Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
CiteertitelVerordening leges 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening heeft zevende wijziging ondergaan bij collegebesluit van 29 januari 2013. Datum van ingang van de heffing is 1 februari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201301-01-2014artikelen 1.1.10, 1.1.10.1, 1.1.10.2 en 1.16.5 van de tarieventabel

29-01-2013

Houtens Nieuws

BWV13.0031
02-01-2013zevende wijziging

Houtens Nieuws

BMV13.0031
20-12-201231-01-2013tarieventabel

23-10-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0401
31-08-2012derde wijziging

21-08-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0401
30-08-201220-12-2012tarieventabel en wijzigingen i.v.m. leges voor Nederlandse identiteitskaart

21-08-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0401
07-06-201230-08-2012tarieventabel en wijzigingen i.v.m. leges voor Nederlandse identiteitskaart

22-05-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0234
07-06-2012

22-05-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0234
12-01-201207-06-2012tarieventabel en wijzigingen i.v.m. leges voor Nederlandse identiteitskaart

10-01-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0005
12-01-2012

10-01-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0005
29-12-201112-01-2012

22-11-2011

Houtens Nieuws

BWV11.0462
01-01-201129-12-2011onbekend

14-12-2010

Houtens Nieuws

2010-049
01-01-201121-04-2011onbekend

14-12-2010

Houtens Nieuws

2010-049
01-01-201101-03-2011onbekend

14-12-2010

Houtens Nieuws

2010-049

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Houten; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2010; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2011

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag

  wordt aangemerkt;

 • b.

  'week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ‘n’ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ‘n’ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • 1.

  Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse indentiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het doen van verrichtingen of afgeven van stukken, in het persoonlijk belang benodigd door een persoon die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van zijn/haar woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van zijn/haar onvermogen heeft doen blijken;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikte of verzonden beschikkingen of afschriften daarvan betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikte of verzonden beschikkingen of afschriften daarvan hebbende op gemeentelijke subsidie;

 • e.

  het abonnement als bedoeld in hoofdstuk 1.7.2 en 1.7.3 uitsluitend voor zover dit abonnement aangevraagd is door de redactie of plaatselijk correspondent van een in de gemeente verschijnend dag- of weekblad dan wel door een in de gemeente gevestigde bibliotheek;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf
 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangrecht
 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2007’ van 19 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 7 september 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven jaarlijks worden verhoogd met, het voor de tussenliggende jaren, in de Begrotingsrichtlijnen neergelegde percentage aan trendmatige verhoging, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 13 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening leges 2013'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2010.

 

De griffier,

 

De voorzitter,

 

 

 

P.M.H. van Ruitenbeek

 

C.H.J. Lamers

Bijlage I Tarieventabel

behorend bij de 'Zesde verordening tot wijziging op de heffing en de invordering van leges 2011'

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 ________

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

 

Hoofdstuk 13

Standplaatsen en venten

 

 

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 15

Kansspelen

 

 

Hoofdstuk 16

Kabels en leidingen

 

 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen

 

 

Hoofdstuk 8

Projectvergunning

 

 

Hoofdstuk 9

Overig

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Tarieven

 

 

 

2013

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een partnerschap dan wel het omzetten van een  partnerschapregistratie in een huwelijk met ceremonie op:

 

 

1.1.1.1

werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

418,20

1.1.1.2

zaterdagen en nationaal erkende christelijke feestdagen alsmede op werk- enzaterdagen tijdens andere uren dan welke genoemd zijn onder 1.1.1.1

691,20

1.1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonie voor de locaties (buiten het gemeentehuis), die daarvoor zijn aangewezen op:

 

 

 

Werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

537,95

 

Zater- en zogenaamde brugdagen* tussen 10.00 en 15.00 uur

 

847,55

 

* een brugdag is een werkdag tussen een feestdag en het week-end waarop de gemeentediensten gesloten zijn.

 

 

 1.1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een partnerschap dan wel het omzetten van een partnerschap dan wel het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk met een verkorte ceremonie op maandag tot en met donderdag in het gemeentehuis

355,25

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk in een Bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

292,45

1.1.2.1

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding, binnen drie weken voorafgaand aan de datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van het onder 1.1.1 bepaalde verschuldigd is.

