Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Tarieventabel 2 legesverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2 legesverordening 2013
Citeertiteltarieventabel 2 leges 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

legesverordening 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201201-01-2014nieuwe tabel

01-11-2012

nieuwsblad voor huizen, 6 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2 legesverordening 2013

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Raadsbesluit

(bijlage 2 van Legesverordening)

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke

 

 

leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Titel 2

Begripsomschrijvingen

Tarieven

Hoofdstuk 1

 

2013

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in

 

 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve

 

 

Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor

 

 

het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming

 

 

van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

 

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door

 

 

zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanleg-

 

 

kosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische

 

 

verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werk-

 

 

zaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.2.

Bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in

 

 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve

 

 

Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor

 

 

het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming

 

 

van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het

 

 

normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad

 

 

laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

 

 

geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de

 

 

prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten

 

 

worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk

 

 

waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

2.1.1.3.

Sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in

 

 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve

 

 

Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor

 

 

het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming

 

 

van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

 

Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

 

 

geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de

 

 

 

 

 

prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten

 

 

worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de

 

 

aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

2.1.1..4.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

 

2.1.2.

De in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn

 

 

omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de

 

 

Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3.

De in deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de

 

 

Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten

 

 

waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is

 

 

uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

 

 

voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Tarieven

Hoofdstuk 2

 

2013

 

 

 

2.2.

geen leges worden geheven voor vooroverleg in verband met

 

 

het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project

 

 

in het kader van de Wabo vergunbaar is.

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Omgevingsvergunning

Tarieven

Hoofdstuk 3

 

2013

 

 

 

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-

 

 

vraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

 

 

activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

 

 

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en

 

 

de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met

 

 

de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de

 

 

tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

 

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling

 

 

of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

2.3.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid,

 

 

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 € 185,15

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning

 

 

betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder in-

 

 

gediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend,

 

 

maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de

 

 

oorspronkelijke vergunning geheven leges gebaseerd op artikel 2.3.1.1. verrekend met het

 

 

bedrag dat verschuldigd is door toepassing van de tarieven, als

 

 

bedoeld in de hiervoor genoemde onderdelen met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan het in het betreffende

 

 

onderdeel genoemde vaste bedrag.

 

 

Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de voor de

 

 

primaire vergunning betaalde leges.

 

 

Dit onderdeel is niet van toepassing indien de afwijking zodanig

 

 

is, dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw

 

 

bouwplan sprake is.

 

 

 

 

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een vergunning na de indiening er van

 

 

wordt ingetrokken en deze op dat moment nog niet in behandeling

 

 

is genomen, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het

 

 

tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onder-

 

 

deel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

2.3.1.4.1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 

 

 

 

2.3.1.4.1.1.

bij een bouwkavel tot 500 m²

€ 241,55

2.3.1.4.1.2.

bij een bouwkavel van 500 m² tot 5.000 m²

€ 719,10

2.3.1.4.1.3.

bij een bouwkavel groter dan 5.000 m²

€ 1.441,20

 

 

 

2.3.1.4.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

 

 

 

 

2.3.1.4.2.1.

bij een bouwkavel tot 500 m²

€ 241,55

2.3.1.4.2.2.

bij een bouwkavel van 500 m² tot 5.000 m²

€ 719,10

2.3.1.4.2.3.

bij een bouwkavel groter dan 5.000 m ²

€ 1.441,20

 

 

 

 2.3.1.5.

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien de afgifte van een noodzakelijke vergunning betrek-

 

 

king heeft op een zonder vergunning (illegaal) al aangevangen

 

 

bouw of gerealiseerd bouwwerk, wordt het minimumbedrag en

 

 

het legespercentage verhoogd met 100%.

 

 

 

 

2.3.1.6.

Indien voor een bouwwerk een gedoogbeschikking wordt

 

 

afgegeven, waarmee (soms tijdelijk) wordt toegestaan dat het

 

 

bouwwerk in stand mag worden gehouden, zijn overeenkomstig

 

 

voorgaande onderdelen dezelfde leges verschuldigd als wanneer

 

 

 

 

 

een omgevingsvergunning zou zijn verleend, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.5.

