Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Nadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten
CiteertitelNadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

betreft nadere regels o.b.v. erfgoedverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011, art. 10 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2014nieuwe regeling

19-06-2014

Gemeenteblad Huizen 2014 nr 8 d.d. 1-7-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Huizen,

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen om voor de uitvoering van gewoon onderhoud en inpandige wijzigingen aan gemeentelijke monumenten aan te sluiten bij de vergunningvrije regels voor rijksmonumenten;

Gelet op artikel 10 lid 3 van de gemeentelijke Erfgoedverordening en artikel 3a, Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht,

BESLUITEN:

Vast te stellen de nadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

  • a.

    gewoon onderhoud: werkzaamheden die erop gericht zijn om te behouden wat er is. Er moet sprake zijn van een technische noodzaak voor het vervangen of herstellen van materiaal op beperkte schaal. Aangetaste delen mogen worden vervangen door precies hetzelfde materiaal, met dezelfde verschijningsvorm. Voor het historisch groen geldt dat in tuinen en parken de aanleg en de soort beplanting niet mogen wijzigen.

  • b.

    Inpandige wijzigingen zonder monumentale waarde:Met inpandige wijzigingen van onderdelen zonder monumentale waarde worden die onderdelen bedoeld die recent zijn toegevoegd. Het betreft dan bijvoorbeeld onderdelen die ten tijde van de aanwijzing als beschermd monument nog niet bestonden.

Artikel 2 nadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten

De volgende werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten kunnen vergunningvrij uitgevoerd worden: a. gewoon onderhoud, voor zover detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet wijzigen en bij een tuin, park of andere aanleg, de aanleg niet wijzigt;

b.werkzaamheden die uitsluitend leiden tot inpandige veranderingen van een onderdeel van een monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking de dag nadat deze bekend zijn gemaakt.

Toelichting

Door een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor), is een aantal werkzaamheden aan of in rijksmonumenten vergunningvrij geworden. Op basis van de Erfgoedverordening gemeente Huizen, 2011, artikel 10, geldt voor deze werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten een vergunningplicht voor de instandhouding van monumenten. Een aantal activiteiten die voor rijksmonumenten vergunningvrij is geworden, is voor gemeentelijke monumenten, op grond van de verordening, nog wel vergunningplichtig.

Door de bepalingen in de erfgoedverordening is er voor bezitters van gemeentelijke monumenten sprake van een overbodige vergunningplicht. Op grond van Artikel 10 lid 3 van de Erfgoedverordening is het college bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Op grond van deze nadere regels kan een aantal activiteiten vrijgesteld worden van de vergunningplicht

In deze nadere regels worden de activiteiten aangegeven die vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Sub a

Hier is toegelicht wat wordt verstaan onder gewoon onderhoud. Het komt er, kort gezegd, op neer dat voor onderhoud zonder gevolgen voor de monumentale waarde geen vergunning nodig is. Bij grootschalige vervanging van bouwmaterialen is niet langer sprake van gewoon onderhoud, maar restauratie.

Aanvullend op het bepaalde in dit lid zijn onderstaande voorbeelden goed bruikbaar bij de bepaling wat vergunningvrij uitgevoerd kan worden en wat niet:

Vergunning nodig

Vergunningvrij

Afbranden, afkrabben of kaalhalen van

oude verflagen

-

Overschilderen in een andere kleur

Overschilderen in dezelfde kleur

Volledige vernieuwing van ramen of

kozijnen, ook als materiaalsoort en

vorm niet wijzigen

Vervanging van verrot kozijnhout

(d.m.v. aanlassen)

Volledige vernieuwing

hemelwaterafvoer, ook als

materiaalsoort en vorm niet wijzigen

Herstellen en plaatselijk vernieuwen van

hemelwaterafvoer

Volledige vervanging van alle pannen,

leien of andere soort dakbedekking op

een dakvlak of dak.

Vervanging van delen van dakbedekking

(pannen, leien, bitumen)

Vervanging van al het riet

Opstoppen van rieten daken

Vervanging van historisch glas

(verkleurd en/of getrokken)

Vervangen van kapotte ruiten (niet historisch

glas)

Glas-in-lood: volledige vervanging van

het lood (verloden); vervanging van

historisch glas

Uitnemen en plaatselijk herstellen van

glas-in-loodramen

Aanbrengen van isolatieglas, waarbij

roeden en/of kozijnen worden

aangepast of vervangen

Aanbrengen van dun isolatieglas in de

bestaande roeden en profilering, ter

vervanging van niet-historisch glas

Vergunning nodig

Vergunningvrij

Volledige vernieuwing van de buitenhuid

(opmetselen nieuwe klamp)

Plaatselijk inboeten van metselwerk

Volledige vernieuwing van het voegwerk

Plaatselijk opnieuw voegen met dezelfde

soort voeg

Gevelreiniging waarbij meer dan alleen

water wordt gebruikt. Met fysieke

gevolgen en met oog op esthetisch

effect

Gevelreiniging met water onder lage

druk om algen en mos te verwijderen.

Bv. ter voorbereiding van technisch

herstel

Hydrofoberen / impregneren

-

In parken en tuinen: nieuwe aanplant

van een andere soort of in een ander

verband

Het inboeten van beplanting in een

park- of tuinaanleg met dezelfde

beplanting (soort en cultivar) en in

hetzelfde verband

Verharden of semi-verharden van paden

Het onderhouden van paden waarbij het

type verharding niet wijzigt

Sub b

In dit lid is aangegeven dat voor een aantal inpandige wijzigingen geen vergunning benodigd is. Hiervoor worden enkele voorbeelden genoemd.

Vergunning nodig

Vergunningvrij

Alle wijzigingen van interieuronderdelen

met monumentale waarde, zoals:

stucplafonds, historische

wandbekleding, lambriseringen,

haardpartijen enz.

Wijzigen of verwijderen van recente,

niet-historische onderdelen. Dat kan zijn

het verwijderen van een 10 jaar oude

trap of het stuken van recente

binnenmuren.

Herstel of verwijderen van eventueel

achterliggende historische

wandafwerking (zoals lambriseringen,

behang, schilderingen).

Verwijderen van hard- en zachtboard

betimmeringen en gipsplaten.

Herstel of verwijderen van eventueel

tevoorschijn komende historische

stucplafonds.

Verwijderen systeemplafonds.

Ingrepen in het casco; verwijderen

recente scheidingswanden die tijdens

restauratie zijn aangebracht om de

oorspronkelijke structuur van het pand

te herstellen.

Verwijderen niet-constructieve, recente

scheidingswanden van bijvoorbeeld

gasbeton of gipsplaten.

Wijzigen/verwijderen van sanitair of

keukeninrichting uit de bouwtijd of een

voor de monumentale waarde

belangrijke latere bouwfase.

Vernieuwen van keuken- of

badkamerinrichting uit bijvoorbeeld de

jaren 1980.

Let op: voor al deze vergunningvrije activiteiten geldt dat ze zonder hak- en breekwerk in het casco worden uitgevoerd. Anders is toch een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig.

Artikel 2 nadere regels voor het vergunningvrij uitvoeren van werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten

In dit artikel is aansluiting gezocht met het bepaalde in artikel 3a, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. In dit artikel staan namelijk de regels voor het vergunningvrij uitvoeren van onderhoud en inpandige wijzigingen bij rijksmonumenten. Met deze nadere regels worden deze werkzaamheden ook voor gemeentelijke monumenten vergunningvrij.