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje c.q. partnerboekje dan wel een duplicaat trouwboekje c.q. duplicaat-partnerboekje:

€

 17,05

1.1.3.0

verklaring huwelijksbevoegdheid

21,70*

1.1.3.1

afschrift van een akte burgerlijke stand of een (meertalig) uittreksel van een akte en de attestatie de vita

12,10*

1.1.3.2

meerprijs voor een boekje met een kunststof omslag

14,75

1.1.3.3

meerprijs voor een boekje met een lederen omslag

29,60

1.1.3.4

opslag voor een gekalligrafeerd boekje

19,30

1.1.3.5

opslag voor het gekalligrafeerd bijschrijven van kinderen in het trouw- c.q. partnerboekje per kind

5,80

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

1.1.4.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte:                            

 

 

 

zonder abonnement, per aangifte

7,35

 

met abonnement dat op elke gewenste datum kan ingaan, per aangifte

3,95

1.1.4.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren voor elk op die lijst vermeld paar:

 

 

 

zonder abonnement, per paar

7,35

 

met abonnement dat op elke gewenste datum kan ingaan, per paar

3,95

1.1.5

In afwijking van het bepaalde onder 1.1.4 bedraagt het tarief indien de inlichtingen worden verstrekt aan een belanghebbende genoemd in hoofdstuk 4;

 

 

 

zonder abonnement, per aangifte c.q. paar

3,40

 

met abonnement dat op elke gewenste datum kan ingaan, per aangifte c.q. paar

2,15

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,50

1.1.7

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten Burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

1.1.8

Wanneer voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap de hulp wordt ingeroepen van gemeentepersoneel als getuige bedraagt het tarief daarvoor per getuige:

18,95

 1.1.9

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) éénmalig tot babs van de gemeente Houten:

 37,85

1.1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap:

 

 

1.1.10.1

Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, behoudens de tijden welke zijn aangewezen voor kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hierote aangewezen ruimte

15,00

1.1.10.2

Indien wel gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal, zijn de tarieven genoemd onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 en 1.1.1.4 van toepassing.

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,35*

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

50,35*

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,35*

1.2.1.4

vervallen

 

 

1.2.1.5

vervallen

 

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt

31,85*

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

41,90*

1.2.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

46,60*

1.2.4

Het tarief als genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend

 

 

1.2.5

vervallen

 

 

1.2.6

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld onder 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 of een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld onder 1.2.2, het in het verleden verstrekte reisdocument of de in het verleden verstrekte identiteitskaart niet door de aanvrager wordt ingeleverd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

23,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

40,90

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

19,40

1.3.3

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen, omwisselen, wijzigen of vervangen van een in het verleden verstrekt rijbewijs, het rijbewijs niet door de aanvrager wordt ingeleverd, worden de verschuldigde leges als bedoeld onder 1.3.1 verhoogd met 

23,40

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10*

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

1.4.1 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.1.1

Indien aan derden, die niet commercieel en zonder winstoogmerk werken, op grond van een gemeentelijke (privacy)verordening gegevens uit de GBA mogen worden verstrekt, kunnen de verstrekkingen als bedoeld in onderdeel 1.4.1 kosteloos verstrekt worden.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

per verstrekking

16,35

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

577,75

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.722,65

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

5.102,40

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

20.418,80

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

34.033,30

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

1,70

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

16,35

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

577,75

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.722,65

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

5.102,40

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

20.418,80

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

34.033,30

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

22,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.4.6.1

Een afschrift uit de GBA

10,15

1.4.6.2

Het verstrekken van een persoonslijst, anders dan op het eerste verzoek overeenkomstig artikel 79, derde lid van de Wet GBA

9,15

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per verstrekking

2,27*

1.4.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de GBA door middel van alternatieve media aan landelijke GBA-afnemers

22,70*

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

12,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 302,2000)

5,00*

1.6.3.1

Indien het bericht op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier bedraagt de vergoeding

22,70*

1.6.3.2

Indien het bericht bestaat uit een afschrift, dat vanwege de aard van de vastlegging een moeilijk toegankelijke registratie betreft bedraagt de vergoeding

22,70*

1.6.3.3

Indien voor hetzelfde bericht op grond van het eerste, tweede en derde lid van artikel 1.6.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts een bedrag gevraagd van

22,70*

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

1.7.1 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een volledig exemplaar van de programmabegroting

130,85

1.7.1.2

een volledig exemplaar van de jaarstukken van de gemeente, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring

130,85

1.7.1.3

afzonderlijke onderdelen van de onder nummer 1.7.1.2 genoemde stukken per onderdeel

65,70

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor de raads- en commissiestukken per vergadering

36,00

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor de raads- en commissiestukken per kalenderjaar

179,40

1.7.3  

Indien de onder 1.7.2.1 en 1.7.2.2 vermelde bescheiden niet worden toegezonden doch worden afgehaald op het gemeentehuis bedraagt het tarief:

 

 