 

 

 

 

2.3.1.7.

Indien aan de gedoogbeschikking een weigering van de

 

 

vergunning voor hetzelfde bouwwerk is voorafgegaan, dan

 

 

worden de in dat kader verschuldigde leges in mindering

 

 

gebracht op de in onderdeel 2.3.1.6. bedoelde leges.

 

 

 

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

2.3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag om een vergunning voor een aanlegactiviteit, als

 

 

bedoeld in artikel 2,1, eerste lid , onder b van de Wabo

 € 98,10

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.2.2.

Onderdeel 2.3.1.4. vindt overeenkomstige toepassing met

 

 

betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1. bedoelde aanvraag.

 

 

 

 

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van

 

 

een bouw of aanlegactiviteit

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder

 

 

c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouw of aanleg-

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a,

 

 

onderscheidelijk b van de Wabo, bedraagt het tarief,

 

 

onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2. :

 

 

 

 

2.3.3.1.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) :

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.1.1.

met een minimumbedrag van

€ 243,70

2.3.3.1.2.

met een maximumbedrag van

€ 5.862,10

 

 

 

2.3.3.2.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) : 1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.2.1.

met een minimumbedrag van

€ 351,55

2.3.3.2.2.

met een maximumbedrag van

€ 5.862,10

 

 

 

2.3.3.3.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse

 

 

afwijking): 1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.3.1.

met een minimumbedrag van

€ 1.172,00

2.3.3.3.2.

met een maximumbedrag van

€ 11.724,40

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking) :

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.4.1.

met een minimumbedrag van

€ 585,90

2.3.3.4.2.

met een maximumbedrag van

€ 5.862,10

 

 

 

2.3.3.5.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatie-plan) :

1% van de bouw- of aanlegkosten.

 

 

 

 

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,

 

 

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving) wordt overeenkomstig in onderdeel 2.3.3.1. t/m 2.3.3.5. genoemde tarief verhoogd met

 

 

1 % van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.6.1.

met een minimumbedrag van

€ 585,90

2.3.3.6.2.

met een maximumbedrag van

€ 5.862,10

 

 

 

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de

 

 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving) wordt overeenkomstig in onderdeel 2.3.3.1.t/m 2.3.5.5. genoemde tarief verhoogd met

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.7.1.

met een minimumbedrag van

€ 585,90

2.3.3.7.2.

met een maximumbedrag van

€ 5.862,10

 

 

 

2.3.3.8.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit) :

1% van de bouw- of aanlegkosten :

 

 

 

 

2.3.3.8.1.

met een minimumbedrag van

€ 585,90

2.3.3.8.2.

met een maximumbedrag van

€ 5.862,10

 

 

 

2.3.3.9.

Onverminderd het bepaalde in het volgende onderdeel wordt,

 

 

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor

 

 

een hogere grenswaarde voor de geluidbelasting moet worden

 

 

vastgesteld, als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Wet

 

 

geluidshinder, het overeenkomstig in onderdeel 2.3.3.1. t/m

 

 

2.3.3.8. berekende bedrag verhoogd met

€ 573,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.10.

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.3.1 t/m

 

 

2.3.3.9. wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouw-

 

 

plan waarvoor een hogere grenswaarde voor de geluidsbelas-

 

 

ting moet worden vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 e.v. van

 

 

de Wet geluidshinder en in verband daarmee de gemeente

 

 

gegevens aanlevert van de geluidsbelasting op de gevels van

 

 

het bouwplan en ook de aanvraag moet worden gepubliceerd,

 

 

bedraagt het tarief :

€ 624,60

 

 

 

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van

 

 

een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder

 

 

c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw of

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a,

 

 

onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo

 

 

(binnenplanse afwijking):

€ 243,70

 

 

 

2.3.4.2.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo

 

 

(buitenplanse kleine afwijking):

€ 351,55

 

 

 

2.3.4.3.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo

 

 

(buitenplanse afwijking):

€ 1.172,00

 

 

 

2.3.4.4.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking):

