Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening op de vaste raadscommissies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vaste raadscommissies
CiteertitelVerordening op de vaste raadscommissies
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201430-12-2015nieuwe regeling

22-04-2014

Gemeenteblad Huizen 2014 nr. 6

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 22 april 2014;

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 17 april 2014; agendapunt 2;

gelet op 82 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

de volgende Verordening op de vaste raadscommissies vast te stellen:

Artikel 1 Overzicht commissies

Er zijn de volgende vaste raadscommissies:

a. commissie Sociaal Domein;

b. commissie Fysiek Domein;

c. commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Artikel 2 Taak commissies

 • 1.

  De commissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor en voeren daartoe zo nodig overleg met burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De commissies kunnen het college, gevraagd en ongevraagd, van advies dienen over alle tot haar werkgebied behorende onderwerpen.

Artikel 3 Samenstelling commissies

 • 1.

  De voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de commissies worden aangewezen door de raad uit zijn midden, voor de duur van de zittingsperiode van de raad. De voorzitter heeft geen stem in de vergadering.

 • 2.

  De commissies bestaan uit ten hoogste twee leden van elke raadsfractie.

 • 3.

  De aanwijzing van de vaste leden en plaatsvervangende leden van de commissies vindt door en uit het midden van de onderscheiden raadsfracties plaats.

 • 4.

  Voor aanwijzing als commissielid kunnen ook in aanmerking komen personen die bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen op een lijst van een in de raad gekozen fractie voorkomen, en als zodanig eveneens op een daartoe door de raad vastgestelde lijst van lijstopvolgers voorkomen. Elke fractie kan maximaal 5 lijstopvolgers voordragen voor vermelding op de lijst genoemd in het vorige lid. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op lijstop-volgers.

 • 5.

  Het lidmaatschap van een commissie eindigt wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt van de raad, dan wel van de lijst van lijstopvolgers is verwijderd.

 • 6.

  In tussentijds openvallende plaatsen in een commissie wordt binnen zes weken na het openvallen of - indien gelijktijdig een vacature in de raad is ontstaan - binnen zes weken nadat het ter vervulling van die vacature benoemde lid zitting in de raad heeft genomen, voorzien.

Artikel 4 Aanwezigheid collegeleden en anderen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wonen, voor zover de te behandelen onderwerpen geheel of in hoofdzaak tot hun portefeuille behoren, de vergaderingen van de commissies bij, waarbij zij op uitnodiging van de voorzitter in de gelegenheid gesteld worden het standpunt van het college nader toe te lichten.

 • 2.

  Collegeleden kunnen door de commissievoorzitter in de gelegenheid worden gesteld ook over niet op de agenda voorkomende onderwerpen mededelingen aan de commissie te doen.

 • 3.

  Ter ondersteuning van de commissie en/of de collegeleden kunnen ambtenaren en externe deskundigen de vergaderingen van de commissies bijwonen.

Artikel 5 Aanwijzing secretaris

Elke commissie wordt bijgestaan door een door de gemeentesecretaris aan te wijzen secretaris.

Artikel 6 Vergadering

 • 1.

  De commissies vergaderen volgens een vergaderschema dat door de raad wordt vastgesteld en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee leden dit nodig achten.

 • 2.

  Indien een lid van een commissie is verhinderd de vergadering bij te wonen, zorgt deze ervoor dat het aangewezen plaatsvervangend lid wordt opgeroepen.

 • 3.

  De secretaris zorgt, na daartoe ontvangen opdracht van de voorzitter, voor een schriftelijke oproeping van de leden; behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de (voorlopige) oproeping tenminste 10 dagen voor de dag der vergadering.

 • 4.

  Kennisgeving van plaats, dag en tijdstip van de vergadering geschiedt door publicatie in de daartoe geëigende media.

Artikel 7 Agenda

 • 1.

  De schriftelijk oproeping bevat tevens een door de voorzitter vastgestelde agenda met daarop vermeld de onderwerpen welke in de vergadering zullen worden behandeld.

 • 2.

  Op de agenda worden in ieder geval vermeld de door het college ter behandeling aangeboden voorstellen, alsmede door de commissieleden voor behandeling voorgedragen voorstellen, mits deze minimaal 14 dagen voor verzending zijn aangeboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in het vorige lid af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

 • 4.

