Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening op de heffing en invordering van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges
CiteertitelVerordening leges gemeente Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.houten.nl/uploads/tx_elektronischebekendmakingen/announcement/pdf/gmb-0321-2019-186.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-318149

81351

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

 

De raad van de gemeente Houten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

(Verordening leges gemeente Houten)

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Deze verordening verstaat onder:

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ‘n’ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken personen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 

Leges worden niet geheven voor:

a. het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

b. het doen van verrichtingen of afgeven van stukken, in het persoonlijk belang benodigd door een persoon die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van zijn/haar woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van zijn/haar onvermogen heeft doen blijken;

c. de aan belanghebbende uitgereikte of verzonden beschikkingen of afschriften daarvan betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

d. de aan belanghebbende uitgereikte of verzonden beschikkingen of afschriften daarvan hebbende op gemeentelijke subsidie;

e. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

f. diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

g. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Teruggaaf

 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 11 Overgangsrecht, Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges’ van 19 december 2017, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 6 november 2018, vervalt met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening leges gemeente Houten”.

5. De in titel 2, hoofdstuk 1, van de Tarieventabel behorende bij deze Legesverordening genoemde normbladen NEN 2699:2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het Gemeentekantoor, Onderdoor 25 te Houten alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2019.

De griffier,

W. van Zanen

 

 

De voorzitter,

G.P. Isabella

 

Bijlage I

Tarieventabel 2020

behorend bij de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020”

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Principeverzoek en ruimtelijk initiatief

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 6 BLVC-vergunning

Hoofdstuk 7 Ontheffingen en toestemmingen

Hoofdstuk 8 Overig

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieven 2020

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een partnerschap dan wel het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk met ceremonie op:

1.1.1.1 werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur € 455,65

1.1.1.2 zaterdagen en nationaal erkende christelijke feestdagen alsmede op werk- en zaterdagen tijdens andere uren dan welke genoemd zijn onder 1.1.1.1 € 753,15

1.1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonie voor de locaties (buiten het gemeentehuis):

een werkdag tussen 06.00 en 20.00 uur € 305,30

een zaterdag € 347,45

een zon- of feestdag € 363,25

een maandag of dag na een feestdag tussen 00.00 en 06.00 uur € 347,45

een dins-, woens- of donderdag tussen 0.00 en 06.00 uur € 331,65

een werkdag tussen 20.00 en 24.00 uur € 331,65

1.1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een partnerschap dan wel het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk met een verkorte ceremonie op maandag tot en met donderdag in het gemeentehuis € 387,10

1.1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een partnerschap dan wel het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk met een eenvoudige ceremonie (in de “ondertrouwkamer” op woensdag in het gemeentehuis) € 160,00

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk in een Bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 318,70

1.1.2.1 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding, binnen drie weken voorafgaand aan de datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van het onder 1.1.1 bepaalde verschuldigd is.

1.1.3 Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een trouwboekje c.q. partnerboekje dan wel een duplicaat trouwboekje c.q. duplicaat-partnerboekje: € 18,60

1.1.3.0 verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,30*

1.1.3.1 afschrift van een akte burgerlijke stand of een (meertalig) uittreksel van een akte en de attestatie de vita € 13,80*

1.1.3.2 meerprijs voor een boekje met een kunststof omslag € 16,05

1.1.3.3 meerprijs voor een boekje met een lederen omslag € 32,25

1.1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

1.1.4.1 alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte:

zonder abonnement, per aangifte € 8,00

met abonnement dat op elke gewenste datum kan ingaan, per aangifte € 4,30

1.1.4.2 alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren voor elk op die lijst vermeld paar:

zonder abonnement, per paar € 8,00

met abonnement dat op elke gewenste datum kan ingaan, per paar € 4,30

1.1.5 In afwijking van het bepaalde onder 1.1.4 bedraagt het tarief indien de inlichtingen worden verstrekt aan een belanghebbende genoemd in hoofdstuk 4;

zonder abonnement, per aangifte c.q. paar € 3,65

met abonnement dat op elke gewenste datum kan ingaan, per aangifte c.q. paar € 2,30

1.1.6 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 24,50

1.1.7 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten Burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

1.1.8 Wanneer voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap de hulp wordt ingeroepen van gemeentepersoneel als getuige bedraagt het tarief daarvoor per getuige: € 20,60

1.1.9 Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) éénmalig tot babs van de gemeente Houten: € 41,20

1.1.10 Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

1.1.10.1 Van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 15:00 uur, behoudens de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte € 16,35

1.1.10.2 Indien wel gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal, zijn de tarieven genoemd onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 en 1.1.1.4 van toepassing.

1.1.11 Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een trouwlocatie naar keuze

1.1.11.1 Voor de aanvrager, zijnde het bruidspaar € 103,80

1.1.11.2 Voor de eigenaar/beheerder van de locatie met dien verstande dat het gebruik geldt voor een periode van 3 jaar mits er geen wijzigingen aan de locatie plaatsvinden. € 155,75

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1 van een nationaal paspoort:

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 73,20*

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,35*

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 73,20*

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,35*

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 73,20*

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 55,35*

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 55,35*

1.2.5 van een Nederlandse Identiteitskaart:

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 58,30*

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 30,70*

1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, wordt de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 49,85*

1.2.7

Voor een levering thuis of op een andere locatie in Nederland van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, wordt de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 13,65

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 40,65*

1.3.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 20,90

1.3.3 Voor een levering thuis of op een andere locatie in Nederland van het in de onderdelen 1.3.1 genoemde document, wordt de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 13,65

1.3.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10*

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.1.1 Indien aan derden, die niet commercieel en zonder winstoogmerk werken, op grond van een gemeentelijke (privacy)verordening gegevens uit de basisregistratie personen mogen worden verstrekt, kunnen de verstrekkingen als bedoeld in onderdeel 1.4.1 kosteloos verstrekt worden.

