Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening vertrouwenscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 1. artikel 61, Gemeentewet
 2. 2. artikel 61c, Gemeentewet
 3. 3. artikel 84, Gemeentewet
 4. 4. artikel 86, Gemeentewet
 5. 5. artikel 147, Gemeentewet
 6. 6. artikel 149, Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2019Verordening vertrouwenscommissie

12-02-2019

Gemeenteblad 2019, 160

2019-001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Houten;

gelezen het voorstel van de griffier van 2 januari 2019;

gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van het Seniorenconvent;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de vertrouwenscommissie

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning(in) in de provincie Utrecht.

 • c.

  de commissie: de vertrouwenscommissie.

 • d.

  kandidaten: kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Houten.

 • e.

  de voorzitter: de voorzitter van de commissie

 • f.

  leden: de leden van de commissie, waaronder de voorzitter en diens plaatsvervanger.

 • g.

  de circulaire: Circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2017).

Artikel 2 Instelling, taak en bevoegdheden

 • 1.

  De gemeenteraad stelt uit haar midden een commissie samen die belast is met de beoordeling van kandidaten.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de geschiktheid van kandidaten te beoordelen en daarover een schriftelijk en gemotiveerd verslag van bevindingen uit te brengen aan de gemeenteraad en aan de commissaris. Het verslag wordt voorzien van een beredeneerde volgorde van de kandidaten op de conceptaanbeveling.

 • 3.

  De commissie voert, ter uitvoering van haar taak als bedoeld in het tweede lid, gesprekken met kandidaten die gesolliciteerd hebben naar de functie van burgemeester van Houten.

 • 4.

  De commissie brengt haar in het tweede lid bedoelde bevindingen uit op basis van de namen en eventuele verdere gegevens die de commissaris haar verstrekt en op basis van de gesprekken met kandidaten, na weging van een en ander.

 • 5.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze vooraf door de gemeenteraad is vastgesteld.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 9 leden, van elke fractie één, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie, tevens lid van de commissie, wordt rechtstreeks benoemd door de gemeenteraad. De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie is niet overdraagbaar. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 4.

  De griffier fungeert als secretaris van de commissie en verleent waar nodig ambtelijke bijstand. Hij neemt als adviseur deel aan de beraadslagingen, doch heeft geen stemrecht.

 • 5.

  De gemeentesecretaris treedt op als tweede secretaris van de commissie en kan in die hoedanigheid adviseren; hij is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 6.

  Vanuit het college van burgemeester en wethouders wordt één wethouder in de gelegenheid gesteld aan de beraadslagingen van de commissie deel te nemen als adviseur. De wethouder is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij het verlies van het raadslidmaatschap. De fractie van het betreffende commissielid kan een nieuw lid voordragen voor de vertrouwenscommissie. In dat geval blijft het bepaalde in artikel 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

 • 4.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste twee dagen tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, behoudens de situaties waarin sprake is of dient te zijn van spoedberaad.

 • 5.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 6.

  Van hetgeen dat besproken is wordt een bondig verslag gemaakt, dit verslag wordt niet openbaar gemaakt.

 • 7.

  De commissie kan gebruik maken van externe deskundige ondersteuning in de voorbereiding op de sollicitatieprocedure.

 • 8.

  De commissie kan voorafgaand aan het voeren van de gesprekken met de kandidaten gebruik maken van externe deskundige ondersteuning voor het voorbereiden van de gesprekken en de daarop volgende beoordeling van kandidaten ten aanzien van persoonskenmerken en bestuursstijlkenmerken. De externe deskundige is niet aanwezig ten tijde van de gesprekken en de daadwerkelijke beoordeling van de kandidaten.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie, de griffier en de adviseurs van de commissie, hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect als lid, griffier en adviseur van de commissie, aan hen mondeling of schriftelijk ter kennis is gebracht.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op omtrent de inhoud van stukken en omtrent het verhandelde tijdens de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter ziet er op toe dat aan het gestelde in het eerste en het tweede lid wordt voldaan.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken noch inzage in stukken, noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering, aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, tweede lid.

 • 5.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het tweede lid van dit artikel oproept, opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Het verslag en de bijbehorende aanbeveling, bedoeld in artikel 2, wordt vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft. De commissie streeft naar unanimiteit bij de besluitvorming.

 • 2.

  Het gevoel van de minderheid wordt desgewenst in het verslag gemeld.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over het uit te brengen verslag wordt, als de commissie niet voltallig is, het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Staken de stemmen in een voltallige vergadering of is, bij een onvoltallige vergadering, uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis gebracht van de gemeenteraad en de commissaris.

 • 4.

  Bij de kennisgeving als bedoeld in het derde lid worden de namen van de leden niet vermeld.

Artikel 7 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de griffier en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de griffier ondertekend en vanaf het privéadres van de griffier verzonden.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

 • 1.

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de Commissaris van de Koningin de door haar nodig, geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2.

  De griffier nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Artikel 9 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de

aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van

de Koningin door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en

vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie en de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd;

 • c.

  de conceptaanbeveling bevat twee kandidaten, in volgorde van voorkeur.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 12 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de griffier dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 11 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de griffier dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de toepassing van artikel 15 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de griffier dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op de dag waarop de burgemeester is benoemd, behoudens het gestelde over de geheimhouding in artikel 5.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Houten van 12 februari 2019.

 

De Raad voornoemd,

 

de griffier

W.van Zanen