1.7.3.1

voor een abonnement per vergadering

32,00

1.7.3.2

voor een abonnement per kalenderjaar

96,80

1.7.4

Voor het verkrijgen van een statistisch jaarverslag bedraagt het tarief

23,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

19,40

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van perceelskaarten, per kwartier

16,00

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.3.1

tot het verstrekken van een fotokopie

7,60

1.8.3.2

tot het verstrekken van een lichtdruk

7,60

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.8.4.1

een uittreksel uit het Wkpb-register

11,65

1.8.4.2

een uittreksel uit de Wkpb-registratie

11,65

1.8.4.3

een onbelastverklaring uit het Wkpb-register

11,65

1.8.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On Line bedraagt de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten

 

 

1.8.5.1

Het tarief voor het verstrekken van informatie over de niet gemeentelijke beperkingen bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

19,40

1.8.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om andere informatie dan de in de productencatalogus beschreven informatie geldt een toeslag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan van

19,40

1.8.7

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier geldt een toeslag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan van

19,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05*

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn

10,15

1.9.1.2.1

Indien een bewijs van in leven zijn wordt gevraagd ten behoeve van een buitenlands pensioenfonds/-voorziening en dit wordt aangetoond met (een) schriftelijk(e) bewijsstuk(ken) dan geschiedt de verstrekking kosteloos

 

 

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

10,15

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

10,15

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een verklaring overeenkomstig het origineel

10,15

1.9.1.6

voor een mutatie buitenland

16,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken (inclusief verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur), voor ieder daaraan besteed kwartier

19,40

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief aanwezig boek:

 

 

 

voor de eerste kopie van het boek

1,40

 

voor elke volgende kopie van het boek

0,73

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548) *is gemandateerd aan woningbouwvereniging

0,00

1.11.1.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

30,00#

1.11.1.3

tot het jaarlijks verlengen van de in onderdeel 1.11.1.2 bedoelde inschrijving

9,00#

1.11.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

13,45

1.11.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

13,45

1.11.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

761,25

1.11.1.7

tot het verrichten van een heronderzoek

13,25

1.11.1.8

tot het verkrijgen van een urgentie

23,45

1.11.1.9

voor het ondergaan van een geneeskundig onderzoek, tot het verkrijgen van (medische) urgentie

84,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 van de Leegstandswet voor de periode van twee jaar

158,40

1.12.1.2

tot het verlengen van de in onderdeel 1.12.1.1 genoemde vergunning voor de periode van één jaar, waarbij het aantal verlengingen is gemaximeerd tot drie maal, per aanvraag 

52,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Standplaatsen en venten

 

 

Standplaatsen

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning (2:10 of 5:18 APV):

 

 

1.13.1.1

voor weigering van een vergunning of intrekking van een aanvraag

18,70

1.13.1.2

voor een mutatie van een commerciële standplaatsvergunning als bedoeld in 1.13.1.4

 64,50

1.13.1.3

voor een niet-commerciële standplaatsvergunning (artikel 2:10 APV):

 

 

1.13.1.3.1

voor een dag

34,45

1.13.1.3.2

voor langer dan een dag, doch niet langer dan een jaar

59,65

1.13.1.4

voor een commerciële standplaatsvergunning (artikel 5:18 APV):

 

 

1.13.1.4.1

voor een dag

75,80

1.13.1.4.2

voor langer dan een dag, doch niet meer dan 14 dagen

114,20

1.13.1.4.3

voor meer dan 14 dagen, doch niet meer dan zes kalendermaanden

152,60

1.13.1.4.4

voor langer dan zes kalendermaanden, doch niet langer dan drie jaren.

391,75

Venten

 

 

 

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ventvergunning (artikel 5:15 APV):

 

 

1.13.2.1

voor weigering van een vergunning of intrekking van een aanvraag

18,70

1.13.2.2

voor een mutatie, 10% van de leges voor het verkrijgen van de oorspronkelijke vergunning

 

 

1.13.2.3.1

voor een dag

52,80

1.13.2.3.2

voor langer dan een dag, doch niet langer dan zes kalendermaanden

91,15

1.13.2.3.3

voor langer dan zes kalendermaanden, doch niet langer dan drie jaar

234,95

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de winkeltijden i.v.m. avondopenstelling of toerisme (artikel 8 of 9 Verordening inzake de winkeltijden)

83,50

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vaststellen of wijzigen van één of meerdere koopzondagen en / of koopfeestdagen (artikel 5 en 6 Verordening inzake de winkeltijden)

83,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Kansspelen

 

 

Speelautomaten

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten (artikel 30b van de Wet op de kansspelen):

 

 

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor elke kansspelautomaat

56,60*

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

56,60*

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00*

1.15.1.3

voor een periode van langer dan 4 jaar voor één kansspelautomaat

226,50*

1.15.1.4

voor een periode van langer dan 4 jaar voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

226,50*

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00*

Loterijen

 

 

 

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een loterijvergunning (artikel 3 Wet op de kansspelen)

  64,50

1.15.2.1

Op het in artikel 1.15.2 genoemde tarief voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de loterij is ingediend.