1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 17,75

1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen € 629,50

1.4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen € 2.966,65

1.4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 5.559,75

1.4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen € 22.247,95

1.4.2.2.5 voor 10.000 verstrekkingen € 37.083,85

1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente € 1,85

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 17,75

1.4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen € 629,50

1.4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen € 2.966,65

1.4.4.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 5.559,75

1.4.4.2.4 voor 5.000 verstrekkingen € 22.247,95

1.4.4.2.5 voor 10.000 verstrekkingen € 37.083,85

1.4.5 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 24,50

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.4.6.1 Een afschrift uit de basisregistratie personen € 11,05

1.4.6.2 Het verstrekken van een persoonslijst, anders dan op het eerste verzoek overeenkomstig artikel 2.55, eerste lid van de Wet basisregistratie personen € 9,90

1.4.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, per verstrekking € 2,27*

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423) € 14,10

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.1.1 een volledig exemplaar van de programmabegroting € 142,60

1.6.1.2 een volledig exemplaar van de jaarstukken van de gemeente, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring € 142,60

1.6.1.3 afzonderlijke onderdelen van de onder nummer 1.6.1.2 genoemde stukken per onderdeel € 61,41

1.6.2 Voor het verkrijgen van een statistisch jaarverslag bedraagt het tarief € 25,45

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier € 21,15

1.7.2 Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van perceelskaarten, per kwartier € 17,40

1.7.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1 tot het verstrekken van een fotokopie € 8,25

1.7.3.2 tot het verstrekken van een lichtdruk € 8,25

1.7.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.7.4.1 een uittreksel uit het Wkpb-register € 12,70

1.7.4.2 een uittreksel uit de Wkpb-registratie € 12,70

1.7.4.3 een onbelastverklaring uit het Wkpb-register € 12,70

1.7.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On Line bedraagt de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten

1.7.5.1 Het tarief voor het verstrekken van informatie over de niet gemeentelijke beperkingen bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 21,15

1.7.6 Voor het in behandeling nemen van een verzoek om andere informatie dan de in de productencatalogus beschreven informatie geldt een toeslag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan van € 21,15

1.7.7 Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier geldt een toeslag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan van € 21,15

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35*

1.8.1.2 tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn € 11,05

1.8.1.2.1 Indien een bewijs van in leven zijn wordt gevraagd ten behoeve van een 'buitenlands' pensioenfonds/-voorziening en dit wordt aangetoond met (een) schriftelijk(e) bewijsstuk(ken) dan geschiedt de verstrekking kosteloos

1.8.1.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 11,05

1.8.1.4 tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap € 11,05

1.8.1.5 tot het verkrijgen van een verklaring overeenkomstig het origineel € 11,05

1.8.1.6 voor een mutatie buitenland € 18,15

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken (inclusief verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur), voor ieder daaraan besteed kwartier € 21,15

1.9.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.9.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief aanwezig boek:

voor de eerste kopie van het boek € 1,55

voor elke volgende kopie van het boek € 0,80

 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 2014

1.10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1.1 tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 *is gemandateerd aan woningbouwvereniging € 0,00

1.10.1.2 tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in paragraaf 2.3 van de regionale huisvestingsverordening – GEMEENTE HOUTEN – (van 1 juli 2017) € 30,00#

1.10.1.3 tot het jaarlijks verlengen van de in onderdeel 1.10.1.2 bedoelde inschrijving € 9,00#

1.10.1.4 tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014 € 14,65

1.10.1.5 tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet 2014 € 14,65

1.10.1.6 tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014 € 829,50

1.10.1.7 tot het verrichten van een heronderzoek € 14,65

1.10.1.8 tot het verkrijgen van een urgentie € 25,50

1.10.1.9 voor het ondergaan van een geneeskundig onderzoek, tot het verkrijgen van (medische) urgentie € 92,55

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11 Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 15, Leegstandwet, bedraagt de verschuldigde leges: € 172,60

 

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

Standplaatsen

1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning (5:18 APV):

1.12.1.1 voor weigering van een vergunning of intrekking van een aanvraag € 20,40

1.12.1.2 voor een mutatie van een commerciële standplaatsvergunning als bedoeld in 1.12.1.4 € 70,25

1.12.1.3 voor een niet-commerciële standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV):

1.12.1.3.1 voor een dag € 37,55

1.12.1.3.2 voor langer dan een dag, doch niet langer dan een jaar € 64,95

1.12.1.4 voor een commerciële standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV):

1.12.1.4.1 voor een dag € 81,55

1.12.1.4.2 voor langer dan een dag, doch niet meer dan 14 dagen € 124,40

1.12.1.4.3 voor meer dan 14 dagen, doch niet meer dan zes kalendermaanden € 166,25

1.12.1.4.4 voor langer dan zes kalendermaanden, doch niet langer dan drie jaren. € 424,50

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Speelautomaten

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten (artikel 30b van de Wet op de kansspelen):

1.13.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50*

1.13.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

voor de eerste kansspelautomaat € 56,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00*

1.13.1.3 voor een periode van langer dan 4 jaar voor één kansspelautomaat € 226,50*

1.13.1.4 voor een periode van langer dan 4 jaar voor twee of meer kansspelautomaten:

voor de eerste kansspelautomaat € 226,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00*

Loterijen

1.13.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een loterijvergunning (artikel 3 Wet op de kansspelen) € 70,25

1.13.2.1 Op het in artikel 1.13.2 genoemde tarief voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de loterij is ingediend.