  Tegelijk met de agenda worden aan de leden van de commissie afdrukken van de te behandelen stukken meegezonden, of wordt aangegeven op welke wijze deze kunnen worden geraadpleegd.

 • 5.

  Zo nodig kan een aanvullingsagenda uitgaan.

 • 6.

  De agenda(volgorde) wordt aan het begin van de vergadering door de commissie vastgesteld.

 • 7.

  De commissies kunnen voorts over andere tot haar werkterrein behorende zaken beraadslagen.

Artikel 8 Vragen van inlichtingen

 • 1.

  leder raads- en commissielid kan aan het college of zijn ledén vragen stellen over onderwerpen die niet op een commissieagenda staan vermeld, met de bedoeling de beantwoording te behandelen in een commissievergadering.

 • 2.

  De vragen worden tijdens de commissievergadering door of namens het college of het lid van het college aan wie de vragen waren gesteld mondeling beantwoord. Zo mogelijk wordt de beantwoording ook schriftelijk verstrekt.

Artikel 9 Openbare vergaderingen

 • 1.

  De commissievergaderingen worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren worden gesloten, indien dat door één van de aanwezige leden wordt gevorderd of indien de voorzitter het nodig acht.

 • 3.

  De vergadering beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

 • 4.

  Artikel 25 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het opleggen van de geheimhouding door de voorzitter geschiedt.

Artikel 10 Verloop vergadering

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het handhaven van de orde en het doen naleven van deze verordening;

 • c.

  het geven van gelegenheid aan de leden hun mening kenbaar te maken betreffende een in beraadslaging zijnd onderwerp;

 • d.

  het formuleren van de besluiten en/of adviezen van de commissie;

 • e.

  het meedelen van de uitslag van stemmingen.

Artikel 11 Persoonlijke betrokkenheid

Commissieleden onthouden zich van de beoordeling van zaken - benoemingen, schorsingen en ontslagen inbegrepen - welke hen, hun echtgenoten/partners of hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad ingesloten, persoonlijk aangaan of waarbij zij als gemachtigden zijn betrokken.

Artikel 12 Spreekrecht

 • 1.

  De voorzitter geeft voorafgaand aan de behandeling van een op de agenda vermeld onderwerp eerst de aanwezigen uit het publiek de gelegenheid kort het woord te voeren over dat onderwerp.

 • 2.

  De spreektijd voor degenen die daarvan gebruikmaken, bedraagt maximaal 5 minuten per persoon. In het belang van het goede verloop van de vergadering of van het in behandeling zijnde onderwerp, is de voorzitter bevoegd de spreektijd te bekorten of te verlengen.

Artikel 13 Advies van de commissie

 • 1.

  Een commissie kan ter vergadering besluiten nemen en/of advies uitbrengen mits wordt voldaan aan het vergaderquorum zoals bedoeld in artikel 14.

 • 2.

  Besluiten en adviezen van een commissie worden genomen c.q. uitgebracht bij meerderheid van stemmen, berekend naar verhouding van het aantal zetels dat elke fractie in de gemeenteraad heeft.

 • 3.

  Het gevoelen van een minderheid wordt, indien dat wordt verlangd, in het commissiebesluit of -advies tot uitdrukking gebracht.

 • 4.

  Over besluiten of adviezen met betrekking tot keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen wordt schriftelijk gestemd; over alle andere zaken wordt mondeling gestemd.

 • 5.

  Indien over een onderwerp geen stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aange-nomen.

 • 6.

  Besluiten en adviezen van een commissie worden in de notulen van de vergadering vastgelegd; indien de voorzitter zulks nodig acht, kan het commissiebesluit of -advies ook op andere wijze aan de raad ter kennis worden gebracht.

Artikel 14 Vergaderquorum

 • 1.

  Een commissie mag niet beraadslagen of tot stemming overgaan, indien niet tenminste de helft van het aantal fracties dat leden heeft benoemd in de commissie, vertegenwoordigd is.

 • 2.

  Indien het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussentijd van tenminste 20 uren een nieuwe vergadering beleggen. In deze vergadering kunnen de dan aanwezige leden beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld.

Artikel 15 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal van de commissie, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergade-ring het gebruik, alsmede het stand-by houden, van mobiele telefoons of andere communicatie-middelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter verboden.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 april 2014,

de griffier, de voorzitter,