 

 

Hoofdstuk 16

Kabels en leidingen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (artikel 3 AVOI en artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet) voor tracés:

 

 

1.16.1.1

tot 20 meter

322,75

1.16.1.2

van 20 tot 100 meter

477,40

1.16.2

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 1.16.1.2 genoemde tarief voor elke 1 meter verhoogd met:

1,21

1.16.3

Het in 1.16.1.1 of in 1.16.1.2 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole verhoogd met

132,85

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een opbreekvergunning (artikel 2:11 APV) zoals omschreven in het handboek gemeente Houten kabels en leidingen behorende bij de AVOI

49,80

1.16.5

Het tarief bedraagt ten aanzien van de vergoeding van herstel, onderhoud en beheer van straatwerk als gevolg van werkzaamheden in het kader van een instemmingsbesluit of een opbreekvergunning:

 

 

 

Grondroerder verricht herstel met 12 maanden garantie en gemeente voert onderhoud uit:

 

 

 

Beheerskosten per sleuf / lasgat

 

 

 

klinkers ≤ 15 m2 per m2

1,56

 

tegels ≤ 15 m2 per m2

1,24

 

klinkers > 15 m2 per m2

1,29

 

tegels > 15 m2 per m2

0,95

 

overige per m²

0,81

 

Degeneratiekosten

 

 

 

per reparatie vast

7,05

 

per m² tegels

2,14

 

per m2 klinkers

3,99

 

Onderhoudskosten

 

 

 

tegels ≤ 15 m2 per m2

2,01

 

tegels > 15 m2 ≤ 100 m² per m2

1,78

 

tegels > 100 m2 per m2

1,60

 

klinkers ≤ 15 m2 per m2

3,74

 

klinkers > 15 m2 ≤ 100 m² per m2

3,32

 

klinkers > 100 m2 per m2

2,98

 

asfalt per m²

379,78

 

halfverharding per m²

1,76

 

grasbetonkeien per m²

2,45

 

bermen / gras per m²

0,43

 

trottoirbanden per meter

4,08

 

opsluitbanden per meter

3,31

 

sierbestrating per m²

7,47

1.16.6

Indien het aanleggen van kabels en leidingen aanleiding geven tot herstel en onderhoud van bomen, struiken en of asfaltverharding worden de werkelijke kosten doorberekend.

 

 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.17.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

59,95

1.17.1.1.1

administratieve wijziging van 1.17.1.1

13,10

1.17.1.1.2

ontheffing als 1.17.1.1 maar dan met een beperkte looptijd tot een dag

16,35

1.17.1.1.3

ontheffing als 1.17.1.1 voor medewerkers van de gemeente

49,05

1.17.1.1.4

ontheffing als 1.17.1.1 maar dan met een beperkte looptijd tot een maand

49,05

1.17.1.1.5

ontheffing als 1.17.1.1 als gevolg van handelen gemeente

49,05

1.17.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor het centrumgebied:

 

 

1.17.1.2.1.1

tot een dag

21,15

1.17.1.2.1.2

tot een maand

46,50

1.17.1.2.1.3

tot een jaar

77,15

1.17.1.2.2.1

Op de in de artikelen 1.17.1.2.1.1 en 1.17.1.2.1.2 genoemde tarieven wordt een korting verleend van 50% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 14 dagen voor de activiteiten of werkzaamheden, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend

 

 

1.17.1.2.2.2

Op de in de artikelen 1.17.1.2.1.1 en 1.17.1.2.1.2 genoemde tarieven wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag tussen de 14 en 7 dagen voor de activiteiten of werkzaamheden, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend

 

 

1.17.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

59,95

1.17.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

14,20

1.17.1.4.1

voor het ondergaan van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 2 van het in onderdeel 1.17.1.4 genoemde Besluit

55,30

1.17.1.4.2

voor de kosten voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats bedragen de leges

167,70

1.17.1.4.3

voor de kosten van vervanging van het onderbord voor een gehandicaptenparkeerplaats bedragen de leges

67,05

1.17.1.5

vervallen

 

 

1.17.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing voor de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990, voor artikel 25, lid 2 en het besluit van B&W van 12 oktober 2010:

 

 

1.17.1.6.1

voor een woning, voor een 1e auto:

 

 

1.17.1.6.1.1

voor één jaar

13,20

1.17.1.6.1.2

voor twee jaar

19,80

1.17.1.6.2

voor een woning, voor een 2e auto:

 

 

1.17.1.6.2.1

voor één jaar

31,70

1.17.1.6.2.2

voor twee jaar

47,50

1.17.1.6.3

voor een bedrijf/instelling:

 

 

1.17.1.6.3.1

voor één jaar

190,10

1.17.1.6.3.2

voor twee jaar

285,10

1.17.1.6.4

voor een winkel:

 

 

1.17.1.6.4.1

voor één jaar

126,70

1.17.1.6.4.2

voor twee jaar

190,10

1.17.1.6.5

voor een school:

 

 

1.17.1.6.5.1

voor één jaar

63,35

1.17.1.6.5.2

voor twee jaar

95,05

1.17.1.6.6

voor utiliteitsverkeer

13,20

1.17.1.6.7

dagbezoekerskaart (set van tien)

10,55

1.17.1.6.8

voor de gebruiker van een forensenparkeervoorziening (in een door het college vast te stellen gebied in de parkeerschijfzone Houten-centrum)

 

 

1.17.1.6.8.1

voor één jaar

63,35

1.17.1.6.9

voor een vervangende ontheffing bij diefstal of verlies

51,90

Hoofdstuk 18

Diversen

 

 

Algemeen

 

 

 

1.18.1          

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.18.1.1       

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,75

1.18.1.2    

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen en voor zover de afmeting het formaat A4 of A3 niet te boven gaat:

 

 

1.18.2.1

per pagina voor de eerste kopie   

1,75

1.18.2.2

per pagina voor elke volgende kopie behorende tot hetzelfde stuk

0,21

 

Indien de onder 1.18.1.2 vermelde bescheiden worden toegezonden via faxapparatuur bedraagt het tarief:

 

 

1.18.2.3

per pagina voor de eerste kopie

2,04

1.18.2.4

per pagina voor elke volgende kopie behorende tot hetzelfde stuk

0,21

1.18.3.1 

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

13,25

1.18.3.2

voor het verstrekken van een opgave van de gegevens uit de onder 1.18.3.1 bedoelde stukken per kaart, tekening of lichtdruk

8,70

1.18.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

13,25

1.18.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

13,25

Afschriften

 

 

 

1.18.6.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.18.6.1

Een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening

11,70

1.18.6.2

Een exemplaar van een andere dan onder 1.18.6.1 genoemde strafverordening

6,55

1.18.6.3

Aanvullingen op de onder 1.18.6.1 en 1.18.6.2 genoemde verordeningen per bladzijde

1,40

Verkoopbrochures

 

 

1.18.7

Een abonnement op het toesturen van woning verkoopbrochures bedraagt;

 

 

 

voor een half kalenderjaar

6,70

 

voor een geheel kalenderjaar

13,40

Gemeentelijke belastingen

 

 

1.18.8

Het tarief voor het op verzoek verstrekken van een duplicaat beschikking gemeentebelasting bedraagt

9,55

Verklaring van geen bezwaar

 

 

1.18.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar:

 

 

1.18.9.1

voor het oplaten van (een) bemande vrije ballon(nen) (artikel 18, tweede lid Regeling Burgerluchthaves (vrije ballon))

83,50

1.18.9

voor het gebruik van de openbare ruimte, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

63,10

Producten uit de APV

 

 

spandoeken en sandwichborden

 

 

1.18.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor spandoeken en/of sandwichborden (artikel 2:10 APV):

 

 

1.18.10.1

voor niet-commerciële doeleinden

28,35

1.18.10.2.1

voor commerciële doeleinden

60,70

1.18.10.2.2

vervallen

 

 

1.18.10.2.3

het onder 1.18.10.2.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met een bedrag per bord of spandoek van

33,75

tijdelijk kamperen

 

 

1.18.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod een openbare plaats als slaapplaats te gebruiken (artikel 4:18a lid 2 APV)

153,80

containers

 

 

 

1.18.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte (artikel 2:10 APV).

64,50

1.18.12.1

Op het in artikel 1.18.12 genoemde tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor het plaatsen is ingediend.

 

 

resttarief

 

 

 

1.18.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

64,50

1.18.13.1

Op het in artikel 1.18.13 genoemde tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, voor zover daar niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de geplande activiteit is ingediend.

