Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelWinkeltijdenverordening Houten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-03-2015in artikel 4 lid 1 is 'acht' gewijzigd in 'twaaf'

19-12-2006

Houtens Nieuws

2006-161

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Houten; 

gehoord de Ondernemersvereniging Dorp Houten, de Belangenvereniging Winkelcentrum Het Rond, en het Industrieel Kontakt Houten; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 1996, nr. 1996 - 70, en de bij de behandeling daarvan ingediende amendementen; 

gelet op de Winkeltijdenwet en op artikel 149 van de Gemeentewet; 

besluit: vast te stellen de volgende

VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN

 

Artikel 1 begripsbepalingen

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182);

 • b.

  werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, niet-zijnde een feestdag;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag;

 • d.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Houten.

Artikel 2 overdracht van ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Van een voorgenomen overdracht van een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, doet de houder van de ontheffing onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3 intrekking of wijziging van de ontheffing

 • Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuist of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een na het verlenen van de ontheffing opgetreden verandering van omstandigheden of inzichten, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing, gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bijgebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet gelden niet op ten hoogste twaalf, door de burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor, indien aangewezen, elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5 openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden, ten behoeve van openstelling op zon- en

  feestdagen van winkels als bedoeld in artikel 8 van deze verordening.

 • 2.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur;

  • b.

   in de winkel dienen uitsluiten of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  De ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd, indien het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel.

Artikel 6 ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag,

  Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling, genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen als bedoeld in het eerste lid, voor ten hoogste één winkel per 15.000 inwoners van de gemeente.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur;

  • b.

   in de winkel dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  Ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, kan worden geweigerd indien het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 toerisme

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van bepaalde gebieden, plaatsen of evenementen.

 • 2.

  In de ontheffing als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval vermeld:

  • a.

   de gebieden, plaatsen of evenementen waarop de ontheffing betrekking heeft;

  • b.

   de periodes waarop de ontheffing betrekking heeft;

  • c.

   de dagen en tijdstippen waarop de ontheffing betrekking heeft; en

  • d.

   de goederen op de verkoop waarvan de ontheffing betrekking heeft.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing voorschriften verbinden.

 • 4.

  Ontheffing als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, van de wet.

Artikel 10 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag, na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 11 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Winkeltijdenverordening Houten'.

 

II. in te trekken de Winkelsluitingsverordening Houten, zoals vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 31 januari 1995.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 25 juni 1996.