Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Regeling adviescommissie straatnaamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling adviescommissie straatnaamgeving
CiteertitelRegeling voor de adviescommissie straatnaamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-1997nieuwe regeling

04-02-1997

Houtens Nieuws

1996-70

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling adviescommissie straatnaamgeving

Het college van burgemeester en wethouders van Houten; 

overwegende dat het wenselijk is voor de ingestelde adviescommissie straatnaamgeving een aantal regels vast te stellen waarbinnen de commissie haar werk kan verrichten; 

gelet op het bepaalde in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering van 28 maart 1995; 

besluit: vast te stellen de volgende

Regeling adviescommissie straatnaamgeving

 

Artikel 1 de adviescommissie

Er is een commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders voor de straatnaamgeving, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2 taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over:

 • a.

  de verdeling van de gemeente in wijken en buurten al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden met nummers, zo nodig aangevuld met letter of namen; en

 • b.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   twee leden van de gemeenteraad; en

  • b.

   drie leden, die inwoner zijn van de gemeente Houten.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst plaatsvervangende leden aan.

 • 3.

  De leden en de plaatsvervangende leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen.

 • 4.

  De zittingsduur van de leden is gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad.

 • 5.

  Het lid dat de hoedanigheid op grond waarvan hij lid van de commissie is verliest treedt op dat moment af als commissielid.

 • 6.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 voorzitter

 • 1.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 5 secretaris

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 tekenen van stukken

 • 1.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 7 deskundigen

De voorzitter is, uit eigener beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 8 werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

  • b.

   op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. De commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een vergaderschema.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste drie leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  De commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 5.

  Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat voor zover relevant de zienswijzen van de leden van de commissie.

Artikel 9 slotbepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 10 citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling voor de adviescommissie straatnaamgeving'.

 • 2.

  De regeling treedt in werking op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum.

   

   

  Houten, 4 februari 1997,

   

  Burgemeester en wethouders voornoemd,

   

   

  de secretaris,

   

  de burgemeester,