 

Hoofdstuk 14 Kabels en leidingen

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (artikel 3 AVOI en artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet) voor tracés:

1.14.1.1 tot 20 meter € 351,70

1.14.1.2 van 20 tot 100 meter € 520,20

1.14.2 Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 1.14.1.2 genoemde tarief voor elke 1 meter verhoogd met: € 1,30

1.14.3 Het in 1.14.1.1 of in 1.14.1.2 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole verhoogd met € 144,75

1.14.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een opbreekvergunning (artikel 2:11 APV) zoals omschreven in het handboek gemeente Houten kabels en leidingen behorende bij de AVOI € 65,00

1.14.5 Het tarief bedraagt ten aanzien van de vergoeding van herstel, onderhoud en beheer van straatwerk als gevolg van werkzaamheden in het kader van een instemmingsbesluit of een opbreekvergunning:

Grondroerder verricht herstel met 12 maanden garantie en gemeente voert onderhoud uit:

Beheerskosten per sleuf / lasgat

klinkers ≤ 15 m2 per m2 € 1,69

tegels ≤ 15 m2 per m2 € 1,35

klinkers > 15 m2 per m2 € 1,40

tegels > 15 m2 per m2 € 1,03

overige per m² € 0,88

Degeneratiekosten

per reparatie vast € 7,70

per m² tegels € 2,32

per m2 klinkers € 4,35

Onderhoudskosten

tegels ≤ 15 m2 per m2 € 2,19

tegels > 15 m2 ≤ 100 m² per m2 € 1,94

tegels > 100 m2 per m2 € 1,74

klinkers ≤ 15 m2 per m2 € 4,06

klinkers > 15 m2 ≤ 100 m² per m2 € 3,62

klinkers > 100 m2 per m2 € 3,25

asfalt per m² € 413,80

halfverharding per m² € 1,92

grasbetonkeien per m² € 2,67

bermen / gras per m² € 0,46

trottoirbanden per meter € 4,43

opsluitbanden per meter € 3,61

sierbestrating per m² € 8,14

1.14.6 Indien het aanleggen van kabels en leidingen aanleiding geven tot herstel en onderhoud van bomen, struiken en of asfaltverharding worden de werkelijke kosten doorberekend.

1.14.7 De in 1.14.1 t/m 1.14.5 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag meer dan 10.000 meter strekkende sleuflengte betreft. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van B&W goedgekeurde projectbegroting, waarin de geraamde kosten voor de behandeling van de melding worden vastgesteld.

Indien een projectbegroting is uitgebracht wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) € 65,30

1.15.1.1.1 administratieve wijziging van 1.16.1.1 € 14,20

1.15.1.1.2 ontheffing als 1.16.1.1 maar dan met een beperkte looptijd tot een dag € 17,80

1.15.1.1.3 ontheffing als 1.16.1.1 voor medewerkers van de gemeente € 53,45

1.15.1.1.4 ontheffing als 1.16.1.1 maar dan met een beperkte looptijd tot een maand € 53,45

1.15.1.1.5 ontheffing als 1.16.1.1 als gevolg van handelen gemeente € 53,45

1.15.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor het centrumgebied:

1.15.1.2.1 indien deze schriftelijk wordt ingediend:

1.15.1.2.1.1 tot één dag € 53,65

1.15.1.2.1.2 tot één maand € 80,50

1.15.1.2.1.3 tot één jaar € 96,60

1.15.1.2.2 indien deze door middel van een digitaal formulier wordt ingediend:

1.15.1.2.2.1 tot één dag € 16,10

1.15.1.2.2.2 tot één maand € 32,20

1.15.1.2.2.3 tot één jaar € 64,40

1.15.1.2.3.1 Op de in de artikelen 1.16.1.2.1.1 en 1.16.1.2.1.2 genoemde tarieven wordt een korting verleend van 50% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 14 dagen voor de activiteiten of werkzaamheden, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend

1.15.1.2.3.2 Op de in de artikelen 1.16.1.2.1.1 en 1.16.1.2.1.2 genoemde tarieven wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag tussen de 14 en 7 dagen voor de activiteiten of werkzaamheden, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend

1.15.1.2.4 afgifte nieuwe ontheffingspas in verband met verloren of kapotte pas € 13,40

1.15.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 65,30

1.15.1.4 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer € 27,20

1.15.1.4.1 voor het ondergaan van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 2 van het in onderdeel 1.16.1.4 genoemde Besluit € 81,70

1.15.1.4.2 voor de kosten voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats bedragen de leges € 172,05

1.15.1.4.3 voor de kosten van vervanging van het onderbord voor een gehandicaptenparkeerplaats bedragen de leges € 83,05

1.15.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing voor de parkeerschijfzone Houten-Centrum als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor artikel 25, lid 2 en het besluit van B&W van 19 december 2017 (ontheffing voor hulpverleners wordt niet in rekening gebracht):

1.15.1.5.1 voor een woning, voor een 1e auto:

1.15.1.5.1.1 voor één jaar € 14,35

1.15.1.5.1.2 voor twee jaar € 21,55

1.15.1.5.2 voor een woning, voor een 2e auto:

1.15.1.5.2.1 voor één jaar € 34,50

1.15.1.5.2.2 voor twee jaar € 51,75

1.15.1.5.3 voor een bedrijf/instelling:

1.15.1.5.3.1 voor één jaar € 207,10

1.15.1.5.3.2 voor twee jaar € 310,65

1.15.1.5.4 voor een winkel:

1.15.1.5.4.1 voor één jaar € 138,05

1.15.1.5.4.2 voor twee jaar € 207,10

1.15.1.5.5 voor een school:

1.15.1.5.5.1 voor één jaar € 69,35

1.15.1.5.5.2 voor twee jaar € 103,50

1.15.1.5.6 voor utiliteitsverkeer € 14,35

1.15.1.5.7 dagbezoekerskaart (set van tien) € 11,45

1.15.1.5.7.1 voor een vervangende ontheffing bij diefstal of verlies € 56,55

1.15.1.5.8 voor de gebruiker van een forensenparkeervoorziening (in een door het college vast te stellen gebied in de parkeerschijfzone Houten-centrum)

1.15.1.5.8.1 voor één jaar € 69,05

1.15.1.6 voor het verkrijgen van een ontheffing voor de parkeerschijfzone parkeerterreinen Tuinbouw en Wijnbouw als bedoeld in artikel 87 van het RVV1990, voor artikel 25, lid 2 en het besluit van B&W dd. 6 maart 2018 (ontheffing voor hulpverleners wordt niet in rekening gebracht)

1.15.1.6.1 voor een woning, voor 1e auto:

1.15.1.6.1.1 voor één jaar € 14,35

1.15.1.6.1.2 voor twee jaar € 21,55

1.15.1.6.2 voor een woning, voor een 2e auto

1.15.1.6.2.1 voor één jaar € 34,50

1.15.1.6.2.2 voor twee jaar € 51,75

1.15.1.6.2.3 voor utiliteitsverkeer € 14,30

1..15.1.6.2.4 voor een vervangende ontheffing bij diefstal of verlies € 56,55

1.15.1.7 voor het verkrijgen van een ontheffing voor de parkeerschijfzone Castellum als bedoeld in artikel 87 van het RVV1990, voor artikel 25, lid 2 en het besluit van B&W dd. 6 maart 2018

1.15.1.7.1 voor een bedrijf/winkel

1.15.1.7.1.1 voor één jaar € 14,30

1.15.1.7.1.2 voor twee jaar € 21,55

1.15.1.7.1.3 voor een vervangende ontheffing bij diefstal of verlies € 56,55

 

Hoofdstuk 16 Diversen

Algemeen

1.16.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.16.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 1,90

1.16.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen en voor zover de afmeting het formaat A4 of A3 niet te boven gaat:

1.16.2.1 per pagina voor de eerste kopie € 1,90

1.16.2.2 per pagina voor elke volgende kopie behorende tot hetzelfde stuk € 0,24

Indien de onder 1.16.1.2 vermelde bescheiden worden toegezonden via faxapparatuur bedraagt het tarief:

1.16.2.3 per pagina voor de eerste kopie € 2,20

1.16.2.4 per pagina voor elke volgende kopie behorende tot hetzelfde stuk € 0,24

1.16.3.1 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 14,40

1.16.3.2 voor het verstrekken van een opgave van de gegevens uit de onder 1.16.3.1 bedoelde stukken per kaart, tekening of lichtdruk € 9,50

1.16.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 14,40

1.16.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 14,40

Afschriften

1.16.6. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.16.6.1 Een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening € 12,70

1.16.6.2 Een exemplaar van een andere dan onder 1.16.6.1 genoemde strafverordening € 7,15

1.16.6.3 Aanvullingen op de onder 1.16.6.1 en 1.16.6.2 genoemde verordeningen per bladzijde € 1,50

Verkoopbrochures

1.16.7 Een abonnement op het toesturen van woning verkoopbrochures bedraagt;

voor een half kalenderjaar € 7,30

voor een geheel kalenderjaar € 14,55

Gemeentelijke belastingen

1.16.8 Het tarief voor het op verzoek verstrekken van een duplicaat beschikking gemeentebelasting bedraagt € 10,40

Verklaring van geen bezwaar

1.16.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar:

1.16.9.1 voor het oplaten van (een) bemande vrije ballon(nen) (artikel 18, tweede lid Regeling Burgerluchthavens (vrije ballon)) € 90,95

1.16.9.2 voor het gebruik van de openbare ruimte, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 67,65

 

Producten uit de APV

Verwijs-, bouw- en makelaarsborden

1.16.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van verwijs-, bouw-, of makelaarsborden (artikel 2:10 APV): € 163,50

1.16.10.2 het onder 1.16.10.1 genoemde bedrag wordt voor bouw- of makelaarsborden, indien er geen algemeen belang door het plaatsen van het bord wordt gediend, verhoogd met een bedrag van:

1.16.10.2.1 per vierkante meter voor een bouwbord € 54,45

met een minimum van € 272,35

1.16.10.2.2 per vierkante meter voor een makelaarsbord € 54,45

met een minimum van € 108,95

Kampeerterrein

1.16.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning om een kampeerterrein te houden (artikel 4:20 lid 1 APV) € 167,55

Containers

1.16.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte (artikel 2:10 APV). € 136,15

Op het in artikel 1.16.12 genoemde tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte wordt een korting verleend van:

1.16.12.1 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor het plaatsen is ingediend.

1.16.12.2 50% wanneer de vergunning wordt aangevraagd door een particulier die in Houten woont.

Resttarief

1.16.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vrijstelling op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 70,25

1.16.13.1 Op het in artikel 1.16.13 genoemde tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vrijstelling, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de geplande activiteit is ingediend.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieven 2020

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

In deze titel wordt verstaan onder:

aanlegkosten de aanneemsom excl. BTW waarvoor de aannemer de werken of de werkzaamheden uitvoert, of als deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten excl. BTW of als de werken of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zelf worden uitgevoerd de aanlegkosten excl. BTW die aan een derde zouden moeten worden betaald voor het uitvoeren van de werken of de werkzaamheden

bouwkosten de aanneemsom excl. BTW waarvoor de aannemer het bouwwerk bouwt, of als deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten excl. BTW of als er geheel of gedeeltelijk zelf wordt gebouwd de bouwkosten excl. BTW die aan een derde zouden moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

APV Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

BLVC bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie

HDSR Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Ruimtelijk Initiatief bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

