Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Deelverordening energiesubsidie bestaande woningen 2013-2015 gemeente Huizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening energiesubsidie bestaande woningen 2013-2015 gemeente Huizen
CiteertitelDeelverordening energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen 2013-2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201301-01-2017Nieuwe regeling

04-07-2013

Nieuwsblad voor Huizen, 18 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening energiesubsidie bestaande woningen 2013-2015 gemeente Huizen

 

 

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 4 juli 2013,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2013; agendapunt 6.7

gelet op

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen,

b e s l u i t :

de “Deelverordening energiesubsidie bestaande woningen 2013-2015 gemeente Huizen

vast te stellen.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  aanvraag subsidieverlening: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om verlening van de subsidie;

 • c.

  aanvraag subsidievaststelling: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om vaststelling en uitbetaling van de subsidie;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • e.

  Energiesubsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen en de daaraan gekoppelde maximale subsidie per maatregel;

 • f.

  voorziening of maatregel: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en zonwarmte of maatregelen die de energievraag reduceren, zoals isolatie;

 • g.

  woning: elke woonruimte, die is bestemd om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus bijvoorbeeld geen caravans, vakantiewoningen of bedrijfspanden.

Artikel 2 Doelstellingen en reikwijdte

De gemeente voert een actief milieubeleid uit en heeft hiervoor subsidiebudget van de provincie Noord- Holland beschikbaar gekregen. Dit budget wordt ingezet om woningeigenaren te stimuleren te investeren in energiemaatregelen ten behoeve van bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Huizen.

Artikel 3 Subsidieperiode, subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 oktober 2013. Aanvragen die vóór 1 oktober 2013 worden ingediend, zijn niet geldig en worden niet in behandeling genomen.

 • b.

  De uiterste aanvraagdatum is 1 oktober 2015 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt.

 • c.

  Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) bedraagt € 65.345,-.

 • d.

  De subsidie bedraagt, met inachtneming van artikel 4g (het maximale subsidiebedrag per woning van € 750,-), 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief btw) voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen, zoals genoemd in de bijgevoegde Energiesubsidielijst.

 • e.

  Subsidie voor een maatregel is niet mogelijk als inwoners van Huizen voor deze maatregel subsidie kunnen verkrijgen via een andere subsidieregeling. Daarmee wordt zogeheten “stapeling” van subsidie voorkomen.

 • f.

  Het college kan de Energiesubsidielijst wijzigen. De Energiesubsidielijst wordt in dat geval bekend-gemaakt op de gebruikelijke wijze.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a.

  De subsidie is bedoeld voor eigenaren van woningen die in Huizen liggen.

 • b.

  De subsidie geldt niet voor huurwoningen.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Energiesubsidielijst.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen, dus niet aan bedrijven en stichtingen.

 • e.

  Er wordt geen subsidie verleend als op het moment van de aanvraag al begonnen is met het aanbrengen van de maatregel.

 • f.

  De subsidie geldt uitsluitend voor bestaande woningen, dus niet voor nieuwbouw. In deze verordening wordt onder nieuwbouw verstaan: woningen die zijn opgeleverd na 1 oktober 2013.

 • g.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal € 750,-.

 • h.

  Per woning wordt tijdens de geldingsduur van deze verordening maar eenmaal subsidie verleend.

 • i.

  Er wordt geen subsidie verleend voor maatregelen aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen.

 • j.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorziening daadwerkelijk is toegepast en betaald binnen de in deze verordening vermelde termijnen.

 • k.

  Als voor de voorziening een omgevingsvergunning is vereist, wordt de subsidie pas verstrekt als de aanvrager over een onherroepelijke vergunning beschikt.

 • l.

  De aanvraag voor subsidieverlening wordt niet in behandeling genomen, indien:

  • -

   de aanvraag niet voldoet aan deze verordening en/of de Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande bouw Noord-Holland;

  • -

   het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden;

  • -

   een gegronde reden bestaat dat de aanvrager de voorgenomen maatregel of voorziening niet of niet naar behoren zal realiseren.

