Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening langdurigheidstoeslag 2012-A

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2012-A
Citeertitelverordening langdurigheidstoeslag 2012-A
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt versie 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, art. 8, eerste en tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201301-01-201201-01-2014nieuwe regeling

13-12-2012

Nieuwsblad voor Huizen, 17 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 13 december 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, agendapunt 6.3;

gelet op artikel 8 lid 1 onder d, artikel 8 lid 2 onder b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012-A

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012-A

I.Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen, die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   De wet: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   Het college: het college van burgemeester en wethouders van Huizen;

  • c.

   De raad: de gemeenteraad van Huizen;

  • d.

   Peildatum: de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd.

  • e.

   Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

  • f.

   Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referte-periode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

  • g.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  • h.

   WSF 2000: Wet Studiefinanciering;

Artikel 2 – Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

II. Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3 – Langdurig, laag inkomen

 • 1.

  Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig en laag inkomen is voldaan als gedurende referteperiode het inkomen niet uitkomt boven 100 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komt de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als bedoeld in de WSF 2000.

 • 3.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komt de belanghebbende, van wie het perspectief op inkomensverbetering is verminderd tengevolge van enige schending van de arbeids-en re-integratie-verplichtingen.

Artikel 4 – Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   voor een gezin € 522,00,

  • b.

   voor een alleenstaande ouder € 468,00 en

  • c.

   voor een alleenstaande € 366,00.

 • 2.

  Indien één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor de toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks aangepast met

het indexeringspercentage voor alimentaties, en afgerond op hele euro’s.

III. Slotbepalingen

Artikel 5 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag 2012-A.

Artikel 6 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012;

 • 2.

  Tot uiterlijk 1 januari 2013 is deze verordening niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 van de wet;

 • 3.

  De Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 is tot uiterlijk 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 van de wet.

 • 4.

  Per 1 januari 2013 vervalt de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2012,

de griffier, de voorzitter,