UAV 2012 Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wro Wet ruimtelijke ordening

 

In deze titel voorkomende begrippen die:

- in de Wabo zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

- niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Principeverzoek en ruimtelijk initiatief

Nadat de gemeente de principebereidheid heeft uitgesproken om mee te werken aan een ruimtelijk initiatief bedraagt de verschuldigde leges voor het behandelen van

2.2.1 een principeverzoek: € 395,80

2.2.2 dat ruimtelijk initiatief: € 2.535,00

2.2.3 Als binnen twee jaar na een reactie op een principeverzoek of een ruimtelijk initiatief voor (bijna) hetzelfde initiatief op (bijna) dezelfde locatie een aanvraag wordt ingediend, worden de voor het behandelen van die aanvraag verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage van de op grond van 2.2.1 voor het behandelen van dat principeverzoek of de op grond van 2.2.2 voor het behandelen van dat ruimtelijk initiatief verschuldigde leges: % 60

2.2.4 Als binnen twee jaar na een reactie op een ruimtelijk initiatief een betalingsverplichting door middel van een anterieure overeenkomst voor (bijna) hetzelfde ruimtelijk initiatief op (bijna) dezelfde locatie wordt aangegaan, wordt die betalingsverplichting verminderd met het volgende percentage van de op grond van 2.2.2 voor het behandelen van dat ruimtelijk initiatief verschuldigde leges: % 60

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Voor het behandelen van een aanvraag bedraagt de verschuldigde leges de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waarop de aanvraag betrekking heeft vermeerderd met de som van de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, volgens de tarieven en het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel; in afwijking hiervan kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag leges worden geheven.

 

2.3.1 Activiteit bouwen

Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo, bedraagt de verschuldigde leges als de bouwkosten

2.3.1.1 € 100.000,00 of minder bedragen: € 326,85

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten: % 2,50

2.3.1.1.1 en als er constructieberekeningen en -tekeningen moeten worden beoordeeld, vermeerderd met: € 222,00

2.3.1.2 meer dan € 100.000,00, maar minder dan € 1.000.000,00 bedragen: € 381,30

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten: % 2,40

2.3.1.2.1 en als er constructieberekeningen en -tekeningen moeten worden beoordeeld, vermeerderd met: € 415,50

2.3.1.3 € 1.000.000,00 of meer bedragen het volgende percentage van de bouwkosten: % 2,16

2.3.1.3.1 en als er constructieberekeningen en -tekeningen moeten worden beoordeeld, vermeerderd met: € 1.500,40

 

2.3.1.4 Toeslag i.v.m. verplicht extern advies

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 wordt bij een verplicht extern advies een extra, vooraf geraamd en aan aanvrager meegedeeld, bedrag in rekening gebracht.

 

2.3.1.5 Toeslag i.v.m. achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 bedraagt de extra verschuldigde leges als een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt ingediend: % 50

van de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 verschuldigde leges met een maximum van: € 312,05

 

Vermindering i.v.m. intrekken in behandeling zijnde aanvraag

Als een in behandeling zijnde aanvraag voordat daarop een besluit is genomen schriftelijk wordt ingetrokken, wordt de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage als die aanvraag is ingetrokken

2.3.1.6.1 binnen 4 weken na het in behandeling nemen: % 75

2.3.1.6.2 na 4 weken na het in behandeling nemen: % 50

 

2.3.1.7 Vermindering i.v.m. weigeren gevraagde vergunning

Als de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage: % 25

 

2.3.1.8 Teruggaaf i.v.m. vernietigen vergunning

Als een vergunning door een rechter is vernietigd en vergunninghouder daarom vraagt, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: % 25

 

Teruggaaf i.v.m. intrekken vergunning

Als een vergunning op verzoek van vergunninghouder binnen 3 jaar na het verlenen ervan wordt ingetrokken, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 bij het verlenen ervan verschuldigde leges als er

2.3.1.9.1 geen gebruik van de vergunning is gemaakt: % 30

2.3.1.9.2 Voor (bijna) hetzelfde bouwplan een nieuwe vergunning is verleend: % 50

 

2.3.1.10 Teruggaaf i.v.m. pilot-regeling Groene leges

Als een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de gevel van bestaande particuliere woningen of voor het aanpassen van de gevels en het dak van bestaande particuliere woningen waardoor die woning nul-op-de-meter (NOM) wordt, binnen 3 jaar na het verlenen ervan aantoonbaar is uitgevoerd en vergunninghouder daarom vraagt, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: % 100

2.3.1.11 Maximering i.v.m. realiseren grondgebonden zonne-energiesysteem

Als een vergunning betrekking heeft op het realiseren van een grondgebonden zonne-energiesysteem, wordt op grond van 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.1 verschuldigde leges geheven tot een maximum van: € 100.000,00

 

2.3.2 Activiteit aanleggen

2.3.2.1 Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.2.2 Toeslag i.v.m. achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in 2.3.2.1 bedraagt de extra verschuldigde leges als een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de aanlegactiviteit wordt ingediend: € 69,95

 

Vermindering i.v.m. intrekken in behandeling zijnde aanvraag

Als een in behandeling zijnde aanvraag voordat daarop een besluit is genomen schriftelijk wordt ingetrokken, wordt de op grond van 2.3.2.1 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage als die aanvraag is ingetrokken

2.3.2.3.1 binnen 4 weken na het in behandeling nemen: % 75

2.3.2.3.2 na 4 weken na het in behandeling nemen: % 50

 

2.3.2.4 Vermindering i.v.m. weigeren gevraagde vergunning

Als de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt de op grond van 2.3.2.1 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage: % 25

 

2.3.2.5 Teruggaaf i.v.m. vernietigen vergunning

Als een vergunning door een rechter is vernietigd en vergunninghouder daarom vraagt, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.2.1 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: % 25

