijke ontwikkeling”Ons Fonds”

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvraagformulier : het vastgestelde aanvraagformulier “Ons Fonds”, waarop de aanvrager zijn activiteit, idee of initiatief kan vermelden en toelichten.

 • -

  aanvrager: de natuurlijk persoon, de instelling of de onderneming, die voornemens is voor de inwoners van de gemeente Houten activiteiten uit te voeren.

 • -

  beoordelingsgroep: de medewerker van de afdeling Samenleving, belast met de uitvoering van Ons Fonds, de betreffende wijkcoördinator van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en de mandataris. De beoordelingsgroep kan afhankelijk van het initiatief uitgebreid worden met de wethouder welzijn en/of andere, functionele medewerkers van de gemeente Houten.

 • -

  besluit: het besluit van de mandataris tot directe subsidievaststelling, tot subsidieweigering of andersluidend.

 • -

  mandataris: de subsidiecoördinator, die op grond van de Mandaatregeling gemeente Houten, een besluit neemt op subsidieaanvragen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten, ideeën of initiatieven

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die voortvloeien uit ideeën of bewonersinitiatieven met een of meerdere van de volgende kenmerken:

 • -

  Bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt,

 • -

  het bevorderen van sociale samenhang,

 • -

  het verbeteren van de fysieke leefomgeving in Houten.

Bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van burgers spelen een belangrijke rol.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan inwoners, instellingen of ondernemers, die activiteiten voor de inwoners van de gemeente Houten ontplooien.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van ideeën, activiteiten of initiatieven als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten, die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag, alsmede de kosten van salarissen.

 • 3.

  Personeelskosten worden alleen vergoedt als dit onderdeel van de te subsidiëren activiteit is. De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor genoemd personeel.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het totale subsidiebedrag voor Ons Fonds wordt jaarlijks door de raad vastgesteld in het subsidieplafond.

 • 2.

  Een subsidie bedraagt maximaal € 2.000,00 per aanvraag.

 • 3.

  Het maximum bedrag van lid 2 kan verhoogd worden tot maximaal € 5.000,00, indien er naar het oordeel van de beoordelaars sprake is van een uitzonderlijk idee voor de inwoners van de gemeente Houten.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  Ieder aanvrager of instelling, die voornemens is voor de inwoners van de gemeente Houten activiteiten uit te voeren, kan een aanvraag om subsidie bij de gemeente indienen.

 • 2.

  Het gebruik van het aanvraagformulier “Ons Fonds” is verplicht.

 • 3.

  Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Een aanvraag is volledig nadat alle velden op het aanvraagformulier zijn ingevuld en na dagtekening en ondertekening van het formulier.

Artikel 9. Aanvraagmoment

Een aanvraag om een subsidie kan, in afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening, gedurende het gehele jaar ingediend worden.

Artikel 10. Werkwijze beoordelingsgroep

 • 1.

  De aanvraag wordt – afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag - door een of meerdere leden van de beoordelingsgroep beoordeeld. De afweging vind plaats aan de hand van de vereiste in artikelen 3 en 11 en de redelijkheid van het aangevraagde bedrag. De beoordelaar brengt advies uit aan de mandataris.

 • 2.

  Als een idee als uitzonderlijk in de zin van artikel 6, lid 3 wordt bevonden, vindt een beoordeling door de beoordelingsgroep plaats om de hoogte van de bijdrage te bepalen, en kan het bedrag tot een maximum van € 5.000,00 verhoogd worden.

 • 3.

  Tijdens het overleg van de beoordelingsgroep neemt de mandataris een besluit op de aanvragen aan de hand van het uitgebrachte advies.

 • 4.

  Een besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 11. Vereisten aan activiteiten

 • 1.

  Elke initiatief komt slechts éénmaal voor subsidie in aanmerking. Gelijke ideeën of initiatieven mogen per straat, wijk of buurt worden uitgevoerd en kunnen dus afzonderlijk voor subsidie in aanmerking komen. Bij wijze van uitzondering kan de beoordelingsgroep adviseren om een initiatief vaker te steunen, tot een maximum van 3 keer. Deze uitzondering gelden voor:

  • -

   Vernieuwende initiatieven met grote maatschappelijke waarde;

  • -

   Ondersteunen van bewonersgroepen.

 • 2.

  Een initiatief komt voor subsidie in aanmerking als het aantoonbaar op voldoende draagkracht van betrokkenen kan rekenen. Voor structurele aanpassingen in de openbare ruimte dient een handtekeningenlijst van bewoners in de nabije omgeving toegevoegd te worden aan de aanvraag.

 • 3.

  Een initiatief komt voor subsidie in aanmerking als de initiatiefnemers, naast de subsidie ook zelf een bijdrage leveren. Deze bijdrage kan bestaan uit een eigen financiële bijdrage of uit zelfwerkzaamheid.

Artikel 12. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening genoemde weigeringsgronden kan de subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  meerdere aanvragen op grond van verschillende subsidieregelingen voor eenzelfde activiteit worden ingediend en de subsidieverstrekking leidt tot een opeenstapeling van subsidies;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  niet voldaan wordt aan de vereisten, genoemd in artikel 11;

 • e.

  de activiteit een privébelang of een commercieel belang dient.

Artikel 14. Verplichtingen

 • 1.

  Aan de beschikking tot subsidievaststelling worden de volgende verplichtingen verbonden:

  • a.

   het subsidiebedrag moet gebruikt worden voor de genoemde activiteit(en);

  • b.

   de subsidieontvanger heeft een actieve meldingsplicht aan het college, indien de activiteit niet, niet tijdig of niet geheel wordt verricht;

  • c.

   de subsidieontvanger moet facturen, dagafschriften en/ of foto’s van de uitgevoerde activiteiten gedurende twee jaar bewaren en op verzoek aan het college verstrekken;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de mandataris andere of nieuwe verplichtingen aan de subsidiebeschikking verbinden, indien het onderwerp of de te dienen belangen dat nodig of wenselijk maken.

Artikel 15. Verantwoording

1.Een vertegenwoordiger van de gemeente kan een bezichtiging houden tijdens of na de uitvoering van het idee. Van de bevindingen wordt kort schriftelijk verslag gedaan aan de mandataris. De inhoud van het verslag kan een reden zijn om op de subsidievaststelling terug te komen. Artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing (intrekking of wijziging van een subsidie na subsidievaststelling).

Artikel 16. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt direct vastgesteld, overeenkomstig artikel 13, lid 1 van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 17. Uitbetaling

De betaling van de subsidie vindt binnen 2 weken na verzending van de beschikking tot subsidievaststelling plaats.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen, vastgesteld bij besluit van 16 juni 2014 is niet van toepassing.

 • 2.

  Voor zover niet bij deze subsidieregeling uitgezonderd, zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ons Fonds.

 

Houten, 4 december 2018.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

de secretaris, H.S. den Bieman.

 

 

de burgemeester, W.M. de Jong.