Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997
CiteertitelReglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

bijlagen zijn niet opgenomen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en artikel 5, lid 2, Verordening persoonsregistraties

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-1997nieuwe regeling

25-11-2007

Houtens Nieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en artikel 5, lid 2, van de Verordening persoonsregistraties; 

gelet op de Wet persoonsregistraties (Stb. 198, 665); 

overwegende dat een (nieuw) reglement inzake de gemeentelijke bevolkingsadministratie noodzakelijk is;

besluit: vast te stellen het volgende:

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997

Inhoudsopgave:

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

Artikel 2 beheer van de bevolkingsadministratie

Artikel 3 verbanden met andere gemeentelijke registraties

HOOFDSTUK 2 Bepalingen met betrekking tot de basisadministratie

Artikel 4 rechtstreekse toegang tot de basisadministratie

Artikel 5 verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Artikel 6 overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

HOOFDSTUK 3 Bepalingen met betrekking tot de aangehaakte gegevens

Artikel 7 doel van de administratie

Artikel 8 categorieën van personen van wie gegevens zijn opgenomen en opgenomen gegevens

Artikel 9 wijze van verkrijging

Artikel 10 rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie

Artikel 11 verstrekkingen en de gegevens die worden verstrekt

Artikel 12 verwijdering van gegevens

Artikel 13 protocolplicht

Artikel 14 recht op inzage en kennisneming van verstrekking

Artikel 15 recht op correctie

Artikel 16 vernietiging

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen

Artikel 17 beveiliging

Artikel 18 slotbepaling

-----------------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, nr. 494);

 • b.

  Verordening: de verordening persoonsregistraties, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 1989;

 • c.

  Bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens van de bevolking bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

 • d.

  Basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • e.

  Aangehaakte gegevens: in de bevolkingsadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

 • f.

  Houder: degene die zeggenschap heeft over de bevolkingsadministratie zijnde burgemeester en wethouders;

 • g.

  Beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;

 • h.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

 • i.

  Geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is en over wie gegevens zijn opgenomen in de bevolkingsadministratie van de gemeente;

 • j.

  Afnemer: afnemers als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • k.

  Binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • l.

  Derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 beheer van de bevolkingsadministratie

Beheerder van de bevolkingsadministratie is het hoofd van de afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken.

Artikel 3 verbanden met andere gemeentelijke registraties

(vervallen)

HOOFDSTUK 2 Bepalingen met betrekking tot de basisadministratie

Artikel 4 rechtstreekse toegang tot de basisadministratie

Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam bij burgerzaken (bijlage A);

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de volgende binnengemeentelijke afnemers: zie bijlage B.

Artikel 5 verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikel 88 en 89 van de wet worden aan: zie bijlage C.

Artikel 6 overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan (zie bijlage D) de volgende gegevens op verzoek worden verstrekt: (zie bijlage D) ten behoeve van (zie bijlage D).

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen tevens gegevens als bedoeld in artikel 100, derde lid van de wet worden verstrekt, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

HOOFDSTUK 3 Bepalingen met betrekking tot de aangehaakte gegevens

Artikel 7 doel van de administratie

De bevolkingsadministratie heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan de afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken van de sector Samenleving ten behoeve van bijhouding van de uitkeringenadministratie(s).

 • b.

  de afnemers, genoemd in de artikelen 10, tweede lid en 11, te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van de afnemers;

 • c.

  de derden, genoemd in artikel 11, te voorzien van gegevens, in de gevallen bedoeld in dit reglement;

 • d.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

Artikel 8 categorieën van personen van wie gegevens zijn opgenomen en opgenomen gegevens

De bevolkingsadministratie bevat:

 • a.

  van de ingeschrevenen de volgende aangehaakte gegevens: de aantekening MWWVG.

 • b.

  van de geregistreerden de volgende aangehaakte gegevens: de aantekening MWWVG.

Artikel 9 wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie worden verkregen door het inbrengen van de gegevens door het onderdeel WVG van de afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken van de sector Samenleving.

Artikel 10 rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Op de rechtstreekse toegang tot de aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie is artikel 4 onder a, b en c van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Rechtstreekse toegang tot aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie hebben de volgende binnengemeentelijke afnemers: (zie bijlage B) voor wat betreft de volgende aangehaakte gegevens: (zie bijlage B) ten behoeve van (zie bijlage B).

Artikel 11 verstrekkingen en de gegevens die worden verstrekt

Aan de afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken van de sector Samenleving kunnen op zijn verzoek de volgende aangehaakte gegevens worden verstrekt: wijzigingen in het adres van personen waarbij een aangehaakt gegeven is geplaatst ten behoeve van de bijhouding van de uitkeringenadministratie(s).

Artikel 12 verwijdering van gegevens

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de houder. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen vier weken.

Artikel 13 protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 11 gedurende het jaar volgend op de verstrekking een protocol bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de geregistreerde onevenredig schaadt.

Artikel 14 recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken ten aanzien van aangehaakte gegevens als bedoeld in de artikelen 29 en 32 Wet persoonsregistraties worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de houder op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 15 recht op correctie

Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van aanhaakte gegevens als bedoeld in artikel 31 Wet persoonsregistraties schriftelijk worden ingediend bij de houder.

Artikel 16 vernietiging

Vernietiging van aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet.

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen

Artikel 17 beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische be- veiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens artikel 13 van de verordening vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 18 slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie 1997.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage bij het openbaar register als bedoeld in artikel 7 van de verordening.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op 1 december 1997.

 • 4.

  Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie van 13 december 1994 wordt met ingang van 1 december 1997 ingetrokken.

   

   

  Houten, 25 november 1997

   

  Burgemeester en wethouders van Houten,

   

  de secretaris,

   

  de burgemeester,