€ 585,90

 

 

 

2.3.4.5.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo

 

 

(afwijking van het exploitatieplan):

€ 585,90

 

 

 

2.3.4.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,

 

 

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.1., derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van provinciale regelgeving):

€ 585,90

 

 

 

2.3.4.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de

 

 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel

 

 

2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

€ 585,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.8.

indien de aanvraag een verzoek betreft om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 585,90

 

 

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot

 

 

de brandveiligheid

 

 

 

 

2.3.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder

 

 

d, van de Wabo bedraagt het tarief

€ 242,85

 

 

 

2.3.5.1.1.1.

vermeerderd met een toeslag:

 

 

 

 

 

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

 

Categorie Aantal m² Toeslag (euro's)

 

 

1 0 t/m 100 € 242,85

 

 

2 101 t/m 500 € 114,65 + € 1,30 per m²

 

 

3 501 t/m 2.000 € 549,75 + € 0,50 per m²

 

 

4 2.001 t/m 5.000 € 1.372,50 + € 0,15 per m²

 

 

5 5.001 t/m 50.000 € 1.885,75 + € 0,03 per m²

 

 

6 meer dan 50.001 € 3.004,80 + € 0,015 per m²

 

 

 

 

2.3.5.1.2.

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder

 

 

2.3.5.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan

 

 

wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief

 

 

indien het betreft:

 

 

 

 

2.3.5.1.2.1.

een uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de

 

 

uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksopper-

 

 

vlakte beslaat het legestarief in onderdeel 2.3.5.1.1. met dien

 

 

verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel

 

 

2.3.5.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van

 

 

de uitbreiding.

 

 

 

 

2.3.5.1.2.2.

een herindeling, een interne verbouwing, een bouwkundige

 

 

aanpassing of een gewijzigd gebruik van de gehele inrichting

 

 

dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze

 

 

herindeling ten minste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat

 

 

50% van het legestarief zoals vermeld in onderdeel 2.3.5.1.1.,

 

 

met dien verstande dat de toeslag, zoals genoemd in onderdeel

 

 

2.3.5.1.1.1., uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van

 

 

de herindeling etc..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde

 

 

stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het slopen van een bouwwerk in het gemeentelijke beschermd dorpsgezicht bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van het gemeentelijk bestemmingsplan een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief :

€ 98,10

 

 

 

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in

 

 

beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

2.3.7.1.1.

heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief :

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheers-verordening, monument of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid onder g van de Wabo :

€ 98,10

 

 

 

2.3.8.

Aanleggen of veranderen van een weg

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in

 

 

de wijze van de aanleg van een weg waarvoor op grond van een

 

 

bepaling in een provinciale verordening of art. 2.1.5.2 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing

 

 

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onderdeel d,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 470,70

 

 

 

2.3.9.

Uitweg/inrit

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het maken, hebben, veranderen of het veranderen van

 

 

het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling

 

 

in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e van de Wabo

 

 

bedraagt het tarief

 € 271,10

 

 

 

2.3.10.

Kappen

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor

 

 

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of

 

 

artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2.,

 

 

eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 19,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11.

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

Heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende

 

 

zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 201,70

 

 

 

2.3.11.2.

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt

 

 

gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of

 

 

gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, als

 

 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 201,70

 

 

 

 

 

 

2.3.12.

Projecten of handelingen in het kader van de Natuur-

 

 

beschermingswet 1998

 

 

 

 

2.3.12.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die

 

 

schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurweten-

 

 

schappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld

 

 

in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

bedraagt het tarief:

€ 160,10

 

 

 

2.3.12.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met

 

 

gevolgen voor habitats en soorten in een door de Minister van

 

 

landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied, als

 

 

bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermings-

 

 

wet 1998 bedraagt het tarief:

€ 160,10

 

 

 

2.3.13.

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde

 

 

lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt

 

 

het tarief:

€ 160,10

 

 

 

2.3.14.

