Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 2012
CiteertitelVerordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het Primair Onderwijs, art. 140
 2. Wet op de expertisecentra, art. 134
 3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

13-12-2012

Nieuwsblad voor Huizen, 27 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 2012

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 13 december 2012,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012; agendapunt 9;

gelet op

 • -

  artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 134 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • -

  artikel 5 van de Gemeentewet;

 • -

  hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente d.d. 4 september 2012;

b e s l u i t :

de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 1998 en de voorziening doorbetaling bijzonder basisonderwijs uit 2003 die daarbij als bijlage is opgenomen in te trekken en de

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 2012 vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

b schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school;

c school: school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

d nevenvestiging: deel van een school die door de minister ingevolge artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;

e voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;

f aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

g indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

h toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

i tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voor-ziening wordt toegekend;

j subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet, dat beschikbaar is voor een voor-ziening, of een aanvullende voorziening;

k feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

l subsidievaststelling: een beschikking zoals bedoeld in artikel 4:42 van de wet;

m subsidieverlening: de beschikking van het college waarbij een voorwaardelijke financiële aanspraak ontstaat op het subsidiebedrag voor een voorziening of een aanvullende voorziening.

n wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college, dat daarbij de gemeentebegroting in acht neemt.

 • 3.

  Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, kan het college besluiten om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

  • a.

   de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

  • b.

   niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; uitvoering beschikking subsidieverlening; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1.

  De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidieverlening of

  • c.

   een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie of indien de beschikking tot subsidieverlening het bedrag niet vermeldt, het bedrag waarop de subsidie ten hoogste wordt vastgesteld;

  • b.

   het bedrag van het voorschot of de wijze van vaststelling daarvan indien de beschikking tot subsidieverlening bepaalt dat het college een voorschot verleent;

  • c.

   voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college;

  • d.

   de bepaling dat de wet van toepassing is en voor van belang welke afzonderlijke bepalingen of afwijkingen hierop van kracht zijn.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 13 Uitvoering beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  Na een beschikking tot subsidieverlening dient het schoolbestuur uiterlijk acht weken na afloop van het tijdvak waarvoor de voorziening is toegekend een aanvraag tot subsidievaststelling in. Het college stelt de subsidie ambtshalve vast indien de aanvraag achterwege blijft.

 • 2.

  Bij de aanvraag toont het schoolbestuur aan dat de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen als genoemd in artikel 12 zijn nagekomen.

 • 3.

  Indien het schoolbestuur niet of niet voldoende aantoont dat de verplichtingen zijn nagekomen, deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij aan op welke onderdelen het school-bestuur aanvullende informatie moet verschaffen. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na ontvangst van de mededeling de gevraagde informatie schriftelijk te verschaffen. Indien het schoolbestuur de gevraagde informatie niet binnen deze termijn verstrekt, stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 14 Subsidievaststelling volgend op verlening

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de indiening van de aanvraag als bedoeld in artikel 13 of binnen acht weken na de verstrekking van de aanvullende informatie. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2.

  Het college betaalt het subsidiebedrag onder verrekening van de betaalde voorschotten, overeenkomstig de subsidievaststelling. De betaling vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 15 Intrekken of wijzigen beschikking tot subsidieverlening; terugvordering

Ten aanzien van het beleid tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afgegeven subsidie-beschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4:2 van de wet van toepassing.

Artikel 16 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 17 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 2.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Huizen 2012;

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2012,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage behorende bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs

Huizen 2012

1.

I Voorziening: Anne Frank Krant

II Datum indiening: voor 1 juni.

III Tijdvak van toekenning: per kalenderjaar.

IV Toekenningscriteria: De school dient in het kader van dodenherdenking en bevrijdingsdag tijdens de lessen aandacht te besteden aan oorlog en vrede. Deze voorziening is bestemd voor leerlingen van groep 7 en 8 en staat open voor alle in de gemeente Huizen gevestigde scholen voor basisonderwijs.

V Wijze van toekenning: De scholen bestellen de kranten en betalen de rekening, die ze vervolgens declareren bij de gemeente.

VI Subsidieplafond: de werkelijke kosten tot maximaal het bedrag dat in de gemeentebegroting is opge-nomen. Wanneer meer kosten gedeclareerd worden dan geld beschikbaar, dan wordt het beschikbare geld verdeeld over de scholen die een declaratie ingediend hebben. Zij krijgen dan niet het volledige bedrag vergoed.

2.

II Voorziening: Schriftelijk verkeersexamen

Waarbij elke school aanspraak maakt op vergoeding van het benodigde aantal handleidingen, correctie-modellen en kopieerbladen, waarbij het uitgangspunt is dat één set per groep voldoende moet zijn.

II Indieningsdatum: voor 1 juni.

III Tijdvak van toekenning: per kalenderjaar.

IV Toekenningscriteria:

 • -

  Verkeersonderwijs maakt deel uit van het schoolwerk- en activiteitenplan van de school.

 • -

  De voorziening wordt bekostigd ten behoeve van leerlingen van groep 7 en/of 8.

V Wijze van toekenning: De schooldirecteuren verzorgen de bestelling. De gemeente betaalt de kosten na ontvangst van de factuur.

VI Subsidieplafond: de werkelijke kosten tot maximaal het bedrag dat in de gemeentebegroting is opgenomen. Wanneer meer kosten gedeclareerd dan geld beschikbaar, dan wordt het beschikbare geld verdeeld over de scholen die een declaratie ingediend hebben. Zij krijgen dan niet het volledige bedrag vergoed.

3.

I Voorziening: Zij-instroom leerlingen

II Datum van indiening: Afhankelijk van moment van instroom, gedurende hele schooljaar mogelijk.

III Tijdvak van toekenning: maximaal een schooljaar.

IV Toekenningscriteria:

Het gaat om een zij-instromer die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is om goed op school te kunnen functioneren.

V Wijze van toekenning: beschikbaar stellen van een incidentele subsidie op aanvraag van de school.

VII Subsidieplafond: hier wordt in het kader van OAB-beleid op korte termijn nader over gerapporteerd.

4.

I Voorziening: Ik lekker fit?!

II Datum van indiening: 1e traject voor 01-06-2012, vervolg na 1-1-2015 (onder voorbehoud).

III Tijdvak van toekenning: per schooljaar.

IV Toekenningscriteria:

 • a.

  van 2012 tot 2015: drie scholen die zich op uitnodiging van de gemeenten op basis van het aantal achterstandsleerlingen contractueel hebben verplicht mee te werken aan Ik lekker fit?!

 • b.

  na 2015 beschikbaar voor alle geïnteresseerde basisscholen in Huizen, mits zij een contractuele verplichting aangaan over de uitvoering van Ik Lekker Fit?!

 • c.

  Scholen dragen bij in de kosten voor het lesmateriaal en zorgen zelf voor aanvullend budget om activiteiten van de menukaart aan te bieden.

V Wijze van toekenning: Wanneer de scholen zich opgeven, is het uitgangspunt dat ze een factuur voor een eigen bijdrage van 30% van de kosten van het lesmateriaal ontvangen en dat 70% van de kosten voor rekening van de gemeente komen.

VII Subsidieplafond: Vanuit WMO gezondheidsbeleid is jaarlijks € 3.500,- beschikbaar. Scholen in wijken waar meer kinderen met een verhoogd risico op overgewicht wonen krijgen voorrang. Dit kan betekenen dat scholen worden afgewezen om binnen het beschikbare budget te blijven.