 

Teruggaaf i.v.m. intrekken vergunning

Als een vergunning op verzoek van de vergunninghouder binnen 3 jaar na het verlenen ervan wordt ingetrokken, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.2.1 bij het verlenen ervan verschuldigde leges als er

2.3.2.6.1 geen gebruik van de vergunning is gemaakt: % 30

2.3.2.6.2 voor hetzelfde plan een nieuwe vergunning is verleend: % 50

 

2.3.3 Activiteit planologisch strijdig gebruik

Als voor een ruimtelijk initiatief geen anterieure overeenkomst is afgesloten bedraagt onverminderd het bepaalde in 2.3.1 en 2.3.2 de verschuldigde leges voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo, als de aanvraag betrekking heeft op

2.3.3.1 artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten eerste, Wabo (binnenplanse afwijking): € 110,60

2.3.3.2 artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten tweede, Wabo (buitenplanse kleine afwijking): € 358,20

2.3.3.3 artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, Wabo (buitenplanse afwijking): € 1.864,60

2.3.3.4 vermeerderd met een vooraf geraamd en aan aanvrager meegedeeld bedrag voor advies van derden; de aanvraag wordt op de vijfde werkdag na het aan aanvrager meedelen van het geraamde bedrag in behandeling genomen, tenzij de aanvraag op dat moment al schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.5 artikel 2.12, tweede lid, Wabo (tijdelijke afwijking): € 358,20

2.3.3.6 provinciaal belang, in strijd is met de regels die op grond van artikel 4.1, derde lid, Wro, zijn gesteld en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo, wordt toegepast: € 829,50

2.3.3.7 nationaal belang, in strijd is met de regels die op grond van artikel 4.3, derde lid, Wro, zijn gesteld en artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo, wordt toegepast: € 829,50

 

2.3.3.8 Teruggaaf i.v.m. pilot-regeling Groene leges

Als een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de gevel van bestaande particuliere woningen of voor het aanpassen van de gevels en het dak van bestaande particuliere woningen waardoor die woning nul-op-de-meter (NOM) wordt, binnen 3 jaar na het verlenen ervan aantoonbaar is uitgevoerd en vergunninghouder daarom vraagt, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.7 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: % 100

2.3.3.9 Vermindering i.v.m. realiseren grondgebonden zonne-energiesysteem

Als een vergunning betrekking heeft op een grondgebonden zonne-energiesysteem, wordt de verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage van de op grond van 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.7 verschuldigde leges: 50% met een maximum van € 50.000,-.

 

2.3.4 Activiteit brandveilig gebruik

Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, Wabo, bedraagt de verschuldigde leges bij een oppervlakte

2.3.4.1.1 t/m 500 m2: € 467,00

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven 100 m2: € 118,25

2.3.4.1.2 van 501 m2 t/m 2.000 m2: € 940,20

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven 500 m2: € 62,25

2.3.4.1.3 van 2.001 m2 t/m 5.000 m2: € 1.874,40

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven 2.000 m2: € 18,65

2.3.4.1.4 van 5.001 m2 t/m 50.000 m2: € 2.434,85

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven 5.000 m2: € 2,45

2.3.4.1.5 groter dan 50.000 m2: € 3.506,65

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven 50.000 m2: € 1,20

 

2.3.4.2 Vermindering i.v.m. intrekken in behandeling zijnde aanvraag

Als een in behandeling zijnde aanvraag voordat daarop een besluit is genomen schriftelijk wordt ingetrokken, wordt de op grond van 2.3.4.1.1 tot en met 2.3.4.1.5 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage: % 50

 

Tijdelijke vergunning

Voor het behandelen van een aanvraag voor een gebruik van niet meer dan twee weken bedraagt de verschuldigde leges het volgende percentage van de op grond van 2.3.4.1.1 tot en met 2.3.4.1.5 verschuldigde leges als de aanvraag

2.3.4.3.1 ten minste drie weken voor het gebruik wordt gedaan: % 15

2.3.4.3.2 binnen drie weken voor het gebruik wordt gedaan: % 30

 

2.3.5 Erfgoed/Monumenten

2.3.5.1 Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, Wabo, of als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, Wabo, bedraagt de verschuldigde leges voor het slopen, verstoren, verplaatsen of veranderen van een monument: € 0,00

 

2.3.5.2 Toeslag i.v.m. achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in 2.3.5.1 bedraagt de verschuldigde leges als een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de sloopactiviteit wordt ingediend: € 69,95

 

2.3.5.3 Teruggaaf i.v.m. vernietigen vergunning

Als een vergunning door een rechter is vernietigd en vergunninghouder daarom vraagt, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.5.1 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: % 25

 

Teruggaaf i.v.m. intrekken vergunning

Als een vergunning op verzoek van vergunninghouder binnen 3 jaar na het verlenen ervan wordt ingetrokken, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.5.1 bij het verlenen ervan verschuldigde leges als er

2.3.5.4.1 geen gebruik van de vergunning is gemaakt: % 30

2.3.5.4.2 voor hetzelfde plan een nieuwe vergunning is verleend: % 50

 

2.3.6 Activiteit slopen

2.3.6.1 Voor het behandelen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo, in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.6.2 Toeslag i.v.m. achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in 2.3.6.1 bedraagt de extra verschuldigde leges als een aanvraag na aanvang of gereedkomen van de sloopactiviteit wordt ingediend: € 69,95

 

Vermindering i.v.m. intrekken in behandeling zijnde aanvraag

Als een in behandeling zijnde aanvraag voordat daarop een besluit is genomen schriftelijk wordt ingetrokken, wordt de op grond van 2.3.6.1 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage als die aanvraag is ingetrokken