Andere activiteiten

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking

 

 

heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling

 

 

dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld

 

 

en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aange-

 

 

wezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de

 

 

fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

 

 

onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 98,10

10

 

 

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke

 

 

verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie

 

 

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leef-

 

 

omgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

€ 98,10

 

 

 

2.3.14.2.1.

als het een gemeentelijke verordening betreft:

 

 

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de

 

 

betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

 

 

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

 

 

 

2.3.14.2.2.

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Indien een begroting, als bedoeld in de eerste volzin is uitge-

 

 

bracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

 

 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze

 

 

vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek

 

 

in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2,5, eerste lid

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief :

 

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een

 

 

beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 

 

eerste fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een

 

 

beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

 

 

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 

 

tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16.

Advies

 

 

 

 

2.3.16.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van

 

 

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene

 

 

maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening

 

 

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet

 

 

uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking

 

 

op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in

 

 

artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.16.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt

 

 

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag

 

 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17.

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

2.3.17.1.

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen

 

 

bedenkingen moet afgeven:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.17.2.

Indien een begroting, als bedoeld in 2.3.17.1.1., is uitgebracht,

 

 

wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werk-

 

 

dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

 

 

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Titel 2

Teruggaaf

Tarieven

Hoofdstuk 4

 

2013

 

 

 

2.4.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking of weigering van een

 

 

aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouw activiteiten.

 

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning

 

 

voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-,

 

 

activiteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze

 

 

reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen

 

 

ervan doch vóór het verlenen van de vergunning, wordt op verzoek

 

 

teruggaaf van 50 % van de op grond van die onderdelen voor

 

 

de betreffende activiteit verschuldigde leges verleend.

 

 

 

 

2.4.1.2.

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op

 

 

verzoek teruggaaf van 40% van de verschuldigde leges verleend

 

 

met een minimaal verschuldigd bedrag van:

 

 

 

 

2.4.1.2.1.

voor aanvragen ingevolge hoofdstuk 3., onderdeel 2.3.1.1. :

 € 185,15

 

 

 

 2.4.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking of weigering van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan, een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het afwijken van een bestemmingsplan, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit, als bedoeld in de onderdelen 2.3.3. en 2.3.4., intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

 

2.4.2.1.

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan doch vóór het verlenen van de vergunning, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de op grond van de onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges verleend.

 

2.4.2.2.

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op verzoek teruggaaf van 40% van de verschuldigde leges verleend ,met een minimaal verschuldigd bedrag van :

 

 

 

 

2.4.2.2.1.

Voor aanvragen ingevolge hoofdstuk 2.3., onderdelen 2.3.3.1. t/m 2.3.3.8. en 2.3.4.1. t/m 2.3.4.8. :

€ 185,15

 

 

 

2.4.3.

Indien een aanvraag om een vergunning wel in behandeling is

 

 

genomen, maar de vergunning van rechtswege is verleend zijn

 

 

de betreffende leges eveneens verschuldigd.

 

 

Wel wordt op verzoek teruggaaf verleend voor de werkzaam-

 

 

heden die niet zijn uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging

Tarieven

Hoofdstuk 5

object

2013

 

 

 

2.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg

 

 

van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging

 

 

in het project, anders dan bedoeld in onderdeel 2.3.1.2

€ 185,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Tarieven

Hoofdstuk 6

 

2013

 

 

 

2.6.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

2.6.1.

een partiële herziening van het bestemmingsplan of

 

 

uitwerkingsplan wordt een bedrag geheven gelijk aan 2,5% van

 

 

de bouwkosten van het te realiseren bouwplan:

 

 

 

 

2.6.1.1.

met een minimum van

€ 1.600,00

2.6.1.2

en een maximum van

€ 16.010,50

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Uitingen van reclame aan een bouwwerk

Tarieven

Hoofdstuk 7

 

2013

 

 

 

2.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ten behoeve

 

 

van een handelsreclame, als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid

 

 

onder h en i van de Wabo

 € 269,00

 

 

 

 

 

 

Titel 2

In deze titel niet benoemde beschikkingen

Tarieven

Hoofdstuk 8

 

2013

 

 

 

2.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing,

 

 

een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover niet in deze titel elders genoemd

 € 98,10