Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2005
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening heeft zevende wijziging ondergaan bij collegebesluit van 22 november 2011. daarbij is de citeertitel aangepast; zie artikel 12. De ingangsdatum van de heffing is bepaald op 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet met inachtneming van het delegatiebesluit van 19 december 2006

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201120-12-2012artikel 5 (tarieven) en artikel 12 lid 4

22-11-2011

Houtens Nieuws

BWV11.0462
29-12-2011

22-11-2011

Houtens Nieuws

BWV11.0462
01-01-201129-12-2011artikel 5 en artikel 12 lid 4

26-10-2010

Houtens Nieuws

BWV10.0472

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2005

De raad van de gemeente Houten; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 april 2004; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen van a en b, van de Gemeentewet; 

besluit vast te stellen de volgende: 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder standplaats wordt verstaan een voor één marktdag toegewezen plaats op het marktterrein;

 • 2.

  Onder vaste standplaats wordt verstaan een permanent toegewezen plaats op het marktterrein gedurende de tijden die voor de markt zijn bestemd;

 • 3.

  Onder eigen materiaal wordt verstaan de verkoopinrichting die de vergunninghouder door burgemeester en wethouders is toegestaan bij het innemen van een standplaats;

 • 4.

  De grondslag van de berekening van de ingenomen vierkante meters is:

  • a.

   Een frontbreedte van vier meter per kraam;

  • b.

   Een kraamdiepte van vijf meter voor de eerste in gebruik genomen kraam met inbegrip van een auto ten behoeve van laden en lossen;

  • c.

   Een kraamdiepte van drie meter voor de tweede en/of derde in gebruik genomen kraam, waarachter geen auto ten behoeve van laden en lossen is toegestaan;

  • d.

   In geval van een (vaste) standplaats in de hoofdbranche tuin- en plantartikelen, wordt afgeweken van het marktgeldtarief per vierkante meter tot een standplaatsoppervlak van maximaal 80 m2;

  • e.

   Het gebruik van eigen materiaal met maximaal acht meter frontbreedte en een diepte van circa vier meter.

 • 5.

  Het aantal ingenomen vierkante meters. Het door de marktmeester vastgestelde aantal ingenomen vierkante meters.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor:

 • a.

  het innemen van een (vaste) standplaats op het daarvoor aangewezen marktterrein, gedurende de daarvoor aangewezen tijden en;

 • b.

  het gebruik van stroom uit de daarvoor aangewezen stroomkasten, gedurende de daarvoor aangewezen tijd.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die door burgemeester en wethouders of de marktmeester een (vaste) standplaats is toegewezen c.q. degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Voor het innemen van een (vaste) standplaats wordt het recht geheven naar het aantal vierkante meters van de ingenomen (vaste) standplaats;

 • 2.

  Voor het gebruik van stroom wordt het recht geheven naar de categorie van het verwachte stroomgebruik voor de vaste standplaats.

Artikel 5 Belastingtarieven

Het marktgeld bedraagt voor:

1.

Een vaste standplaats per week voor 20 m2, standplaats met één kraam

€ 11,90

2.

Een vaste standplaats per week voor 32 m2, standplaats met twee kramen

€ 19,05

3.

Een vaste standplaats per week voor 44 m2, standplaats met drie kramen

€ 26,30

4.

Een vaste standplaats per week voor 80 m2 voor het innemen van een vaste standplaats in de hoofdbranche tuin- en plantenartikelen

€ 26,30

5.

Een vaste standplaats per week voor 32 m2, standplaats met gebruik van eigen materiaal

€ 19,05

6.

Een dagplaats per marktdag per kraam

€ 11,90

7.

Voor het innemen van standplaatsen van een grotere oppervlakte dan die, welke daarvoor is vastgesteld, per marktdag voor het meerdere per m²

€ 0,60

8.

Gebruik van stroom categorie niet / laag verbruik per kwartaal tot 2 kW per marktdag

€ 8,10

9.

Gebruik van stroom categorie laag / midden verbruik per kwartaal van 2 kW tot 5 kW per marktdag

€ 15,35

10.

Gebruik van stroom categorie hoog / super hoog verbruik per kwartaal meer dan 5 kW met een maximum van 24 kW per marktdag

€ 43,90

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten als bedoeld in artikel 5 lid 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 is het tijdvak gelijk aan een kwartaal;

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten als bedoeld in artikel 5 lid 6 en 7 is het tijdvak gelijk aan de betreffende marktdag;

 • 3.

  Indien voor het recht als bedoeld in artikel 5 lid 7 een vergunning is verstrekt, is het tijdvak gelijk aan een kwartaal.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 5, lid 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het kwartaal of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien artikel 6 lid 3 van toepassing is, dan is daarop lid 1 van dit artikel van toepassing.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 6, eerste lid, verschuldigd voor zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na de aanvang van de belastingplicht, in volle kalenderweken overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de gedeelten die in dat kwartaal, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Termijn van Betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van staangeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Zesde verordening tot wijziging van de verordening marktgelden 2005' treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2012'.

   

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2004.

 

De raad van de gemeente Houten,

 

 

de griffier,

 

de voorzitter,

 

 

 

E.A. Scholten-Quispel

 

C.H.J. Lamers