Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
Citeertitellegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt de legesverordening 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

eerste wijzigingsverordening op de legesverordening 2012 (collegebesluit 24-11-2011)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-201101-01-2013nieuwe regeling

03-11-2011

Nieuwsblad voor Huizen, 1 december 2011

nr. 2.2.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Nr. 2.2.8

De raad van de gemeente Huizen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2012

(LEGESVERORDENING 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van 1e dag in de kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor :

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoerings-besluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In de in het eerste lid, sub b genoemde gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald. Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 • 3.

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de leges

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Abonnementen

 • 1.

  Een abonnement wordt geacht te zijn aangegaan op de dag waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen.

 • 2.

  Een abonnement wordt gesteld op naam; het is noch geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1.

attestaties de vita tot ontvangst van lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

2.

stukken, legalisatie van handtekeningen op stukken, betreffende militaire zaken;

3.

stukken ten behoeve van ambtenaren of hun weduwen voor het verkrijgen van pensioen;

4.

afschriften of afdrukken van stukken, die ten behoeve van de pers, krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders, worden afgegeven;

5.

beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

6.

beschikkingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

7.

verzoeken betreffende een verklaring omtrent het bedrag, behoudens rijksleges, door of namens instellingen een ideële instelling;

8.

voor de afgifte van een standplaatsvergunning ten behoeve van politieke partijen;

9.

voor de afgifte van een vergunning ten behoeve van het gebruik van openbare gemeentegrond en waarvan de opbrengst ten gunste komt aan charitatieve doelen;

10.

voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligings-verordening) en APV-vergunning voor activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan charitatieve doelen;

11.

voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligings-verordening) en APV-vergunning voor evenementen, feesten e.d.;

12.

voor de afgifte van een gebruiksvergunning (op basis van de brandbeveiligings-

verordening) en APV-vergunning welke door stichtingen en verenigingen worden gebruikt voor niet-bedrijfsmatige activiteiten ter uitvoering van statutaire doelstellingen;

13.

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

14.

diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 9 Kwijtschelding

De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijtschelding wordt voor deze belasting niet verleend.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van de verordening en de bijhorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit een hogere regeling.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening 2011 laatst vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2011

De griffier, De voorzitter,

J.Veenstra mr. A.Ph. Hertog