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Tarieven

 

 

 

2013

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg/principeverzoek, waaronder de beoordeling van een conceptaanvraag, in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

363,25

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten € 100.000,- of minder bedragen:

300,00

 

vermeerderd met:

 

2,50%

 

van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000,- maar minder dan € 1.000.000,- bedragen:

350,00

 

vermeerderd met:

 

2,40%

 

van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen

 

2,16%

 

van de bouwkosten;

 

 

2.3.1.2

Vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

152,25

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

152,25

2.3.1.3.3

voor de beoordeling van een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming

152,25

 

 

 

 

2.3.1.4

Beoordeling aanvraag uitvoeren akoestisch onderzoek

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek

1.376,40

 

 

 

 

2.3.1.5

Beoordeling veiligheidsplannen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, voor het in beoordelen van veiligheidsplannen als een bouw- en sloopveiligheidsplan

152,25

 

 

 

 

2.3.1.6

Verplicht advies derden

 

 

 

Indien een advies van een externe adviseur moet worden ingewonnen wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt vooraf geraamd. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.

 

 

2.3.1.7

 Beoordeling constructieberekeningen en tekeningen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief indien de ingediende constructieberekeningen en tekeningen moeten worden gecontroleerd:

 

 

 

 2.3.1.7.1

met een bouwsom < € 100,000,-

 €

 187,50

2.3.1.7.2

met een bouwsom van € 100.0000,- tot € 1.000.000,-

375,00

 2.3.1.7.3

 met een bouwsom van € 1.000.000,- en meer

 

 

 

 €

 1.000,-

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op:

 

 

2.3.2.1

een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo:

152,25

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.2.3

Het onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

 

2.3.3.1

indien een aanvraag ziet op toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

101,50

2.3.3.2

indien een aanvraag ziet op toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse afwijking):

328,75

2.3.3.3

indien een aanvraag ziet op toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (projectbesluit):

1.711,25

 

vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten voor advies van derden, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.3.3.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.3.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.3.4

indien een aanvraag ziet op toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn (tijdelijke afwijking):

328,75

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

761,25

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

761,25

 

 

 

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

257,15

2.3.4.1

Het tarief genoemd onder 2.3.4 wordt verhoogd voor een bouwwerk of inrichting met een oppervlakte:

 

 

2.3.4.1.1

Tot en met 100 m2

171,45

2.3.4.1.2

Van 101 m2 t/m 500 m2

171,45

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van 100 m2

108,55

2.3.4.1.3

Van 501 m2 t/m 2.000 m2

605,75

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van 500 m2

57,15

2.3.4.1.4

Van 2.001 m2 t/m 5.000 m2

1.463,05

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van 2.000 m2

17,15

 

2.3.4.1.5

Van 5.001 m2 t/m 50.000 m2

1.977,40

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van 5.000 m2

2,27

 

2.3.4.1.6

Van meer dan 50.000 m2

3.006,10

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van

50.000 m2

1,12

 

 

Tijdelijke vergunning

 

 

2.3.4.2

Indien de aanvraag als bedoeld onder 2.3.4 betrekking heeft op een tijdelijk gebruik van niet meer dan twee weken bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.2.1

Indien de aanvraag meer dan drie weken voor de ingebruikname wordt gedaan

 

15%

 

van het legestarief vermeld onder 2.3.4 en 2.3.4.1

 

 

2.3.4.2.2

Indien de aanvraag minder dan drie weken voor de ingebruikname wordt gedaan

 

30%

 

van het legestarief vermeld onder 2.3.4 en 2.3.4.1

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken inrichtingen, geen bouwwerken zijnde, in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening, bedraagt het tarief:

257,15

2.3.5.1

Het tarief genoemd onder 2.3.5 wordt verhoogd voor een bouwwerk of inrichting met een oppervlakte:

 

 

2.3.5.1.1

Tot en met 100 m2

171,45

2.3.5.1.2

Van 101 m2 t/m 500 m2

171,45

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van 100 m2

108,55

2.3.5.1.3

Van 501 m2 t/m 2.000 m2

605,75

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van 500 m2

57,15

2.3.5.1.4

Van 2.001 m2 t/m 5.000 m2

1.463,05

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van

2.000 m2

17,15

 

2.3.5.1.5

Van 5.001 m2 t/m 50.000 m2

1.977,40

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van

5.000 m2

2,27

 

2.3.5.1.6

Van meer dan 50.000 m2

3006,10

 

vermeerderd met per 100 m2 of een gedeelte daarvan boven het aantal van

50.000 m2

1,12

 

 

 

 

 

 

Wijziging verleende vergunning

 

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag als bedoeld onder 2.3.5 betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning die strekt tot wijziging van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5 bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.2.1

