Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van venstertijden voor de voetgangerszone Houten Centrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van venstertijden voor de voetgangerszone Houten Centrum
CiteertitelBeleidsregels voetgangerszone
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 87 juncto artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2011Onbekend

01-03-2011

Houtens Nieuws, 16 maart 2011

BWV11.0085

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van venstertijden voor de voetgangerszone Houten Centrum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; 

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en de artikelen 87 juncto artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

overwegende dat de gemeenteraad van Houten in september 2003 het Masterplan centrum heeft vastgesteld, waarin de toekomstige verkeersstructuur voor het centrum is opgenomen; 

dat bij de inrichting van het centrum het uitgangspunt is dat in het gebied een veilige en leefbare omgeving voor alle gebruikers wordt gecreëerd en onnodig autoverkeer wordt geweerd; 

dat Het Rond en omgeving is vormgegeven als voetgangersgebied; 

gelet op de Notitie evaluatie functioneren voetgangersgebied en gebruik inzinkbare palen en overwegende dat op grond daarvan wijziging van de beleidsregels wenselijk is; 

besluit vast te stellen de gewijzigde:

BELEIDSREGELS VOOR HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN VENSTERTIJDEN VOOR DE VOETGANGERSZONE HOUTEN CENTRUM

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Voetgangerszone: het door het college van Houten bij besluit van 23 september 2008 aangewezen gebied, waarvan de toegang is aangeduid met de verkeersborden model G7 en G8 van bijlage I van het RVV 1990 en dat is aangegeven op de bij deze beleidsregels als bijlage gevoegde kaart;

 • b.

  Voertuig: motorvoertuig, gehandicaptenvoertuig en aanhangwagens als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • c.

  Ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV 1990 in combinatie met artikel 10 RVV 1990 door het college verleende ontheffing, krachtens welke het voor bestuurders niet verplicht is de rijbaan te gebruiken en het derhalve is toegestaan om met een voertuig de voetgangerszone of een gedeelte daarvan binnen te rijden en er te parkeren, met dien verstande dat de ontheffing niet geldt voor het verbod om als bestuurder te parkeren op (brom)fietspaden;

 • d.

  Vaste ontheffing: ontheffing met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;

 • e.

  Tijdelijke ontheffing: een ontheffing met een beperkte geldigheidsduur;

 • f.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend:

 • g.

  Ontheffingpas: het middel waarmee de ontheffinghouder zich bij de bollard toegang tot de voetgangerszone kan verschaffen;

 • h.

  Laden en lossen van goederen: het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring in- of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

 • i.

  Halen en brengen: het onmiddellijk, nadat het voertuig dicht bij de brengplaats of ophaalplaats tot stilstand is gebracht, bij voortduring instappen of uitstappen van een of meerdere personen gedurende de tijd die daarvoor benodigd is;

 • j.

  Periode: de periode gedurende welke de ontheffing van kracht is;

 • k.

  Bollard: beweegbare paal, geplaatst ter afsluiting van de voetgangerszone, waar de ontheffinghouder zichzelf met een ontheffingpas toegang tot de voetgangerszone kan verschaffen of waar hem door de afdeling Openbare Werken toegang tot de voetgangerzone kan worden verschaft.

Artikel 2 Doelstelling

Deze beleidsregels hebben tot doel in het voetgangersgebied in het centrum van Houten:

 • a.

  een comfortabele en veilige situatie voor het winkelend publiek te creëren en

 • b.

  de nachtrust van bewoners zo veel mogelijk te borgen.

Met het oog op deze doelstelling wordt, rekening houdend met de economische en logistieke belangen van de ondernemers, autoverkeer zoveel mogelijk geweerd.

Artikel 3 Venstertijden

Venstertijden: venstertijden van maandag tot en met zaterdag van 07.00 en 11.00 uur, zoals deze vastgesteld bij collegebesluit van 23 september 2008.

Artikel 4 Verlenen ontheffing

Het college kan op aanvraag een vaste of tijdelijke ontheffing verlenen aan de eigenaar of

houder van een voertuig:

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag voor een vaste

  ontheffing en binnen 2 weken na ontvangst op de aanvraag voor een tijdelijke ontheffing.

 • 2.

   

  • a.

   Het college stelt een formulier vast voor een aanvraag.

  • b.

   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening van de gemeente Houten.

  • c.

   Voor het verstrekken van een ontheffingpas wordt ter bescherming van het belang

   van een zorgvuldig gebruik van deze middelen een waarborgsom van € 50,00 in rekening gebracht, die bij inlevering van de ontheffingpas wordt terugbetaald.