Artikel 5 Aanvraag voor subsidieverlening

a.De aanvraag voor subsidieverlening moet worden ingediend voordat met het plaatsen of installeren van de voorziening of maatregel wordt begonnen.

b.De aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend met het formulier ‘Aanvraagformulier subsidie-verlening energiemaatregelen’. Met dit aanvraagformulier moet een kopie van de gespecificeerde offerte (of bestelformulier) worden meegestuurd, waarop de prijs en de voor subsidieverlening noodzakelijke gegevens (bijvoorbeeld in het geval van isolatie de Rc-waarde en het aantal m2) staan vermeld.

c.Als voor de aan te brengen voorziening een omgevingsvergunning is vereist, moet met de aanvraag een (kopie van de) aanvraag voor de omgevingsvergunning of de al verleende vergunning worden meege-stuurd.

d.Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening.

e.Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren zijn ontvankelijk. Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen (bijvoorbeeld aanvragen zonder offerte) wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Echter, in dat geval is de datum waarop de gecorrigeerde of aangevulde aanvraag wordt ingediend de bepalende aanvraagdatum in verband met de toekenningsvolgorde van de subsidie (zie artikel 6).

Artikel 6 Subsidieverlening

a.Het college beslist over de verlening van subsidie in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidieverlening. Bij overschrijding van het subsidieplafond vindt loting plaats onder alle aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

b.Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

c.Als in verband met het treffen van de energiemaatregel een omgevingsvergunning of andere toestemming nodig is, beslist het college zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na verlening van de vergunning en/of het verkrijgen van deze toestemming(en).

Artikel 7 Aanvraag voor subsidievaststelling

 • a.

  Een aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de maatregel of voorziening is gerealiseerd en in gebruik is genomen.

 • b.

  De aanvraag voor subsidievaststelling wordt ingediend met het ‘Aanvraagformulier subsidievaststelling energiemaatregelen‘. Met dit formulier moet de factuur, het betaalbewijs (bank- of giroafschrift) en, indien van toepassing, de omgevingsvergunning worden meegestuurd.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • a.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn van 6 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • b.

  Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • c.

  De vastgestelde subsidie is nooit hoger dan de verleende subsidie.

Artikel 9 Betaling subsidie

Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 10 Intrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie

 • a.

  Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Als binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door de gemeente is ontvangen, stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

 • c.

  Indien de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie wordt verwijderd, verkocht of verhuurd, dient degene die de subsidie heeft ontvangen daarvan melding met opgaaf van redenen te doen aan het college.

 • d.

  Verwijdering, verkoop of verhuur van de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie, kan leiden tot de verplichting het subsidiebedrag te restitueren aan de gemeente Huizen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • a.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

 • b.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • c.

  Deze subsidieverordening treedt in werking op 1 oktober 2013 en geldt tot en met 31 december 2016.

 • d.

  De verordening kan worden aangehaald als “Deelverordening energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen 2013-2015”.

Energiesubsidielijst

Subsidie wordt alleen uitsluitend verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de onderstaande Energie-subsidielijst. De subsidie bedraagt 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief btw) voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen uit deze lijst. Het maximale subsidiebedrag per woning bedraagt € 750,-.

Subsidie voor een maatregel is niet mogelijk als inwoners van Huizen voor deze maatregel subsidie kunnen verkrijgen via een andere subsidieregeling. Bij het opstellen van deze lijst was dat het geval voor zonnepanelen (pv-panelen), waarvoor een landelijke regeling bestaat (via Agentschap NL). Hiermee wordt zogeheten “stapeling” van subsidie voorkomen.

Nr.

Voorziening/maatregel

Criterium

Installatietechnisch

1

PV-systeem (zonnecellen voor elektriciteitsopwekking)

2

Zonneboiler (zonnecollector voor warmwater)

3

Lagetemperatuurverwarming

4

(Combi)warmtepomp

5

Douchewaterwarmterugwinning

Bouwkundig

6

Dakisolatie

Rc 2,5

7

Vloerisolatie

Rc 2,5

8

Spouwmuurisolatie

Rc 1,3

9

Paneelisolatie

Rc 2,5

10

Isolatie massieve muur

Rc 2,5

11

Doe-het-zelfisolatie

Rc 2,5

12

HR++ glas

U 1,2 of spouw 15 mm

Toelichting afkortingen:

 • ·

  Rc: warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtspouw, isolatie en kalkzandsteen.

 • ·

  U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2013

de griffier, de voorzitter,