Voor zover het een uitbreiding betreft het legestarief onder 2.3.5 en 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

 

2.3.5.2.2

Voor zover het gewijzigd gebruik de gehele inrichting betreft

 

50%

 

van het legestarief vermeld onder 2.3.5 en 2.3.5.1

 

 

2.3.5.2.1

Voor zover het gewijzigd gebruik een gedeelte van de inrichting betreft

 

50%

 

Van het legestarief vermeld onder 2.3.5 en 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke vergunning

 

 

2.3.5.3

Indien de aanvraag als bedoeld onder 2.3.5 betrekking heeft op een tijdelijk gebruik van niet meer dan twee weken bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.3.1

Indien de aanvraag meer dan drie weken voor de ingebruikname wordt gedaan

 

15%

 

van het legestarief vermeld onder 2.3.5 en 2.3.5.1

 

 

2.3.5.3.2

Indien de aanvraag minder dan drie weken voor de ingebruikname wordt gedaan

 

30%

 

van het legestarief vermeld onder 2.3.5 en 2.3.5.1

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

152,25

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens een provinciale verordening of de Monumentenverordening 2006 aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 11 van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument

152,25

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

152,25

2.3.6.5

Indien het voor het afwikkelen van de aanvraag tot een vergunning als bedoeld onder 2.3.6 noodzakelijk is een volledige asbestinventarisatie rapportage te beoordelen, dan wordt het bedrag genoemd onder 2.3.6. verhoogd met

152,25

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

2.3.7.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk waarvoor ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

2.3.7.2.1

Indien de vergunning als bedoeld onder 2.3.7.2 slechts betrekking heeft op het slopen van asbest bedraagt het tarief:

152,25

2.3.7.2.2

Indien het voor het afwikkelen van de aanvraag tot een vergunning als bedoeld onder 2.3.7.1 noodzakelijk is een volledige asbestinventarisatie rapportage te beoordelen, dan wordt het bedrag genoemd onder 2.3.7.1 verhoogd met

152,25

 

 

 

 

 

Beoordeling veiligheidsplannen

 

 

2.3.7.3

Het onderdeel 2.3.1.5 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.6 en 2.3.7 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.5 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.8.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van.

286,40

2.3.8.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6 en 2.3.7 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de sloopactiviteit:

64,25

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

 

 

 

 

2.3.10

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

 

 

 

 

2.3.11

Alarminstallatie

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, waarvoor ingevolge een provinciale verordening of artikel 4:6f van de Algemene plaatselijke verordening een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

150,00

 

 

 

 

2.3.12

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

 

 

 

 

2.3.13

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor ingevolge een provinciale verordening of artikel 2:10 lid 4 onder a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, onder j van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

 

 

 

 

2.3.14

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

152,25

2.3.14.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

152,25

 

 

 

 

2.3.15

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

152,25

 

 

 

 

2.3.16

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.16.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

152,25

2.3.16.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 

152,25

2.3.16.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

 

2.3.16.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.17.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.17.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Advies

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geenbedenkingen moet afgeven:

 

350,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

550,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door vooroverleg, waaronder een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, worden de ter zake van aanvraag om een omgevingsvergunning te heffen leges verminderd met een bedrag van:

 €

207,55

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19. De vermindering beloopt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 2%

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

3%

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

4%

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voordat hierop een beslissing is genomen,

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 5 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

2.5.2.1

Indien het verzoek tot intrekking als bedoeld onder 2.5.2 wordt gedaan, omdat er een geheel nieuwe vergunning is verleend voor hetzelfde voornemen bedraagt de teruggaaf:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag als bedoeld in 2.5.1 t/m 2.5.3 minder dan 

39,15

 

wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor projecten en/of handelingen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 of de Flora- en Faunawet

 

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project of handelingen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 of de Flora en Faunawet als bedoeld onder 2.3.14 en 2.3.15 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid.

 

 

2.5.6.1

Indien de aanvrager een aanvraag als bedoeld onder 2.3.4.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar voordat hierop een beslissing is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

2.5.6a

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag vergunning voor gebruiken inrichtingen, geen bouwwerken zijnde, in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.5.6a.1

Indien de aanvrager een aanvraag als bedoeld onder 2.3.5.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar voordat hierop een beslissing is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.6a.2

Indien aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5 en een omgevingsvergunning, gelijktijdig in behandeling worden genomen, de behandeling ervan gelijktijdig plaatsvindt en beide vergunningen vervolgens gelijktijdig worden verleend bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

2.5.7

Teruggaaf als geraamde kosten voor advies van derden meer bedraagt dan de werkelijke kosten

 

 

