Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Marktgeldverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktgeldverordening 2013
CiteertitelMarktgeldverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

01-11-2012

Nieuwsblad voor Huizen, 6 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktgeldverordening 2013

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 1 november 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2012, agendapunt 2.2.2 (bijlage 2);

gelet -voor zover nodig- op het artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet.

b e s l u i t :

vast te stellen de : MARKTGELDVERORDENING 2013

 

Artikel 1

Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats op voor de markt aangewezen plaatsen gedurende voor de markt aangewezen tijd.

Artikel 2

 

Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt.

Artikel 3

 

Heffingsgrondslag

De grondslag, waarnaar het marktgeld wordt geheven is het aantal vierkante meters dat door de standplaats-houder wordt ingenomen.

Artikel 4

 

Tarief

1.Zaterdagmarkt Oude Raadhuisplein

De belasting bedraagt:

Voor het innemen van een standplaats op de markt, voor elke m² of gedeelte daarvan:

a.per dag

1,10

b.per maand, gedurende een dag per week

4,70

c.per jaar, gedurende een dag per week

51,20

2.Dinsdag markt Oostermeent

De belasting bedraagt:

Voor het innemen van een standplaats op de markt, voor elke m² of gedeelte daarvan:

a.per dag

0,85

b.per maand, gedurende een dag per week

3,50

c.per jaar, gedurende een dag per week

37,75

3.a) Indien het belastbare feit zich slechts een gedeelte van het voor de berekening van de belasting per jaar voordoet of zal voordoen, wordt ontheffing verleend over de resterende volle maanden van dit tijdvak.

b) Van de belasting welke wordt berekend naar een tarief per maand, per week of per dag wordt over gedeelten van een maand, week of dag geen ontheffing verleend.

Artikel 5

 

Wijze van heffing/betaling

1.

Het marktgeld moet worden voldaan op het moment van de kennisgeving van het verschuldigde bedrag.

2.

De belasting waarvoor een vergunning voor onbepaalde tijd is verleend en waarop het jaartarief van toepassing is, wordt geheven bij wege van aanslag. De belasting is invorderbaar in één termijn verval-lende op de laatste dag van de tweede maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslag-biljet is vermeld.

3.

De belasting waarvoor een vergunning naar tijdsgelang is verleend wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld en moet worden voldaan op het tijdstip waarop de nota voor het in artikel 1 bedoelde gebruik of een daarmede verbandhoudende dienst wordt uitgereikt.

Artikel 6

Kwijtschelding

De mogelijkheid tot het verkrijgen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 blijft voor deze verordening buiten toepassing.

Artikel 7

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 8

 

Inwerktreding en citeertitel

1.

De marktgeldverordening 2012 laatst vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2011 wordt ingetrok-ken met ingang van het in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepas-sing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Marktgeldverordening 2013

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2012.

de griffier, de voorzitter,

J.Veenstra mr. A.Ph. Hertog