Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2004
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 22 november 2011 is de negende wijzigingsverordening vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en het delegatiebesluit van 19 december 2006

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201117-05-2012de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2004 en artikel 12

22-11-2011

Houtens Nieuws

BWV11.0462
29-12-2011

22-11-2011

Houtens Nieuws

BWV11.0462
01-01-201129-12-2011de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2004, artikel 12 lid 4 en 5.

26-10-2010

Houtens Nieuws

BWV10.0472

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2004

De raad van de gemeente Houten; 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2003; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende: 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2004

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   begraafplaats: de begraafplaatsen aan de Prinses Ireneweg en de Oud Wulfseweg;

  • b.

   eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   ·het doen begraven en begraven houden van lijken;

   ·het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder die binding heeft met de gemeente Houten gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

    

  • d.

   eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   ·het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • e.

   algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder die binding heeft met de gemeente Houten gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

  • f.

   eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

  • g.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • h.

   urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

  • i.

   verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor, voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of een asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die tegelijk met de overleden moeder in één kist worden begraven;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De ‘Achtste verordening tot wijziging van de verordening lijkbezorgingsrechten 2004' treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten '.

   

 • Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2003.

 •  

  de griffier,

   

  de voorzitter,

   

   

   

  E.A. Scholten-Quispel

   

  C.H.J. Lamers

Bijlage I

Tarieventabel 

behorend bij de negende verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2004 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten (begraafplaatsrecht)

tarieven

2012

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven voor een periode van 20 jaar met recht van verlenging voor een eigen graf wordt geheven: 

 

1.1.1

voor een graf van 2.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen

1.910,75

1.1.2

voor een kindergraf van 1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van een overledene tot en met twaalf jaar

1.671,90

1.1.3

voor een urnengraf van 1.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven of plaatsen van twee asbussen en/of urnen

955,35

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen voor een periode van 20 jaar met recht van verlenging voor een eigen urnennis wordt geheven: 

 

1.2.1

voor een urnennis met ruimte voor het plaatsen van één asbus of urn

477,70

1.3

Voor het verlenen van het recht tot het doen begraven voor een periode van 20 jaar zonder recht van verlenging voor een algemeen graf wordt geheven: 

 

1.3.1

voor een algemeen graf van 2.00 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven van twee overledenen, per persoon

955,35

1.3.2

voor een kindergraf van 1.75 x 1.00 meter, met ruimte voor het begraven

 

 

van twee overledenen tot en met twaalf jaar, per persoon

835,95

1.3.3

voor een urnengraf van 1.00 x 0.50 meter, met ruimte voor het begraven 

 

 

of plaatsen één asbus of urn

477,70

1.4

Voor het reserveren van een eigen graf bij leven op begraafplaats Oud Wulven voor een periode van 20 jaar, wordt geheven per reservering

464,60

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met telkens 10 jaar wordt geheven :

 

1.5.1

voor het recht als bedoeld in 1.1.1

955,35

1.5.2

voor het recht als bedoeld in 1.1.2

835,95

1.5.3

voor het recht als bedoeld in 1.1.3

477,70

1.5.4

voor het recht als bedoeld in 1.2.1

238,80

1.5.5

voor het recht als bedoeld in 1.4

244,40

Hoofdstuk 2 Begraven (begraafrecht)

2.1

Voor het doen begraven van een lijk wordt geheven

528,65

2.2

Voor het doen begraven/plaatsen van een urn wordt geheven

132,00

2.3 

Voor het doen verstrooien van asresten op een uitstrooiplaats wordt geheven 

114,05

2.4

Voor het doen begraven op uren welke niet begrepen zijn binnen de 

 

 

normale uren* wordt het recht, bedoeld in 2.1 verhoogd met

264,30

2.5

Voor het doen begraven op uren welke niet begrepen zijn binnen de 

 

 

normale uren* wordt het recht, bedoeld in 2.2 verhoogd met

66,05

2.6

Voor het doen uitstrooien op uren welke niet begrepen zijn binnen de normale uren* wordt het recht, bedoeld in 2.3 verhoogd met

57,40

 

*normale uren: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot en met 15.00 uur,

met uitzondering van die dagen welke als een erkende feestdag zijn aangewezen.

Hoofdstuk 3 Overige kosten

3.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven

36,25

3.2

Voor het plaatsen van een grafsteen wordt geheven

94,45

3.3

Voor het overschrijven van een recht op een graf met uitsluitend recht wordt geheven

66,20

3.4

Voor het schudden van een eigen graf voor onbepaalde tijd

955,35

3.5

Voor het schudden van een eigen graf voor bepaalde tijd

354,20

3.6

Voor het plaatsen van een grafkelder per plaatsing

2.295,75

Houten, 22 november 2011

het college van burgemeester en wethouders gemeente Houten

de secretaris,                                                  de burgemeester,

 

J. Wiegel                                                          C.H.J. Lamers