2.5.7.1

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het geraamde bedrag, als bedoeld in 2.3.1.6, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit destijds verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (zonder activiteiten) als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

16.459,40

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen van een wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder b van de Wro of het stellen van nadere eisen voor onderwerpen of onderdelen in het plan beschreven

6.858,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Projectvergunning

 

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een projectvergunning voor werkzaamheden die plaatsvinden in het door het college conform artikel 2:78 van de APV aangewezen gebied en die duidelijk een effect hebben op de openbare ruimte in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie

 

 

2.8.1

voor omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden

 

0,2%

 

van de bouwsom, met een minimum van het tarief als vermeld onder 2.8.3

 

 

2.8.2

voor niet-omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden

 

0,2%

 

van de totale aanneemsom van de werkzaamheden, met een minimum van het tarief als vermeld onder 2.8.3

 

 

2.8.3

Voor een mutatie

1.717,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overig

 

 

2.9

Publicatie

 

 

 

Indien op grond van een wettelijk voorschrift, circulaire of richtlijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning alsmede de ten behoeve hiervan te voeren ruimtelijke procedures, publicatie moet plaatsvinden wordt het tarief als bedoeld onder 2.3 verhoogd met

 52,80

2.10

Verstrekken van informatie

 

 

2.10.1

Het tarief voor het verzoek doen van naspeuringen in het archief, het verstrekken van informatie uit een bestemmingsplan, een ander beleidsplan en/of regelgeving, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan bedraagt

25,40

2.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.10.2.1

 

 

 

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen en voor zover de afmeting het formaat A3 of A4 niet te boven gaat:

 

 

 

Per pagina voor de eerste kopie

1,75

 

Per pagina voor elke volgende kopie behorende tot hetzelfde stuk

0,21

2.10.2.2

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorende bij het onderdeel 2.10.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

13,25

 

 

 

 

2.11

Overige aanvragen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvragen, voor zover deze niet elders in dit hoofdstuk zijn opgenomen

101,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Tarieven

2013

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

Drank- en Horecawet

 

 

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 lid 1 Drank- en Horecawet)

415,30

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een wijziging van een drank- en horecavergunning (artikel 30 en 30a Drank- en Horecawet)

116,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het tijdelijk schenken van zwakalcoholische dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet)

111,35

3.1.2.1

Op het in artikel 3.1.2 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend.

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van de voorschriften en beperkingen van een paracommerciële drank- en horecavergunning (artikel 4 lid 5 Drank- en horecawet)

53,20

Exploitatievergunning

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning (artikel 2:28 van de APV)

169,20

Sluitingstijden

 

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de sluitingstijden (artikel 2:29 lid 1 onder a en e APV):

 

 

3.1.5.1

voor de ontheffing

64,50

3.1.5.1.1

Op het in artikel 3.1.5.1 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit, waarvoor de ontheffing is aangevraagd, is ingediend.

 

 

3.1.5.2

en per uur* of gedeelte daarvan                                                                                           (*berekend naar het totaal aantal uren gedurende welke de inrichting na het algemeen sluitingsuur geopend mag blijven)

4,30

 

met een maximum van

99,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

 

 

Evenementen

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning (artikel 2:25 en 5:23 APV) voor:

 

 

3.2.1.1

Grote activiteiten

499,80

3.2.1.2

Grote niet-commerciële activiteiten

165,80

3.2.1.3

indien de principeaanvraag, conform de daarvoor geldende voorwaarden, voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gehouden wordt is ingediend en geaccepteerd wordt op de tarieven genoemd in 3.2.1.1 en 3.2.1.2 een korting van 20% verleend

 

 

3.2.1.3

Kleine activiteiten

205,05

3.2.1.3.1

Op het in artikel 3.2.1.3 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit is ingediend.

 

 

3.2.1.4

Kleine niet-commerciële activiteiten

64,50

3.2.1.4.1

Op het in artikel 3.2.1.4 genoemde tarief wordt een korting verleend van 25% wanneer de ontvankelijke aanvraag eerder dan 4 weken voor de activiteit is ingediend.

 

 

 

3.2.1.5

Voor een weigering of mutatie van een evenementenvergunning of intrekking van een aanvraag

27,25

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

seksinrichting

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning voor maximaal 3 jaren (artikel 3:4 APV):

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

1.233,25

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

743,65

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

114,30

 

* is wettelijk bepaalde leges

# is regionaal bepaalde leges

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van 22 november 2011.

Burgemeester en wethouders gemeente Houten voornoemd,

De secretaris,                             De burgemeester,

 

 

 

 

 

 

J. Wiegel                                     C.H.J. Lamers