Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur
Citeertitelverordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum inwerkingtreding is bij benadering aangezien publicatie onbekend is

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200401-05-2004nieuwe regeling

01-07-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

 

 

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

doelmatigheid:

de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

b.

doeltreffendheid:

de mate waarin de beoogde effecten van het beleid c.q. het bestuur ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van de uitvoering van taken door de gemeente en de daarbij relevante (onderdelen van) organisatie-eenheden.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van in (onderdelen van) de programmabegroting verwoord beleid; keuze en spreiding van de doeltreffendheidonderzoeken worden conform artikel 3 door het college met de raad afgestemd.

Artikel 3 voorbereiding

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat uiterlijk bij gelegenheid van de behandeling van de programmabegroting inzicht wordt gegeven in de wijze waarop het college de onderzoeksplicht zal invullen in het betreffende begrotingsjaar. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangegeven welke (onderdelen van) programma’s gemeentelijke taken of organisatieonderdelen zullen worden onderzocht, de wijze waarop dat zal gebeuren en de daaraan verbonden en in de programmabegroting opgenomen kosten.

 • 2.

  De raad kan aangeven dat andere (onderdelen van) programma’s aan een doeltreffendheidonderzoek moeten worden onderworpen dan door het college is voorgesteld.

 • 3.

  Het college informeert de rekenkamer dan wel de personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen over de door het college uit te voeren onderzoeken.

Artikel 4 voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en (voor zover relevant) aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het eventuele plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 3.

  Het college brengt een afschrift van de rapportage en het plan van verbetering ter kennis van de rekenkamer dan wel de persoenen die de rekenkamerfunctie uitoefenen.

Artikel 6 Inwerkingtreding, citeertitel

 

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 en kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid”.