Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening basisregistratie personen Huizen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening basisregistratie personen Huizen 2012
Citeertitelverordening basisregistratie personen Huizen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt verordening GBA 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens,art. 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201206-01-2014nieuwe regeling

26-04-2012

Nieuwsblad voor Huizen, 3 mei 2012

agendapunt 12

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening basisregistratie personen Huizen 2012

 

 

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 26 april 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2012, agendanummer 12;

gelet op

 • §

  De wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet-GBA)

 • §

  De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Basisregistratie Personen Huizen 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de Wet: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het Besluit: Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Huizen als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Huizen;

 • e.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • g.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h.

  autorisatiebesluit: een besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Huizen en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is het hoofd van de afdeling Burgerzaken.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b (verplicht gebruik authentieke gegevens) en 62 (terugmelding bij gerede twijfel) van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige bepalingen

Artikel 7

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Huizen (Verordening GBA) van 25 september 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Huizen 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 april 2012

de griffier, de voorzitter,