Artikel 5 Vaste ontheffing

 • 1

  Het college kan aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig een vaste ontheffing verlenen voor het berijden van de voetgangerszone buiten de venstertijden, indien er sprake is van:

  • a.

   ritten ten behoeve van het innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt, uitgevoerd overeenkomstig de in de Marktverordening bepaalde tijdstippen;

  • b.

   ritten ten behoeve van het innemen van vaste standplaats, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Houten;

  • c.

   noodzakelijke ritten die verband houden met veiligheid, hygiëne en volksgezondheid;

  • d.

   taxiritten ten behoeve van:

  • -

   het vervoer van demente personen die op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) recht hebben op vervoer door Connexxion;

  • -

   leerlingen die op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Houten 2002 recht hebben op vervoer;

  • -

   personen die op grond van de Wmo recht hebben op vervoer door de Regiotaxi;

  • e.

   ritten van een afvalinzameldienst ten behoeve van het inzamelen van oud papier;

  • f.

   een bewoner die woonachtig is in de voetgangerszone en waarvan de voordeur van de woning zich in deze zone bevindt en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart.

  • g.

   ritten ten behoeve van het legen van brievenbussen op Het Rond.

  • h.

   ritten in opdracht van de woningstichting ten behoeve van het verrichten van geplande en niet geplande projectmatige werkzaamheden aan de bij haar in eigendom zijnde woningen in de voetgangerszone;

  • i.

   ritten ten behoeve van het ophalen en leveren van pakketten en laad- en losactiviteiten bij winkeliers, van maandag tot en met donderdag van 18.30 tot 22.00 uur, op vrijdag van 21.30 tot 22.00 uur en op zaterdag van 17.30 tot 22.00 uur.

 • 2.

  De aanvrager van een vaste ontheffing dient aan te tonen dat de ritten:

  • a.

   niet binnen de venstertijden kunnen plaatsvinden en

  • b.

   niet op andere wijze dan met een motorvoertuig kunnen plaatsvinden.

 • 3.

  Het college kan aan een aanvrager die voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, maar geen eigenaar of houder is van het motorvoertuig waarvoor de aanvraag is ingediend, een ontheffing verlenen op naam en adres van een onderneming of instelling, indien aanvrager aantoont dat er sprake is van een bedrijfsproces waardoor de expeditieactiviteiten niet uitsluitend met één en hetzelfde motorvoertuig kunnen plaatsvinden.

Artikel 6 Tijdelijke ontheffing

 • 1.

  Het college kan aan een aanvrager een tijdelijke ontheffing verlenen voor het berijden van de voetgangerszone buiten de venstertijden, ten behoeve van:

 • a.

  verhuis-, (ver)bouw-, installatie- of onderhoudswerkzaamheden in de voetgangerszone, mits deze niet op koopavond en/of zaterdag plaatsvinden.

 • b.

  een bewoner die woonachtig is in de voetgangerszone en waarvan de voordeur van deze woning zich in deze zone bevindt;

 • c.

  evenementen in de voetgangerszone waarvoor een evenementenvergunning is verleend;

 • d.

  een tijdelijke standplaats waarvoor een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Houten is verleend.

 • e.

  ritten ten behoeve van het ophalen en leveren van pakketten en laad- en losactiviteiten bij winkeliers, van maandag tot en met donderdag van 18.30 tot 22.00 uur, op vrijdag van 21.30 tot 22.00 uur en op zaterdag van 17.30 tot 22.00 uur;

 • 2.

  De aanvrager van een tijdelijke ontheffing dient aan te tonen dat:

 • a.

  de werkzaamheden of activiteiten niet binnen de venstertijden kunnen plaatsvinden en

 • b.

  de werkzaamheden of activiteiten niet op andere wijze dan met een motorvoertuig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 7 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Een ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adres van de ontheffinghouder;

  • b.

   het kenteken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • c.

   de periode gedurende welke de ontheffing gebruikt kan worden;

  • d.

   de route waarvoor de ontheffing geldt.

 • 2.

  Het college kan aan een ontheffing voorschriften verbinden die strekken tot:

  • -

   het verbeteren van de leefbaarheid van de voetgangerszone;

  • -

   het voorkomen van overlast voor bewoners van de voetgangerszone;

  • -

   een goede handhaving van de verkeerswetgeving en de daarop gebaseerde besluiten;

  • -

   het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

 • Het college kan, indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, aan een verleende ontheffing beperkingen verbinden met betrekking tot de periode en het gebied waarvoor de ontheffing van kracht is.

Artikel 8 Intrekkings- en wijzigingsgronden

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b.

  wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • c.

  wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

 • d.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • e.

  wanneer de ontheffinghouder de voor de voetgangerszone geldende verkeersregels en verkeerstekens meer dan eenmaal heeft overtreden;

 • f.

  om redenen van openbaar belang.

Artikel 9 Vervallen van rechtswege

De ontheffing vervalt van rechtswege wanneer de ontheffinghouder:

 • a.

  uit het gebied waarvoor de ontheffing is verleend verhuist;

 • b.

  het in het gebied uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • c.

  de standplaatsvergunning in het gebied wordt ingetrokken of;

 • d.

  anderszins geen belang, zoals bedoeld in deze beleidsregels, meer heeft bij de ontheffing.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels voetgangerszone.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie in het Houtens Nieuws.

 

Houten, 1 maart 2011

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

J. Wiegel

 

C.H.J. Lamers