Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van het (brom-)fietspad van een gedeelte van de Oud Wulfseweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van het (brom-)fietspad van een gedeelte van de Oud Wulfseweg
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van het (brom-)fietspad van een gedeelte van de Oud Wulfseweg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2010nieuwe regeling

24-08-2010

Houtens Nieuws

BWV10.0375

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van het (brom-)fietspad van een gedeelte van de Oud Wulfseweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en artikel 87 voor zover het betreft verkeersbord C12 met onderbord ‘m.u.v. ontheffinghouders’ volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

overwegende dat de Oud Wulfseweg onderdeel uitmaakt van de hoofdfietsroute tussen Houten en Utrecht; 

dat in het verleden voor een gedeelte van de Oud Wulfseweg (richting Bunnik) een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van vergunninghouders is ingesteld; 

dat deze maatregel is ingesteld om een veilige route voor fietsers te creëren; 

dat er destijds geen criteria zijn vastgesteld ten aanzien van het verlenen van ontheffingen; 

dat het gesloten gedeelte als gevolg van de spoorverdubbeling tussen Houten en Utrecht door ProRail wordt verlegd en heringericht tot (brom)fietspad; 

dat het mede door een combinatie van een toename van het sluipverkeer en de hoeveelheid fietsverkeer het noodzakelijk is om beleidsregels op te stellen; 

dat terughoudend wordt omgegaan met het verlenen van ontheffingen; 

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van het (brom-)fietspad van een gedeelte van de Oud Wulfseweg

 

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  (Brom-)fietspad: het gedeelte van de Oud Wulfseweg, tussen de Fortweg tot de woning Oud Wulfseweg 23 dat bij besluit van 24 augustus 2010 is aangewezen als (brom-)fietspad met onderbord met de tekst ‘m.u.v. (symbool auto) ontheffinghouders’ en dat is aangegeven op de bij deze beleidsregels als bijlage gevoegde kaart;

 • 2.

  Voertuig: motorvoertuig, gehandicaptenvoertuig en aanhangwagens als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  Ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV 1990 door het college verleende ontheffing voor zover het betreft verkeersbord G12a (brom-)fietspad met onderbord met de tekst ‘m.u.v. (symbool auto) ontheffinghouders’;

 • 4.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • 5.

  Vaste ontheffing: ontheffing met een geldigheidsduur van 5 jaar;

 • 6.

  Tijdelijke ontheffing: een ontheffing met een beperkte geldigheidsduur.

Artikel 2

Het college kan op aanvraag een vaste of tijdelijke ontheffing verlenen aan de eigenaar of houder van een voertuig:

 • 1.

  Het college besluit binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag voor een vaste ontheffing en binnen 2 weken na ontvangst op de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing.

 • 2.
  • a. Het college stelt een formulier vast voor een aanvraag.

   • b.

    Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Houten.

Artikel 3 Vaste ontheffing

Het college kan aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig een ontheffing verlenen indien er sprake is van:

 • 1.

  Bewoners, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en volgens de Gemeentelijke Basis Administratie woonachtig zijn aan het gedeelte van de Oud Wulfseweg, tussen het fietspad Lobbendijk en de Fortweg.

 • 2.

  Bedrijven, die gevestigd zijn aan het gedeelte van de Oud Wulfseweg, tussen de Lobbendijk en de Fortweg komen in aanmerking voor maximaal twee ontheffingen.

 • 3.

  Perceelseigenaren in het gesloten gedeelte van de Oud Wulfseweg komen in aanmerking voor een ontheffing.Dit moet worden aangetoond door middel van een huur- of pacht- of koopovereenkomst.

 • 4.

  Motorvoertuigen van de gemeente of motorvoertuigen van bedrijven die in opdracht van de gemeente structureel onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten op het (brom-)fietspad van de Oud Wulfseweg.

 • 5.

  Motorvoertuigen ten behoeve van noodzakelijke ritten die verband houden met veiligheid, hygiëne en volksgezondheid.

Artikel 4 Tijdelijke ontheffing

Het college kan aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig een tijdelijke ontheffing verlenen indien er sprake is van:

Overige (onderhouds)werkzaamheden die op of aan het gesloten gedeelte van de Oud Wulfseweg moeten worden verricht al dan niet door of in opdracht van de gemeente Houten.

Artikel 5 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Een ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adres van de ontheffinghouder;

  • b.

   de periode gedurende welke de ontheffing gebruikt kan worden;

 • 2.

  Het college kan aan een ontheffing voorschriften verbinden die strekken tot:

  • -

   een goede handhaving van de verkeerswetgeving en de daarop gebaseerde besluiten;

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

Artikel 6 Intrekkings- en wijzigingsgronden

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b.

  wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • c.

  wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

 • d.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • e.

  om redenen van openbaar belang.

Artikel 7 Vervallen van rechtswege

De ontheffing vervalt van rechtswege wanneer de ontheffinghouder:

 • a.

  uit het gedeelte van de Oud Wulfseweg, tussen de Lobbendijk en de Fortweg verhuist;

 • b.

  in het gedeelte van de Oud Wulfseweg, tussen de Lobbendijk en de Fortweg beroep of bedrijf beëindigt.

Artikel 8 Slot- en overgangsbepalingen

Deze beleidsregels treedt in werking op de dag na publicatie en wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Houten, 24 augustus 2010.

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

J.Wiegel.

 

C.H.J. Lamers.