Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Deelverordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen
CiteertitelDeelverordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-200801-01-2012nieuwe regeling

25-09-2008

nieuwsblad voor huizen, 9 oktober 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen

 

 

 

Deelverordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  aanvraag subsidieverlening: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om verlening van de subsidie;

 • c.

  aanvraag subsidievaststelling: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om vaststelling en het betalen van de subsidie;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • e.

  Energiesubsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen en de daaraan gekoppelde maximale subsidie per maatregel;

 • f.

  voorziening of maatregel: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte, waterkracht en wind of maatregelen die de energievraag reduceren, zoals isolatie;

 • g.

  woning: elke woonruimte, die is bestemd om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus bijvoorbeeld geen caravans, vakantiewoningen of bedrijfspanden.

Artikel 2 Doelstellingen en reikwijdte

De gemeente voert een actief klimaatbeleid uit en heeft hiervoor subsidiebudget van de provincie Noord- Holland beschikbaar gekregen. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energiemaatregelen ten behoeve van bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Huizen.

Artikel 3 Subsidieplafond, subsidieperiode en subsidiabele kosten

 • a.

  Er geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond is gelijk aan het bedrag dat de provincie jaarlijks toekent en wordt door het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld. Het subsidieplafond kan per jaar (2008, 2009, 2010 en 2011) variëren, omdat dat afhankelijk is van de jaarlijkse toekenning van subsidie van de provincie aan de gemeente Huizen.

 • b.

  Aanvragen ingediend vóór 15 oktober 2008 of na 31 december 2011 worden niet in behandeling genomen.

 • c.

  De kosten die in aanmerking komen voor subsidie betreffen een gemaximeerd deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen, zoals genoemd in de Energiesubsidielijst van de gemeente Huizen. Deze lijst wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en bekend gemaakt voor aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Energiesubsidielijst.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt ten behoeve van bestaande woningen op het grondgebied van gemeente Huizen.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorziening of maatregel daadwerkelijk is toegepast en betaald binnen de in deze verordening vermelde termijnen.

 • e.

  Subsidie voor de voorzieningen 9 t/m 15 uit de Energiesubsidielijst wordt alleen verstrekt indien met een installateursverklaring kan worden aangetoond dat de voorziening door een deskundig bedrijf is geplaatst en in bedrijf is gesteld.

 • f.

  Het subsidiebedrag per voorziening bedraagt nooit meer dan 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening.

 • g.

  Per woning kan slechts eenmaal subsidie worden verleend.

 • h.

  Het maximum subsidiebedrag per woning bedraagt € 3.500,-.

 • i.

  Voor zover voor de voorziening of maatregel een bouwvergunning is vereist, wordt de subsidie verstrekt indien de aanvrager over een onherroepelijke bouwvergunning beschikt.

 • j.

  De subsidie wordt geweigerd, indien:

  • -

   de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze verordening en/of de Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008 is bepaald;

  • -

   het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden;

  • -

   een gegronde reden bestaat dat de aanvrager de voorgenomen maatregel of voorziening niet of niet naar behoren zal realiseren.

Artikel 5 Aanvraag voor subsidieverlening

 • a.

  De aanvraag voor subsidieverlening moet worden ingediend voordat met het plaatsen of installeren van de voorziening of maatregel is gestart.

 • b.

  De aanvraag voor subsidieverlening dient te worden ingediend via het formulier ‘Aanvraagformulier subsidieverlening energiemaatregelen’.

c.Bij het Aanvraagformulier subsidieverlening energiemaatregelen dient een kopie van de gespecificeerde offerte (of bestelformulier) te worden gevoegd, waarop in ieder geval de prijs en de voor subsidieverlening noodzakelijke gegevens (bijvoorbeeld in het geval van isolatie de R-waarde en het aantal m2) staan vermeld.

d.Voor zover voor de aan te brengen voorziening een bouwvergunning is vereist dient de aanvraag te worden vergezeld van een (kopie van de) aanvraag voor een bouwvergunning of de reeds verleende bouwvergunning.

e.Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidieverlening.

Artikel 6 Subsidieverlening

a.Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn van 8 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

b.Over de verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidieverlening.

c.Indien in verband met het treffen van de energiemaatregel een bouwvergunning is vereist, of anderszins toestemming nodig is, beslist het college zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 6 weken na verlening van de bouwvergunning en/of het verkrijgen van deze toestemming(en).

Artikel 7 Aanvraag voor subsidievaststelling

 • a.

  Een aanvraag voor subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de maatregel of voorziening is gerealiseerd en in gebruik is genomen.

 • b.

  De aanvraag voor subsidievaststelling dient te worden ingediend via het ‘Aanvraagformulier subsidievaststelling energiemaatregelen. Bij dit formulier dient de factuur en het betaalbewijs (bank- of giroafschrift) en, indien van toepassing, een installateursverklaring en/of bouwvergunning te worden gevoegd.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • a.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling. De termijn van 6 weken wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager heeft uitgenodigd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • b.

  Het college kan indien het dit nodig acht aanvullende gegevens vragen voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • c.

  Voor zover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag, wordt deze gemotiveerd.

Artikel 9 Betaling subsidie

Subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Artikel 10 Intrekking subsidieverlening of terugvorderen subsidie

 • a.

  Het college kan het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht .

 • b.

  Indien binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening geen aanvraag tot subsidievaststelling door de gemeente is ontvangen stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

 • c.

  Indien de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie wordt verwijderd, verkocht of verhuurd, dient degene die de subsidie heeft ontvangen daarvan melding met opgaaf van redenen te doen aan het college.

 • d.

  Verwijdering, verkoop of verhuur van de energiemaatregel binnen 5 jaar na toekenning van de subsidie, kan leiden tot de verplichting het subsidiebedrag te restitueren aan de gemeente Huizen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • a.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.

 • b.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • c.

  Deze subsidieverordening treedt in werking per 15 oktober 2008 en geldt tot en met 31 december 2011

 • d.

  De verordening kan worden aangehaald als Deelverordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Huizen