Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Reglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen
CiteertitelReglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst van de artikelen 2,3 en 5 waren ten onrechte met lidnummer 1 aangeduid. Numer verwijderd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

19 en 20 Wet persoonsregistraties en artikel 5, lid 2, Verordening persoonsregistraties

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-1996Onbekend

08-05-2006

Houtens Nieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen

De burgemeester van de gemeente Houten; 

gelet op het bepaalde in de artikelen 19 en 20 van de Wet persoonsregistraties en artikel 5, lid 2, van de Verordening persoonsregistraties; 

overwegende dat een reglement persoonsregistratie rijbewijzen noodzakelijk is; 

besluit: vast te stellen het volgende:

Reglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: Wet persoonsregistraties (Stb. 28 december 1988, nr. 665);

 • b.

  Verordening: de verordening persoonsregistraties, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 1989;

 • c.

  Houder: degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie zijnde de burgemeester;

 • d.

  Beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de registratie;

 • e.

  Bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft waarmee een persoonsregistratie wordt gevoerd.

HOOFDSTUK 2 Doel van de persoonsregistratie

Artikel 2
 • De persoonsregistratie heeft tot doel informatie te leveren ten behoeve van de sectie Burgerzaken van het afdeling Burger- en Sociale Zaken.

HOOFDSTUK 3 Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

Artikel 3
 • De persoonsregistratie bevat uitsluitend gegevens over de volgende categorieën van personen:

  • a.

   die aanvraag voor een rijbewijs hebben ingediend;

  • b.

   die in het bezit gesteld zijn van een rijbewijs; en

  • c.

   van wie de rijbevoegdheid is ontzegd.

HOOFDSTUK 4 Soorten van gegevens, wijze van verkrijging

Artikel 4
 • 1.

  De persoonsregistratie bevat over de in artikel 3 bedoelde personen ten hoogste de volgende gegevens: geslachtsnaam, voorna(a)m(en), geboorteplaats, geboortedatum, adres, woonplaats, postcode, nationaliteit, sofi-nummer, van de eventuele huwelijkspartner: de geslachtsnaam en voorletter, van het rijbewijs: het nummer, de categorieën, geldigheidsduur en eventuele technisch voorzieningen en medische indicatie.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen door: opgave van betrokkene, geverifieerd aan de hand van het Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en opgave van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

HOOFDSTUK 5 Het beheer van de persoonsregistratie

Artikel 5
 • Beheerder van de registratie is het hoofd van de afdeling Burger- en Sociale Zaken.

HOOFDSTUK 6 Toegang tot de persoonsregistratie

Artikel 6
 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben:

  • a.

   de beheerder;

  • b.

   de door hem aangewezen ambtenaren werkzaam binnen zijn organisatie- onderdeel;

 • 2.

  De registratie is uitsluitend toegankelijk op de volgende gegevens: geslachtsnaam, jaar van afgifte rijbewijs en rijbewijsnummer.

Artikel 7

(vervallen)

Artikel 8

Andere verstrekkingen aan gemeentelijke organisatie-onderdelen als bedoeld in de artikel 6 vindt slechts plaats op grond van een door de houder krachtens artikel 12 van de verordening genomen besluit.

HOOFDSTUK 7 Verwijdering van gegevens, vernietiging

Artikel 9
 • 1.

  De opgenomen persoonsgegevens worden door de beheerder uit de persoons- registratie verwijderd:

  • a.

   binnen een maand na afloop van de wettelijke termijn;

  • b.

   na een daartoe strekkend besluit van de houder.

 • 2.

  De beheerder verwijdert jaarlijks de gegevens waarvan vaststaat dat zij niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie.

 • 3.

  De houder kan op verzoek van de beheerder bepalen dat persoonsgegevens langer opgeslagen blijven dan de in het eerste lid genoemde periode.

 • 4.

  Vernietiging van de registratie of van daarin opgenomen persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet.

HOOFDSTUK 8 Beveiliging

Artikel 10

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens artikel 13 van de verordening vastgestelde beveiligingsplan.

HOOFDSTUK 9 Verstrekking

Artikel 11

Verstrekkingen aan personen en instanties buiten de gemeentelijke organisatie door de beheerder vinden alleen plaats op basis van een besluit van de houder, als bedoeld in artikel 12 van de verordening.

HOOFDSTUK 10 Protocolplicht

Artikel 12
 • 1.

  Van het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 12 houdt de beheerder een protocol bij waarin wordt vermeld aan wie, op welk tijd- stip, welke persoonsgegevens zijn verstrekt.

 • 2.

  De beheerder verwijdert tenminste jaarlijks de aantekening uit het protocol betreffende de verstrekkingen die meer dan een jaar daarvoor hebben plaatsgevonden.

HOOFDSTUK 11 Rechten geregistreerde

Artikel 13 eerste opname

 • 1.

  De beheerder stelt de geregistreerde bij het opgeven van gegevens schriftelijk in kennis van het bestaan en het doel van de registratie (bijvoorbeeld door vermelding op het door de geregistreerde in te vullen formulier).

 • 2.

  De beheerder stelt de geregistreerde schriftelijk in kennis van de opname in de registratie wanneer deze geschiedt door overname uit een andere registratie.

 • 3.

  De verplichting als bedoeld in de leden 1 en 2 geldt niet voorzover de in kennis stelling op grond van artikel 28, lid 2 van de wet achterwege kan blijven.

HOOFDSTUK 12 Inzage- en correctierecht

Artikel 14
 • 1.

  Verzoeken om inzage als bedoeld in artikel 29, leden 1 en 2, van de wet, en verzoeken om mededeling van derdenverstrekkingen als bedoeld in artikel 32 van de wet, kunnen worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de houder op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 15

Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 31 van de wet worden schriftelijk ingediend bij de houder.

HOOFDSTUK 13 Slotbepaling

Artikel 16
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 juli 1996.

 • 2.

  Het reglement voor de persoonsregistratie rijbewijzen van 18 augustus 1992 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage bij het openbaar register als bedoeld in hoofdstuk 4 van de verordening.

   

   

  Houten, 8 mei 1996

   

  De burgemeester van Houten,

  mr. A.B.L. de Jonge.