Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Regeling Burgerlijke Stand 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Burgerlijke Stand 2007
CiteertitelRegeling Burgerlijke Stand 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16c van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-200714-09-2010nieuwe regeling

06-02-2007

Houtens Nieuws

BWV07.0066

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Burgerlijke Stand 2007

Burgemeester en wethouders van Houten besluiten; 

gelet op artikel 16c van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en op het bepaalde in het Besluit burgerlijke stand 1994; 

vast te stellen de volgende regeling terzake van de ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

Regeling Burgerlijke Stand 2007

 

Artikel 1
 • 1.

  In de gemeente Houten zijn alle ambtenaren die werkzaam zijn bij burgerzaken tevens ambtenaar van de burgerlijke stand voor zover zij voldoen aan alle vereisten genoemd in het derde lid.

 • 2.

  In de gemeente Houten zijn er voor het voltrekken van huwelijken minimaal 4 buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Tot (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen hij/zij benoembaar die:

  • a.

   minimaal de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;

  • b.

   niet krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer of zijn goederen heeft verloren en:

  • c.

   niet van de verkiesbaarheid ontzet is.

Artikel 2
 • 1.

  De senior medewerker burgerzaken met het functiecode 2.2.11 is belast met de leiding van alle zaken betreffende de burgerlijke stand.

 • 2.

  Aan deze ambtenaar wordt tevens opgedragen:

  • a.

   de verdeling van de werkzaamheden onder de (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • b.

   het verantwoorden van de legesontvangsten terzake van de burgerlijke stand;

  • c.

   het vaststellen van de tijdstippen voor huwelijksaangifte;

  • d.

   het, zo nodig, aanwijzen van vaste tijdstippen, waarop, op een bepaalde dag van de week, een huwelijk kan worden voltrokken en:

  • e.

   het, voor zover nodig, doen van andere, niet in deze regeling genoemde werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand, tot het verrichten waarvan de medewerking van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de wet is bevolen of door de overheid is ingeroepen.

Artikel 3

Bij afwezigheid van de in het eerste lid van artikel 2 genoemde medewerker wordt deze persoon vervangen door de kwaliteitsmedewerker burgerzaken met het functiecode 2.2.14.

Artikel 4

De ambtenaren van de burgerlijke stand bepalen de dagen en de uren waarop in deze gemeente gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking.

Artikel 5
 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   uitsluitend voor het doen voltrekken van een huwelijk:

   op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur;

  • b.

   uitsluitend voor het doen van huwelijksaangifte:

   op de hiervoor door de leidinggevende ambtenaar van de burgerlijke stand vastgestelde tijdstippen;

  • c.

   voor het verrichten van de overige werkzaamheden:

   in zijn algemeenheid tijdens de uren, waarop het gemeentehuis, in casu ***.

 • 2.

  Op zaterdagen, zondagen en de in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet als zodanig genoemde dan wel daarmede gelijkgestelde dagen zal het bureau van de burgerlijke stand worden geopend op verzoek van een belanghebbende, die aantoont, dat met het verrichten van de gevraagde werkzaamheid niet tot de eerstvolgende werkdag kan worden gewacht. Onmiddellijk nadat die werkzaamheden zijn verricht, wordt het bureau weer gesloten.

 • 3.

  Op andere, niet in het tweede lid genoemde dagen, waarop het gemeentehuis gesloten zal zijn, zal het bureau van de burgerlijke stand op nader bekend te maken tijdstippen eveneens voor het publiek geopend zijn doch uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden.

  Deze tijdstippen zullen door de ambtenaren van de burgerlijke stand werkzaam bij burgerzaken in onderling overleg worden vastgesteld.

Artikel 6

Aan het voltrekken van een huwelijk is de volgende vergoeding verbonden:

 • 1.

  als het daarbij gaat om een ambtenaar van de burgerlijke stand:

  1,125% van het bedrag, genoemd in periodiek 11 van de salarisschaal 9 genoemd in bijlage Iia van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), zoals dit bedrag op 31 december van het desbetreffende jaar zal luiden.

 • 2.

  als het een huwelijksvoltrekking betreft zonder toespraak, is de vergoeding slechts 0,375% van eerdergenoemd bedrag.

Artikel 7
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling Burgerlijke Stand 2007".

 • 2.

  Zij treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2007. Met ingang van deze datum wordt de "Regeling Burgerlijke Stand 2002", door ons vastgesteld op 7 mei 2002, ingetrokken.

 

Houten, d.d. 6 februari 2007.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,

de burgemeester,

J.Wiegel

C.H.J. Lamers