2.3.6.3.1 binnen 4 weken na het in behandeling nemen: % 75

2.3.6.3.2 na 4 weken na het in behandeling nemen: % 50

 

2.3.6.4 Vermindering i.v.m. weigeren gevraagde vergunning

Als de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt de op grond van 2.3.6.1 verschuldigde leges verminderd met het volgende percentage: % 25

 

2.3.6.5 Teruggaaf i.v.m. vernietigen vergunning

Als een vergunning door een rechter is vernietigd en vergunninghouder daarom vraagt, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.6.1 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: % 25

 

Teruggaaf i.v.m. intrekken vergunning

Als een vergunning op verzoek van vergunninghouder binnen 3 jaar na het verlenen ervan wordt ingetrokken, bedraagt de teruggaaf het volgende percentage van de op grond van 2.3.6.1 bij het verlenen ervan verschuldigde leges als er

2.3.6.6.1 geen gebruik van de vergunning is gemaakt: % 30

2.3.6.6.2 voor hetzelfde plan een nieuwe vergunning is verleend: % 50

 

2.3.7 Weg

Voor het behandelen van een aanvraag voor het (veranderen van de manier van) aanleggen van een weg waarvoor op grond van een provinciale verordening of de APV een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo, nodig is, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.8 Uitweg

Voor het behandelen van een aanvraag voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo, nodig is, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.9 Alarminstallatie

Voor het behandelen van een aanvraag voor een alarminstallatie waarvoor op grond van een provinciale verordening een ontheffing als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder f, Wabo, nodig is, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.10 Kappen

Voor het behandelen van een aanvraag voor het kappen van houtopstand waarvoor op grond van een provinciale verordening of de APV een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo, nodig is, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.11 Opslaan roerende zaken

Voor het behandelen van een aanvraag voor het opslaan van roerende zaken waarvoor op grond van een provinciale verordening of de APV een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, Wabo, nodig is, bedraagt de verschuldigde leges: € 165,85

 

2.3.12 Natura 2000-activiteiten

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt de extra verschuldigde leges als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteiten): € 165,85

 

2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt de extra verschuldigde leges als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteiten): € 165,85

 

2.3.14 Andere activiteiten

Voor het behandelen van een aanvraag voor andere activiteiten dan hiervoor in dit hoofdstuk bedoeld bedraagt de verschuldigde leges als die activiteiten behoren tot

2.3.14.1 een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo: € 165,85

2.3.14.2 een bij gemeentelijke verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, Wabo: de op grond van deze tarieventabel voor de vergunning of ontheffing verschuldigde leges als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

2.3.14.3 een bij provinciale of HDSR-verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, Wabo: het vooraf geraamde en aan aanvrager meegedeelde bedrag; de aanvraag wordt op de vijfde werkdag na het aan aanvrager meedelen van het geraamde bedrag in behandeling genomen, tenzij de aanvraag op dat moment al schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.4 geen van de onder 2.3.14.1 tot en met 2.3.14.3 genoemde gevallen: € 110,60

 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15.1 Voor het behandelen van een aanvraag eerste fase als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo, bedraagt de verschuldigde leges de som van de verschuldigde leges voor de activiteiten in de aanvraag eerste fase.

2.3.15.2 Voor het behandelen van een aanvraag tweede fase als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo, bedraagt de verschuldigde leges de som van de verschuldigde leges voor de activiteiten in de aanvraag tweede fase.

 

2.3.16 Advies

2.3.16.1 Onverminderd het hiervoor in dit hoofdstuk bepaalde, bedraagt de verschuldigde leges als een bestuursorgaan of andere instantie advies als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, Wabo, over de aanvraag of het ontwerpbesluit moet uitbrengen: het vooraf geraamde en aan aanvrager meegedeelde bedrag; de aanvraag wordt op de vijfde werkdag na het aan aanvrager meedelen van het geraamde bedrag in behandeling genomen, tenzij de aanvraag op dat moment al schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het hiervoor in dit hoofdstuk bepaalde, bedraagt de verschuldigde leges voor een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, Wabo, afgeven door

2.3.17.1 de gemeenteraad: € 381,30

2.3.17.2 een ander bestuursorgaan: € 599,30

 

2.3.18 Beoordelen onderzoeken en plannen

Onverminderd het hiervoor in dit hoofdstuk bepaalde, bedraagt de verschuldigde leges voor het beoordelen van een

2.3.18.1 akoestisch onderzoek: € 165,85

2.3.18.2 archeologisch bodemonderzoek: € 165,85

2.3.18.3 flora- en fauna-onderzoek: € 165,85

2.3.18.4 milieukundig bodemonderzoek: € 165,85

2.3.18.5 bouwveiligheidsplan: € 165,85

2.3.18.6 verkeersonderzoek: € 165,85

2.3.18.7 ander dan de hiervoor genoemde onderzoeken en plannen: € 165,85

 

2.3.19 Besluit buiten behandeling stellen aanvraag en Besluit vergunningvrij

In plaats van het hiervoor in dit hoofdstuk bepaalde, bedraagt de verschuldigde leges voor een besluit

2.3.19.1 waarin een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld: € 110,60

2.3.19.2 waaruit blijkt dat een aanvraag vergunningvrij is: € 110,60

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Als een aanvraag betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, wordt de verschuldigde leges, met uitzondering van de voor adviezen of verklaringen van geen bedenkingen verschuldigde leges, verminderd met het volgende percentage van de voor die activiteiten verschuldigde leges: % 2

 

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen

2.5.1.1 Als voor een ruimtelijk initiatief geen anterieure overeenkomst is afgesloten bedraagt de voor het behandelen van een aanvraag tot vaststellen van een bestemmingsplan (zonder activiteiten) als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, Wro, verschuldigde leges: € 17.934,70

