Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Incassoreglement gemeente Houten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeente Houten 2010
CiteertitelIncassoreglement 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2015Onbekend

15-12-2009

Houtens Nieuws

BWV09.0578

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement gemeente Houten 2010

 

Burgemeester en wethouders besluiten; 

overwegende dat het gewenst is om het incassoreglement te actualiseren;

vast te stellen het

 

 

Incassoreglement gemeente Houten 2010

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Doel van het automatische incasso

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

Artikel 4 Deelname aan het automatische incasso

Artikel 5 Machtiging

Artikel 6 Berekening termijnbedrag

Artikel 7 Verzending aanslagbiljet

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

Artikel 10 Overlijden

Artikel 11 Echtscheiding

Artikel 12 Verhuizing

Artikel 13 Wijziging bank- of gironummer

Artikel 14 Terugstorting

Artikel 15 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

Artikel 16 Slotbepaling

-----------------------------------------------------------------

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • -

  Belastingjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 • -

  Afschrijvingstijdvak: periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op het moment waarop de laatste termijn wordt afgeschreven;

 • -

  Gecombineerde aanslag: een belastingaanslag waarop diverse belastingsoorten zijn opgenomen welke tezamen de aanslag “gemeentelijke belastingen” vormen;

 • -

  Belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet “gemeentelijke belastingen” staat vermeld;

 • -

  Belastingschuldige: een natuurlijk- of rechtspersoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Houten;

 • -

  Automatisch incasseren: innen via automatische afschrijving van bank- of girorekening;

 • -

  De geïncasseerde: de belastingschuldige, die de gemeente gemachtigd heeft de belastingschuld van zijn of haar rekening af te schrijven;

 • -

  De incassant: de gemeente Houten;

 • -

  Algemene betalingstermijn: de termijn waarbinnen een belastingaanslag moet worden voldaan, indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Deze termijn telt twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • -

  Storno: een niet gelukte of ongedaan gemaakte incassotermijn.

Artikel 2 Doel van het automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel:

 • 1.

  De belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maximaal acht maandelijkse termijnen met ingang van een maand na de dagtekening van de aanslag automatisch te incasseren;

 • 2.

  De kosten met betrekking tot de invordering van de gemeentelijke belastingen doen verminderen;

 • 3.

  Reguleren van ontvangsten met betrekking tot belastinggelden;

 • 4.

  Tegemoetkomen aan de wensen van de belastingplichtigen.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

Het voldoen van de belastingschuld door middel van automatische betaling is mogelijk voor die belastingsoorten welke deel uit maken van het gecombineerde belastingbiljet. Van het gecombineerde belastingbiljet kunnen deel uitmaken de Onroerende zaakbelastingen, de Hondenbelasting, de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing.

Artikel 4 Deelname aan het automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingplichtigen, indien het totaalbedrag van de belastingschuld meer is dan € 80,00, doch minder is dan € 1.600,00 per jaar;

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de incassering van de termijnbedragen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Machtiging

 • 1.

  De machtiging tot automatisch incasseren van belastinggelden wordt verleend met behulp van de groene machtigingskaart;

 • 2.

  De machtigingskaart dient geheel ingevuld en voorzien van dag- en handtekening bij de afdeling Publiekszaken/Belastingen ingeleverd dan wel toegezonden te zijn om gelding te kunnen hebben;

 • 3.

  De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend en moet uiterlijk binnen vier weken voorafgaande aan de dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingekomen bij de afdeling Publiekszaken/Belastingen van de gemeente Houten;

 • 4.

  De machtiging tot automatische incasso kan na de ontvangst van het aanslagbiljet nog verleend worden indien de machtiging binnen drie weken na dagtekening van het aanslagbiljet wordt ingediend bij de afdeling Publiekszaken/Belastingen;

 • 5.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 6 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Na vaststelling van de aanslag gemeentelijke belastingen wordt het verschuldigde bedrag over maximaal acht gelijke maandelijkse termijnen verdeeld;

 • 2.

  De incassant heeft het recht, indien de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld bij een verlaging van de aanslag), om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen.

Artikel 7 Verzending aanslagbiljet

De gemeente spant zich in het aanslagbiljet in de maand februari te verzenden. Aan deze inspanningsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

De incassant spant zich in het termijnbedrag automatisch af te schrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in die laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  Indien de automatische incasso door geïncasseerde of door toedoen van de bank gestorneerd wordt;

 • 2.

  Indien de automatische incasso twee keer mislukt is;

 • 3.

  Indien de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van het incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 4.

  De gemeente zal een herinnering verzenden in die gevallen dat voor de eerste keer niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting ingevolge de afgegeven machtiging tot automatische incasso en de leden 1 en 2 niet van toepassing zijn.

 • 5.

  Indien de automatische incasso eindigt vanwege de in lid 1, 2 en/of 3 genoemde reden(en), is artikel 15 van dit reglement van toepassing.

Artikel 10 Overlijden

Bij overlijden van de belastingplichtige kan de automatische incasso worden stopgezet op verzoek van de erven.

Artikel 11 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsoverkomst van de belastingplichtige beëindigt de incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsoverkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dient belastingplichtige mede te delen op welk rekeningnummer automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 12 Verhuizing

Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de incasso niet.

Artikel 13 Wijziging bank- of gironummer

Wijzigingen betreffende het banknummer dienen met gebruikmaking van de wijzigingskaart direct, dan wel uiterlijk de 10e dag van de maand waarin de incasso plaats zal hebben, te worden gemeld aan de afdeling Publiekszaken/Belastingen van de gemeente Houten.

Artikel 14 Terugstorting

Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/ zij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/ haar rekening terug te storten. De termijn waarbinnen dit kan wordt door de bank bepaald.

Artikel 15 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingplichtige worden opgeheven door inzending van de rode stopzettingkaart.

 • 2.

  Bij terugontvangst van de rode stopzettingskaart zal per omgaande de belastingplichtige op de hoogte worden gesteld van de eventuele resterende belastingschuld.

 • 3.

  Bij stopzetting van de automatische incasso dient de resterende belastingschuld binnen de algemene betalingstermijnen betaald te worden. Zijn deze termijnen reeds verstreken dan dient de betaling uiterlijk binnen twee weken na stopzetting van de incasso te worden voldaan.

 • 4.

  Bij stopzetting van de automatische incasso binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslag heeft de belastingschuldige het recht gebruik te maken van de resterende algemene betalingstermijn, als ware geen machtiging tot automatische incasso afgegeven.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Houten kan worden aangehaald als “Het incassoreglement gemeente Houten 2010”.

 • 2.

  Dit incassoreglement treedt in de plaats van het incassoreglement zoals vastgesteld in de vergadering van 16 december 2003 met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor afgegeven incassoverzoeken tot en met 31 december 2009.

 • 3.

  Dit incassoreglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en is van toepassing op de vanaf 1 januari 2010 op te leggen (gecombineerde) aanslagen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2009.

 

Burgemeester en wethouders gemeente Houten voornoemd,

 

 

De secretaris,

 

De burgemeester,

 

 

 

H.Wiegel

 

C.H.J. Lamers