2.5.1.2 In afwijking van artikel 2.5.1.1 geldt dat als een dergelijke aanvraag plaatsvindt door het indienen van een inspraakreactie of zienswijze op een in procedure gebracht bestemmingsplan, en ontvankelijk is, bedraagt de verschuldigde leges: € 2.147,70

2.5.2 Voor het behandelen van een aanvraag tot vaststellen van een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, Wro, of het stellen van nadere eisen voor onderwerpen of onderdelen in een plan, bedraagt de verschuldigde leges: € 7.472,80

 

Hoofdstuk 6 BLVC-vergunning

Voor het behandelen van een aanvraag voor een BLVC-vergunning voor werkzaamheden in een op grond van artikel 2:78, APV, aangewezen gebied, bedraagt de verschuldigde leges voor

2.6.1 omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden het volgende percentage van de totale aanneemsom van de werkzaamheden met een minimum van het in 2.6.3 vermelde bedrag: % 0,2

2.6.2 niet-omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden het volgende percentage van de totale aanneemsom van de werkzaamheden met een minimum van het in 2.6.3 vermelde bedrag: % 0,2

2.6.3 een verandering: € 1.871,90

 

Hoofdstuk 7 Ontheffingen en toestemmingen

De verschuldigde leges bedraagt voor het behandelen van een aanvraag voor een:

2.7.1 ontheffing op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: € 69,90

2.7.2 toestemming op grond van het ADR: € 69,90

2.7.3 ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.3, Bouwbesluit 2012: € 69,90

2.7.4 ontheffing trillingssterkte op grond van artikel 8.4, Bouwbesluit 2012: € 69,90

2.7.5 niet elders in deze verordening genoemde ontheffing of toestemming: € 69,90

 

Hoofdstuk 8 Overig

2.8.1 Publicatie ontwerpbesluit

Als op grond van een wettelijk voorschrift, circulaire of richtlijn voor het verlenen van een vergunning en de ten behoeve daarvan te voeren ruimtelijke procedures, publicatie van het ontwerpbesluit moet plaatsvinden, wordt de op grond van 2.3 verschuldigde leges vermeerderd met: € 57,50

 

2.8.2 Verstrekken van informatie

Voor het doen van naspeuringen in het archief en het (digitaal) verstrekken van informatie uit het archief, een bestemmings- of beleidsplan, een beheersverordening en/of regelgeving bedraagt de verschuldigde leges voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan: € 27,65

Het tarief voor het verstrekken van kopieën waarvoor niet elders in deze titel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt voor

2.8.3.1 de eerste bladzijde op A3-formaat of kleiner: € 1,92

2.8.3.2 elke volgende bladzijde op A3-formaat of kleiner: € 0,24

2.8.3.3 elke kaart, tekening of lichtdruk groter dan A3-formaat: € 14,41

2.8.3.4 Elke scan (digitale tekening) groter dan A3-formaat: € 6,32

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn Tarieven 2020

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Drank- en Horecawet

3.1.1.1 Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 lid 1 Drank- en Horecawet) € 450,40

3.1.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een wijziging van een drank- en horecavergunning (artikel 30 Drank- en Horecawet) € 126,55

3.1.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel (artikel 30a lid 2 Drank- en Horecawet) € 126,55

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het tijdelijk schenken van zwakalcoholische dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) € 121,30

3.1.2.1 Op het in artikel 3.1.2 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend.

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van de regels die gesteld worden aan een paracommerciële drank- en horecavergunning (artikel 4 lid 4 Drank- en horecawet juncto artikel 2:34a tot en met 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening) € 57,95

Exploitatievergunning

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning (artikel 2:28 APV) voor:

3.1.4.1 een exploitatievergunning (artikel 2:28 lid 1 APV) € 326,85

3.1.4.2 een ontheffing (artikel 2:28 lid 6 APV) € 70,25

3.1.4.3 een ontheffing in combinatie met een terrasvergunning (artikel 2:28 lid 1 en artikel 228a APV) € 70,25

Sluitingstijden

3.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de sluitingstijden (artikel 2:29 lid 1 onder a en e APV):

3.1.5.1 voor de ontheffing € 70,25

3.1.5.1.1 Op het in artikel 3.1.5.1 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend.

3.1.5.2 en per uur* of gedeelte daarvan (*berekend naar het totaal aantal uren gedurende welke de inrichting na het algemeen sluitingsuur geopend mag blijven) € 4,65

met een maximum van € 107,85

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Evenementen

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning (artikel 2:25 en 5:23 APV) voor:

3.2.1.1 Grote activiteiten € 544,60

3.2.1.2 Grote niet-commerciële activiteiten € 180,65

3.2.1.2.1 indien de principeaanvraag, conform de daarvoor geldende voorwaarden, voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gehouden wordt is ingediend en geaccepteerd wordt op de tarieven genoemd in 3.2.1.1 en 3.2.1.2 een korting van 20% verleend

3.2.1.3 Kleine activiteiten € 223,40

3.2.1.3.1 Op het in artikel 3.2.1.3 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit is ingediend.

3.2.1.4 Kleine niet-commerciële activiteiten € 70,25

3.2.1.4.1 Op het in artikel 3.2.1.4 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit is ingediend.

3.2.1.5 voor een weigering of mutatie van een evenementenvergunning of intrekking van een aanvraag € 29,65

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

seksinrichting

3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning voor maximaal 3 jaren (artikel 3:4 APV):

3.3.1.1 voor een seksinrichting € 1.343,75

3.3.1.2 voor een escortbedrijf € 810,30

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet € 124,50

 

Behorende bij het raadsbesluit van 10 december 2019

De griffier van de gemeente Houten,

 

 

W. van Zanen

 

* is wettelijke leges

# is regionaal bepaalde leges